Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa

  Lời mở đầu
  Trải qua rất nhiều năm nay, phương thức quản lý đào tạo theo kiểu truyền thống cho
  thấy sự đóng góp không thể chối cãi trong việc cải thiện chất lượng giảng dạy và học
  tập. Tuy nhiên, cùng với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và các phương
  tiện truyền thống, chính phương thức đó cũng bộc lộ một số yếu kém ảnh hưởng đến
  việc truyền đạt và tiếp thu nội dung kiến thức, trong đó có thể kể đến việc quản lý hồ
  sơ không đạt hiệu quả cao, nội dung các giáo trình, sách giáo khoa thường khó có thể
  cập nhật kịp thời, hình thức bài giảng không tạo nên được sự hứng thú học tập cho học
  viên, việc tra cứu tại chỗ các tài liệu tham khảo rất hạn chế và mất nhiều thời gian,
  Điều đó mang lại hiệu quả học tập không cao mà chi phí cho đào tạo và học tập lại lớn,
  dẫn đến sự lãng phí không nhỏ cả về thời gian, tiền bạc.
  Nhận thức được những vấn đề trên, công tác giáo dục đào tạo đã có nhiều thay đổi, cải
  tiến với các hình thức học tập mới khắc phục những nhược điểm của phương pháp học
  tập truyền thống. eLearning, được hiểu là học tập điện tử, đào tạo trực tuyến, với sự trợ
  giúp của các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là hình thức học
  tập hứa hẹn sẽ khắc phục tốt những nhược điểm của phương pháp học tập truyền thống.
  eLearning đã được thử nghiệm và bước đầu hoàn chỉnh ở nhiều nơi trên thế giới.
  Khóa luận “Tổ chức và xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa” đúng như tên gọi
  của nó, sẽ tạo ra một công cụ cho phép giáo viên soạn thảo bài giảng và thể hiện
  những bài giảng này thông qua giao diện web dựa trên mã nguồn mở JAXE để tạo
  công cụ cho giảng viên soạn bài, hệ thống cơ sở dữ liệu học tập XML được xây dựng
  theo chuẩn SCORM, và được đóng gói bởi Reload Editor để trở thành các gói SCOs,
  có khả năng tái sử dụng, tích hợp trên các hệ thống quản lý học tập Moodle.
  Đây là mục đích chính cần đạt được trong khóa luận
  Khóa luận “Tổ chức và xây dựng cho chương trình đào tạo từ xa” bao gồm các nội
  dung sau:
  Phần 1: Nghiên cứu khảo sát một số cơ sở lý thuyết
  ã Chương 1. Tổng quan: Đặt vấn đề, tình hình phát triển eLearning trên thế
  giới và ở Việt Nam. Mục tiêu của luận văn.
  ã Chương 2. eLearning: Chương này sẽ giới thiệu về những kiến thức, thông
  tin cơ bản của hệ thống eLearning bằng cách trình bày định nghĩa về
  eLearning, các thành phần cơ bản của eLearning và một số vấn đề quan trọng
  liên quan đến các thành phần của hệ thống eLearning.
  ã Chương 3. Learning Object (LO) và SCORM: Chương này sẽ trình bày về
  LO, chuẩn SCORM, cách đóng gói LOs thành các SCOs. Ví dụ thực nghiệm
  cách đóng gói này với công cụ đóng gói Reload Editor.
  ã Chương 4. LMS và Moodle: Trình bày về hệ thống Quản lý đào tạo và ví dụ
  thực nghiệm trên hệ thống quản lý học tập Moodle.
  Phần 2: Thực nghiệm:

  Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
  GVHD: DEA. Bùi Minh Từ Diễm SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066
  7
  ã Chương 1. Giáo trình trực tuyến: trình bày một số khái niệm liên quan đến
  giáo trình trực tuyến, mô tả cấu trúc của giáo trình trực tuyến và hướng dẫn
  quy trình thực hiện một giáo trình trực tuyến trên cơ sở lý thuyết.
  ã Chương 2: Thiết kế công cụ biên soạn giáo trình trực tuyến: giới thiệu về
  mã nguồn mở JAXE, mô tả cấu trúc giáo trình trực tuyến trong công cụ biên
  soạn JAXE qua tập tin G3T.xsd. Cách trình bày thể hiện một giáo trình trên
  web.
  ã Chương 3: Tổng kết: bao gồm các đánh giá về phần tìm hiểu và phần thực
  nghiệm. Hướng phát triển.

  Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
  GVHD: DEA. Bùi Minh Từ Diễm SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066
  8
  Mục lục
  Lời cảm ơn 5
  Lời mở đầu .6
  Mục lục .8
  Danh sách các hình 12
  Danh sách các bảng .13
  PHẦN 1. NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 14
  1.1. Đặt vấn đề .14
  1.2. Tình hình phát triển eLearning: 14
  1.2.1. Trên thế giới: .14
  1.2.2. Ở Việt Nam: .15
  1.3. Mục tiêu của luận văn: 16
  1.3.1. Phần nghiên cứu khảo sát một số cơ sở lý thuyết: 16
  1.3.2. Phần thực nghiệm: .16
  1.3.3. Đóng góp của luận văn 17
  CHƯƠNG 2. ELEARNING .18
  2.1. Định nghĩa eLearning 18
  2.2. Kiến trúc hệ thống eLearning: 18
  2.3. Đánh giá ưu điểm – khuyết điểm của eLearning 19
  2.3.1. Ưu điểm: 19
  2.3.2. Khuyết điểm: .20
  2.4. So sánh giữa các phương pháp học tập truyền thống và phương pháp
  eLearning: 21
  2.4.1. Các phương pháp học tập truyền thống 21
  2.4.2. Phương pháp eLearning: .23
  CHƯƠNG 3. LEARNING OBJECTs, IMS, METADATA & SCORM 24
  3.1. Learning Objects (LOs): .24
  3.1.1. Giới thiệu: 24
  3.1.2. Learning Objects: 24
  3.1.2.1. Thuộc tính của LO: 25

  Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
  GVHD: DEA. Bùi Minh Từ Diễm SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066
  9
  3.1.2.2. Đặc điểm của LOs: 25
  3.1.2.3. Một số yêu cầu chức năng: 26
  3.2. Khái quát về IMS: .26
  3.2.1. Giới thiệu: 26
  3.2.2. Các đặc tả của IMS: .26
  3.3. Metadata 27
  3.4. Chuẩn SCORM (Sharable Content Object Reference Model): 28
  3.4.1. Khái quát về SCORM: .28
  3.4.2. Chuẩn đóng gói nội dung trong SCORM 29
  3.4.3. Dạng đóng gói SCOs: 30
  3.5. Công cụ đóng gói RELOAD EDITOR: 31
  3.5.1. Cách đóng gói một bài học, môn học: .32
  3.5.2. Mô hình của một LO được đóng gói bởi RELOAD: .39
  CHƯƠNG 4. LMS VÀ MOODLE 41
  4.1. Giới thiệu về các hệ LMS: 41
  4.1.1. Định nghĩa: 41
  4.1.2. Đặc điểm: .41
  4.1.3. Chức năng: .42
  4.2. LMS Moodle: 42
  4.2.1. Cài đặt: .42
  T4.2.2. TGiao diện: 43
  4.2.3. Chức năng 43
  4.2.4. Mã nguồn và các thành phần phụ trợ 44
  4.2.5. Cách thêm mới một Course trong Moodle: .44
  PHẦN 2. THỰC NGHIỆM .51
  CHƯƠNG 1. GIÁO TRÌNH TRỰC TUYẾN 51
  1.1. Một số khái niệm: .51
  1.2. Cấu trúc của giáo trình trực tuyến: 51
  1.2.1. Cấu trúc: .51
  1.2.2. Các yêu cầu và hướng dẫn thực hiện giáo trình trực tuyến: 53
  1.3. Công cụ soạn bài giảng, giáo trình trực tuyến: .55
  1.4. Cách trình bày, thể hiện bài giảng giáo trình trên web và lợi ích: 55

  Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
  GVHD: DEA. Bùi Minh Từ Diễm SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066
  10
  CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CÔNG CỤ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH TRỰC
  TUYẾN 57
  2.1. Công cụ biên soạn giáo trình trực tuyến cho chương trình đào tạo từ xa: 57
  2.1.1. Mã nguồn mở JAXE: .57
  2.1.1.1. Giới thiệu JAXE và các chú ý: .57
  2.1.1.2. Các hổ trợ của JAXE: 57
  2.2. Ba tập tin .xsd, _Jaxe_cfg.xml, .xsl 58
  2.2.1. Tập tin XML Shema – G3T.xsd: .58
  2.2.1.1. Thành phần scoMonHoc: .59
  2.2.1.2. Thành phần scoTenMonHoc: .59
  2.2.1.3. Thành phần scoBaiGiang: 60
  2.2.1.4. Thành phần scoTenBaiGiang .60
  2.2.1.5. Thành phần scoTrang: 61
  2.2.1.6. Thành phần scoDoanVan: 62
  2.2.1.7. Thành phần scoTomTat: 62
  2.2.1.8. Thành phần vn: .63
  2.2.1.9. TNhóm(Group) text: 63
  T2.2.1.10. Thành phần GioiThieu: 64
  2.2.1.11. Thành phần MucTieu: 65
  2.2.1.12. Thành phần TacGia: .65
  2.2.1.13. Thành phần KienThucYeuCau: .66
  2.2.1.14. Thành phần TaiLieuThamKhao: 67
  2.2.1.15. Thành phần KetLuan: .67
  2.2.1.16. Thành phần NgayBienSoan: 68
  2.2.1.17. Thành phần ThoiLuong: .68
  2.2.1.18. Thành phần scoBaiTap: .69
  2.2.1.19. Thành phần scoDoKho: .69
  2.2.1.20. Thành phần scoThoiLuong: .70
  2.2.1.21. Thành phần scoCauHoi: .70
  2.2.1.22. Thành phần scoTroGiup: .71
  2.2.1.23. Thành phần scoDapAn: 71
  2.2.1.24. Thành phần hinhanh .72

  Khóa luận: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
  GVHD: DEA. Bùi Minh Từ Diễm SVTH: Lê Thị Kim Phượng - 0112066
  11
  2.2.1.25. Thành phần FICHIER: .72
  2.2.1.26. Thành phần lienket: 73
  2.2.1.27. Thành phần chuthich 74
  2.2.1.28. Thành phần link: 74
  2.2.1.29. Thành phần vungbang: .75
  2.2.1.30. Thành phần bang: .75
  2.2.1.31. Các thành phần loại đề mục: 75
  2.2.1.32. Thành phần congthuc .76
  2.2.1.33. Các thành phần định dạng văn bản: .76
  2.3. Cách trình bày, thể hiện bài giảng giáo trình trên web: 77
  CHƯƠNG 3. TỔNG KẾT: .79
  3.1. Đánh giá: .79
  3.1.1. Về phần nghiên cứu khảo sát một số cơ sở lý thuyết: .79
  3.1.2. Về phần thực nghiệm: 79
  3.2. Hướng phát triển: 80
  Tài liệu tham khảo .81

  Xem Thêm: Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức và xây dựng bài giảng cho chương trình đào tạo từ xa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status