Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng cms module cho hệ thống intranet của công ty tma

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng cms module cho hệ thống intranet của công ty tma

  MỤC LỤC
  DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ 1
  MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT 4
  MỞ ĐẦU .6
  Chương 1 Giới thiệu đề tài 7
  TỔNG QUAN .12
  Chương 2 Tổng quan về sự phát triển của các hệ CMS .13
  NGHIÊN CỨU 16
  Chương 3 Nhu cầu sử dụng hệ CMS trong các tổ chức 17
  1. Nhu cầu hiện tại 18
  1.1 Tình hình các web site của các tổ chức ở Việt Nam .18
  1.2 Nhu cầu cập nhật và quản lý nội dung 18
  1.2.1 Nhu cầu của các doanh nghiệp .18
  1.2.2 Nhu cầu của các tờ báo điện tử 20
  1.2.3 Nhu cầu trong các hệ thống thông tin của các công ty 21
  2. Những lợi ích mà một hệ CMS mang lại cho các công ty 23
  Chương 4 Hệ thống intranet hiện tại của công ty .25
  1. Yêu cầu khi phát triển hệ thống intranet của công ty TMA .26
  1.1 Tình hình hiện tại 26
  1.2 Quy định về kiến trúc 27
  1.2.1 Kiến trúc mạnh .27
  1.2.2 Xây dựng các công cụ hệ thống phi chức năng .28
  1.2.3 Bảo mật 28
  1.2.4 Khả năng tích hợp 29
  1.3 Yêu cầu lúc phát triển .29
  2. Portal hiện tại của TMA .30
  2.1 Đặc điểm và các thành phần của portal 30
  2.2 Các thành phần đã được xây dựng 31
  2.3 Kiến trúc hệ thống của portal 34
  2.3.1 Kiến trúc hệ thống của các portal phổ biến 34
  2.3.2 Kiến trúc hệ thống của portal TMA .35
  3. Công nghệ được sử dụng để phát triển hệ thống intranet .36

  Phát triển CMS module cho hệ thống Intranet cuả Công ty TMA
  4. Các chuẩn dùng để phát triển hệ thống .36
  5. Nhu cầu của công ty TMA khi xây dựng một hệ CMS 37
  5.1 Nhu cầu chia sẻ thông tin giữa các dự án và các vị trí công việc .39
  5.2 Xây dựng hệ CMS dưới dạng một portlet có thể được sử dụng bởi các ứng
  dụng và các thành phần khác 41
  5.3 Các kỹ thuật sử dụng trong quá trình phát triển 41
  Chương 5 Chuẩn JSR 168 .43
  1. Giới thiệu về chuẩn JSR 168 44
  2. Một số khái niệm chính 45
  2.1 Portal .45
  2.2 Portlet 45
  2.3 Portlet Container .46
  3. So sánh Portlet và Servlet .46
  3.1 Điểm giống nhau giữa Portlet và Servlet 46
  3.2 Điểm khác nhau giữa Portlet và Servlet .46
  3.3 Đặc trưng của Portlet mà không có ở servlet 47
  4. Giao diện portlet .47
  5. Portlet URL .48
  6. Portlet Mode .48
  7. Window State 49
  8. Portlet Request 50
  9. Portlet Response .50
  10. Portlet Preferences 51
  11. Caching .51
  12. Ứng dụng Portlet .53
  12.1 Các thành phần của ứng dụng Portlet .53
  12.2 Cấu trúc cây thư mục 53
  12.3 Tập tin lưu trữ của ứng dụng Portlet .54
  13. Các đặc tả đóng gói và triển khai 54
  13.1 Đặc tả triển khai của ứng dụng Web và ứng dụng Portlet 54
  13.2 Triển khai ứng dụng Portlet và ứng dụng Web .55
  13.3 Các thành phần của đặc tả triển khai Portlet .55
  13.4 Tính duy nhất của các giá trị trong đặc tả triển khai Portlet .59
  14. Thư viện các thẻ Portlet 59
  14.1 Thẻ actionURL 60
  14.2 Thẻ renderURL .60
  Chương 6 Chuẩn JSR 170 .61
  1. Giới thiệu về chuẩn JSR 170 62
  2. Mô hình repository 63

  Phát triển CMS module cho hệ thống Intranet cuả Công ty TMA
  3. Một số API cơ bản 64
  3.1 Thao tác trên repository 66
  4. Sự liên hệ giữa Node, Property và Item 67
  5. Sự sắp xếp các Item con .67
  6. Namespace 68
  7. Property .69
  7.1 Property đa trị 69
  7.2 Các kiểu dữ liệu của Property .69
  7.2.1 Kiểu Date 70
  7.2.2 Kiểu Reference, Path và Name 70
  8. Node 71
  8.1 Quan hệ giữa các node cùng tên và cùng cha ( Same-Name Siblings ) .71
  8.2 Các kiểu của Node 71
  8.2.1 Kiểu node chính và kiểu node phụ .73
  8.2.2 Property definitions 73
  8.2.3 Child Node Definitions 74
  8.2.4 Các kiểu node được định nghĩa sẵn .75
  8.3 Node tham chiếu (Referenceable Nodes) .78
  9. Workspace 79
  9.1 Repository có một workspace .79
  9.2 Repository có nhiều Workspace và sự tương ứng các node .80
  10. Tạo phiên bản ( Versioning ) 82
  10.1 Version History .83
  10.2 Mối quan hệ giữa các versionable node và version history 84
  10.3 Đồ Thị Biểu Diễn Các Phiên Bản Trên Repository 84
  10.4 Phiên Bản Cơ Bản (Base Version) 85
  10.5 Khởi Tạo Một Version History .85
  10.6 Tạo Phiên Bản Mới Của Một Node 86
  10.7 Phục Hồi Lại Trạng Thái Trước Đó Của Node 87
  10.8 Checkout .88
  10.9 Update .88
  10.10 Các Node Có Thể Tạo Phiên Bản Trên Repository 89
  10.11 Thuộc Tính OnParentVersion .91
  10.11.1 COPY .92
  10.11.2 VERSION .93
  10.11.3 INITIALIZE .93
  10.11.4 COMPUTE .94
  10.11.5 IGNORE .94
  10.11.6 ABORT 94
  10.12 Ví dụ về một Repository có hỗ trợ tạo phiên bản .95

