Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá bằng tiếng việt và chương trình trợ giúp đánh giá các hệ tìm kiếm t

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá bằng tiếng việt và chương trình trợ giúp đánh giá các hệ tìm kiếm t

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 10
  Chương 1 : TỔNG QUAN .13
  1.1. Tổng quan về tìm kiếm thông tin và hệ thống tìm kiếm thông tin 13
  1.2. Tổng quan về đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin 14
  1.2.1. Lý do để tiến hành đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin 14
  1.2.2. Các tiêu chuẩn được dùng để đánh giá .15
  1.2.3. Các mô hình đánh giá .15
  1.2.4. Các độ đo dùng để đánh giá .18
  1.2.5. Các phương pháp xây dựng bộ ngữ liệu dùng để đánh giá 18
  1.2.6. Phương pháp xây dựng bộ ngữ liệu được chọn .20
  1.2.7. Phương pháp đánh giá tầm quan trọng của kết quả trả về .21
  Chương 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT .22
  2.1. Tìm kiếm thông tin và các hệ thống tìm kiếm thông tin .22
  2.1.1. Lịch sử tìm kiếm thông tin và hệ thống tìm kiếm thông tin .22
  2.1.2. Hệ thống tìm kiếm thông tin .25
  2.1.2.1. Khái niệm về hệ thống tìm kiếm thông tin .25
  2.1.2.2. Cách thức hoạt động của hệ thống tìm kiếm thông tin 25
  2.1.2.3. Các phương tiện tìm kiếm thông tin (Search Engines) .27
  2.1.3. So sánh tìm kiếm thông tin cổ điển và tìm kiếm thông tin trên Web .29
  2.1.4. So sánh tìm kiếm thông tin với tìm kiếm dữ liệu 30
  2.1.5. Công thức trừu tượng trong tìm kiếm thông tin 31
  2.1.6. Các mô hình tìm kiếm thông tin cổ điển để sắp thứ tự liên quan .32
  2.1.6.1. Mô hình Đại số Bool .32
  2.1.6.2. Mô hình không gian vec-tơ 33
  2.2. Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin .36
  2.2.1. Nền tảng đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin 36
  2.2.2. Mô hình đánh giá hướng hệ thống 37
  2.2.2.1. Từ Cranfield đến TREC 37
  2.2.2.2. Thủ tục đánh giá 39
  2.2.2.3. Đánh giá sự liên quan 40
  2.2.3. Thực hiện đo khả năng tìm kiếm 41
  2.2.3.1. Các khái niệm về độ đo và liên quan .41
  2.2.3.2. Cách tính độ bao phủ (R) và độ chính xác (P) 42
  2.2.3.3. Phương pháp tính độ chính xác dựa trên 11 điểm chuẩn của độ bao phủ 44
  2.2.3.3.1. Đồ thị biểu diễn hiệu suất thực thi hệ thống tìm kiếm .44
  2.2.3.3.2. Đường cong độ bao phủ và độ chính xác RP .45
  2.2.3.3.3. Đường cong RP cho tập truy vấn 47
  2.2.3.3.4. Đánh giá hệ thống tìm kiếm thông tin dựa vào đồ thị 48
  2.2.3.4. Sự liên quan giữa câu hỏi và tài liệu 49
  2.2.3.4.1. Các độ liên quan .49
  2.2.3.4.2. Các vấn đề về độ liên quan .49
  2.2.3.4.3. Đánh giá với độ liên quan nhiều cấp độ 51
  2.2.3.4.4. Phương pháp đo độ bao phủ (R), độ chính xác (P) dựa trên độ liên
  quan nhiều cấp độ 53

