Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU Trang
  1. Lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu 1
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .7
  4. Phương pháp nghiên cứu 20
  5. Những đóng góp mới của luận án 21
  6. Cấu trúc của luận án 21
  CHƯƠNG 1
  VỊ TRÍ CỦA TRUYỆN NGẮN
  TRONG DÒNG VĂN HỌC YÊU NƯỚC ĐÔ THỊ MIỀN NAM
  GIAI ĐOẠN 1954 – 1965
  1.1. Văn học yêu nước đô thị miền Nam 1954 – 1965, một bộ phận
  khá đặc biệt của văn học Việt Nam 1954 – 1965 .23
  1.1.1. Ba bộ phận văn học yêu nước Việt Nam: nền văn học mới miền Bắc,
  văn học giải phóng, văn học yêu nước đô thị miền Nam .23
  1.1.2. Chính sách xâm lược văn hóa tư tưởng của Mỹ
  và tình hình văn học đô thị .26
  1.1.3. Phong trào đấu tranh của nhân dân và sức sống của dòng
  văn học yêu nước ở các đô thị . 42
  1.2. Truyện ngắn trong bức tranh văn học yêu nước đô thị miền Nam
  1954 – 1965 52
  1.2.1. Truyện ngắn, hình thức tự sự cỡ nhỏ có ưu thế được ưa chuộng . 52
  1.2.2. Một thể loại văn xuôi nghệ thuật giàu sức sống của dòng
  văn học yêu nước đô thị miền Nam 1954 – 1965 57
  CHƯƠNG 2
  NỘI DUNG YÊU NƯỚC VÀ TINH THẦN NHÂN VĂN
  CỦA TRUYỆN NGẮN TRONG DÒNG VĂN HỌC YÊU NƯỚC
  ĐÔ THỊ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 1954 – 1965
  2.1. Nội dung yêu nước thấm thía 66
  2.1.1. Tiếng nói yêu nước thương nòi 66
  2.1.2. Tiếng nói chống chính thể phi nhân . 78
  2.1.3. Tiếng nói chống xâm lăng . 89
  2.2. Tinh thần nhân văn sâu sắc .104
  2.2.1. Phơi bày thảm cảnh đời sống nhân dân .104
  2.2.2. Phê phán tư tưởng và lối sống xa lạ .115
  2.2.3. Vạch trần bản chất vô nhân đạo, tố cáo âm mưu xâm lược .124
  CHƯƠNG 3
  HÌNH THỨC TỰ SỰ LINH HOẠT, HIỆN ĐẠI
  CỦA TRUYỆN NGẮN TRONG DÒNG VĂN HỌC YÊU NƯỚC
  ĐÔ THỊ MIỀN NAM GIAI ĐOẠN 1954 – 1965
  3.1. Hình tượng nghệ thuật đa nghĩa . 132
  3.1.1. Hình tượng âm thanh . 133
  3.1.2. Hình tượng thiên nhiên . 135
  3.1.3. Hình tượng con người 139
  3.2 Cốt truyện, kết cấu uyển chuyển . 142
  3.2.1. Cốt truyện . 142
  3.2.2. Kết cấu . 147
  3.3. Không gian, thời gian nghệ thuật đa dạng . 157
  3.3.1. Không gian nghệ thuật 157
  3.3.2. Thời gian nghệ thuật 168
  3.4. Miêu tả tâm lý và xây dựng tính cách sinh động . 176
  3.4.1. Tính cách nhân vật phản diện . 177
  3.4.2. Tính cách nhân vật chính diện . 181
  3.5. Ngôn từ gợi tả, giàu chất sống hiện đại . 185
  3.5.1. Nguyên tắc đa thanh, phức điệu 186
  3.5.2. Các phương tiện tu từ 190
  KẾT LUẬN . 198
  CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
  CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  1. Sơ lược tiểu sử tác giả truyện ngắn tiêu biểu giai đoạn 1954 -1965
  2. Ảnh và bút tích tác giả truyện ngắn tiêu biểu giai đoạn 1954 - 1965
  3. Ảnh một số báo chí, truyện ngắn giai đoạn 1954 – 1965
  1
  MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  1.1. Lý do chọn đề tài
  Hơn ba mươi năm từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống
  nhất, mọi mặt đời sống tinh thần, vật chất của nhan dân ta đã có nhiều đổi thay
  tích cực. Nhu cầu học tập, nghiên cứu văn học không ngừng tăng lên. Thực tế đó
  đòi hỏi cần phải có nhiều hơn nữa những công trình nghiên cứu về thể loại, dòng
  (khuynh hướng) hay giai đoạn văn học; thẩm định đóng góp của những tác giả,
  tác phẩm tiêu biểu, góp phần làm cho bức tranh văn học Việt Nam càng thêm
  sáng rõ về nhiều phương diện: văn học sử, lý luận và phê bình văn học.
