Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nâng cao chất lượng của quỹ tín dụng cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát tr

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao chất lượng của quỹ tín dụng cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát tr

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG VÀ CÁN BỘ TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 5
  1.1 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHTM 5
  1.2 Vai trò của tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM 7
  1.3 Vai trò quan trọng của CBTD trong hoạt động kinh doanh của NHTM 13
  1.4 Ảnh hưởng của chất lượng cán bộ tín dụng tới chất lượng tín dụng của một chi nhánh NHTM 15
  1.4.1 Năng lực chuyên môn của cán bộ tín dụng 15
  1.4.2. Đạo đức nghề nghiệp của CBTD ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của một NHTM .17
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT SÀI GÒN 20
  2.1. Giới thiệu khái quát về chi nhánh NHNo & PTNT Sài Gòn 20
  2.2. Thực trạng chất lượng cán bộ tín dụng của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sài Gòn 22
  2.2.1.Những đóng góp của cán bộ tín dụng cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo & PTNT Sài Gòn 22
  2.2.2. Những hạn chế về chất lượng tín dụng của cán bộ tín dụng của Chi nhánh NHNo & PTNT Sài Gòn .27
  2.2.2.1. Hạn chế về năng lực chuyên môn 27
  2.2.2.2. Hạn chế về đạo đức nghề nghiệp 29
  2.2.3.Những nguyên nhân làm hạn chế chất lượng của cán bộ tín dụng .30
  2.2.3.1.Nguyên nhân khách quan .31
  2.2.3.2.Nguyên nhân chủ quan .31
  2
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ TÍN DỤNG CHO CHI NHÁNH NHNo & PTNT SÀI GÒN .34
  3.1. Mục tiêu phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Sài Gòn đến năm 2008 .34
  3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng cho chi nhánh NHNo&PTNT Sài Gòn .35
  3.2.1. Các giải pháp liên quan đến tuyển dụng, bố trí và sử dụng CBTD .36
  3.2.1.1. Giải pháp tuyển dụng .36
  3.2.1.2. Giải pháp bố trí và sử dụng 38
  3.2.2. Giải pháp đào tạo huấn luyện .40
  3.2.3. Các giải pháp khuyến khích nhân viên 42
  3.2.3.1.Cải tiến vịêc chi trả lương .42
  3.2.3.2. Khuyến khích và trách nhiệmbằng lợi ích vật chất .43
  3.2.3.3. Có chính sách nâng cao phúc lợi tập thể .43
  3.3. Một số kiến nghị 44
  KẾT LUẬN .46
  Tài liệu tham khảo .48
  Phụ lục 1: Phiếu khảo sát cán bộ tín dụng 49
  Phục lục 2: Tiêu chuẩn viên chức tín dụng .53
  Phụ lục 3: Tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ , công chức, viên chức ngành ngân hàng 59
  Phụ lục 4 : Kết qủa khảo sát cán bộ tín dụng 61
  Phụ lục 5 : Cơ cấu cán bộ tín dụng của chi nhánh .66
  3
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội, vừa là thách thức cho tất cả các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và các ngân hàng Thương mại nói riêng. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh quốc tế, ngoài việc phải có một chiến lược kinh doanh đúng đắn, nguồn tài chính đủ mạnh, nền công nghệ tiên tiến, thì việc tạo ra một đội ngũ cán bộ nhân viên vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vừa có đạo đức nghề nghiệp là một yêu cầu bức thiết đối với mọi doanh nghiệp Việt Nam nói chung và cả hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng.
  Trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, theo Giáo sư kinh tế học và tài chính Peter S.Rose – Trường đại học Yale của Mỹ (trong cuốn Quản trị ngân hàng thương mại): ngân hàng cũng như các lĩnh vực kinh tế khác đã có nhiều thay đổi lớn lao, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là ngành dịch vụ với các sản phẩm vô hình và khó có thể phân biệt được sự khác nhau về sản phẩm giữa các ngân hàng. Tuy nhiên, tính chính xác, độ thân thiện và chất lượng của dịch vụ giữa các ngân hàng không phải bao giờ cũng giống nhau trên các thị trường. Chính sự khác biệt mang đậm dấu ấn con người đó đã tác động đến quyết định của công chúng khi chọn ngân hàng để giao dịch. Theo Giáo sư, người ta thường nói hoạt động ngân hàng đòi hỏi đồng thời cả hai yếu tố trình độ công nghệ và kỹ năng của con người, song con người là yếu tố quyết định. Vì suy cho cùng, công nghệ chỉ đạt được kết quả thông qua con người.
  Xét về vai trò của nghiệp vụ tín dụng, cùng với sự phát triển của các hệ thống ngân hàng, các nghiệp vụ kinh doanh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nói chung và chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sài Gòn nói riêng ngày càng phong phú và đa dạng, nhưng mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay là hoạt động tín dụng (đã có những chi nhánh ngân hàng thu từ hoạt động tín dụng chiếm trên 90% tổng thu nhập). Do vậy, nghiệp vụ tín dụng là một trong những nghiệp vụ rất quan trọng mà tất cả các ngân hàng đều phải quan tâm.
  4
  Đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam và chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau khi Ngân hàng Nhà Nước ban hành quyết định số 127/2005/ QĐ-NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2005 “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo quyết định số 1627/ 2001/ QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước” và quyết định số 493/ 2005/ QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 “về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng” theo thông lệ quốc tế, thì dư nợ quá hạn của các ngân hàng thương mại nói chung, của chi nhánh NHNo&PTNT Sài Gòn đã tăng lên khá cao. Vì vậy, việc nghiên cứu để đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của NHNo&PTNT Sài Gòn để chi nhánh có điều kiện phát triển một cách ổn định, bền vững và từng bước tiệm cận với thông lệ quốc tế càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây chính là lý do để chúng tôi quyết định chọn đề tài:“Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sài Gòn”, làm đề tài nghiên cứu của bản luận văn.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Làm sáng tỏ vai trò của hoạt động tín dụng và của cán bộ tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; ảnh hưởng của chất lượng cán bộ tín dụng tới chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại.
  - Vận dụng các lý thuyết đã tổng kết và kết quả phân tích thực trạng chất lượng cán bộ tín dụng của chi nhánh NHNo & PTNT Sài Gòn, đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng cho chi nhánh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là chất lượng cán bộ tín dụng ngân hàng.
  Phạm vi nghiên cứu là chất lượng cán bộ tín dụng của chi nhánh NHNo & PTNT Sài Gòn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế đang diễn ra.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phục vụ cho hoạt động nghiên cứu chúng tôi sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, suy luận lô gíc, phân tích, tổng hợp, thống kê, điều tra khảo sát thực tế.
  5
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Đặt cơ sở lý thuyết về đánh giá chất lượng cán bộ tín dụng ngân hàng. - Góp phần cùng chi nhánh NHNo & PTNT Sài Gòn tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng của chi nhánh.
  - Là nguồn tư liệu để các bạn đọc và các nhà hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các ngân hàng tham khảo.
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu làm ba chương:
  Chương 1: Vai trò của tín dụng và cán bộ tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại;
  Chương 2: Thực trạng chất lượng cán bộ tín dụng của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sài Gòn;
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sài Gòn.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng của quỹ tín dụng cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát tr
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng của quỹ tín dụng cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát tr sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status