Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng Ngân hàng Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng Ngân hàng Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu
  Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ VẤN ĐỀ TÍN DỤNG
  NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN
  I.1 Tổng quan về khu vực kinh tế tư nhân 1
  I.1.1 Khái niệm chung về doanh nghiệp 1
  I.1.2 Khái niệm chung về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 2
  I.1.3 Sự cần thiết phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định huớng XHCN ở Việt Nam 4
  I.2 Tổng quan về tín dụng ngân hàng .9
  I.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế tư nhân 9
  I.2.2 Ngân hàng thương mại 12
  I.2.2.1 Khái niệm NHTM 12
  I.2.2.2 Nghiệp vụ của NHTM .13
  I.2.3 Tín dụng ngân hàng thương mại . 16
  I.2.3.1 Khái niệm 16
  I.2.3.2 Vai trò 17ø
  I.2.3.3 Phân loại 18
  I.2.3.4 Tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng .19
  2
  Chương II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ TÌNH HÌNH TIẾP CẬN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
  II.1 Thực trạng hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân .22
  II.1.1 Những thành tựu đạt được trong thời gian qua 22
  II.1.1.1 Đóng góp vào tăng trưởng GDP và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố . 22
  II.1.1.2 Huy động mọi nguồn vốn đầu tư phát triển .25
  II.1.1.3 Đóng góp to lớn cho ngân sách 28
  II.1.1.4 Tạo việc làm cho người lao động .2 9
  II.1.1.5 Phát triển kinh tế đối ngoại . 30
  II.1.1.6 Quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất 30
  II.1.2 Những hạn chế chủ yếu của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .31
  II.2 Tình hình tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của khu vực kinh tế tư nhân 37
  II.2.1 Những kết quả đạt được trong thời gian qua .37
  II.2.1.1 Vấn đề huy động vốn của hệ thống ngân hàng thương mại37
  II.2.1.2 Vấn đề cho vay tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh . 38
  II.2.1.2.1 Cơ chế cho vay ngày càng thông thoáng .38
  II.2.1.2.2 Khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng ngày càng cao 44
  II.2.2 Những hạn chế của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế ngoài quốc doanh 49
  3
  II.2.3 Nguyên nhân tồn tai 54
  II.2.3.1 Về phía doanh nghiệp .54
  II.2.3.2 Về phía ngân hàng .58
  II.2.3.3 Về phía Nhà nước .64
  Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM
  III.1 Các vấn đề đặt ra khi phát triển khu vực kinh tế tư nhân 66
  III.2 Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế tư nhân 69
  III.2.1 Giải pháp từ phía doanh nghiệp .70
  III.2.2 Giải pháp từ phía ngân hàng 76
  II.2.2.1 Nâng cao khả năng huy động vốn 76
  II.2.2.2 Mở rộng TDNH đối với DNNQD .77
  III.2.3 Giải pháp từ phía Nhà nước 91
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo.
  4
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Để tiến hành nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần huy động tối đa các thành phần kinh tế tham gia, trong đó có thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là một tất yếu khách quan và đây là một bộ phận cấu thành không thể thiếu được trong nền kinh tế nước ta cũng như các nước trên thế giới. Phát triển kinh tế tư nhân góp phần giải phóng mọi lực lượng sản xuất, huy động khai thác các tiềm lực dồi dào về vốn, kinh nghiệm quản lý, ngành nghề truyền thống . thúc dẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước.
  Những nỗ lực của khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian qua ở nước ta đã và đang góp phần xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, thực hiện công bằng xã hội. Tuy vậy các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay gặp rất nhiều khó khăn và khó khăn lớn nhất là vấn đề về vốn. Vấn đề thiếu vốn để sản xuất và mở rộng sản xuất kinh doanh là hiện tượng phổ biến đối với toàn bộ các DNNQD hiện nay và được coi là một trong những rào cản lớn nhất đến sự phát triển doanh nghiệp.
  Các NHTM với khả năng cung ứng vốn tín dụng ổn định, mạnh và mức lãi suất phù hợp luôn là nơi mà các doanh nghiệp mong đợi nhận được sự hỗ trợ. Song, trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng được tài trợ đủ nguồn vốn tín dụng từ các NHTM để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình. Chính vì vậy, nhu cầu vốn tín dụng của các DNNQD đang trở thành vấn đề mà nhiều người và xã hội quan tâm trong gian đoạn hiện nay.
  Với mong muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các NHTM và việc đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy các NHTM mở rộng cho vay vốn tín dụng mà vẫn đảm bảo nâng cao chất lượng
  5
  tín dụng đối với các DNNQD, học viên mạnh dạn chọn đề tài “ Phát triển kinh tế tư nhân từ giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu.
  2. Mục đích của luận văn
  Luận văn nhằm đến các mục đích sau:
  Thứ nhất: nghiên cứu lý luận chung về các loại hình kinh tế thuộc khu vực kinh tế tư nhân và các lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng. Tứ đó thấy được sự cần thiết phát triển kinh tế tư nhân từ giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
  Thứ hai: phân tích và dánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Tp.HCM và khả năng cung ứng vốn cho DNNQD của hệ thống các NHTM trong thời gian qua. Thấy được những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong việc vay vốn các NHTM.
  Thứ ba: đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn đối với các DNNQD tại các NHTM trên địa bàn TP. HCM.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu, nội dung của luận văn hướng tập trung vào các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM, không đi sâu vào vào một ngành hay nột số ngành cụ thể. Luận văn sử dụng số liệu tổng hợp có nguồn gốc đáng tin cậy từ năm 2000 đến năm 2004 để phân tích và đánh giá thực trạng và kiến nghị các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
  6
  Tuy nhiên dù tác giả đã rất cố gắng trong việc thu thập số liệu, song kết quả cũng chỉ dừng lại ở mức độ mà luận văn đạt được.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của luận văn là phương pháp phân tích và tổng hợp. Nhờ phương pháp này có thể nghiên cứu được quá trình phát triển cũng như thấy được những hạn chế trong quá trình phát triển của kinh tế tư nhân và khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của khu vực này. Từ đó đề xuất những giải pháp cơ bản mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Tp. HCM.
  Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp thống kê, phương pháp diễn giải và qui nạp, phương pháp so sánh .
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các bảng, chữ viết tắt, luận văn có 96 trang với kết cấu như sau:
  Chướng I: Lý luận chung về kinh tế tư nhân và vấn đề tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
  Chương II: Thực trạng phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Tp.HCM và tình hình tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.
  Chương III: Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng Ngân hàng Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng Ngân hàng Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status