  Luận văn : Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin
  Trang 7
  2.2.4. TREC và đánh giá theo chuẩn TREC .54
  2.2.4.1. TREC là gì? 54
  2.2.4.2. Cách xây dựng ngữ liệu của TREC 56
  2.2.4.2.1. Xây dựng tập hợp các tài liệu 57
  2.2.4.2.2. Xây dựng các chủ đề .57
  2.2.4.2.3. Xây dựng bảng đánh giá liên quan chuẩn 58
  2.3. Ngữ liệu tiếng Việt .59
  2.3.1. Từ 60
  2.3.1.1. Quan niệm về từ 60
  2.3.1.2. Quan niệm về hình vị 61
  2.3.1.3. Khái niệm về cấu tạo từ .61
  2.3.2. Ranh giới từ .62
  Chương 3 : THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT .63
  3.1. Xây dựng bộ ngữ liệu dùng để đánh giá 63
  3.1.1. Xây dựng kho ngữ liệu bằng tiếng Việt 63
  3.1.1.1. Chuẩn hóa ngữ liệu .63
  3.1.1.1.1. Chuẩn hóa dạng ngữ liệu 63
  3.1.1.1.2. Định dạng ngữ liệu .64
  3.1.2. Xây dựng tập câu hỏi bằng tiếng Việt .64
  3.1.3. Tách từ tiếng Việt 65
  3.1.4. Xây dựng bảng đánh giá .65
  3.1.4.1. Hệ thống SMART .66
  3.1.4.1.1. Giới thiệu hệ thống SMART .66
  3.1.4.1.2. Quá trình tìm kiếm thông tin của SMART 66
  3.1.4.1.3. Mô hình vec-tơ của hệ thống SMART 67
  3.1.4.1.4. Sử dụng mô hình vec-tơ 69
  3.1.4.2. Hệ thống Search4Vn .73
  3.1.4.3. Hệ thống TERRIER 73
  3.1.4.4. Hệ thống X-IOTA .74
  3.1.4.5. Hệ thống LUCENE .74
  3.2. Phân tích hệ thống đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin 74
  3.2.1. Mô tả hệ thống trợ giúp đánh giá 74
  3.2.1.1. Phát biểu bài toán 74
  3.2.1.2. Mục tiêu 75
  3.2.1.3. Phạm vi .75
  3.2.1.4. Chức năng .75
  3.2.1.5. Tính khả dụng .76
  3.2.1.6. Hiệu suất .76
  3.2.1.7. Tính bảo mật .76
  3.2.2. Phân tích hệ thống đánh giá 76
  3.2.2.1. Chức năng của hệ thống 76
  3.2.2.2. Chức năng yêu cầu 77
  3.2.2.2.1. Chức năng đánh giá một hệ thống IR 77
  3.2.2.2.2. Chức năng so sánh nhiều hệ thống IR .77
  3.2.2.2.3. Sơ đồ use case 77
  3.2.2.2.4. Sơ đồ tuần tự hoạt động usecase .79

