Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM

  Mục lục
  Chương I: ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại
  1.1. Vai trò Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế . Trang 1
  1.1.1. Định nghĩa . Trang 1
  1.1.2. Chức năng . Trang 1
  1.2. Tín dụng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM Trang 3
  1.2.1. Tín dụng Ngân hàng Trang 3
  1.2.2. Nguyên tắc trong hoạt động tín dụng . Trang 7
  1.2.3. Rủi ro tín dụng . Trang 8
  1.3. Quản lý rủi ro tín dụng . Trang 12
  1.3.1. Khái niệm Trang 12
  1.3.2. ý nghĩa Trang 12
  1.3.3. Nguyên tắc . Trang 13
  1.3.4. Phân tích tín dụng Trang 13
  1.3.5. Đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng Trang 14
  Chương II: Tổng quan về hoạt động tín dụng của các ngân hàng
  thương mại tại TP.HCM
  2.1. Tình hình kinh tế - xã hội và Hệ thống Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh . Trang 18
  2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội Trang 18
  2.1.2. Hệ thống NHTM trên địa bàn TP.HCM Trang 19

  2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại TP.Hồ Chí Minh Trang 20
  Chương III: thiết kế nghiên cứu ­ kết quả điều tra
  3.1. Soạn thảo câu hỏi điều tra . Trang 28
  3.2. Qui mô điều tra . Trang 29
  3.3. Kết quả điều tra . Trang 29
  3.3.1. Kết quả điều tra nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng Trang 30
  3.3.2. Kết quả điều tra về các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng . Trang 38
  chương IV : thảo luận và ứng dụng chính sách trong quản lý rủi ro tín
  dụng của các NHTM
  4.1. Các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng Trang 47
  4.1.1. Rủi ro tín dụng do xử lý TSĐB khó khăn Trang 47
  4.1.2. Rủi ro tín dụng do Ngân hàng thiếu căn cứ để thẩm định các thông tin
  khách hàng cung cấp . Trang 48
  4.1.3. Rủi ro tín dụng do Ngân hàng thương mại thiếu kiểm tra, kiểm soát sau
  khi cho vay Trang 48
  4.1.4. Rủi ro tín dụng do trình độ CBTD còn yếu Trang 49
  4.1.5. Rủi ro tín dụng là do Ngân hàng thiếu thông tin về khách hàng trong quá
  trình thẩm định, cho vay Trang 49
  4.1.6. Rủi ro tín dụng do khách hàng cố ý lừa đảo . Trang 50
  4.1.7. Rủi ro tín dụng do hành lang pháp lý trong hoạt động Ngân hàng không
  đồng bộ, các cơ quan pháp luật còn hình sự hóa các quan hệ kinh tế . Trang 50
  4.2. Các giải pháp vĩ mô để quản lý rủi ro tín dụng Trang 52
  4.2.1. Chính phủ cần phải xây dựng trung tâm thông tin doanh nghiệp và thị
  trường Trang 52
  4.2.2. Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tránh hình sự hóa
  các quan hệ kinh tế Trang 55
  4.2.3. Xác lập quyền sở hữu tài sản rõ ràng, minh bạch . Trang 56
  4.2.4. Chính phủ cần xây dựng cơ chế và thực thi xử lý tài sản đảm bảo nhanh
  chóng . Trang 56
  4.2.5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ xa . Trang 59
  4.3. Nhóm biện pháp của chính các Ngân hàng thương mại . Trang 60
  4.3.1. Các giải pháp liên quan tới chất lượng CBTD (đào tạo, tiền lương, thưởng,
  cơ hội thăng tiến .) Trang 60
  4.3.2. NHTM phải có bộ phận cập nhật thông tin thị trường, các ngành nghề
  SXKD, thông tin cảnh báo rủi ro, doanh nghiệp phá sản . Trang 61
  4.3.3. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng . Trang 63
  4.3.4. Kiểm tra, kiểm soát sau các khoản vay thường xuyên Trang 65
  kết luận
  Phụ lục
  tài liệu tham khảo

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài :
  Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có bước phát triển
  mới, toàn diện hơn và vững chắc hơn so với các thời kỳ trước đó. Kinh tế tăng trưởng
  với tốc độ năm sau cao hơn năm trước: Năm 2001 là 6,89%; 2002 là 7,04% và 2003 là
  7,24%, bình quân 3 năm đạt 7,1%. Các Ngân hàng Thương mại cũng đã có nhiều đổi
  mới, phát triển và thể hiện vai trò “chìa khóa” trợ giúp cho các doanh nghiệp và cá
  nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ
  Tại các NHTM, hoạt động tín dụng chiếm từ 80% - 90% nghiệp vụ tài sản Có và
  có tới 60% - 80% thu nhập từ hoạt động tín dụng. Thực tế đổ vỡ tín dụng sau khủng
  hoảng kinh tế khu vực năm 1997 và hàng loạt các vụ án lớn như: Tamexco, Epco-Minh
  Phụng, Trần Xuân Hoa .cho thấy hoạt động tín dụng chứa đựng rủi ro tiềm tàng. Tổn
  thất trong giai đoạn này đối với hệ thống ngân hàng là vô cùng nặng nề, không chỉ ở
  tài sản, uy tín kinh doanh mà là con người, lòng tin của người dân đối với cơ chế,
  chính sách.
  Trong môi trường hoạt động đầy rủi ro, đặc biệt tại thị trường TP. Hồ Chí Minh,
  hoạt động kinh doanh tín dụng Ngân hàng đang đứng trước những khó khăn, thách
  thức tiềm ẩn. Trong sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng thương mại và sức ép
  của tiến trình hội nhập, hoạt động tín dụng mặc dù đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn
  thực hiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập, cần đổi mới. Quản trị rủi ro tín dụng, tạo sự an
  toàn trong kinh doanh Ngân hàng phải được coi là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho
  quá trình phát triển Ngân hàng thương mại một cách bền vững. Chính vì vậy, Phòng
  ngừa và quản lý rủi ro tín dụng đang là mối quan tâm hàng đầu trên phương diện lý
  thuyết cũng như trong thực tiễn.
  5
  Xuất phát từ ý nghĩa đó, tác giả mạnh dạn đóng góp quan điểm của mình qua đề
  tài: “Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại và quản lý rủi ro tín dụng.
  - Thu thập dữ liệu điều tra, phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động và quản
  lý rủi ro tín dụng để từ đó xác định những nguyên nhân rủi ro tín dụng.
  - Đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng trên cơ sở kết quả điều tra tại các
  ngân hàng thương mại trên địa bàn TP-Hồ Chí Minh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu là hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại
  trên địa bàn TP. HCM nhằm trả lời các câu hỏi:
  * Những nguyên nhân chính xảy ra rủi ro tín dụng?
  * Những giải pháp vĩ mô chủ yếu để quản lý rủi ro tín dụng ?
  * Những biện pháp cơ bản của các NHTM để quản lý rủi ro tín dụng?
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật
  biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; phương pháp điều tra, thống kê, phương pháp
  so sánh, ứng dụng công cụ phân tích tổng hợp để phân tích các số liệu điều tra kết hợp
  với những lý luận khoa học để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu của luận văn.
  5. Nguồn dữ liệu:
  ã Nguồn dữ liệu sơ cấp: Thu thập thông tin trả lời theo phiếu điều tra từ các
  cán bộ tín dụng của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM;
  ã Nguồn dữ liệu thứ cấp:

  Xem Thêm: Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status