Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế

  Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư


  Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2015 theo hướng bền vững

  MỤC LỤC

  Chương I: NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH - VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG.

  Chương II: thực trạng huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính tài trợ cho đầu tư phát triển ktxh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2001 đến nay.


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1- Tính cấp thiết của đề tài
  Vốn theo nghĩa rộng được hiểu là toàn bộ những yếu tố đầu vào của
  sản xuất xã hội (con người, của cải, tài nguyên, ). Theo nghĩa hẹp là
  khoản tiền, của cải tích luỹ của xã hội được sử dụng trong quá trình tái sản
  xuất xã hội, duy trì tiềm lực và tạo ra tiềm lực mới cho sản xuất xã hội.
  Như vậy, theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp vốn luôn đóng vai trò quyết định
  đối với sự phát triển của nền KTXH, là cơ sở quan trọng để đầu tư hình
  thành lên cơ sở hạ tầng, tài sản, máy móc thiết bị, công nghệ Cũng như
  cả nước, nguồn VĐT phát triển trên địa bàn tỉnh BR-VT luôn trong tình
  trạng thiếu hụt, hiệu quả sử dụng vẫn còn hạn chế. Với mục tiêu phát triển
  nhanh, hiệu quả, bền vững, phù hợp với những lợi thế và tiềm năng của
  tỉnh, trong những năm tới đòi hỏi tỉnh cần phải huy động và sử dụng có
  hiệu quả nguồn vốn lớn với chất lượng cao. Việc tìm giải pháp không chỉ
  quan trọng đối với những nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, mà còn
  quan trọng đối với những cá nhân quan tâm nghiên cứu. Trong đó, tác giả
  cũng sẽ cố gắng tìm câu trả lời trong luận văn này.
  2- Mục đích, ý nghĩa và đối tượng nghiên cứu
  Luận văn cố gắng tìm một số giải pháp để có thể huy động và sử
  dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho các mục tiêu đầu tư phát
  triển KTXH trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững. Với những giải pháp
  này hy vọng sẽ có những đóng góp nhỏ vào sự hoàn thành những mục tiêu
  mà Đảng bộ, HĐND, UBND và nhân dân tỉnh đã đề ra trong những năm
  tới. Đối tượng nghiên cứu là các nguồn vốn tài chính, sự tác động của nó
  đối với sự phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh chủ yếu trong giai đoạn 2001-
  2005, và những năm tới.
  3- Giới hạn đề tài nghiên cứu
  Như ở trên, phạm trù tài chính nói chung và vốn nói riêng rất rộng
  lớn. Nó bao gồm toàn bộ các yếu tố vật chất và phi vật chất được đưa vào
  sản xuất như : Lao động, tài nguyên, tiền vốn trong phạm vi nghiên cứu của đề tài tác giả chủ yếu đi vào phân tích các yếu tố vốn bằng tiền của
  các nguồn vốn trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
  4- Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong luận văn là
  phương pháp thống kê. Trên cơ sở số liệu thu thập từ nhiều nguồn tin cậy,
  sau đó được tổng hợp, tính toán, phân tích, đánh giá, so sánh Đồng thời,
  trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến khả
  năng huy động vốn từ các kênh trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh
  những năm qua. Từ đó đưa ra một số giải pháp cơ bản để huy động các
  nguồn vốn phục vụ cho đầu tư phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh trong
  những năm tới.
  5- Kết cấu luận văn
  Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương
  Chương I : Nguồn lực tài chính – Vai trò của vốn đầu tư đối với sự
  phát triển KTXH theo hướng bền vững.