  Luận văn : Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin
  Trang 8
  3.3. Thiết kế hệ thống đánh giá 86
  3.3.1. Các chức năng của chương trình .86
  3.3.1.1. Chức năng “Định dạng cơ sở dữ liệu tài liệu” 86
  3.3.1.2. Chức năng “Định dạng kết quả trả về” .86
  3.3.1.3. Chức năng “Định dạng file index” .87
  3.3.1.4. Chức năng “Thực thi hệ thống IR” 87
  3.3.1.5. Chức năng “Xử lý kết quả trả về” 87
  3.3.1.6. Chức năng ”Đánh giá một hệ thống IR” .87
  3.3.1.7. Chức năng “Đánh giá nhiều hệ thống IR” 87
  3.3.2. Thiết kế hệ thống .88
  3.3.2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể .88
  3.3.2.1.1. Danh sách các lớp đối tượng .88
  3.3.2.1.2. Lớp đối tượng thể hiện 88
  3.3.2.1.3. Lớp đối tượng xử lý 91
  3.3.2.1.4. Lớp đối tượng lưu trữ .99
  3.3.2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng quát cho từng chức năng của chương trình 99
  3.3.2.2.1. Chức năng “Định dạng tài liệu” 99
  3.3.2.2.2. Chức năng “Định dạng câu hỏi” 100
  3.3.2.2.3. Chức năng “Thực thi hệ thống” 101
  3.3.2.2.4. Chức năng “Định dạng kết quả” 102
  3.3.2.2.5. Chức năng “Định dạng file index” 103
  3.3.2.2.6. Chức năng “Đánh giá và hiện thi kết quả đánh giá” 103
  3.3.2.2.7. Chức năng ”So sánh các hệ thống IR đã được thực thi” 104
  3.3.2.3. Thiết kế dữ liệu – tổ chức lưu trữ .105
  3.3.2.3.1. Mô hình dữ liệu 105
  3.3.2.3.2. Sơ đồ logic dữ liệu 107
  3.3.2.4. Tố chức lưu trữ dữ liệu 110
  3.3.2.4.1. System 110
  3.3.2.4.2. Topic 112
  3.3.2.4.3. Index_topic .113
  3.3.2.4.4. Document .114
  3.3.2.4.5. Index_Doc 115
  3.3.2.4.6. relevant_TT 115
  3.3.2.4.7. relevant_LT 116
  3.3.2.4.8. evaluation .117
  3.3.2.5. Thiết kế giao diện 119
  3.3.2.5.1. Sơ đồ liên hệ giữa các màn hình .119
  3.3.2.6. Thiết kế màn hình 122
  3.3.2.6.1. Màn hình chính (TH_Main) 122
  3.3.2.6.2. Màn hình định dạng tài liệu (TH_DDTaiLieu) 122
  3.3.2.6.3. Màn hình tạo thuộc tính cho tài liệu (TH_TTTaiLieu) 124
  3.3.2.6.4. Màn hình định dạng câu hỏi (TH_DDCauHoi) 125
  3.3.2.6.5. Màn hình tạo thuộc tính cho câu hỏi (TH_TTCauHoi) 127
  3.3.2.6.6. Màn hình xử lý điều kiện để thực thi hệ thống IR 128
  3.3.2.6.7. Màn hình thực thi hệ thống (TH_ThucThiHT) 129
  3.3.2.6.8. Màn hình định dạng kết quả (TH_DDKetQua) 130

  Luận văn : Đánh giá các hệ thống tìm kiếm thông tin
  Trang 9
  3.3.2.6.9. Màn hình định dạng thông tin index (TH_DDIndex) .131
  3.3.2.6.10. Màn hình đánh giá hệ thống (TH_KqDanhGia) .133
  3.3.2.6.11. Màn hình xem đồ thị của hệ thống 136
  3.3.2.6.12. Màn hình xem chi tiết (TH_XemChiTiet) .136
  3.3.2.6.13. Màn hình so sánh hệ thống (TH_SoSanhHT) 138
  3.3.2.7. Thiết kế hệ thống lớp đối tượng .139
  3.3.2.7.1. Các lớp đối tượng xử lý 139
  3.3.2.7.2. Các lớp đối tượng lưu trữ 169
  Chương 4 : KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 171
  4.1. Ngưỡng đánh giá 171
  4.2. Đánh giá hệ thống tìm kiếm thông tin search4VN .171
  4.3. So sánh hệ thống tìm kiếm search4VN và hệ thống Lucene .177
  4.4. Nhận xét chương trình hỗ trợ đánh giá hệ thống tìm kiếm thông tin 179
  4.4.1. Ưu điểm .179
  4.4.2. Khuyết điểm 179
  Chương 5 : KẾT LUẬN 181
  Chương 6 : HƯỚNG PHÁT TRIỂN 182
  PHỤ LỤC .183
  Tài liệu tham khảo 186

  Xem Thêm: Xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá bằng tiếng việt và chương trình trợ giúp đánh giá các hệ tìm kiếm t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng bộ ngữ liệu để đánh giá bằng tiếng việt và chương trình trợ giúp đánh giá các hệ tìm kiếm t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status