Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hành vi tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hành vi tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Việt Nam

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
  1.1. Cơ sở nghiên cứu.
  Thuật ngữ “Tầng lớp trung lưu” xuất phát từ phương Tây, bắt nguồn từ quan điểm
  của nhà triết học cổ đại Aristotle (384 – 322 TCN) mà trong tác phẩm “The Politics” (350
  TCN) ông đã nhìn nhận tầng lớp trung lưu là “trung bình giữa giàu có và nghèo khổ”. Cho
  đến nay, tầng lớp trung lưu đã được nghiên cứu và tìm hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau,
  chủ yếu theo góc nhìn của khoa học xã hội.
  Tại các nước phát triển, “Tầng lớp trung lưu hiện nay đóng vai trò đặc biệt đối với
  sự phát triển kinh tế trong những thế kỷ qua. Họ được coi là nguồn gốc của tinh thần doanh
  nghiệp và sự sáng tạo – những đơn vị kinh tế thúc đẩy nền kinh tế phát triển thịnh vượng,
  tầng lớp trung lưu cung cấp tất cả những đầu vào cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế
  tân cổ điển - ỷ tưởng mới, tích lũy vốn tư bản và vốn nhân lực”
  1
  . Tuy vậy, tại các nước
  đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, sự hình thành và phát triển của tầng lớp
  trung lưu cũng như vai trò xã hội, kinh tế và chính trị cũng có những khác biệt lớn bên cạnh
  những nét tương đồng2
  .
  “Tầng lớp trung lưu”vốn là một phạm trù phức tạp và gây nhiều tranh luận từ trước
  đến nay. Trước hết, đó là sự đa dạng trong quan điểm nhận diện tầng lớp trung lưu: căn cứ
  vào mức sống hay căn cứ vào trình độ văn hoá và vai trò chính trị ? Ngoài ra là những câu
  hỏi về sự tồn tại, quy mô, tính đồng nhất và vai trò của tầng lớp trung lưu đối với sự phát
  triển kinh tế, xã hội. Những quan điểm và tranh luận này, đến lượt chúng đã phát ra những
  tín hiệu đối với các cơ quan Chính phủ trong các quyết định chính sách kinh tế và với các
  doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong các quyết định về sản xuất. Bởi vì, tầng lớp trung
  lưu không chỉ làm trung hoà sự phân hóa mức sống theo hai cực đối lập mà còn là hiện thân
  của “chủ nghĩa tiêu dùng mới: kiên định, tân tiến trong quan điểm về phong cách sống, nhu
  cầu về những sản phẩm có sức hút và thể hiện được địa vị của họ” (Juliet Schor 1999).
  Tầng lớp trung lưu Việt Nam đã được đề cập đến trong các công trình nghiên cứu
  quốc tế như: “The global middle class: view on democracy, religion, values and life
  satisfaction in emerging nations”
  3
  ; “Global economic propects 2007: managing the next
  wave of globalization”
  4
  ; “Emerging Asia middle’s class: a force to be reckoned with”
  5
  ;
  “The middle class in Southeast Asia: diversities, identities, comparison and Vietnam
  case”
  6
  .nhưng các nghiên cứu này bao trùm rất nhiều nước và khu vực, ít đề cập đến trường
  hợp cụ thể của Việt Nam. Cũng có một số bài báo trong nước có đề cập đến tầng lớp trung
  lưu như: “Về nhóm xã hội trung lưu ở Việt Nam hiện nay”
  7
  , “Phân tầng xã hội hợp thức và
  sự hình thành tầng lớp xã hội ưu trội trong thời kỳ đổi mới hội nhập kinh tế quốc tế ở nước
  ta”
  8
  . Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nhiều nghiên cứu định lượng về vai trò của tầng lớp
  trung lưu Việt Nam đối với tăng trưởng kinh tế thông qua hành vi tiêu dùng. Do vậy,
  “Hành vi tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Việt Nam” là một đề tài mới về cả nội dung
  và cách tiếp cận. Chúng tôi cố gắng đưa ra những nghiên cứu ban đầu về hành vi tiêu dùng
  của tầng lớp trung lưu Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng nền tảng cho những nghiên
  cứu sâu hơn và tạo thêm cơ sở cho việc phân tích quyết định chính sách.
  1.2. Phạm vi nghiên cứu.
  Nhóm tiến hành nghiên cứu về tầng lớp trung lưu từ năm 1986, là năm nước ta bắt
  đầu công cuộc đổi mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng khóa VI và dự báo đến năm 2015.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong việc tìm hiểu vai trò của tầng lớp trung
  lưu đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam thông qua hành vi tiêu dùng. Tầng lớp trung
  lưu cũng được xem xét và phân tích theo định nghĩa riêng của nhóm thực hiện đề tài.
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu về vai trò của tầng lớp trung lưu Việt
  Nam đối với tăng trưởng kinh tế thông qua hành vi tiêu dùng. Do đó, câu hỏi nghiên cứu ở
  đây là “Hành vi tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Việt Nam có vai trò như thế nào đối
  với tăng trưởng kinh tế ?”.
  Để trả lời câu hỏi đó, nhóm đặt ra những câu hỏi phụ sau:
  Tiêu dùng tư nhân có tác động như thế nào đến tăng trưởng kinh tế? trường hợp cụ thể
  của Việt Nam là như thế nào?
  Hiểu như thế nào về khái niệm “Tầng lớp trung lưu” tại Việt Nam ?
  Quy mô dân số thuộc tầng lớp trung lưu Việt Nam giai đoạn 1986-2015 là bao nhiêu?
  khối lượng tiêu dùng của họ thay đổi như thế nào ?
  Hành vi tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Việt Nam ra sao ?
  Chi tiêu tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Việt Nam có tác động đến tăng trưởng kinh tế
  như thế nào ?
  1.4. Phương pháp và số liệu nghiên cứu.
  Tầng lớp trung lưu được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau: xã hội học, kinh tế
  học, triết học Với bài nghiên cứu này, tầng lớp trung lưu sẽ được tìm hiểu thuần dưới góc
  độ của kinh tế học. Theo đó, ở cách tiếp cận của kinh tế vĩ mô, tầng lớp trung lưu sẽ được
  khảo sát thông qua khối lượng tiêu dùng tư nhân - một thành phần quan trọng trong tổng
  cầu của nền kinh tế (theo trường phái Keynes). Còn với cách tiếp cận vi mô, tầng lớp trung
  lưu sẽ được đánh giá qua những tín hiệu mà họ đưa ra thị trường thông qua hành vi tiêu
  dùng. Để phục vụ cho hai hướng tiếp cận này, chúng tôi sử dụng “Phương pháp nghiên
  cứu định lượng”, dựa trên một định nghĩa rõ ràng về “tầng lớp trung lưu tại Việt Nam”
  được xây dựng trên cơ sở phân tích các luồng quan điểm về tầng lớp này hiện nay. Cụ thể,
  nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy kinh tế lượng, với hàm Cobb Douglas, hàm
  Lorenz toàn phương và phần mềm EVIEW để ước lượng quy mô dân số của tầng lớp trung
  lưu. Sau đó, chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê tổng hợp đa biến với sự trợ giúp của
  phần mềm STATA, để đi sâu phân tích hành vi tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Việt Nam.
  Cách tiếp cận trên cả hai góc độ vi mô và vĩ mô đối với tầng lớp trung lưu tại Việt
  Nam đòi hỏi cơ sở số liệu tổng quan của nền kinh tế gồm tổng sản phẩm quốc dân, vốn đầu
  tư toàn xã hội, lực lượng lao động, khối lượng tiêu dùng tư nhân đồng thời là những số
  liệu chi tiết thống kê từng cá nhân trong nền kinh tế trải dài trong hơn 20 năm từ 1986 đến
  2009. Các số liệu này được thu thập từ các nguồn thống kê hàng năm của các tổ chức trong
  và ngoài nước như Tổng cục Thống kê, Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng
  phát triển Châu Á và tổ chức Lao động thế giới. Ngoài ra, các số liệu chi tiết nhận được từ
  bộ số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình (VLSS), do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực
  hiện 2 năm một lần.
  1.5. Cấu trúc nghiên cứu.
  Chương 1 giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu gồm cơ sở nghiên cứu, phạm vi
  nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp, số liệu nghiên cứu và cấu trúc của bài nghiên
  cứu.