  Do đặc thù lịch sử, hơn hai thập kỷ đất nước chia cắt và chiến tranh, vùng đô
  thị miền Nam đặt dưới sự kiểm soát của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Tồn tại bên
  cạnh nhiều sản phẩm văn học khác nhau của chế độ, văn học yêu nước đô thị
  miền Nam trong suốt quá trình hình thành và phát trien đã góp phần xứng đáng
  vào chiến thắng to lớn của dân tộc trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập, dân
  chủ và thống nhất Tổ Quốc. Nhiều thế hệ sau 1975 không khỏi ngạc nhiên, vì sao
  trong một hoàn cảnh chính trị - tư tưởng, văn hoá - xã hội phức tạp như thế, dòng
  văn học này “không chỉ có giá trị phục vụ kịp thời mà không ít tác phẩm thực sự
  có giá trị lâu dài, chịu đựng được sự thử thách cuả thời gian” [400, tr. 127]. Dù
  vậy, vì những lí do khác nhau, đến nay công trình nghiên cứu liên quan đến dòng
  văn học yêu nước đô thị miền Nam (1954 – 1975) nói chung, giai đoạn 1954 –
  1965 nói riêng, vẫn còn rất ít ỏi, chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều giáo
  trình chuyên ngành bậc đại học hay sách giáo khoa trung học, phần biên soạn về
  văn học đô thị miền Nam trước 1975 chỉ có tính khái quát, đôi khi rất sơ lược.
  Nghiên cứu về thể loại văn học càng hiếm hoi. Truyện ngắn, một thể loại “đạt
  2
  được những thành tựu rất đặc sắc” [359, tr. 5] của dòng văn học yêu nước, vẫn
  chưa có công trình nghiên cứu toàn diện và hệ thống.
  Để làm nên thành tựu của dòng văn học này, nhiều nhà văn - chiến sĩ hoạt
  động trong lòng đô thị miền Nam đã ngã xuống hay bị bắt bớ, tù đày. Và theo qui
  luật sinh tồn, nhiều người từng là chứng nhân sinh động của một thời kì lịch sử
  cam go, sôi động và hào hùng này, sau 1975, đã lần lượt yên nghỉ. Điều đó khiến
  cho nhu cầu tìm hiểu, nghien cứu trở nên bức thiết hơn bao giờ hết để có được
  những nhận xét, đánh giá toàn diện về dòng văn học có nhiều đóng góp này.
  Trên cơ sở những nhận thức vừa nêu, chúng tôi quyết định chọn đề tài luận
  án: “Truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954
  – 1965” .