  Chương II : Thực trạng huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính
  tài trợ cho đầu tư phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh BR-VT từ năm 2001
  đến nay.
  Chương III : Huy động và sử dụng nguồn lực tài chính tài trợ cho
  đầu tư phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2006-2015 và
  2020 theo hướng bền vững.
  Do khả năng, tài liệu và thời gian còn hạn chế nên luận văn không
  tránh khỏi sai sót. Nhiều vấn đề đặt ra trong luận văn nhưng chưa được
  nghiên cứu và giải quyết thật thấu đáo. Kính mong các Thầy, Cô, các đồng
  nghiệp và các bạn quan tâm cho những ý kiến để luận văn được hoàn
  thành và mang ý nghĩa thiết thực hơn. Chương I :
  NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH - VAI TRÒ CỦA VỐN
  ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
  THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
  1.1- NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG -
  VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
  1.1.1- Tổng quan về nguồn lực tài chính
  1.1.1.1- Lý luận chung về tài chính :
  Tài chính ra đời cùng với sự xuất hiện của nền sản xuất hàng hoá.
  Trong nền kinh tế hàng hoá, việc trao đổi, mua bán được diễn ra một cách
  dễ dàng thông qua tiền tệ làm vật trung gian trao đổi. Tiền tệ đóng vai trò
  đặc biệt quan trọng kích thích sự phát triển của kinh tế hàng hoá, tiền tệ
  làm cho quá trình phân phối, trao đổi diễn ra dễ dàng. Trong quá trình đóù
  các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế được tạo lập, sử dụng cho đầu tư phát
  triển KTXH và làm nảy sinh phạm trù tài chính. Sản xuất hàng hoá càng
  phát triển, các quan hệ tài chính càng mở rộng, và có ảnh hưởng ngày
  càng sâu sắc hơn đối với sự phát triển của nền kinh tế.
  Theo K.Marx : Tài chính là phạm trù phân phối, phản ánh các quan
  hệ kinh tế phát sinh trong phân phối các quỹ tiền tệ nhằm thoả mãn các
  nhu cầu của các chủ thể trong nền kinh tế. Các chủ thể trong nền kinh tế
  gồm Nhà nước, các DN, và dân cư, trong quan hệ kinh tế quốc tế làm xuất
  hiện các chủ thể kinh tế nước ngoài tham gia, hình thành các dòng vốn đầu
  tư trực tiếp nước ngoài (Foreign direction investment, FDI) và gián tiếp
  (Foreign portfolio investment, FPI). Sự phát triển mạnh mẽ đa dạng của
  các quan hệ kinh tế cũng làm xuất hiện quan hệ tài chính phong phú cùng
  với những quỹ tiền tệ rất đa dạng.
  Nhà nước xuất hiện gắn liền với sự hình thành quỹ NSNN nhằm thực
  hiện chức năng và quyền lực của mình đảm bảo an ninh, quản lý, duy trì
  ổn định xã hội Trong nền kinh tế hàng hoá giản đơn và kinh tế thị trường
  tự do cạnh tranh, Nhà nước chỉ thuần tuý thực hiện chức năng cai trị, không can thiệp vào kinh tế (A.Smith). Khi đó NSNN chủ yếu phục vụ cho các
  hoạt động quản lý hành chính, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng. Tuy
  nhiên, tình trạng sản xuất vô chính phủ, lạm phát, thất nghiệp, khủng
  hoảng kinh tế có tính chu kỳ (đặc biệt 1929-1933) dẫn đến sự cần thiết can
  thiệp của Nhà nước vào kinh tế. Các chính sách kinh tế của Nhà nước tác
  động trực tiếp đến quan hệ kinh tế, sự hình thành các quỹ tiền tệ trong nền
  kinh tế.
  Phạm trù tài chính rất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực như : NSNN;
  Tín dụng ngân hàng; Bảo hiểm; Tài chính DN; Tài chính khu vực dân cư;
  Tài chính quốc tế Tất cả các lĩnh vực đó hình thành nên nguồn lực tài
  chính tài trợ cho đầu tư của Nhà nước, DN, dân cư và các chủ thể kinh tế
  quốc tế.
  1.1.1.2- Các nguồn lực tài chính tài trợ cho đầu tư phát triển :
