Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1_ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3
  1.1_ Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại
  trong nền kinh tế thị trường . 3
  1.1.1_ Bản chất, những chức năng của Ngân hàng thương mại 3
  1.1.1.1_ Khái niệm về Ngân hàng thương mại 3
  1.1.1.2_ Các chức năng của Ngân hàng thương mại . 4
  1.1.2_ Các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng Thương mại .7
  1.1.2.1_ Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ 7
  1.1.2.2_ Nghiệp vụ thuộc tài sản có 10
  1.2_ Rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại .14
  1.2.1_ Khái niệm về rủi ro trong hoạt động kinh doanh
  của ngân hàng nói chung . 14
  1.2.1.1_ Rủi ro môi trường hay còn gọi là rủi ro thị trường . 14
  1.2.1.2_ Rủi ro đặc thù .14
  1.2.2_ Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM .15
  1.2.2.1_ Khái niệm về rủi ro tín dụng 15
  1.2.2.2_ Đặc điểm của rủi ro tín dụng .16
  1.2.2.3_ Các loại rủi ro tín dụng thường gặp . 16
  1.2.3_ Tác động của rủi ro tín dụng 19
  1.2.3.1_ Đối với hoạt động kinh doanh của các NHTM 20
  1.2.3.2_ Đối với nền kinh tế nói chung 21
  1.2.4_ Ýù nghĩa của việc hạn chế rủi ro tín dụng trong
  hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 21
  CHƯƠNG 2_ THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH 23
  2.1_ Sự hình thành và phát triển hệ thống Ngân hàng trên
  - 2 -
  địa bàn Tp. HCM 23
  2.1.1_ Đôi nét về sự hình thành và phát triển của
  hệ thống Ngân hàng Việt Nam 23
  2.1.2_ Đôi nét về hệ thống Ngân hàng thương mại tại Tp. HCM .24
  2.1.2.1_ Ngân hàng Thương mại Quốc doanh . 24
  2.1.2.2_ Ngân hàng Thương mại cổ phần 24
  2.1.2.3_ Ngân hàng Thương mại Liên doanh
  ( Chohungvina bank, VID Public bank, Vinasiam bank, Indovina bank) 25
  2.1.2.4_ Một số Chi nhánh Ngân hàng Thương mại nước ngoài .25
  2.2_ Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội Tp. HCM
  giai đoạn 2000_2003 26
  2.2.1_ Vị trí Tp. HCM đối với khu vực phía nam và cả nước 26
  2.2.2_ Tình hình kinh tế xã hội Tp.HCM giai đoạn 2000_ tháng 6/2004 .27
  2.2.2.1_ Giai đoạn 2000_ 2002 27
  2.2.2.2_ Giai đoạn 2002_ tháng 6/2004 .28
  2.2.3_ Tổng quan về hoạt động Ngân hàng Việt Nam năm 2003 28
  2.3_ Thực trạng về hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng
  Thương mại trên địa bàn Tp. HCM giai đoạn 2000_ 2003 29
  2.3.1_ Những kết quả đạt được của một số
  Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp. HCM 29
  2.3.1.1_ Huy động vốn 29
  2.3.1.2_ Tín dụng 31
  2.3.2_ Những tồn tại và những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng
  đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại .32
  2.4_ Thực trạng về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của
  Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp. HCM giai đoạn 2000_ 2003 .34
  2.4.1_ Một số rủi ro tín dụng đã xảy ra ở các Ngân hàng
  thương mại tại Tp. HCM trong thời gian qua 34
  2.4.1.1_ Rủi ro tín dụng mang tính chủ quan ( về phía ngân hàng): 34
  2.4.1.2_ Rủi ro tín dụng mang tính khách quan ( về phía khách hàng vay vốn) .35
  - 3 -
  2.4.2_ Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng
  tại các Ngân hàng thương mại hiện nay . 36
  2.4.2.1_ Môi trường pháp lý . 36
  2.4.2.2_ Công tác quản lý của Ngân hàng Nhà nước đối với
  các Ngân hàng thương mại vẫn còn nhiều thiếu sót .37
  2.4.2.3_ Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng
  Nhà nước chưa chặt chẽ . 37