  1.2. Mục đích nghiên cứu
  Với mục đích nghiên cứu truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị
  miền Nam đã hình thành và phát triển từ 1954 đến 1965, luận án sẽ tập trung giải
  quyết các yêu cầu cơ bản sau:
  Về mặt lý luận: Thông qua tìm hiểu khái quát ba bộ phận văn học yêu nước
  Việt Nam 1954 –1965, luận án làm rõ vị trí của truyện ngắn trong bưc tranh văn
  học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn này. Trên cơ sở khảo sát những thành
  tựu tiêu biểu, luận án đi sâu trình bày, phân tích những điểm nổi bật về nội dung
  tư tưởng và hình thức nghệ thuật của truyện ngắn. Từ đó, khẳng định những đóng
  góp mang sắc thái riêng của truyện ngắn và dòng văn học yêu nước đô thị miền
  Nam 1954 - 1965 trong tiến trình văn học sử dân tộc và trong cuộc đấu tranh giải
  phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
  Về mặt thực tiễn: Hai mươi mốt năm chia cắt đất nước đưa đến vô vàn khó
  khăn khi tiếp cận quá trình diễn biến của những dòng văn học khác nhau vùng đô
  thị miền Nam trước năm 1975. Thế nhưng, vượt qua những trở ngại khách quan,
  3
  nhiều cây bút lý luận, nghiên cứu – phê bình ở cả hai miền Nam Bắc, kể cả trong
  vùng kiểm soát của chính quyền Sài Gòn, vẫn thường xuyên có những bài viết
  sắc sảo, những công trình nghiên cứu công phu về dòng văn học yêu nước đô thị
  miền Nam. Từ khi đất nước hòa bình, thống nhất, những khó khăn khách quan
  trên không còn. Nhưng để có được những nhận xét, đánh giá về bất kỳ một hiện
  tượng văn học nào cũng cần phải có một độ lùi lịch sử nhất định. Việc xem xét,
  đánh giá sao cho công bằng thành tựu truyện ngắn cùng đóng góp của những nhà
  văn yêu nước trước chính sách xâm lược văn hóa tư tưởng của Mỹ và sự khủng
  bố, đàn áp của chính quyền Sài Gòn không phải là việc dễ dàng, khi sự cọ xát
  chủ yếu vẫn trên tinh than văn bản tác phẩm. Dù vậy, người viết luôn mong
  muốn góp tiếng nói của mình vào việc giữ gìn di sản văn học dân tộc đã hình
  thành và phát triển trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước. Làm được
  điều này, luận án sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của độc giả
  về dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam (1954 – 1975) nói chung, thể loại
  truyện ngắn giai đoạn 1954 – 1965 nói riêng.
  2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  2.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị
  miền Nam từ khi hiệp định Genève ký kết (20-7-1954), đất nước tạm chia hai
  miền, đến khoảng giữa năm 1965, khi Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam Việ t
  Nam tiến hành chiến tranh cục bộ. Trong khoảng thời gian đó, tình hình văn học
  có những biến chuyển phù hợp với thực tế đấu tranh yêu nước bước sang một giai
  đoạn mới. Vấn đề chủ yếu luận án tập trung khảo sát chính là nội dung yêu nước,
  tinh thần nhân văn và hình thức tự sự linh hoạt, hiện đại đã làm nên vị trí truyện
  ngắn như một thể loại văn xuôi nghệ thuật giàu sức sống và đươc ưa chuộng
  trong bức tranh văn học yêu nước đô thị miền Nam 1954 - 1965.
  4
  Ở đây, khái niệm “yêu nước” thể hiện nội dung, tính chất, nét độc đáo của
  dòng văn học cần được xác định để làm rõ đối tượng nghiên cứu của luận án. Là
  sản phẩm nghệ thuật thể hiện sức mạnh tình cảm và trí tuệ nhân dân, văn học
  yêu nước đô thị miền Nam ra đời từ ngòi bút của những con người ở nhiều vị trí
  và hoàn cảnh sống khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng của cách
  mạng và kháng chiến. Họ có thể là cán bộ kháng chiến “nằm vùng” hay người
  công dân yêu nước bình thường, đồng tình với cộng sản hay không, đứng trên lập
  trường cách mạng hay lập trường dân tộc ; những gì họ viết ra phai làm sao
  vượt qua được chế độ kiểm duyệt của chính quyền nham cổ vũ hòa bình, chống
  chiến tranh xâm lược, khơi dậy truyền thống quật cươn g, khích lệ tinh thần dân
  tộc, tình đoàn kết yêu thương giống nòi. Tùy thực tế diễn biến chính sách xâm
  lược của Mỹ, sự khủng bố đàn áp của nhà cầm quyền, sự chỉ đạo của Đảng (đối
  với những nhà văn cách mạng hoạt động công khai), phong trào đấu tranh của
  nhân dân đô thị, mà mỗi người tự xác định nội dung yêu nước và hình thức thể
  hiện các sáng tác của mình sao cho phù hợp. Như vậy, dù mức độ có khác nhau,
  tác phẩm của họ vẫn mang hơi thở nhân dân, sức sống dân tộc, thấm đượm tình
  yêu quê hương đất nước và tinh thần nhân văn.
