Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác định thành phần chi begomovirus hại cà chua tại hải phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009, thử nghiệm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định thành phần chi begomovirus hại cà chua tại hải phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009, thử nghiệm

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình ix
  1. MỞ ĐẦU 1
  1.1 Đặt vấn đề 1
  1.2 Mục đích và yêu cầu 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới 4
  2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 14
  3. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 19
  3.1 Đối tượng, vật liệu, địa điểm nghiên cứu 19
  3.2 Nội dung nghiên cứu 20
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 21
  4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29
  4.1 Mô tả triệu chứng bệnh do virus gây ra trên cà chua vụ xuân hè
  2009 tại Hải Phòng và vùng phụ cận 29
  4.2 Các loại hình triệu chứng bệnh do virus gây hại cà chua vụ xuân
  hè 2009 tại Hải Phòng và vùng phụ cận 33
  4.3 Tình hình bệnh xoăn vàng ngọn cà chua vụ xuân hè 2009 và khảo
  sát mật độ cỏ dại trên đồng ruộng tại Hải Phòng và vùng phụ cận 35
  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp iii


  4.3.1 Tình hình bệnh xoăn vàng ngọn cà chua vụ xuân hè 2009 tại Hải
  Phòng và vùng phụ cận 35
  4.3.2 Kết quả khảo sát mật độ cỏ dại trên đồng ruộng cà chua tại Hải
  Phòng và vùng phụ cận 36
  4.4 Mối quan hệ bọ phấn (Bemisia tabaci) và bệnh xoăn vàng ngọn
  cà chua vụ xuân hè 2009 tại Hải Phòng và vùng phụ cận 38
  4.4.1 Diễn biến bệnh xoăn vàng ngọn và mật độ bọ phấn trên cà chua
  vụ xuân hè 2009 tại xã Tú Sơn - Kiến Thụy - Hải Phòng 38
  4.4.2 Diễn biến bệnh xoăn vàng ngọn và mật độ bọ phấn trên cà chua
  vụ xuân hè 2009 tại xã Hồng Phong - An Dương - Hải Phòng 40
  4.4.3 So sánh tỷ lệ bệnh xoăn ngọn và mật độ bọ phấn trên giống cà
  chua Mec 89 vụ xuân hè 2009 tại xã Tú Sơn - Kiến Thụy và xã
  Hồng Phong - An Dương - Hải Phòng 42
  4.4.4 Điều tra diễn biến bệnh xoăn vàng ngọn và mật độ bọ phấn trên
  cà chua vụ xuân hè 2009 tại Phúc Thành - Kim Thành - Hải
  Dương 44
  4.5 Kết quả phòng trừ bệnh xoăn vàng ngọn bằng bẫy dính màu vàng 45
  4.5.1 Thử nghiệm đặt bẫy dính màu vàng trên một đơn vị diện tích
  ruộng trồng cà chua vụ xuân hè 2009 tại Hải Phòng 46
  4.5.2 Động thái bọ phấn vào bẫy dính màu vàng tại các công thức thay
  bẫy khác nhau 49
  4.6 Điều tra mật độ bọ phấn và tỷ lệ bệnh giữa treo bẫy và phun thuốc
  trừ bọ phấn trên cà chua tại xã Hồng Phong-An Dương - Hải
  Phòng 53
  4.6.1 Diễn biến mật độ bọ phấn và tỷ lệ bệnh giữa treo bẫy và phun
  thuốc trừ bọ phấn trên cà chua tại xã Hồng Phong - An Dương -
  Hải Phòng 53
  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp iv


  4.6.2 So sánh hiệu quả kinh tế giữa phòng trừ bệnh xoăn vàng ngọn cà
  chua bằng bẫy dính màu vàng và phun thuốc hóa học phòng trừ bọ
  phấn 55
  4.7 Kết quả giám định virus bằng PCR 57
  4.7.1 Kết quả kiểm tra PCR begomovirus mẫu cà chua bằng cặp mồi
  chung begoAFor1/begoAReV1 57
  4.7.2 Kết quả giám định virus gây bệnh xoăn vàng ngọn cà chua sử
  dụng hai cặp mồi đặc hiệu TYLCVNV và ToLCVV 58
  4.7.3 Kết quả kiểm tra PCR sự có mặt của phân tử DNA-β 61
  4.8 Kết quả lây nhiễm bệnh nhân tạo bệnh xoăn vàng ngọn cà chua
  bằng hai phương pháp: Agroinoculation và truyền qua bọ phấn 62
  5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64
  5.1 Kết luận 64
  5.2 Đề nghị 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp v