  Chương 2 trình bày khung lý thuyết để nghiên cứu về tầng lớp trung lưu Việt Nam
  bao gồm vai trò của tiêu dùng tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế. Chương này cũng đưa ra
  một định nghĩa rõ ràng, hợp lý về “tầng lớp trung lưu Việt Nam” dựa trên sự phân tích các
  luồng quan điểm khác nhau về tầng lớp này, để làm cơ sở nghiên cứu cho các chương sau.
  Chương 3 đưa ra mô hình và những giả định kèm theo để ước lượng quy mô dân số
  của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam giai đoạn 1986 – 2009 và dự báo cho giai đoạn 2010 –
  2015. Từ đó, chương này phân tích khối lượng tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đối với tăng
  trưởng kinh tế Việt Nam dưới góc độ của kinh tế vĩ mô.
  Chương 4, với góc độ của kinh tế vi mô, sẽ nghiên cứu sâu về hành vi tiêu dùng của
  tầng lớp trung lưu trong mối so sánh với tầng lớp khác (nghèo và giàu có) tại Việt Nam và
  một số quốc gia khác. Đề từ đó hiểu được những tín hiệu tiêu dùng mà tầng lớp trung lưu
  đưa ra thị trường.
  Chương 5 sẽ tổng kết lại các vấn đề được nghiên cứu và rút ra những hàm ý chính
  sách. Đồng thời, chương 5 cũng chỉ ra những hạn chế của đề tài và gợi mở một số hướng
  nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1
  1.1. Cơ sở nghiên cứu 1
  1.2. Phạm vi nghiên cứu 2
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu. 2
  1.4. Phương pháp và số liệu nghiên cứu. 3
  1.5. Cấu trúc nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ĐỊNH NGHĨA TẦNG LỚP TRUNG LƯU
  VIỆT NAM . 5
  2.1. Nhận diện một tầng lớp mới 5
  2.2. Tác động của chi tiêu tiêu dùng tư nhân đối với nền kinh tế. 8
  2.2.1. Lý thuyết về tiêu dùng tư nhân trong nền kinh tế 9
  2.2.2. Vai trò của tiêu dùng tư nhân với nền kinh tế Việt Nam .10
  2.3. Định nghĩa, phân chia tầng lớp trung lưu .12
  2.3.1. Các quan điểm về tầng lớp trung lưu “cổ điển” 12
  2.3.2. Các quan điểm về tầng lớp trung lưu “hiện đại”. 15
  2.3.3. Định nghĩa về tầng lớp trung lưu 15
  2.3.4. Định nghĩa về tầng lớp trung lưu văn hóa .21
  CHƯƠNG 3: ƯỚC LƯỢNG QUY MÔ DÂN SỐ CỦA TẦNG LỚP TRUNG LƯU
  VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 – 2009 VÀ DỰ BÁO GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 25
  3.1. Mô hình ước lượng. 25
  3.1.1. Đường cong Lorenz. 25
  3.1.2. Chỉ số Hz ( Headcount Index ). 26
  3.1.3. Cơ sở dữ liệu. 27
  3.2. Quy mô dân số của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2006 theo
  hai phương án .28

