Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Văn hóa tổ chức công ty Liksin hiện trạng và giải pháp hoàn thiện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Văn hóa tổ chức công ty Liksin hiện trạng và giải pháp hoàn thiện

  Văn hóa tổ chức công ty Liksin hiện trạng và giải pháp hoàn thiện

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU .
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA TỔ CHỨC 1
  1.1-KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA TỔ CHỨC 1
  1.1.1-Cách tiếp cận khái niệm .1
  1.1.2-Khái niệm văn hóa tổ chức .2
  1.1.2.1-Khái niệm văn hóa .2
  1.1.2.2-Khái niệm văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp .3
  1.1.3-Cấu thành của văn hóa tổ chức 6
  1.1.4-Đặc tính cơ bản của văn hóa tổ chức 8
  1.2-SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỔ CHỨC .9
  1.2.1-Sứ mạng .10
  1.2.2-Tầm nhìn .10
  1.2.3-Mối quan hệ sứ mạng, tầm nhìn và giá trị văn hóa .11
  1.3-CÁC DẠNG VĂN HÓA TỔ CHỨC 12
  1.4-CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC 13
  1.4.1-Hình thành .13
  1.4.2-Duy trì .14
  1.4.3-Thay đổi .15
  TÓM TẮT CHƯƠNG I 17
  CHƯƠNG II :VĂN HÓA TỔ CHỨC CÔNG TY LIKSIN .18
  2.1-GIỚI THIỆU TỔNG CÔNG TY LIKSIN .18
  2.1.1-Sơ lược lịch sử hình thành
  2.1.2-Liksin trong giai đoạn mới với mô hình Tổng công ty .22
  2.2-VĂN HÓA LIKSIN 22
  2.2.1-Cơ sở hình thành .22
  2.2.2-Giá trị văn hóa Liksin 23
  2.2.2.1-Tầm nhìn .23
  2.2.2.2-Tư tưởng chủ đạo (Sứ mạng) .24
  2.2.2.3-Cấu thành văn hóa Liksin .25
  32.2.2.4-Những đặc trưng văn hóa Liksin .28
  2.3-ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA TỔ CHỨC CỦA LIKSIN .29
  2.3.1-Đánh giá việc thực hiện chương trình văn hóa Liksin .29
  2.3.1.1-Những kết quả đạt được 30
  2.3.1.2-Một số mặt còn hạn chế 32
  2.3.2-Đánh giá loại hình văn hóa Liksin .
  33
  2.3.2.1-Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu
  33
  2.3.2.2-Thiết kế nghiên cứu đánh giá 34
  2.3.2.3-Thu thập thông tin và phương pháp xử lý thông tin 37
  2.3.2.4-Kết quả phân tích 38
  2.3.3-Đánh giá các kỹ năng quản lý 49
  TÓM TẮT CHƯƠNG II 50
  CHƯƠNG III :XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA LIKSIN52
  3.1-XU HƯỚNG HOÀN THIỆN VĂN HÓA LIKSIN .52
  3.1.1-Quan điểm .52
  3.1.2-Điều chỉnh loại hình văn hóa .53
  3.2-GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA LIKSIN 55
  3.2.1-Cụ thể hóa “tầm nhìn” của Liksin .55
  3.2.1.1-Chia sẻ tầm nhìn 55
  3.2.1.2-Truyền đạt tầm nhìn 56
  3.2.1.3-Triển khai tầm nhìn .56
  3.2.2-Cụ thể hóa 5 đặc trưng văn hóa Liksin 57
  3.2.3-Hoàn thiện hệ thống quản trị, kênh thông tin .59
  3.2.4-Nâng cao vai trò lãnh đạo đầu đàn và gương mẫu của cán bộ quản lý các cấp .60
  3.2.5-Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực nhân viên 62
  3.2.6-Các nội dung cần đào tạo để hoàn thiện kỹ năng quản lý 63
  3.3-KIẾN NGHỊ .66
  3.3.1-Hạn chế của đề tài .66
  3.3.2-Kiến nghị những nghiên cứu tiếp theo .66
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .
  CÁC PHỤ LỤC
  4
  LỜI MỞ ĐẦU
  A- Lý do chọn đề tài
  Doanh nghiệp ngày càng được coi trọng và đóng vai trò nền tảng trong quá trình kiến hưng đất nước. Xuất phát từ thực tiễn gia tăng áp lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa. Các doanh nghiệp Việt Nam - được đánh giá là nhỏ về qui mô, yếu về năng lực cạnh tranh - muốn tồn tại, phát triển thì buộc phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tiễn. Làm thế nào để doanh nghiệp tập hợp, phát huy được mọi nguồn lực, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình? Để làm được điều đó, mỗi doanh nghiệp phải tự xác định rõ tầm nhìn, sứ mạng và phải kiên trì theo đuổi triết lý quản trị kinh doanh của riêng mình.
