Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phương pháp xác định lãi xuất cho vay qua đánh giá tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Vi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương pháp xác định lãi xuất cho vay qua đánh giá tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Vi

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÃI SUẤT CHO VAY .7
  1.1. Khái niệm lãi suất: .7
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất cho vay: 9
  1.3. Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường: .10
  1.4. Quản trị lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NHTM: .11
  1.4.1. Rủi ro lãi suất: .11
  1.4.2. Mục tiêu quản trị lãi suất: .12
  1.4.3. Các phương thức quản lý lãi suất cho vay: .13
  1.4.4. Kỹ thuật phòng chống rủi ro lãi suất: 16
  1.5. Những phương pháp xác định lãi suất cho vay của NHTM: .16
  1.5.1. Lãi suất cho vay dựa trên tổng hợp chi phí: 16
  1.5.2. Lãi suất cho vay theo lãi suất cơ sở: .17
  1.5.3. Lãi suất cho vay theo chi phí-lợi ích: 19
  1.6. Vấn đề tự do hóa lãi suất ở một số quốc gia Châu Á: .21
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH LÃI
  SUẤT CHO VAY TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 24
  2.1. Khái niệm về NHTM: 24
  2.2. Quá trình hình thành, phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam: 25
  2.2.1. Giai đoạn đầu của quá trình hình thành: .2 5
  2.2.2. Các đợt cải tổ hệ thống ngân hàng: . 26
  2.3. Phân loại các khoản cho vay của NHTM: 29
  Trang 2
  2.3.1. Theo tính chất rủi ro của khoản vay: .29
  2.3.2. Dựa vào thời gian cho vay 30
  2.3.3. Phân loại theo phương thức cho vay: 31
  2.4. Hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam: .32
  2.4.1 Thực trạng tín dụng: . 32
  2.4.2. NHTM và hội nhập quốc tế: .34
  2.5. Vấn đề xác định lãi suất cho vay tại các NHTM Việt Nam: 36
  2.5.1. Giai đoạn từ năm 1988 đến tháng 6/1992: 36
  2.5.2. Giai đoạn từ tháng 6/1992 đến tháng 7/2000: .37
  2.5.3. Giai đoạn từ tháng 7/2000 đến tháng 5/2002 38
  2.5.4. Giai đoạn từ tháng 5/2002 đến nay. 40
  2.6. Những kết quả đạt được và những tồn tại, thách thức trong vấn đề xác
  định lãi suất cho vay tại các NHTM Việt Nam: .41
  2.6.1. Kết quả đạt được: 41
  2.6.2. Những tồn tại, thách thức: . 41
  2.6.3. Nguyên nhân tồn tại: .42
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO
  VAY QUA ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI NHTM
  VIỆT NAM 44
  3.1. Mục tiêu và quan điểm xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay
  qua đánh giá tín dụng DN: . 44
  3.2. Khái niệm khách hàng DN: . 45
  3.3. Phân loại khách hàng DN: . 46
  3.3.1. Theo loại hình DN: 46
  Trang 3
  3.3.2. Theo quy mô hoạt động: .46
  3.3.3. Theo lĩnh vực hoạt động: 47
  3.4. Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá: 48
  3.4.1. Chỉ tiêu đánh giá DN: .48
  3.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro khoản vay: 55
  3.5. Các thang điểm đánh giá: 61
  3.6. Xây dựng phương pháp xếp hạng DN, xếp loại loại khoản vay và xác
  định lãi suất cho vay: 64
  3.6.1. Xếp hạng DN theo chỉ tiêu đánh giá DN: .64
  3.6.2. Xếp loại khoản vay theo chỉ tiêu đánh giá rủi ro khoản vay: .65
  3.6.3. Công thức xác định lãi suất cho vay: 66
  3.6.4. Xác định lãi suất cho vay đối với DN theo mô hình phân tích rủi ro tín
  dụng: 67
  3.6.5. Các chính sách lãi suất cho vay của NHTM: 69
  PHẦN KẾT LUẬN 72
  Trang 4
  PHẦN MỞ ĐẦU
  ***
  1/ Tính cấp thiết của đề tài:
  Trong nền kinh tế kế hoạch hóa trước đây vai trò của lãi suất ngân hàng rất mờ
  nhạt, lãi suất thường được đưa ra bởi các quyết định mang tính chất chủ quan. Sau
  khi chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường, NHNN đã
  từng bước sử dụng và điều hành công cụ lãi suất ngày một phù hợp, chuyển từ kiểm
  soát lãi suất trực tiếp sang cơ chế lãi suất thỏa thuận.
