Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2007

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2007

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ CẠNH TRANH 3
  1.2 CÁC KHUYNH HƯỚNG ẢNH HƯỞNG CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG .4
  1.2.1 Quá trình toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến quá trình toàn cầu hóa hoạt động ngân hàng .4
  1.2.2 Đòi hỏi của khách hàng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ 5
  1.2.3 Những thay đổi mang tính cách mạng trong công nghệ ngân hàng 6
  1.2.4. Sự gia tăng nhanh chóng danh mục dịch vụ ngân hàng .7
  1.2.5. Sự gia tăng chi phí vốn trong hoạt động ngân hàng .8
  1.3 ĐẶC ĐIỂM NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 9
  1.3.1 Thương hiệu nổi tiếng 10
  1.3.2 Công nghệ ngân hàng . 10
  1.3.3 Sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên thị trường . 10
  1.3.4 Giá cả 11
  1.3.5 Khả năng tranh đua của các đối thủ cạnh tranh 11
  1.3.6 Chất lượng nguồn nhân lực 12
  1.3.7 Mạng lưới hoạt động 12
  1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THÀNH CÔNG TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 13
  1.4.1 Về phát triển nguồn nhân lực . 13
  1.4.2 Phát triển sản phẩm mới tạo lợi thế cạnh tranh 13
  1.4.3 Phát triển mạng lưới hoạt động 14
  Kết luận chương 1 . 15
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP
  2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP .16
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Công thương Đồng Tháp 16
  2.1.1.1 Quá trình hình thành của Ngân hàng Công thương Đồng Tháp 16
  2.1.1.2 Chức năng hoạt động . 17
  2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức .17
  2.1.2 Tình hình hoạt động của Ngân hàng Công thương Đồng Tháp .19
  2.1.2.1 Tình tình kinh doanh chung . 19
  2.1.2.2 Hoạt động huy động vốn 20
  2.1.2.3 Hoạt động cho vay và đầu tư tín dụng: 21
  2.1.2.4 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ .22
  2.1.2.5 Nghiệp vụ bảo lãnh 23
  2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP 23
  2.2.1 Môi trường hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh
  Đồng Tháp 23
  2.2.1.1 Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp .23
  2.2.1.2 Thực trạng cạnh tranh của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 24
  2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương
  Đồng Tháp 29
  2.2.2.1 Thương hiệu .29
  2.2.2.2 Công nghệ Ngân hàng 29
  2.2.2.3 Sản phẩm, dịch vụ 30
  2.2.2.4 Giá cả (hay mức lãi suất phí dịch vụ) 31
  2.2.2.5. Khả năng của đối thủ cạnh tranh . 31
  2.2.2.6 Chất lượng nguồn nhân lực: 36
  2.2.2.7 Mạng lưới hoạt động 36
  2.2.3 Xác định vị thế của Ngân hàng Công thương Đồng Tháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 37
  2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP . 38
  2.3.1 Điểm mạnh: .38
  2.3.1.1 Chiến lược tiếp thị, tạo dựng và phát triển ngân hàng .38
  2.3.1.2 Nghiệp vụ tạo lợi thế cạnh tranh của ngân hàng Công thương Đồng Tháp 39
  2.3.1.3 Nguồn nhân lực .42
  2.3.2 Điểm yếu . 42
  2.3.2.1 Hạn chế về vốn . 42
  2.3.2.2 Hạn chế do tuân thủ quy trình của Ngân hàng Công thương
  Việt Nam . 43
  2.3.2.3 Hoạt động marketing ngân hàng chưa đi vào chiều sâu .44
  2.3.2.4 Không đi đầu trong việc áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại 44
  2.3.2.5 Chưa có bộ phận nghiên cứu và phát triển 45
  2.3.2.6 Công tác thẩm định và kiểm soát tín dụng chưa triệt để 45
  2.3.2.7 Chủng loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng .46
  2.3.2.8 Môi trường làm việc kém thăng tiến. 46
  2.3.2.9 Chưa xây dựng được thương hiệu 47
  Kết luận chương 2 . 48
  CHƯƠNG 3:
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2007 - 2015
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2007 - 2015 .49
  3.1.1 Định hướng phát triển của hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam đến năm 2015 .49
  3.1.1.1 Mục tiêu tổng quát . 49
  3.1.1.2 Phương châm hành động 49
  3.1.2 Mục tiêu phát triển của Ngân hàng Công thương Đồng Tháp đến năm 2015 49
  3.2 QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 50
  3.2.1 Phát huy thế mạnh .50
  3.2.2. Hạn chế điểm yếu 50
  3.2.3. Tận dụng cơ hội . 51
  3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2007 -2015 51
  3.3.1 Nhóm các giải pháp phát huy điểm mạnh 51
  3.3.1.1 Giải pháp 1: Tăng cường quảng cáo khuyến mãi để xây dựng và quảng bá thương hiệu .51
  3.3.1.2 Giải pháp 2: Xây dựng chiến lược khách hàng 52
  3.3.1.3 Giải pháp 3: Phát triển nguồn nhân lực . 55
  3.3.1.4 Giải pháp 4: Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng .56
  3.3.2 Nhóm các giải pháp khắc phục điểm yếu . 57
  3.3.2.1 Giải pháp 1: Quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng .57
  3.3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động các dịch vụ ngân hàng . 58
  3.3.2.3 Giải pháp 3: Đưa nhiều phong trào thi đua – khen thưởng làm động lực thúc đẩy phát triển 60
  3.3.2.4 Giải pháp 4: Thực hiện chính sách phân phối hiệu quả .62
  3.3.2.5 Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mạng lưới hoạt động
  kinh doanh 63
  3.3.3 Nhóm các giải pháp tận dụng cơ hội 63
  3.3.3.1 Giải pháp 1: Tranh thủ thời cơ hội nhập kinh doanh quốc tế 65
  3.3.3.2 Giải pháp 2: Tận dụng cơ hội cổ phần hóa Ngân hàng công thương Việt Nam 66
  3.4 KIẾN NGHỊ: 67
  3.4.1 Đối với Nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước 67
  3.4.1.1 Bảo đảm lộ trình và bước đi phù hợp với khả năng của Ngân Hàng Việt Nam . 67
  3.4.1.2 Tham gia các điều ước, các diễn đàn quốc tế về lĩnh vực
  ngân hàng 67.
  3.4.1.3 Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước kể cả hệ thống NHTMNN 67
  3.4.1.4 Xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế. 68
  3.4.1.5 Phát triển hệ thống thông tin tập trung . 68
  3.4.1.6 Đầu tư hổ trợ Ngân hàng và doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 69
  3.4.2 Đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam . 69
  3.4.2.1 Nâng cao khả năng chủ động hội nhập của toàn hệ thống .69
  3.4.2.2 Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ .70
  3.4.2.3 Xử lý dứt điểm nợ tồn đọng và làm sạch bảng cân đối càng sớm
  càng tốt. 70
  3.4.2.4 Cổ phần hóa gắn liền với hiện đại hóa .70
  3.4.2.5 Quyết định đầu tư kịp thời cơ sở vật chất cho chi nhánh .70
  3.4.2.5 Nâng cao thẩm quyền phán quyết và tự chủ do các chi nhánh 70
  3.4.2.6 Nâng cao thẩm quyền phán quyết và tự chủ cho chi nhánh .71
  Kết luận chương 3 . 72
  KẾT LUẬN .

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2007
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2007 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status