  Công ty Liksin, mà hiện nay là Tổng công ty Liksin đang ở giai đoạn chuyển đổi hoạt động trong mô hình mới: Công ty Mẹ – Công ty Con trong loại hình Tổng công ty. Mặt khác, chương trình văn hóa Liksin đã được xây dựng từ năm 2000, đến nay đã trải qua hơn 6 năm hoạt động, bổ sung, điều chỉnh. Vì vậy, rất cần có một nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá hiện trạng để có cơ sở hoàn thiện, điều chỉnh phù hợp hơn với yêu cầu phát triển bền vững trong tương lai. Đây chính là cơ sở thực tiễn của đề tài.
  B- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa các khái niệm và nội dung có liên quan đến văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp.
  - Mô tả chương trình văn hóa Liksin, thực trạng văn hóa tổ chức công ty Liksin trên cơ sở lý luận đã trình bày.
  - Xác định loại hình, đánh giá nền văn hóa tổ chức hiện tại của Công ty Liksin - mà hiện nay là Tổng công ty Liksin. Qua đó phát hiện
  5
  những khoảng cách giữa thực trạng với những giá trị văn hóa mong muốn, từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện, điều chỉnh Văn hóa tổ chức của Liksin nhằm thích ứng với những đòi hỏi trong yêu cầu mới của nền kinh tế hội nhập toàn cầu.
  C- Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Xác định đánh giá loại hình văn hóa tổ chức của Tổng công ty Liksin: giới hạn trong phạm vi của Công ty Liksin với mô hình Công ty Mẹ - Con (bao gồm văn phòng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc và các công ty con có cùng chiến lược chung với tỷ lệ vốn góp chi phối được tách ra từ Công ty Mẹ Liksin). Việc thu thập thông tin sẽ được phân thành các nhóm: Khu vực làm việc, cấp quản lý, độ tuổi, trình độ văn hóa, chính trị và thâm niên. Do điều kiện giới hạn về qui mô, thời gian vì vậy đề tài chỉ phân tích theo khu vực làm việc (vì đây là vấn đề đang được quan tâm của Liksin trong giai đoạn chuẩn bị chia tách cổ phần hóa các đơn vị trực thuộc để hình thành các công ty con trong vài năm tới).
  D- Kết cấu luận văn
  Kết cấu luận văn được phân chia thành 3 chương:
  - Chương I: Làm rõ các nội dung có liên quan đến khái niệm văn hóa,
  văn hóa tổ chức và văn hóa doanh nghiệp. Từ đó lựa chọn cách tiếp cận và lựa chọn các công cụ phù hợp cho vấn đề nghiên cứu đánh giá phần II.
  - Chương II: Trình bày cơ sở hình thành chương trình văn hóa Liksin.
  Mô tả hiện trạng, cấu thành và đặc trưng chủ yếu của văn hóa Liksin. Đồng thời trên cơ sở lý luận và các công cụ đã lựa chọn sẽ tiến hành khảo sát xác định loại hình, đánh giá mức độ mạnh/yếu của văn hóa Liksin cùng các kỹ năng quản lý của cán bộ chủ chốt.
  - Chương III: Trên cơ sở yêu cầu trong giai đoạn mới và định hướng
  chiến lược phát triển (của chương II), đề tài phân tích xu hướng tương lai và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình văn hóa Liksin.
  6
  E- Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Đề tài này được thực hiện nhằm làm hệ thống hóa một số nội dung có liên quan đến khái niệm văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp - hiện đang là một thuật ngữ còn quá mới mẻ tại Việt Nam.
  Đồng thời thông qua mô tả, trình bày Chương trình văn hóa Liksin (được xây dựng từ năm 2000), để nghiên cứu đánh giá trung thực nhất hiện trạng “văn hóa Liksin” và phân tích xu hướng tương lai. Trên cơ sở lý luận đã trình bày và các kết quả khảo sát thực tiễn để đề xuất giải pháp hoàn thiện với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty Liksin.

  Xem Thêm: Văn hóa tổ chức công ty Liksin hiện trạng và giải pháp hoàn thiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Văn hóa tổ chức công ty Liksin hiện trạng và giải pháp hoàn thiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status