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CTAB : Cetryl Ammonium Bromide
  DNA : Deoxyribonucleic Acid
  MĐBP : Mật độ bọ phấn
  TLB : Tỉ lệ bệnh
  PCR : Polymerase Chain Reaction
  ToLCVV : Tomato leaf curl Vietnam virus
  TYLCVNV : Tomato yellow leaf curl Vietnam virus
  1. MỞ ĐẦU
  1.1 Đặt vấn đề
  Một trong những họ virus thực vật lớn nhất là Geminiviridae.
  Begomovirus là một trong bốn chi của họ Geminiviridae. Begomovirus là chi
  quan trọng nhất cả về số lượng loài (185 loài năm 2005 (Fauques & Stanley,
  2005) và 266 loài năm 2008 (Fauques et al., 2008)) cũng như các bệnh do
  chúng gây ra đối với cây trồng.
  Begomovirus (được đặt tên từ Bean golden mosaic virus) là các virus
  có bộ gen DNA sợi vòng đơn, kích thước khoảng 2,7 kb, lan truyền tự nhiên
  trên đồng ruộng bằng bọ phấn (Bemisia tabaci) theo kiểu bền vững tuần hoàn.
  Nhiều bệnh nghiêm trọng trên cây trồng đã được xác định là do
  begomovirus gây ra như bệnh xoăn vàng lá cà chua - một bệnh được xem là
  nguy hiểm nhất trên cà chua khắp thế giới (Motiones & Navas-Castillo, 2000).
  Theo nghiên cứu tình hình bệnh hại cà chua trong nhà lưới và ngoài
  đồng ruộng năm 2003 - 2005 tại Hà Nội đã tìm ra được 19 loài gây hại, trong
  đó có 2 bệnh do virus, 3 bệnh do vi khuẩn, 11 bệnh nấm, 2 bệnh sinh lý và
  tuyến trùng. Theo thống kê của nghiên cứu trên: bệnh hại do virus chiếm số
  lượng nhỏ nhất nhưng tỷ lệ lại lên tới 29,38% đối với bệnh xoăn vàng ngọn cà
  chua (Tomato yellow leaf curl virus). Bệnh xoăn vàng ngọn cà chua là một
  trong các bệnh hại chính trên cây cà chua, gây tổn thất lớn về năng suất và
  phẩm chất cà chua. Bệnh làm cho lá cà chua xoăn nhỏ lại, cây gần như không
  có quả. Thiệt hại 60-70% năng suất, thâm chí thất thu hoàn toàn. Bệnh xoăn
  vàng ngọn cà chua thường phát sinh và gây hại nặng vào mùa khô, một số
  vùng như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng ., đôi khi vẫn thấy bệnh xuất hiện
  trong mùa mưa nhưng không đại trà như mùa khô. Chỉ riêng tại huyện Đơn
  Dương (Lâm Đồng) tháng 2 năm 2007 đã có trên 70 ha bị bệnh trong đó có
  hơn 30 ha bị thiệt hại nặng phải phá bỏ để trồng cây khác.
  Có hàng chục loài begomovirus gây bệnh xoăn vàng lá trên cà chua
  khắp thế giới. Tại Việt Nam, bệnh xoăn vàng lá cà chua đã được quan sát thấy
  từ những năm 70. Gần đây, dựa vào các nghiên cứu phân tử, ít nhất 3 loài
  begomovirus đã được xác định trên cà chua tại miền Bắc Việt Nam là Tomato
  leaf curl Vietnam virus (ToLCVV), Tomato yellow leaf curl Vietnam virus
  (TYLCVNV) và Papaya leaf curl China virus (PaLCCNV). Các nghiên cứu
  phân tử cũng cho thấy dường như khu vực Đông Nam Á là một trong những
  trung tâm đa dạng của chi Begomovirus. Điều này gợi ý rằng sẽ còn nhiều loài
  begomovirus đang chờ được khám phá trên cà chua và nhiều loài cây khác ở
  Việt Nam.
  Một trong những đặc điểm gây bệnh của begomovirus là các bệnh trên
  một loài cây trồng thường do nhiều loài begomovirus gây ra với triệu chứng
  không thể phân biệt được. Trên cà chua hiện nay có khoảng 40 loài
  begomovirus gây bệnh xoăn vàng lá với triệu chứng điển hình là lá bị biến
  vàng nhỏ hẹp, cuốn cong lại thành hình thìa, cây lùn, còi cọc. Danh tính của
  virus gây bệnh chỉ được xác định dựa trên phân tích phân tử.
  Gần đây, một loại phân tử DNA vòng đơn nữa, có kích thước khoảng 1
  nửa bộ gen begomovirus thường được phát hiện thấy có liên quan với nhiều
  bệnh do begomovirus gây ra và được gọi là các DNA - β. Các phân tử DNA-β
  này phụ thuộc vào begomovirus để nhân lên và do đó được xem là các phân
  tử vệ tinh của begomovirus. Vai trò của phân tử DNA-β trong hình thành triệu
  chứng bệnh không thống nhất, một số loài begomovirus chỉ có thể tạo ra triệu
  chứng cùng với sự có mặt của phân tử DNA-β trong khi các loài khác lại
  không cần.
  Việc phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua (và các bệnh do
  begomovirus khác) nhìn chung là khó vì virus có tốc độ đột biến và tái tổ hợp
  rất cao. Một trong các chiến lược phòng trừ bệnh là phòng trừ vector bọ phấn.
  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp 2


