Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn

  Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục

  MỤC LỤC


  PHẦN MỞ ĐẦU . 1

  1. Đặt vấn đề . 1

  2. Mục đích và yêu cầu của đề tài . 2

  2.1. Mục đích của đề tài . 2

  2.2. Yêu cầu của đề tài . 2

  Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 3

  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 3

  1.1.1. Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của bò . 3

  1.1.1.1. Khái niệm về sinh trưởng . 3

  1.1.1.2. Các quy luật sinh trưởng . 3

  1.1.1.3. Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng của

  bò . 6

  1.1.1.4. Khả năng sinh sản, sức sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng

  tới sản lượng sữa của bò 7

  1.1.2. Thức ăn ủ chua . 14

  1.1.2.1. Tác dụng của thức ăn ủ chua . 14

  1.1.2.2. Nguyên lý ủ chua . 15

  1.1.2.3. Kỹ thuật ủ chua cây ngô làm thức ăn gia súc 18

  1.1.2.4. Đánh giá phẩm chất thức ăn ủ chua 21

  1.1.2.5. Lượng thức ăn ủ chua cần thiết .21

  1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước . 22

  1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài . 22

  1.2.1.1. Sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của bò 22  1.2.1.2. Đặc điểm về khả năng sinh sản của bò 24

  1.2.1.3. Ảnh hưởng của thức ăn ủ chua đến năng suất và chất lượng

  sữa bò . 27

  1.2.2. Tình hình nghiên c ứu và phát triển chăn nuôi bò ở trong nước 28

  1.2.2.1. Một số kết quả nghiên cứu 28

  1.2.2.2.Tình hình phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam . 32

  1.3. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều . 35

  1.3.1. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh 35

  1.3.2. Một số thông tin chính về huyện Đông Triều 39

  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

  NGHIÊN CỨU 41

  2.1. Đối tượng nghiên cứu 41

  2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 41

  2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 41

  2.2.2. Thời gian nghiên cứu . 41

  2.3. Nội dung nghiên cứu 41

  2.3.1. Thực trạng đàn bò sữa ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh . 41

  2.3.2. Nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình

  của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện

  Đông Triều tỉnh Quảng Ninh 41

  2.3.3. Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất

  sữa của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều 42

  2.3.4. Nghiên cứ u ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng sản

  xuất sữa của bò sữa . 42

  2.4. Phương pháp nghiên cứu 42

  2.4.1. Điều tra tình hình phát triển chăn nuôi bò tại huyện Đông Triều

  tỉnh Quảng Ninh . 42  2.4.2. Theo dõi một số chỉ tiêu về sinh trưởng của bê và đ àn bò sữa

  của huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh ở các lứa tuổi từ sơ sinh

  đến 36 tháng tuổi, gồm các chỉ tiêu . 42

  2.4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng cây ngô ủ chua đến

  khả năng sản xuất của bò sữa 44

  2.5. Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu 46

  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 47

  3.1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò của huyện Đ ông Triều 47

  3.1.1. Số lượng và phân bố đàn bò của huyện Đông Triều . 47

  3.1.2. S ốlượng và phân b ố đàn bò sữa tại một số xã của huyệnĐông Tri ều 48

  3.1.3. Cơ cấu đàn bò sữa theo hiện trạng tại một số xã của huyện

  Đông Triều . 49

  3.1.4. Cơ cấu đàn bò sữa theo phẩm chất giống tại một số xã của

  huyện Đông Triều . 50

  3.2. Khả năng sinh trưởng của đàn bê sữa huyện Đông Triều . 51

  3.2.1. Khối lượng của bê sữa ở các tháng tuổi 51

  3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đố i và sinh trưởng tương đối của bê sữa ở các

  giai đoạn . 54

  3.2.3. Kích thước một số chiều đo cơ thể của bê sữa ở các tháng tuổi . 56

  3.2.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bê . 58

  3.3. Đặc điểm sinh trưởng của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều 59

  3.3.1. Khối lượng tích luỹ 59

  3.3.2. Sinh trưởng tuyệt đối và s inh trưởng tương đối của bò sữa nuôi

  tại huyện Đông Triều 61

  3.3.3. Kích thư ớc một số chiều đo cơ thể của bò sữanuôi tại huyện Đông

  Triều . 63

  3.3.4. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bò sữa nuôi tại huyện Đông

