Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng các phương pháp phân tích vào quy trình đầu tư cổ phiếu tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng các phương pháp phân tích vào quy trình đầu tư cổ phiếu tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh

  TÓM TẮT ĐỀ TÀI

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đầu tư tài chính là một mảng sinh lời của công ty bảo hiểm bên cạnh việc kinh doanh
  các nghiệp vụ. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập thì việc lỗ kỹ
  thuật trong kinh doanh bảo hiểm là khó tránh khỏi, khi đó việc đầu tư tài chính lại đóng
  vai trò quan trọng trong việc bù lỗ cho doanh nghiệp.
  Việc gia nhập WTO, bên cạnh sự gia nhập của các ngành và cả nền kinh tế Việt Nam
  vào kinh tế thế giới, thì đi cùng với đó cũng là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh
  nghiệp bảo hiểm trong nước với nhau và với các doanh nghiệp trong nước với các doanh
  nghiệp bảo hiểm nước ngoài. Không chỉ là cạnh tranh vốn có giữa các doanh nghiệp bảo
  hiểm với nhau mà các doanh nghiệp còn phải cạnh tranh với các định chế tài chính khác.
  Mặt khác, khi mà các doanh nghiệp bảo hiểm đang dần cổ phần hóa thì ngày càng có
  nhiều áp lực từ cổ đông. Không như trước đây, các doanh nghiệp bảo hiểm còn ít đối thủ
  cạnh tranh, và thường là những công ty của Nhà nước nên không quan tâm nhiều đến vấn
  đề sử dụng nguồn vốn nhàn rổi để đi đầu tư mà chỉ chủ yếu gởi ngân hàng, thì hiện nay
  các công ty bảo hiểm đang quan tâm hơn tới việc đầu tư tài chính để có thể hạn chế được
  rủi ro và góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp bảo hiểm.
  Trong đầu tư tài chính nói chung và đầu tư cổ phiếu nói riêng thì việc ứng dụng các
  phương pháp phân tích vào đầu tư khá phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, với sự non trẻ
  của nền kinh tế tài chính Việt Nam thì việc áp dụng linh hoạt các phương pháp phân tích
  cũng còn hạn chế. Các công ty bảo hiểm chủ yếu chỉ sử dụng phương pháp phân tích cơ
  bản để đầu tư cổ phiếu, mà chưa chú trọng nhiều đến các phương pháp phân tích khác
  như: Phân tích kỹ thuật, Phân tích định lượng
  Với đề tài này, tôi huy vọng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp
  phân tích cũng như việc ứng dụng linh hoạt các phương pháp này vào công việc đầu tư cổ
  phiếu. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp bảo hiểm khi mà nhiệm vụ an toàn vốn được đặt
  lên hàng đầu.
  2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
  Đề tài chú trọng đến việc phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của các phương
  pháp phân tích.
  Tìm hiểu về quy trình đầu tư cổ phiếu tại Bảo Minh để từ đó phân tích, đánh
  giá ưu cũng như nhược điểm của quy trình.
  Ứng với từng giai đoạn trong quy trình mà tìm hiều xem công ty đã sử dụng
  những phương pháp phân tích nào.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu, tìm hiểu về các phương pháp phân tích, về quy trình đầu tư cổ phiếu và
  thực tế ứng dụng linh hoạt các phương pháp phân tích vào quy trình tại Bảo Minh, từ đó
  tìm ra những giải pháp để có thể hoàn thiện hơn và nâng cao hiệu quả về hoạt động đầu tư
  cổ phiếu tại Bảo Minh
  4. Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu
  Với khả năng và trình độ của một sinh viên đại học chuyên ngành Bảo hiểm, tôi
  chỉ chú trọng thực hiện nghiên cứu trên những tài liệu mà tôi tìm được trên mạng
  internet, trong các thư viện về các phương pháp phân tích và tài liệu mà tôi thu thập
  được tại công ty.
  Từ những tài liệu thu thập được, áp dụng các phương pháp tổng hợp, thống kê,
  phân tích và so sánh để tiến hành nghiên cứu
  5. Kết cấu nội dung nghiên cứu
  Không tính phần mục lục, danh mục bảng biểu hình vẽ, tài liệu tham khảo, phụ
  lục đề tài dài 50 trang bao gồm mở đầu, kết luận và 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài
  Chương 2: Quy trình đầu tư tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
  Chương 3: Các đề xuất nâng cao hiệu quả hiệu quả đầu tư
  6. Ứng dụng của nghiên cứu
  Với đề tài mang tính thực tế này, tôi huy vọng sẽ phần nào giúp chúng ta nhận
  thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng các phương pháp phân tích mới vào
  trong quy trình đầu tư cổ phiếu nhằm có thể kiểm soát được rủi ro trong mức giới
  hạn cho phép và đồng thời gia tăng hiệu quả đầu tư đem lại nhiều hơn lợi nhuận cho
  công ty.
  7. Hướng phát triển của đề tài
  Đề tài tiến hành tìm hiểu các phương pháp phân tích cổ phiếu phổ biến trên thị
  trường hiện này. Xem xét thực trạng ứng dụng các phương pháp phân tích cổ phiếu
  trong quy trình đầu tư cổ phiếu của Bảo Minh. Từ đó đưa ra được các đề xuất
  nhằm nâng giảm thiểu rủi ro, đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả
  đầu tư.