  Phát triển CMS module cho hệ thống Intranet cuả Công ty TMA
  11. Lắng Nghe Sự Kiện Trên Repository (Observation) 96
  11.1 Phát sinh sự kiện .96
  11.2 Các loại sự kiện .97
  11.3 Đối tượng lắng nghe và xử lý sự kiện .98
  11.4 Lựa chọn sự kiện để lắng nghe .99
  11.5 Các sự kiện xảy ra đối với một hành động trên Repository 99
  11.5.1 Hành động thêm một Item 99
  11.5.2 Hành động thay đổi giá trị của Property 100
  11.5.3 Hành động thêm vào một Node đã tồn tại trong Repository .100
  11.5.4 Khôi phục lại trạng thái của một Node 101
  11.5.5 Sao chép một Node 101
  11.5.6 Xóa một Item 102
  11.5.7 Di chuyển vị trí của một Node .102
  11.5.8 Tạo Phiên Bản Của Item 102
  11.5.9 Khoá một Item 103
  11.5.10 Mở khóa một Item 103
  12. Vấn đề bảo mật trên Repository .104
  13. Cơ chế khóa trên Repository 104
  13.1 Mức độ khóa .104
  13.2 Phạm vi khóa .104
  13.3 Loại khóa .105
  14. Tìm kiếm nội dung trên Repository 105
  14.1 Ngôn ngữ truy vấn JCRQL .106
  14.1.1 Mệnh đề SELECT 106
  14.1.2 Mệnh đề FROM .106
  14.1.3 Mệnh đề LOCATION 106
  14.1.4 Mệnh đề WHERE .109
  14.1.5 Mệnh đề SEARCH .110
  14.1.6 Mệnh đề ORDER BY .111
  15. Một số ví dụ về việc cài đặt JCR 112
  15.1 JCR cài đặt bên trên File System 112
  15.2 JCR cài đặt bên trên một Database .113
  Chương 7 So sánh một số giải pháp CMS mã nguồn mở phổ biến .115
  1. Giới thiệu các giải pháp hiện tại .116
  1.1 Xu hướng phát triển của các hệ CMS .116
  1.1.1 Xu hướng về mặt thương mại 116
  1.1.2 Xu hướng về công nghệ, kỹ thuật 117
  1.2 So sánh các giải pháp CMS thông dụng .118
  1.2.1 Tiêu chí lựa chọn các giải pháp CMS để so sánh 118

  Phát triển CMS module cho hệ thống Intranet cuả Công ty TMA
  1.2.2 Các tiêu chí so sánh 118
  2. Mô tả các giải pháp đã so sánh .123
  2.1 Giải pháp Cofax 2.0 123
  2.2 Giải pháp Daisy 1.1 .125
  2.2.1 Repository chứa nội dung 126
  2.2.2 Giao diện web .126
  2.3 Giải pháp Magnolia 2.1 .127
  2.4 Giải pháp OpenCMS 5.0 .129
  3. Kết luận .130
  ỨNG DỤNG 132
  Chương 8 Các chức năng của TMA CMS .133
  1. Mô hình Use case 134
  2. Mô tả các chức năng .135
  2.1 Quản lý vai trò .135
  2.2 Quản lý người sử dụng 135
  2.3 Phân quyền sử dụng cho vai trò 136
  2.4 Phân phối vai trò đến người sử dụng 137
  2.5 Tối ưu hoá các thông tin cấu hình hệ thống 138
  2.6 Biên soạn nội dung trang web .138
  2.7 Áp dụng template vào trang web 139
  2.8 Phân loại nội dung .139
  2.9 Truy nhập vào hệ CMS .139
  2.10 Tìm kiếm nội dung 140
  2.11 Lựa chọn ngôn ngữ .140
  Chương 9 Tích hợp hệ thống CMS vào TMA portal 141
  1. System Architecture của Magnolia CMS .142
  1.1 Mô hình một số package quan trọng của Magnolia CMS 142
  1.2 Mô tả các package .142
  1.2.1 Package info.magnolia.cms 142
  1.2.2 Package info.magnolia.cms. security .143
  1.2.3 Package info.magnolia.cms.servlets 143
  1.2.4 Package info.magnolia.cms.core 143
  1.2.5 Package info.magnolia.module.adminInterface .143
  1.2.6 Package info.magnolia.module.templating 144
  1.2.7 Package info.magnolia.repository 144
  1.2.8 Package info.magnolia.exchange .144
  2. Hướng tiếp cận để tích hợp .144
  2.1 Hướng tiếp cận thứ 1 .144

  Phát triển CMS module cho hệ thống Intranet cuả Công ty TMA
  2.2 Hướng tiếp cận thứ 2 .145
  3. Cách thức thực hiện 146
  3.1 Tạo dự án J2EE dựa trên mã nguồn của Magnolia .147
  3.2 Chuẩn hoá dự án J2EE theo chuẩn JSR 168 .147
  3.3 Tích hợp hệ thống bảo mật .151
  KẾT LUẬN .152
  HƯỚNG PHÁT TRIỂN .155
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .157

  Xem Thêm: Xây dựng cms module cho hệ thống intranet của công ty tma
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng cms module cho hệ thống intranet của công ty tma sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status