  Cơ chế tự do hóa lãi suất làm cho lãi suất thực sự là giá cả tiền tệ hình thành chủ
  yếu thông qua quan hệ cung cầu vốn trên thị trường. Lãi suất là yếu tố quan trọng,
  tác động từ yếu tố "đầu vào" đến yếu tố "đầu ra" trong hoạt động của NHTM, là
  công cụ quan trọng để nâng cao tính cạnh tranh theo đặc điểm riêng có của từng
  NHTM. Việc tự do hóa lãi suất giúp NHTM nâng cao tính chủ động trong việc định
  giá sản phẩm của mình, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động cũng đồng thời đòi hỏi
  NHTM phải nâng cao trình độ quản lý vì tính phức tạp và biến động thường xuyên
  của lãi suất.
  Thực tế hiện nay, việc quản lý lãi suất tại NHTM còn bất cập do nhiều NHTM
  còn thiếu quan tâm đến việc xây dựng một quy trình quản trị lãi suất thích hợp,
  trong đó đặc biệt là việc xác định lãi suất cho vay phù hợp với từng nhóm khách
  hàng thông qua đánh giá tín dụng. Nguyên nhân là do môi trường pháp lý về lĩnh
  vực tín dụng ngân hàng đang trong quá trình hoàn thiện cộng với tính chất phức tạp
  và nhạy cảm của lãi suất.
  Với những lý do và thực tế như trên, việc nghiên cứu để đưa ra phương pháp xác
  định lãi suất cho vay tại các NHTM một cách phù hợp và khoa học là vô cùng cấp
  thiết. Do đó, tác giả chọn đề tài “Phương pháp xác định lãi suất cho vay qua
  đánh giá tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề
  tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu:
  Trang 5
  2.1. Mục đích:
  Trên cơ sở lý luận về lãi suất, phương pháp xác định lãi suất cho vay và thực tiễn
  hoạt động tại các NHTM để đưa ra mô hình xác định lãi suất cho vay phù hợp đối
  với từng nhóm khách hàng tương ứng với từng khoản vay cụ thể. Qua đó, NHTM
  có thể tối đa hóa thu nhập, giảm thiểu rủi ro lãi suất và phục vụ một cách linh hoạt,
  đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.
  2.2. Ý nghĩa:
  – Đối với Nhà nước: Kết quả nghiên cứu của đề tài là một tư liệu để Nhà nước
  hoàn thiện hơn các chính sách, các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng,
  về lãi suất cho vay của các NHTM.
  – Đối với các NHTM: Giúp các NHTM Việt Nam nhìn lại những mặt còn tồn
  tại trong việc xác định lãi suất cho vay của mình. Việc nghiên cứu một cách
  có hệ thống sẽ giúp các bộ phận liên quan trong NHTM hiểu rõ về bản chất,
  các nhân tố cấu thành lãi suất cho vay cũng như phương pháp xác định lãi
  suất cho vay một cách hợp lý, khoa học để vận dụng trong thực tiễn.
  – Đối với các nghiên cứu tiếp theo: Kết quả của đề tài góp phần tạo thêm cơ sở
  lý luận cho việc nghiên cứu về quản trị lãi suất trong hoạt động kinh doanh
  NHTM.
  3. Phạm vi nghiên cứu:
  Lấy chính sách lãi suất cho vay của hệ thống NHTM, các cơ sở lý luận về lãi suất
  làm tiền đề và các khoản cho vay của NHTM đối với doanh nghiệp làm phạm vi
  nghiên cứu.
  4. Phương pháp luận nghiên cứu:
  Dựa trên phương pháp duy vật biện chứng và các lý thuyết về lãi suất làm
  phương pháp nghiên cứu. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng tại các NHTM,
  thông qua phân tích đánh giá doanh nghiệp và khoản vay để đưa ra mô hình xác
  Trang 6
  định lãi suất vay phù hợp và mang tính ứng dụng thực tiễn cao trong hoạt động của
  các NHTM Việt Nam.
  5. Kết cấu của luận văn:
  Với mục tiêu và phương pháp luận trình bày ở trên, luận văn gồm 68 trang (chưa
  tính phần phụ lục), có 3 phần: mở đầu, nội dung và kết luận, trong đó phần nội dung
  được chia làm 03 chương lớn:
  A. Phần mở đầu – giới thiệu ý nghĩa, mục đích, phạm vi cũng như phương
  pháp nghiên cứu và cấu trúc đề tài.
  B. Phần nội dung – bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về lãi suất cho vay.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và xác định lãi suất cho vay tại
  các NHTM Việt Nam.
  Chương 3: Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá
  tín dụng doanh nghiệp phù hợp với NHTM Việt Nam.
  C. Phần kết luận – một số vấn đề rút ra sau quá trình nghiên cứu và điểm mới
  của đề tài.

  Xem Thêm: Phương pháp xác định lãi xuất cho vay qua đánh giá tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Vi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp xác định lãi xuất cho vay qua đánh giá tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Vi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status