  1.1.1.2.1- Ngân sách Nhà nước :
  NSNN là khâu tài chính tập trung lớn nhất trong hệ thống tài chính.
  NSNN bao gồm toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán
  được Quốc hội quyết định và thực hiện trong một năm, để đảm bảo việc
  thực hiện các chức năng của Nhà nước. NSNN bao gồm ngân sách Trung
  ương và ngân sách địa phương. NSNN được hình thành từ việc huy động
  các khoản thu của Nhà nước từ thuế, phí, lệ phí, các khoản viện trợ, vay
  nợ, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các khoản thu khác.
  Đồng thời NSNN được sử dụng để chi tiêu cho hoạt động của bộ máy Nhà
  nước, chi cho an ninh quốc phòng, y tế, văn hoá, giáo dục, chi trả nợ, các
  khoản khác theo quy định và quan trọng hơn đó là chi cho đầu tư phát
  triển. Nguồn NSNN hình thành lên quỹ dự trữ quốc gia, điều tiết kinh tế vĩ
  mô của Nhà nước.
  1.1.1.2.2- Vay nợ trong nước và vay nợ nước ngoài :
  Vay nợ trong nước và vay nợ nước ngoài được Chính phủ, các DN
  thực hiện dưới các hình thức như : Vay tín dụng thương mại; phát hành
  giấy nợ (trái phiếu) trên thị trường vốn. Đây là nguồn vốn bổ sung quan
  trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ chi tiêu của Chính phủ, đặc biệt là chi đầu tư phát triển. Với DN, nguồn vốn này quan trọng hơn rất nhiều, vì nhu
  cầu đầu tư phát triển SXKD rất lớn và vốn tự có không đủ để đáp ứng.
  Nhất là hiện nay, cạnh tranh ngày càng gay gắt và có tính toàn cầu, các
  DN bắt buộc phải đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản
  phẩm, dịch vụ mới có thể đứng vững trong cạnh tranh.
  1.1.1.2.3- Huy động thông qua định chế tài chính :
  Các định chế tài chính là những tổ chức huy động những nguồn vốn
  tương đối nhỏ, phân tán, tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ cho các nhu
  cầu đầu tư phát triển của Nhà nước, của DN, các chủ thể trong nền kinh tế
  và những nhu cầu chi tiêu khác của xã hội.
  Các định chế tài chính gồm các định chế tài chính NH và định chế
  phi NH (i) Các định chế NH là khâu tài chính quan trọng, thực hiện các
  quan hệ vay trả trong nền kinh tế với các chức năng : Huy động những
  nguồn vốn nhỏ lẻ, phân tán, tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế thành
  nguồn vốn tập trung rất lớn, đáp ứng nhu cầu cho đầu tư phát triển SXKD,
  lưu thông hàng hoá và dịch vụ, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu
  KTXH, tham gia vào thị trường tài chính, góp phần ổn định hệ thống tiền
  tệ. (ii) Định chế tài chính phi NH là những định chế tài chính trung gian
  không nhận tiền gửi, như các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư
  được hình thành từ những khoản đóng góp dưới nhiều hình thức, bắt buộc,
  tự nguyện và được bù đắp khi rủi ro ốm đau, thất nghiệp, mất sức Các
  quỹ đầu tư được hình thành từ việc phát hành cổ phần ra công chúng, cung
  cấp cho công chúng sản phẩm đầu tư đã được đa dạng hoá, giảm rủi ro và
  có khả năng thu hút khoản tiết nhỏ từ dân cư.
  1.1.1.2.4- Huy động vốn thông qua thị trường tài chính :
  Thị trường tài chính gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. TTCK
  là một bộ phận quan trọng nhất của thị trường vốn, là nơi các chứng khoán
  được phát hành và trao đổi. Hàng hoá giao dịch trên TTCK là các loại
  chứng khoán dài hạn, như các loại trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu
  tư, công cụ phái sinh - các hợp đồng tương lai, quyền chọn Qua TTCK
  các công ty có thể dễ dàng huy động vốn trực tiếp bằng cách phát hành

  Xem Thêm: Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status