  Triều . 64  3.4. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và đặc điểm sản xuất sữa của bò

  sữa nuôi tại huyện Đông Triều 65

  3.4.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của bò sữa 65

  3.4.2. Khả năng sản xuất và chất lượng sữa của bò F2 nuôi t ại huyện Đông

  Triều Quảng Ninh 67

  3.5. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua

  đến khả năng sản xuất của bò sữa 68

  3.5.1. Kết quả phân tích thành pầhn hoá học của c ây ngô tươi và

  cây ngô ủ chua 68

  3.5.2. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến năng suất

  sữa của đàn bò thí nghiệm . 71

  3.5.3. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến chất lượng

  sữa của đàn bò thí nghiệm . 73

  3.6. Chi phí thức ăn 77

  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 79

  I. Kết luận 79

  II. Đề nghị 80

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

  PHỤ LỤC 87
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CPĐT & XNK : Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu
  CS : Cộng sự
  CSDT : Chỉ số dài thân
  CSKL : Chỉ số khối lượng
  CSTM : Chỉ số tròn mình
  CSTX : Chỉ số to xương
  CTV : Cộng tác viên
  CV : Cao vây
  DTC : Dài thân chéo
  ĐC : Đặc cấp
  ĐCKL : Đặc cấp khối lượng
  ĐVT : Đơn vị tính
  HF : Holstein Friesian
  HSSS : Hệ số sinh sữa
  NN & PTNN : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  QĐ - CP : Quyết định - Chính phủ
  QĐ - UB : Quyết định - Ủy Ban
  SS : Sơ sinh
  TB : Trung bình
  TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
  TN : Thí nghiệm
  TTg : Thủ Tướng
  TTNT : Thụ tinh nhân tạo
  UBND : Ủy Ban nhân dân
  VCK : Vật chất khô
  VN : Vòng ngực
  VO : Vòng ống  DANH MỤC CÁC BẢNG


  Bảng 2.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm . 45

  Bảng 3.1. Số lượng bò nuôi tại huyện Đông Triều qua các năm . 47

  Bảng 3.2. Số lượng và phân bố đàn bò sữa tại một số xã của huyện

  Đông Triều từ năm 200 6-2008 . 48

  Bảng 3.3. Cơ cấu đàn bò sữa theo hiện trạng tại huyện Đông Triều năm

  2008 . 50

  Bảng 3.4. Cơ cấu đàn bò sữa theo phẩm giống của huyện Đông Triều từ năm

  2006 đến năm 2008 . 51

  Bảng 3.5. Khối lượng của bê sữa ở các tháng tuổi 52

  Bảng 3.6. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của bê sữa ở các giai đoạn 54
  Bảng 3.7. Kích thước một số chiều đo của bê (cm) . 57

  Bảng 3.8. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bê (%) 58

  Bảng 3.9. Khối lượng của bò sữa ở các tháng tuổi (kg) 59

  Bảng 3.10. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối của bò sữa giai đoạn 24 - 36 tháng tuổi 61
  Bảng 3.11. Kích thước một số chiều đo của bò sữa nuôi tại huyện Đông

  Triều (cm) 64

  Bảng 3.12. Một số chỉ số cấu tạo thể hình của bò sữa ở các lứa tuổi (%) 65

  Bảng 3.13. Các chỉ tiêu sinh lý sinh sản của bò sữa nuôi tại huyện Đông

  Triều 66

  Bảng 3.14. Khả năng sản xuất và chất lượng sữa của bò F2 nuôi tại huyện

  Đông Triều 67

  Bảng 3.15. Thành phần hóa học của cây ngô tươi và cây ngô ủ chua 69

  Bảng 3.16. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn có cây ngô ủ chua đến năng suất

  sữa của bò 71

  Bảng 3.17.a. Thành phần hóa học của sữa trước bổ sung thức ăn ủ chua 74

  Bảng 3.17.b. Thành phần hóa học của sữa sau bổ sung thức ăn ủ chua 30

  ngày . 75

  Bảng 3.17.c. Thành phần hóa học của sữa sau kết thúc bổ sung thức ăn ủ

  chua 30 ngày 77

  Bảng 3.18. Chi phí thức ăn trong thời gian thí nghiệm . 78  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ


  Đồ thị 3.1: Sinh trưởng tích luỹ của bê sữa F2, F3 53

  Đồ thị 3.2: Sinh trưởng tương đối của bê sữa ở các giai đoạn . 56

  Đồ thị 3.3: Sinh trưởng tích lũy của bò sữa F2, F3 giai đoạn 24 - 36 tháng tuổi

  nuôi tại huyện Đông Triều . 60

  Đồ thị 3.4: Sinh trưởng tương đối của bò F2, F3 giai đoạn 24 - 36 tháng tuổi

  nuôi tại huyện Đông Triều 63

  Đồ thị 3.5: Năng suất sữa của bò thí nghiệm . 73  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ẢNH


  Biểu đồ 3.1: Sinh trưởng tuyệt đối của bê sữa ở các giai đoạn 55

  Biểu đồ 3.2. Sinh trưởng tuyệt đối của bò F2, F3 giai đoạn 24 - 36 tháng tuỏi

  nuôi tại huyện Đông Triều 62

  Phụ lục: Một số ảnh minh họa của đề tài 87

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng sinh trưởng và ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến năng suất, chất lượng sữa của đàn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status