  Mặc dù bọ phấn rất khó phòng trừ triệt để vì là loài đa thực nhưng nhiều công
  bố cho thấy có thể hạn chế được bệnh nếu duy trì cây sạch bọ phấn trong thời
  gian sinh trưởng ban đầu.
  Xuất phát từ những vấn đề trên, được sự phân công của Bộ môn Bệnh
  cây - Nông dược, Khoa Nông học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, dưới
  sự hướng dẫn của PGS.TS. Ngô Bích Hảo và TS. Hà Viết Cường, chúng tôi
  tiến hành thực hiện đề tài: “Xác định thành phần chi Begomovirus hại cà
  chua tại Hải Phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009, thử nghiệm biện pháp
  phòng trừ môi giới truyền bệnh”.
  1.2 Mục đích và yêu cầu
  1.2.1 Mục đích
  - Xác định thành phần chi Begomovirus hại cà chua và một số kí chủ
  khác tại Hải Phòng và phụ cận fvụ xuân hè 2009, khảo sát một số biện pháp
  phòng trừ môi giới.
  1.2.2 Yêu cầu
  - Điều tra tình hình bệnh xoăn vàng ngọn cà chua tại Hải Phòng và phụ
  cận vụ xuân hè 2009
  - Xác định sự có mặt của các begomovirus và DNA vệ tinh trên cà chua
  dùng mồi đặc hiệu chi Begomovirus và DNA-β
  - Xác định mức độ phổ biến của loài ToLCVV và TYLCVNV bằng
  PCR với mồi đặc hiệu.
  - Xác định tính gây bệnh của TYLCVNV bằng lây nhiễm nhân tạo
  dùng vi khuẩn Agrobacterum tumerfaciens làm vectơ lây nhiễm
  (agroinoculation) trên cà chua.
  - Thử nghiệm biện pháp phòng trừ môi giới truyền bệnh xoăn vàng
  ngọn cà chua bằng bẫy dính màu vàng.

  Xem Thêm: Xác định thành phần chi begomovirus hại cà chua tại hải phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009, thử nghiệm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định thành phần chi begomovirus hại cà chua tại hải phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009, thử nghiệm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status