  3.3. Ước lượng quy mô dân số của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam
  giai đoạn 2007 – 2015. 31
  3.3.1. Những giả định 31
  3.3.2. Phương pháp ước lượng. 32
  3.3.3. Dự đoán GDP thực tế 1990VNĐ giai đoạn 2010 – 2015 32
  3.3.4. Quy mô dân số của tầng lớp trung lưu Việt Nam giai đoạn 2007-2015 theo
  hai phương án 35
  3.4. Nhận định quy mô dân số thuộc tầng lớp trung lưu Việt Nam
  giai đoạn 1986 – 2015. 35
  3.4.1. Nhận định qui mô tầng lớp trung lưu theo hai phương án .35
  3.4.2. Tăng trưởng khối lượng tiêu dùng của tầng lớp trung lưu tác động tới tăng
  trưởng GDP giai đoạn 1986-2015 37
  CHƯƠNG 4: HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA TẦNG LỚP TRUNG LƯU 39
  4.1. Cơ sở phân tích .39
  4.1.1. Cơ sở dữ liệu. 39
  4.1.2. Phương pháp phân tích 40
  4.2. Hành vi tiêu dùng của tầng lớp trung lưu .41
  4.2.1. Chi tiêu cho lương thực, thực phẩm (chi ăn uống) 41
  4.2.2. Chi tiêu cho giáo dục .42
  4.2.3. Chi tiêu cho y tế .44
  4.2.4. Các khoản chi cho điện, nước, tiền vệ sinh, thuê nhà 46
  4.2.5. Chi dùng hàng hóa lâu bền .47
  4.2.6. Chi cho may mặc, đi lại, giải trí .48
  4.3. Nhận định về một tầng lớp chi tiêu 49
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .50
  5.1. Những phát hiện của bài nghiên cứu. 50
  5.2. Hàm ý chính sách 50