  2.4.2.4_ Hoạt động của hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng .37
  2.4.2.5_ Hoạt động bảo hiểm tín dụng chưa phát triển 38
  2.4.2.6_ Trình độ quản trị điều hành chưa được chặt chẽ và năng động .38
  2.4.2.7_ Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa chặt chẽ 39
  2.4.2.8_ Những hạn chế của những cán bộ làm công tác tín dụng .39
  2.4.2.9_ Năng lực kinh doanh của khách hàng còn nhiều hạn chế,
  khách hàng cố ý lừa đảo 41
  CHƯƠNG 3_ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ
  RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH 42
  3.1_ Những định hướng cho hoạt động tín dụng của các Ngân hàng
  thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian tới . 42
  3.1.1_ Một số định hướng về hoạt động phòng ngừa, hạn chế
  rủi ro tín dụng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại
  Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX .42
  3.1.2_ Mục tiêu về phát triển kinh tế của Đảng tại
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín ban Chấp hành
  Trung ương Đảng khoá IX của Đảng Cộng sản Việt Nam .43
  3.1.3_ Những định hướng phát triển kinh tế của
  Tp. HCM trong thời gian tới 44
  3.2_ Các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng ở cấp độ vĩ mô 46
  3.2.1_ Đối với Chính phủ 46
  3.2.1.1_ Thiết lập hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh của Ngân
  hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường ( Luật Ngân hàng) 46
  3.2.1.2_ Đẩy mạnh việc sắp xếp lại và củng cố hệ thống
  Ngân hàng Thương mại, tách các hoạt động chính sách ra
  khỏi hoạt động của Ngân hàng Thương mại 47
  3.2.1.3_ Chính phủ cần tiếp tục xây dựng môi trường
  kinh tế thuận lợi cho đầu tư của các Ngân hàng thương mại 48
  - 4 -
  3.2.2_ Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 49
  3.2.2.1_ Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước
  Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại 49
  3.2.2.2_ Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra,
  giám sát sự an toàn đối với hệ thống Ngân hàng thương mại .50
  3.2.2.3_ Ngân hàng Nhà nước cần cải tiến và tổ chức tốt hệ thống thông tin
  phòng ngừa rủi ro tín dụng và tạo điều kiện để các Ngân hàng thương mại
  khai thác nhanh chóng và hiệu quả các thông tin tín dụng .51
  3.2.2.4_ Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng và đề xuất với
  Chính phủ về việc ban hành nghị định về bảo hiểm tín dụng .5 2
  3.3.3_ Đối với các đơn vị, các ngành liên quan trên địa bàn Tp. HCM 52
  3.3_ Các giải pháp ở cấp độ vi mô 53
  3.3.1_ Tổ chức lại bộ máy tổ chức của mỗi Ngân hàng Thương mại để thực
  hiện tốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình đạt hiệu quả cao nhất .53
  3.3.2_ Hoàn thiện và tăng cường hoạt động của
  bộ phận kiểm soát nội bộ 55
  3.3.3_ Bố trí đúng cán bộ vào các vị trí then chốt
  của Ngân hàng Thương mại . 57
  3.3.4_ Thực hiện chế độ thu nhập đúng mức
  cho người làm công tác tín dụng 57
  3.3.5_ Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng
  yêu cầu trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 58
  3.3.6_ Một chiến lược khách hàng cho công tác tín dụng .59
  3.4_ Các giải pháp từ phía người vay vốn . 60
  3.4.1_ Tính tự chịu trách nhiệm của khách hàng vay vốn . 61
  3.4.2_ Đẩy mạnh khả năng hấp thụ vốn nội tại của
  các doanh nghiệp và người vay vốn ngân hàng . 61
  PHẦN KẾT LUẬN .63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status