  2.2. Phạm vi nghiên cứu
  Xác định phạm vi nghiên cứu 11 năm đầu (1954 – 1965) hình thành và phát
  triển của truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị, người viết căn cứ vào
  những biến đổi của tình hình văn học đồng hành với những đổi thay của bối cảnh
  xã hội - chính trị, văn hóa - tư tưởng diễn ra ở miền Nam trong thời gian này.
  Mốc 1965 là thời điểm bộ mặt xâm lược của Mỹ hoàn toàn lộ diện khi quyết
  định can thiệp sâu bằng quân sự. Ao tưởng về một nền dân chủ, tự do kiểu
  phương Tây nhanh chóng tan biến trong nhận thức của nhiều người dân thành thị.
  Đây cũng là thời điểm của những cao trào chống Mỹ công khai, trực diện trên
  5
  văn đàn đô thị. Cuộc “đụng đầu” lịch sử này đã phat huy cao nhất tư cách công
  dân và phẩm chất nghệ sĩ trong mỗi nhà văn yêu nước. Những ai có lương tâm và
  lương tri đều tìm cách cất lên tiếng nói “tự tình dân tộc” bằng phương tiện sẵn có
  của mình, bất chấp sự đàn áp của chính quyền. So vơi trước đó, sự biến đổi của
  dòng văn học diễn ra rõ nhất ở phương diện thi pháp thể loại, thể hiện qua nghệ
  thuật xây dựng hình tượng, kết cấu, không gian, thời gian, ngôn từ Đây cũng là
  lúc văn học chính thống của chế độ nhận được sự chi viện mạnh mẽ từ chính sách
  xâm lược của Mỹ và sự hỗ trợ tích cực, bền bỉ từ chính quyền Sài Gòn.
  Tuy vậy, cần phải thấy rằng, chính trong hoàn cảnh khó khăn của cuộc đấu
  tranh yêu nước, nhất là từ 1954 đến 1960, mà mỗi thành tựu của dòng văn học
  yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965 đều mang trong nó ý nghĩa và
  giá trị riêng vượt lên tư hoàn cảnh khủng bố, đàn áp khốc liệt của chính quyền
  được Mỹ gầy dựng và không ngừng củng cố. Đó là lúc lực lượng sáng tác chưa
  đông. Sự hậu thuẫn của nhân dân chưa thật mạnh mẽ. Phong trào yêu nước chưa
  có chỗ dựa vững chắc là các vùng giải phóng như giai đoạn sau. Niềm mơ ước
  của nhân dân miền Nam về một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất
  hình thành từ quyền tự quyết của nhân dân hai miền theo tinh thần hiệp định
  Genève tuy còn, nhưng đã trở nên mờ nhạt từ cuối 1956 trở đi. Cảm hứng yêu
  nước, chống ngoại xâm chưa thể có được khí thế hừng hực, nóng bỏng của giai
  đoạn sau. Cách viết biểu tượng hai mặt trở thành phổ biến, khác lối viết trực diện
  sau này
  Hình thành và phát triển từ thực tiễn đấu tranh của nhân dân, truyện ngắn
  trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965 gắn liền với
  tên tuổi của những nhà văn tiêu biểu như Lý Văn Sâm, Thẩm Thệ Hà, Trang Thế
  Hy, Lê Vĩnh Hòa, Viễn Phương, Tô Nguyệt Đình, Sơn Nam, Vũ Hạnh, Bình
  Nguyên Lộc, Võ Hồng, Nguyễn Văn Xuân, Vân Trang, Lưu Nghi, Nhất Tiếu,
  6
  Phan Du, Lê Văn, Thiên Giang, Võ Đình Cường, Lê Quang Vịnh Độc giả tìm
  thấy sáng tác của họ đăng trên báo chí tiến bộ hoặc không hẳn tiến bộ đương
  thời. Dù nhà văn luôn tìm mọi cách vừa viết vừa “lách” để tránh sự kiểm duyệt
  gắt gao, vẫn có nhiều truyện ngắn không thể vươt qua được “chế độ Hốt - Cắt -
  Đục” (từ của Nguyễn Ngọc Lan) [400, tr. 490] của chính quyền Sài Gòn. Hệ quả