  5.2.1. Đối với Chính phủ. 51
  5.2.2. Đối với các Doanh nghiệp 54
  5.3. Những hạn chế của bài nghiên cứu 55
  5.4. Một sô gợi mở hướng nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. 56
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I
  PHỤ LỤC .V  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 2.1: GDP thực tế bình quân đầu người theo giá so sánh năm 1990 . 6
  Hình 2.2: Tình hình tiêu thụ vàng một số nước trên thế giới . 8
  Hình 2.3: Đóng góp của tiêu dùng tư nhân với tăng trưởng GDP .11
  Hình 3.1: Kết quả ước lượng tăng trưởng GDP 2010 – 2015 .34
  Hình 3.2: Quy mô dân số tầng lớp trung lưu 1986-2015 theo 2 phương án 35
  Hình 3.3: Đóng góp của tăng trưởng khối lượng tiêu dùng Cm của tầng lớp trung lưu tới
  tăng trưởng GDP 1986-2015 .37
  Hình 4.1: Tỷ trọng chi tiêu cho giáo dục: so sánh các tầng lớp 43
  Hình 4.2: Cơ cấu chi tiêu của tầng lớp trung lưu trên năm 2004 49

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1: Xếp hạng 10 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới . 6
  Bảng 2.2: Phân chia tầng lớp trung lưu theo phương án 1 18
  Bảng 2.3: Phân chia tầng lớp trung lưu theo phương án 2 20
  Bảng 2.4: Phân chia tầng lớp trung lưu theo phương án 1 theo VNĐ .21
  Bảng 2.5: Phân chia tầng lớp trung lưu theo phương án 2 theo VNĐ 21
  Bảng 3.1. Quy mô dân số tầng lớp trung lưu 1986-2006 theo phương án 1 30
  Bảng 3.2. Quy mô dân số tầng lớp trung lưu 1986-2006 theo phương án 2 30
  Bảng 4.1: Tỷ trọng chi ăn uống trong tổng chi tiêu cá nhân bình quân phân theo mức
  sống và khu vực 41
  Bảng 4.2: Tỷ trọng chi giáo dục trong tổng chi tiêu cá nhân bình quân, phân theo mức
  sống và khu vực 42
  Bảng 4.3: Tỷ trọng chi y tế trong tổng chi tiêu cá nhân bình quân phân theo mức sống
  và khu vực 45
  Bảng 4.4: Tỷ trọng chi điện, nước, vệ sinh, thuê nhà trong tổng chi tiêu cá nhân bình
  quân phân theo mức sống và khu vực 46
  Bảng 4.5: Tỷ trọng chi cho đồ dùng lâu bền trong tổng chi tiêu cá nhân bình quân phân
  theo mức sống và khu vực. 48
  Bảng 4.6: Tỷ trọng chi cho may mặc, đi lại, giải trí trong tổng chi tiêu cá nhân bình
  quân phân theo mức sống và khu vực 48


  DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT


  Cm: Consumption of middle class - Khối lượng tiêu dùng của tầng lớp trung
  lưu
  GDP: Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội
  GDPpc: Gross Domestic Product per capita - GDP bình quân đầu người
  LIC: Low Income Country – Quốc gia có thu nhập thấp
  SIDA:

  Swedish International Development Cooperation Agency – Tổ chức hợp
  tác phát triển quốc tế Thụy Điển
  UNDP:

  United Nations Development Programme – Chương trình phát triển của
  Liên hợp quốc
  TCTK: Tổng cục Thống kê
  VLSS: Vietnam Living Standard Survey – Điều tra mức sống hộ gia đình
  WB: World Bank - Ngân hàng Thế giới

  Xem Thêm: Hành vi tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hành vi tiêu dùng của tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status