Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang

  Mục lục
  Các danh mục viết tắt:
  Danh mục các Bảng:
  Mở đầu: 01
  1. Sự cần thiết của đề tài: 01
  2. Mục tiêu nghiên cứu: 01
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 01
  4. Phương pháp nghiên cứu: 02
  5. Bố cục đề tài: 02

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DNN&V Ở VIỆT NAM: 03
  1.1. Sự cần thiết và tính tất yếu của DNN&V trong nền kinh tế thị
  trường định hướng XHCN ở Việt Nam.
  03

  1.2. Vị trí, vai trò của DNN&V trong nền kinh tế thị trường định hướng
  XHCN:
  03

  1.3. Đặc điểm, tiêu chí của DNN&V ở Việt Nam. 05
  1.3.1. Đặc điểm DNN&V ở Việt Nam: 05
  1.3.2. Tiêu chí phân loại: 06
  1.4. Những ưu thế và hạn chế của DNN&V trong nền kinh tế thị trường: 07
  1.4.1. Một số ưu thế của DNN&V: 07
  1.4.2. Một số hạn chế của DNN&V: 09
  1.5. Các chính sách hỗ trợ DNN&V ở Việt Nam từ phía Nhà nước: 10
  1.5.1. Chính sách tài chính tín dụng: 10
  1.5.2. Chính sách thuế: 12
  1.5.3. Chính sách thương mại: 12
  1.5.4. Chính sách đầu tư: 12
  1.5.5. Chính sách đất đai: 13
  1.5.6. Chính sách công nghệ và đào tạo: 14
  1.5.7. Chính sách xúc tiến xuất khẩu: 14
  1.6. Kinh nghiệm của một số nuớc trong việc sử dụng chính sách hỗ trợ
  phát trển DNN&V:
  14

  1.6.1. Miễn giảm thuế thúc đẩy đầu tư: 15
  1.6.2. Cho phép khấu hao nhanh tài sản cố định: 16
  1.6.3. Thực hiện tín dụng ưu đãi, bảo đảm và bảo lãnh tín dụng: 16
  1.6.4.Hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy đổi mới thiết bị và công nghệ và
  đào tạo:
  19
  1.6.5. Hỗ trợ tài chính, đẩy mạnh xuất khẩu: 20

  CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HỖÕ TRỢ TÀI CHÍNH TRONG PHÁT TRIỂN DNN&V TẠI TỈNH AN GIANG.
  22
  2.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. 22
  2.2. Tình hình thực hiện Luật doanh nghiệp ở tỉnh An Giang. 22
  2.1.2. Giai đoạn trước khi có Luật DN năm 1999 (1976 - 1999): 22
  2.1.2. Giai đoạn khi có Luật DN đến nay: 24
  2.3. Những thuận lợi và khó khăn của DNN&V ở tỉnh An Giang: 24
  2.4. Hạn chế và nguyên nhân: 26
  2.4.1. Hạn chế về tài chính: 26
  2.4.2. Hạn chế về máy móc thiết bị lạc hậu 27
  2.4.3. Chính sách thuế - việc thực hiện ở địa phương 28
  2.4.4. Trình độ quản lý - lao động thấp: 29
  2.4.5.Thiếu đất làm mặt bằng kinh doanh: 30
  2.4.6. Thiếu thông tin thương mại: 31
  2.4.7. Sức cạnh tranh kém: 32
  2.4.8. Thiếu cơ chế thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước: 33
  2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tài chính hỗ trợ
  phát triển các DNN&V.
  34

  2.5.1. Chính sách hỗ trợ vốn - Luật đất đai 2003: 34
  2.5.2. Quỹ hỗ trợ phát triển - Qũy BLTD đối với các DNN&V. 36
  2.5.3. Chính sách thuế tác động đến các DNN&V: 36
  2.5.4. Quá trình đăng ký kinh doanh đối với các DNN&V: 38
  2.5.5. Chế độ chính sách khác: 39
  - Chế độ kế toán và tài chính 39
  - Đất đai và mặt bằng sản xuất cho DNN&V: 39
  - Chính sách lao động đối với DNN&V: 40
  - Giao dịch, bảo đảm 41

  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DNN&V Ở TỈNH AN GIANG.
  43

  3.1. Các phương hướng và quan điểm về hỗ trợ phát triển DNN&V ở
  tỉnh An Giang:
  43

  3.1.1. Quan điểm phát triển DNN&V 43
  3.1.2. Bối cảnh KT - XH giai đọan 2006-2010: 43
  + Quốc tế: 44
  + Trong nước
  3.1.3. Mục tiêu phát triển DNN&V ở tỉnh An Giang giai đoạn 2006-2010. 45
  3.2. Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển các DNN&V ở tỉnh An Giang: 46
  3.2.1. Mở rộng việc tiếp cận các nguồn tài chính: 46
  + Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNN&V 48
  + Quỹ hỗ trợ phát triển – Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 50
  + Nguồn tín dụng ưu đãi: 52
  + Nguồn vốn Ngân hàng Thương mại: 53
  + Nguồn vốn phi chính thức: 53
  + Mở rộng hình thức cho thuê tài chính: 54
  + Khuyến khích các Ngân hàng Thương mại cung cấp tín dụng hoặc
  góp vốn vào các DNN&V cùng hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết.
  54

