Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  1. Phân tích 5
  1.1 Mô tả bài toán 10
  1.1.1 Hiện trạng 10
  1.1.2 Nhận xét 23
  Hệ thống bài học - lessons . 24
  Hệ thống các bài luyện tập – practice tests . 24
  Hệ thống bài thi thử - tests 24
  1.2 Yêu cầu hệ thống 26
  1.2.1 Yêu cầu chức năng . 26
  1.2.2. Yêu cầu phi chức năng 29
  1.3 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) quan niệm 31
  1.3.1 Quản lý bài học 31
  1.3.2 Quản lý câu hỏi . 33
  1.4 Phân tích dữ liệu 42
  1.4.1Mô hình thực thể kết hợp 42
  2. Thiết kế hệ thống 43
  2.1 Thiết kế dữ liệu 43
  2.1.1 Sơ đồ logic dữ liệu 44
  2.1.2 Danh sách các bảng . 45
  2.1.3 Mô tả bảng . 46
  2.1.4 Ràng buộc toàn vẹn . 46
  Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính tổng hợp . 50
  Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính 53
  Ràng buộc toàn vẹn liên bộ . 55
  Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu/ khoá ngoại (tiêu biểu 1 đại diện) 58
  2.2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức thiết kế 59
  2.2.1 Quản lý bài học 59
  2.2.2 Quản lý câu hỏi . 61
  2.2.3 Quản lý diễn đàn 64
  2.3 Thiết kế giao diện 68
  2.3.1 Sơ đồ màn hình 68
  2.3.2 Danh sách các màn hình 69
  2.3.4 Mô tả màn hình . 70
  3. Cài đặt và triển khai 81
  3.1 Công cụ và môi trường phát triển hệ thống 81
  3.2 Các màn hình chính . 81
  4. Tổng kết 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
  0112077-Lê Khánh Trí 3/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang

  Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên
  5.1. Sưu liệu mô hình DFD quan niệm . 85
  Mô tả thực thể . 119
  Mô tả mối kết hợp . 136
  Bảng tổng kết khối lượng 140
  Danh sách các thuộc tính . 141
  Mô tả bảng dữ liệu mức logic . 146
  0112077-Lê Khánh Trí 4/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang

  Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên
  MỤC LỤC HÌNH
  1. Phân tích . 7
  Figure 1.1 ETS website . 12
  Figure 1.2 TestMagic website 13
  Figure 1.3 website 4Test.com . 14
  Figure 1.4 website Learn4good 15
  Figure 1.6 website wwwenglish-testnet . 18
  Figure 1.7 website computerbasedtest.com . 19
  Figure 1.8 website Free-Toefl 20
  Figure 1.9 website englishtown.com . 22
  Figure 1.10 DFD quan niệm . 31
  Figure 1.11 DFD cấp 2 quản lý bài học 31
  Figure 1.12 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.1 . 32
  Figure 1.13 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.2 . 32
  Figure 1.14 DFD quản lý câu hỏi cấp 2 . 33
  Figure 1.15 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.1 . 34
  Figure 1.17 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.3 . 36
  Figure 1.18 DFD quản lý diễn đàn cấp 2 . 37
  Figure 1.19 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.1 38
  Figure 1.20 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.2 . 39
  Figure 1.21 – DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.3 40
  Figure 1.22 DFD quản lý diễn đàn cấp 3- ô xử lý 3.4 40
  Figure 1.23 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.5 . 41
  Figure 1.24 Mô hình quan niệm dữ liệu ER (đầy đủ thuộc tính) . 42
  2. Thiết kế hệ thống . 43
  Figure 2.2 Mô hình quan hệ - sơ đồ logic 44
  Figure 2.3 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.1 . 59
  Figure 2.4 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.2 . 60
  Figure 2.5 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.1 . 61
  Figure 2.6 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.2 . 62
  Figure 2.7 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.3 . 63
  Figure 2.8 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.1 64
  Figure 2.9 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.2 65
  Figure 2.10 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.3 66
  Figure 2.11 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.4 66
  Figure 2.12 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.5 67
  Figure 2.13: Sơ đồ các màn hình 68
  Figure 2.14 Cấu trúc màn hình chương trình . 71
  0112077-Lê Khánh Trí 5/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang

  Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên
  Figure 2.15 Thiết kế màn hình đăng nhập . 72
  Figure 2.16 Nội dung màn hình đăng kí 73
  Figure 2.17 Nội dung màn hình Học ôn 75
  Figure 2.18 Nội dung màn hình chuẩn bị luyện tập . 76
  Figure 2.19 Nội dung màn hình luyện tập 1 . 77
  Figure 2.20 Nội dung màn hình luyện tập 2 . 77
  Figure 2.22 Nội dung màn hình soạn bài 80
  3. Cài đặt và triển khai . 81
  Figure 3.1 Màn hình chính . 81
  Figure 3.2 Màn hình bài học 82
  0112077-Lê Khánh Trí 6/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang

  Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên
  MỞ ĐẦU
  Hiện nay, nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn
  văn hoá xã hội. Trình độ dân trí ngày càng được chú trọng nâng cao. Hội nhập
  thế giới cũng trở thành nhu cầu tất yếu. Nhu cầu trang bị tốt một ngoại ngữ để
  có thể trao đổi, tiếp thu các tinh hoa từ các nền văn hóa độc đáo, các tiến bộ
  khoa học kỹ thuật càng tăng lên gấp bội và rộng khắp. Ngoại ngữ là
  phương tiện, là cầu nối không thể thiếu để có thể hòa nhập và phát triển. Ngày
  càng có nhiều người theo học Anh ngữ không chỉ bởi nó là một trong những
  ngôn ngữ quốc tế nhất và khá dễ học mà còn để đáp ứng các yêu cầu tuyển
  sinh, tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, để có khả năng nắm bắt nhiều cơ
  hội tốt, đạt được một tương lai tươi sáng hơn . Để đánh giá trình độ Anh ngữ
  của mình sau một thời gian theo học, chúng ta có thể tham gia các kỳ kiểm tra
  uy tín trong nước và quốc tế như chứng chỉ quốc gia A, B, C, IELTS,
  TOEFL
  Để đáp ứng nhu cầu học nhanh và học chất lượng cao ngày càng gia
  tăng của nhân dân trong nước, hàng trăm hàng ngàn trung tâm Anh văn chất
  lượng cao đã hình thành và phát triển trong nước. Tuy nhiên, dù vậy, nhu cầu
  học của nhân dân vẫn thực sự chưa được đáp ứng đầy đủ vì nhiều lí do:
  - Bị động về nhiều mặt: thời gian, địa điểm, tốc độ học
  - Hạn chế, bó buộc về thời gian (vài tiết mỗi tuần), về thời khoá biểu
  cố định – nhiều người quá bận rộn khó có thể sắp xếp thời gian để
  học Anh văn một cách thực sự hiệu quả - một cách nhanh chóng,
  0112077-Lê Khánh Trí 7/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang

  Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên
  - Hạn chế về địa điểm – chưa thực sự có đủ điều kiện để mọi người có
  thể học Anh văn hiệu quả mà tiện lợi, gần nhà, ít tốn chi phí, thời
  gian, công sức đi lại – đặc biệt là những người dân ở tỉnh nhỏ
  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, kho tàng kiến thức nhân
  loại cũng ngày càng khổng lồ hơn. Đã có một số trang web hỗ trợ học Anh
  văn nói chung và học thi TOEFL nói riêng nhưng chưa thực sự tiện ích cho
  nhân dân ta vì vô cùng hiếm những trang web hỗ trợ học thi TOEFL miễn phí
  bằng giao diện tiếng Việt thân thiện, dễ sử dụng cho những người chưa thành
  thạo Internet và những người có vốn tiếng Anh còn khiêm tốn. Vì vậy, đề tài
  chúng em hôm nay mong muốn xây dựng một trang web hỗ trợ học tiếng Anh
  nói chung và học thi TOEFL nói riêng có thể đáp ứng những nhu cầu trên của
  người dùng, để có thể học tiếng Anh dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng và thuận
  tiện hơn.

  Xem Thêm: Xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status