  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . v
  MỞ ĐẦU 1
  CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 3

  1.1 Khái niệm đầu tư, Quy trình đầu tư cổ phiếu . 3
  1.1.1 Khái niệm đầu tư . 3
  1.1.2 Khái niệm Quy trình đầu tư cổ phiếu 3
  1.2 Một số quy định về đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm 3
  1.2.1 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 . 3
  1.2.2 Nghị định số 46/2007/NĐ – CP 3
  1.2.3 Thông tư số 156/2007/NĐ – CP . 5
  1.2.4 Nghị định số 41/2009/NĐ – CP 5
  1.3 Phân tích cơ bản . 7
  1.3.1 Khái niệm phân tích cơ bản . 7
  1.3.2 Phân tích vĩ mô nền kinh tế . 8
  1.3.2.1 Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP 8
  1.3.2.2 Tỷ lệ thất nghiệp . 8
  1.3.2.3 Lạm phát . 8
  1.3.2.4 Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán 9
  1.3.2.5 Mối quan hệ chặt chẽ giữa các chỉ báo chính trong nền kinh tế 10
  1.3.3 Phân tích ngành . 10
  1.3.3.1 Phân tích vĩ mô ngành 11
  1.3.3.2 Phân tích vi mô ngành – định giá ngành 16
  1.3.4 Phân tích công ty . 16
  1.3.4.1 Sự tăng trưởng . 16
  1.3.4.2 Khả năng sinh lời 16
  1.3.4.3 Sức khỏe tài chính . 16
  1.3.4.4 Khả năng giảm giá chứng khoán . 17
  1.3.4.5 Phân tích ban quản trị 17
  1.3.4.6 Phân tích thế mạnh kinh tế 17
  1.3.4.7 Phân tích công ty và định giá chứng khoán . 18

  1.3.4.8 Định giá cổ phần thường . 18
  1.3.4.9 Phân tích SWOT 19
  1.4 Phân tích kỹ thuật 20
  1.4.1 Khái niệm phân tích kỹ thuật 20
  1.4.2 Lý thuyết Dow . 20
  1.4.2.1 Giá phản ánh tất cả hành động của thị trường 20
  1.4.2.2 Thị trường có 3 sự dịch chuyển 21
  1.4.2.3 Những đường xu hướng chỉ ra sự dịch chuyển 21
  1.4.2.4 Các mối quan hệ giá và khối lượng sẽ tạo ra nền tảng cơ bản . 22
  1.4.2.5 Hành động giá xác định xu hướng . 22
  1.4.2.6 Danh mục phải được xác nhận (hai danh mục củng cố lẫn nhau) 22
  1.4.3 Lý thuyết sóng Elliot 22
  1.4.3.1 Mô hình cơ bản . 22
  1.4.3.2 Sóng trong sóng 24
  1.4.3.3 Nguyên tắc đếm sóng . 24
  1.4.4 Lý thuyết Fibonacci . 24
  1.4.5 Đồ thị nến Nhật (Candle Stick) . 25
  1.4.6 Các công cụ chỉ báo khác 25
  1.4.6.1 Đường xu hướng (Trendline) . 25
  1.4.6.2 Đường trung bình di động (Moving Average) . 25
  1.4.6.3 Dãi băng Bollinger (Bollinger Bands) . 25
  1.4.6.4 Momentum . 26
  1.4.6.5 Chỉ số sức mạnh tương đối RSI (Relative Strength Index) 26
  1.4.6.6 Đường trung bình di động hội tụ - phân kỳ (MACD) 26
  1.5 Phân tích thống kê, định lượng . 27
  1.5.1 Bản chất của phân tích dữ liệu 27
  1.5.2 Thống kê và phân tích dữ liệu . 27
  1.5.3 Nghiên cứu định lượng 28
  1.5.3.1 Mục tiêu của nghiên cứu định lượng 28
  1.5.3.2 Các phương pháp toán ứng dụng trong phân tích định lượng 28
  1.5.3.3 Các bước tiến hành phân tích định lượng . 29
  1.6 Tổng hợp ưu, nhược điểm, trường hợp áp dụng của phân tích cơ bản, phân tích
  kỹ thuật, phân tích thống kê – định lượng 30