  3.2.2.Thuế và quản lý thuế: 56
  3.2.3.Đất đai, cơ sở hạ tầng và quản lý: 59
  3.2.4. Đầu tư ngân sách và thu hút đầu tư: 62
  3.2.5. Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước và XK: 63
  3.2.6. Thông tin kinh tế: 66
  3.2.7. Công nghệ và đào tạo: 67
  3.2.8. Ứng dụng thương mại điện tử cho các DNN&V: 68
  3.2.9. Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng: 69
  3.3. Một số điều kiện thực hiện giải pháp: 70
  3.3.1. Duy trì sự ổ định kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh An Giang: 70
  3.3.2. Cải cách hành chính trong quản lý DNN&V ở tỉnh An Giang: 71
  3.3.3. Nâng cao hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cơ quan, các tổ
  chức và đại diện của DNN&V từ trung ương đến địa phương.
  72

  3.4. Một số chính sách và giải pháp của tỉnh An Giang: 73
  3.5. Một số chính sách và giải pháp của DNN&V: 74
  Kết luận 75  DANH MỤC CÁC BẢNG

  I Bảng
  Bảng 1
  Tiêu chí xác định DNN&V theo luật cơ bản về DNN&V
  năm 1993 ở Nhật Bản.
  Bảng 2
  Tiêu chí xác định DNN&V theo luật cơ bản về DNN&V năm
  1962 ở Nhật Bản.
  Bảng 3
  Tỷ trọng giá trị sản lượng hàng hoá của DNN&V trong nền kinh
  tế các nước.
  Bảng 4
  Số đơn vị hành chánh sự nghiệp diện tích và dân số tỉnh An Giang
  năm 2005.
  Bảng 5 Báo cáo tổng hợp doanh nghiệp ĐKKD theo thời điểm.
  Bảng 6 Hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang.
  Bảng 7
  Hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn tỉnh AG.
  (Theo ngành nghề)
  Bảng 8
  Hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn tỉnh AG.
  (Theo huyện, thị. TP).
  Bảng 9 Số lượng DN theo ngành nghề.
  Bảng 10
  Điều tra mức độ thuận lợi, khó khăn khi quan hệ vay vốn
  ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong tỉnh.
  Bảng 11 Điều tra mức độ đánh giá của DNN&V đối với cước phí của NH.
  Bảng 12 Điều tra mức độ hỗ trợ vốn cho cácDNN&V.
  Bảng 13 Điều tra mức độ hỗ trợ về đăng ký kinh doanh
  Bảng 14
  Điều tra mức độ hỗ trợ về đăng ký kinh doanh đối với DNN&V
  ( sau khi có luật doanh nghiệp).
  Bảng 15 Tỷ lệ vốn đăng ký kinh doanh DN mới thành lập.
  Bảng 16 Điều tra trình độ chuyên môn trong các DNN&V
  Bảng 17 Số lao động theo loại hình DN
  Bảng 18 Nhận xét về văn bản pháp lý của Nhà nưới đối với DNN&V.
  Bảng 19 Nhận xét về chính sách Nhà nước đối với DNN&V.
  Bảng 20 Nhận xét thực hiện hỗ trợ thuế đối vối DNN&V.
  Bảng 21 Nhận xét thực hiện hỗ trợ thuế của địa phương.
  Bảng 22 Nhận xét về sự hỗ trợ mặt bằng ở địa phương đối với DNN&V
  Bảng 23 Đánh giá sự hỗ trợ mặt bằng của Nhà nước
  Bảng 24 Tỷ lệ doanh nghiệp quan tâm
  Bảng 25 Tỷ suất lợi nhuận theo loại hình doanh nghiệp
  Bảng 26 Tỷ suất lợi nhuận theo ngành nghề.
  Bảng 27 Vốn kinh doanh bình quân theo loại hình DN.
  Bảng 28 Cơ cấu nguồn vốn theo loại hình DN
  Bảng 29 Số DNN&V có sử dụng vốn vay và không sử dụng vốn vay
  Bảng 30 Tỷ lệ chuẩn bị mức độ hội nhập kinh tế.
  Bảng 31 Kế hoạch kinh doanh theo ngành
  Bảng 32 Nguyên nhân kế hoạch kinh doanh giữ nguyên.
  Bảng 33 Dự báo GDP ở các ngành giai đoạn từ 2006 – 1010.
  Bảng 34 Dự báo Số DNN&V đăng ký KD giai đoạn từ 2006 – 1010.
  Bảng 35
  Dự báo huy động tích lũy GDP (giá thực tế) ở các ngành giai đoạn
  từ 2006 – 1010.
  Bảng 36 Dự báo khả năng huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển.
  Bảng 37 Dự báo số nguồn nhân lực giai đoạn 2006 -2010.
  Bảng 38 Trợ giúp DNN&V tăng trưởng giai đoạn 2006 -2010
  II Biểu:
  Biểu 1 Sự khó khăn của DNN&V khi tiếp cận với các NHTM
  Biểu 2 Ý kiến của DNN&V đối với việc đăng ký thành lập DN.
  Biểu 3 So sánh mức vốn mới thành lập và vốn hiện nay:
  Biểu 4 Tỷ lệ số lao động tham gia trong DNN&V.
  Biểu 5 Vấn đề DNN&V quan tâm.

  Xem Thêm: Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status