  đưa đến là truyện bị đục bỏ, báo chí đăng tải bị tịch thu tiêu hủy, tòa soạn bị
  đóng cửa, thậm chí cảnh bắt bớ, tù đày ập đến cho người viết. Điều này khiến
  việc sưu tầm tư liệu gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, trong trận tuyến đấu tranh
  lâu dài và phức tạp, sáng tác văn học nói chung, truyện ngắn nói riêng xuất hiện
  rất đa dạng. Vì thế, việc tập hợp cũng không được dễ dàng. Nhiều báo chí trước
  đây hay đăng những sáng tác truyện ngắn còn lại đen nay thường không liên tuc
  các số trong năm, hay giữa các năm với nhau. Lý do có thể do điều kiện baỏ
  quản của thư viện chưa thật tốt, và một phần bị hủy sau ngày 30 - 4 - 1975. Mặc
  dù vậy, người viết vẫn hết sức cố gắng tập hợp càng nhiều càng tốt khối lượng
  truyện ngắn của trên 40 tác giả đăng ở 12 tờ báo chí tiêu biểu xuất hiện hợp pháp
  từ 1954 đến 1965, gồm Nhân Loại, Duy Tân, Điện Báo, Công Lý, Tiểu Thuyết
  Thứ Bảy, Bách Khoa, Vui Sống, Mã Thượng, Tiếng Chuông, Mai, Văn, Văn Học
  hiện lưu giữ (tuy không đầy đủ) trong các thư viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh;
  sưu tầm một số tập truyện ngắn xuất bản trước 1975 (để đối chiếu); bổ sung số
  truyện ngắn đăng trên Bách Khoa được đưa lên mạng internet Đó là lý do luận
  án có nhiều đơn vị tài liệu tham khảo. Trong phạm vi nội dung nghiên cứu, luận
  án đề cập đến hơn 20 tác giả tiêu biểu. Những tác giả khác, người viết xem là
  phần đóng góp tài liệu nghiên cứu về dòng văn học này.
  Có phần thuận lợi khi gần đây các tuyển tập (cùng lời giới thiệu) Lê Vĩnh
  Hòa, Võ Hồng, Bình Nguyên Lộc, Lý Văn Sâm, Nguyễn Văn Xuân; sách viết về
  thân thế, sự nghiệp Dương Tử Giang, Lý Văn Sâm, Thẩm Thệ Hà đã ra mắt độc
  7
  giả. Nhiều tập truyện ngắn Vũ Bằng, Vũ Hạnh, Trang Thế Hy, Sơn Nam, Viễn
  Phương, Võ Hồng được in hoặc tái bản. Bài viết về những nhà văn dòng văn
  học yêu nước đô thị miền Nam thỉnh thoảng xuất hiện trên báo, tạp chí. Hồi ký
  Sơn Nam, Vũ Hạnh; sách viết về văn hóa, văn học và phong trào đấu tranh đô thị
  lần lượt ra đời. Vài luận văn thạc sĩ chọn đề tài về Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam.
  Một số bài viết về văn học đô thị đăng trên Tạp chí Văn học trước đây được đưa
  lên mạng internet Nguồn tư liệu khác người viết có được qua tiếp xúc, phỏng
  vấn các nhà văn (Sơn Nam, Vũ Hạnh, Viễn Phương, Nhất Tiếu, Thẩm Thệ Hà,
  Đinh Bằng Phi ), gia đình nhà văn và một số nhà nghiên cứu về Tô Nguyệt
  Đình, Lý Văn Sâm, Dương Tư Giang Tất cả được xem la phạm vi tư liệu
  nghiên cứu của luận án.
  Do tính liên tục của quá trình phát triển văn học đô thị, những ảnh hưởng tác
  động qua lại giữa các dòng văn học, nên trong quá trình triển khai, luận án có so
  sánh một số tác phẩm khac cùng hay không cùng giai đoạn để làm nổi bật nội
  dung đề tài.

  Xem Thêm: Truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Truyện ngắn trong dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam giai đoạn 1954 – 1965 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status