  CHưƠNG 2: QUY TRÌNH ĐẦU Tư CỔ PHIẾU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
  BẢO MINH 31

  2.1 Giới thiệu về Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 31
  2.1.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Bảo Minh . 32
  2.1.3 Định hướng hoạt động . 34
  2.1.4 Chính sách chất lượng . 34
  2.1.5 Hoạt động đầu tư tài chính 35
  2.2 Phân tích quy trình đầu tư cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 36
  2.2.1 Mô hình sàn lọc cổ phiếu 36
  2.2.2 Đánh giá mô hình sàn lọc cổ phiếu . 37
  2.2.3 Quy trình đầu tư cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 37
  2.2.4 Đánh giá quy trình đầu tư cổ phiếu . 39
  2.3 Tình hình đầu tư tài chính tại Bảo Minh . 40
  CHưƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÁC PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU Tư 42

  3.1 Định hướng chiến lược phát triển của Bảo Minh trong giai đoạn 2005 – 2010 42
  3.2 Đề xuất ứng dụng các phương pháp phân tích và nâng cao hiệu quả đầu tư . 42
  3.2.1 Đề xuất về quy trình đầu tư cổ phiếu . 42
  3.2.2 Đề xuất liên quan tới mô hình sàn lọc cổ phiếu . 42
  3.2.3 Đề xuất ứng dụng phân tích kỹ thuật . 43
  3.2.4 Đề xuất xây dựng mô hình định giá cổ phiếu bằng phương pháp thống kê - định
  lượng 43
  3.2.4.1 Xây dựng mô hình . 43
  3.2.4.2 Kết quả 45
  3.2.4.3 Áp dụng mô hình . 46
  3.2.4.4 Ứng dụng của mô hình 48
  3.2.4.5 Hiệu quả ban đầu của mô hình 48
  3.2.4.6 Nhược điểm . 49
  KẾT LUẬN 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO vi
  PHỤ LỤC . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

  Trang
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
  Hình 1.1: Tổng quan về quá trình đầu tư 7
  Hình 1.2: Quy trình phân tích ngành . 10
  Hình 1.3: Chu kỳ kinh tế . 11
  Hình 1.4: Mô hình 5 giai đoạn 13
  Hình 1.5: Cạnh tranh của ngành 14
  Hình 1.6: Phương pháp định giá cổ phần 18
  Bảng 1.1: Phân tích SWOT . 19
  Hình 1.7: Mẫu hình sóng Elliot cơ bản . 23
  Hình 1.8: Nến Nhật . 25
  Hình 1.9: Quá trình tư duy thống kê . 27
  Hình 1.10: Các phương pháp ứng dụng trong phân tích định lượng . 28
  Hình 1.11: Các bước tiến hành định lượng . 29
  Bảng 1.2: Tổng hợp ưu nhược điểm 30
  CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
  BẢO MINH
  Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức của Bảo Minh . 33
  Hình 2.2: Quy trình đầu tư cổ phiếu . 38
  Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận của BMI từ 2005 đến 2009 40
  CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
  Hình 3.1: Khai báo các biến 44
  Hình 3.2: Giao diện nhập liệu . 44
  Bảng 3.1: Coefficients 1 45
  Bảng 3.2: Model Summary . 45
  Bảng 3.3: ANOVA 45
  Bảng 3.4: Coefficients 2 46
  Hình 3.3: Những cổ phiếu đang bị định giá thấp theo mô hình 47
  Hình 3.4: Những cổ phiếu đang bị định giá cao theo mô hình 48
  Hình 3.5: Hiệu quả của danh mục . 48
  Bảng 3.5: Tỷ suất sinh lời của thị trường 49

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  BCTC Báo cáo tài chính
  BGĐ Ban giám đốc
  BKS Ban kiểm soát
  BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
  DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm
  DNMGBH Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  ĐTTC Đầu tư tài chính
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  HĐQT Hội đồng quản trị
  KDBH Kinh doanh bảo hiểm
  MA Đường trung bình động
  NVBH Nghiệp vụ bảo hiểm
  NXB Nhà xuất bản
  PTCB Phân tích cơ bản
  PTKT Phân tích kỹ thuật
  PTTK, ĐL Phân tích thống kê, định lượng


  Xem Thêm: Ứng dụng các phương pháp phân tích vào quy trình đầu tư cổ phiếu tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng các phương pháp phân tích vào quy trình đầu tư cổ phiếu tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status