Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xác định giá trị doanh nghiệp

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định giá trị doanh nghiệp

  Lời nói đầu

  Với sự chuyển đổi của nền kinh tế từ cơ chế tập chung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp làm cho các doanh nghiệp cũng thay đổi theo để đáp ứng được với yêu cầu của thị trường. Khi nền kinh tế thị trường phát triển đến một trình độ nhất định thì doanh nghiệp cũng trở thành một loại hàng hoá. Cũng giống như các hàng hoá thông thường khác, doanh nghiệp là đối tượng của các giao dịch: mua bán, hợp nhất, chia nhỏ và quá trình hình thành giá cả và giá trị đối với loại hàng hoá này cũng không nằm ngoài sự chi phối của các quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh có thể nói, các hoạt động quản lý và các giao dịch kinh tế thông thường trong cơ chế thị trường đã đặt ra yêu cầu cần thiết là phải xác định giá trị doanh nghiệp và khi mà nhu cầu trao đổi, mua bán và đầu tư rộng rãi trên thị trường thì hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp càng được trú trọng và ngày càng trở lên sôi động.
  Quá trình xác định giá trị doanh nghiệp nhằm mục đích mục đích tính toán chính xác sự thay đổi về mặt giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm nhất định. Các chuyên gia kinh tế cho rằng: việc xác định giá trị doanh nghiệp là hoạt động khoa học có tính tổng hợp và dự toán cao, vì quá trình xác định giá trị doanh nghiệp không chỉ dựa vào những thông tin hiện có về doanh nghiệp mà còn dựa vào thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dự tính trong tương lai và các thông tin kinh tế khác có liên quan.
  Nhận thức được tầm qua trọng của công tác “Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp”. Trong thời gian học tập tại trường và thực tập tại công ty đầu tư và xây dựng công trình 128 em đã đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu để hoàn thành đề tài “Xác định giá trị doanh nghiệp”. Đề tài của em gồm 3 chương:
  Chương I : Nhận thức chung về doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp.
  Chương II : Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp.
  Chương III : Xác định gía trị doanh nghiệp tại công ty ĐT và XD 128

  Lời nói đầu 1
  Chương 1: nhận thức chung về doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp 2
  1.1. Doanh nghiệp 2
  1.1.1. một sô quan điểm về doanh nghiệp 2
  1.1.2. Định nghĩa doanh nghiệp 3
  1.1.3 Các loại hình doanh nghiệp 4
  1.2. Doanh nghiệp nhà nước 7
  1.2.1. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp nhà nước 7
  1.2.1.1. Khái niệm 7
  1.2.1.2. Đặc trưng của doanh nghiệp nhà nước 7
  1.2.2. Phân loại doanh nghiệp nhà nước 9
  1.2.3. Tổ chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước 11
  1.2.3.1. Công ty Nhà nước có Hội đồng quản trị 11
  1.2.3.2. Công ty nhà nước không có hội đồng quản trị 16
  1.2.4. Vai trò của doanh nghiệp nhà nước 17
  1.2.5. Các quyền cơ bản và nghĩa vụ của DNNN hoạt động kinh doanh 18
  1.2.5.1. Quyền và nghĩa vụ của DNNN đối với tài sản và vốn Nhà nước giao cho doanh nghiệp 19
  1.2.5.2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Nhà nước trong tổ chức hoạt động 19
  1.2.5.3. Quyền và nghĩa vụ về tài chính 21
  1.3 Đổi mới doanh nghiệp nhà nước 22
  1.3.1.Nhân thức chung doanh nghiệp 22
  1.3.2. Nhiệm vụ đổi mới trong những năm (2009-2010) 24
  1.3.3. Những giải pháp thực hiện đổi mới 25
  1.3.3.1. Đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 25
  1.3.3.2 Thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp Nhà nước 26
  1.3.3.3. Định hướng sắp xếp, phát triển doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích 27
  1.3.3.4. Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách 29
  1.3.4. Đổi mới quản lý doanh nghiệp 31
  1.3.4.1. Đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và cơ quan chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước 31
  1.3.4.2. Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng ở doanh nghiệp Nhà nước 32
  1.3.4.3. Đổi mới và nâng cao hiệu qủa hoạt động của các tổng công ty Nhà nước; hình thành một số tập đoàn kinh tế 33
  1.4. Xác định giá trị doanh nghiệp 35
  1.4.1 Khái niệm 35
  1.4.2 Tác dụng của xác định giá trị doanh nghiệp 35
  1.4.3 ý nghĩa của việc xác định giá trị doanh nghiệp 36

  Chương 2: các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

  2.1 Giá trị doanh nghiệp 38
  2.1.1. Khái niệm giá trị doanh nghiệp 38
  2.1.2. Căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp 39
  2.1.3. Quy trình đánh giá giá trị doanh nghiệp 40
  2.2. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 41
  2.2.1. Phương pháp xác định giá trị nội tại( giá trị tài sản thuần) 41
  2.2.2. Phương pháp hiện tại hoá các nguồn tài chính trong tương lai 46
  2.2.2.1. Phương pháphiện tại hoá lợi nhuận thuần 46
  2.2.2.2. Phương pháp hiện tại hoá dòng tiền thuần 48
  2.2.2.3. Phương pháp định giá chứng khoán 50
  2.2.3. Phương pháp định lương Goodwill (lợi thế thương mại) 53
  2.2.4. Phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào tỷ số giá lợi nhuận PER 54
  2.3. Nội dung xác định giá trị doanh nghiệp trong một số trường hợp cụ thể 56
  2.3.1. Trong trường hợp cổ phần hoá doanh nghiệp 57
  2.3.1.1. Một số vấn đề về cổ phần hoá 57
  2.3.1.2. Xử lý tài chính của doanh nghiệp trước khi cổ phần hoá 58
  2.3.1.3. Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hoá 61

  2.3.2. Trong trường hợp giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty
  nhà nước 70
  2.3.2.1. Nguyên tắc giao, bán, khoán kinh doanh cho thuê công ty 72
  2.3.2.2. Nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính và nợ khi giao công ty 73
  2.3.2.3. Nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính và nợ khi bán công ty, bộ phận của công ty 74
  2.3.2.4. Nguyên tắc xử lý tài sản và tài chính của công ty khi cho thuê 77

  Chơương 3: Xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty đầu tư và xây dựng công trình 128

  3.1. Giới thiệu khái quát về công ty ĐT và XDCT 128 80
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ĐT&XDCT 128 80
  3.1.2. Nội dung và mục đích hoạt động kinh doanh 80
  3.1.3.Chức năng nhiệm vụ của công ty ĐT& XDCT 128 81
  3.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý 82
  3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong ba năm 2006, 2007, 2008 84
  3.2.1. Về doanh thu và lợi nhuận 84
  3.2.2. Về khả năng thanh toán 85
  3.2.3. Về tỷ suất sinh lời 87
  3.3. Xác định giá trị doanh nghiệp công ty ĐT&XDCT 128 89
  3.3.1. Căn cứ xác định giá trị công ty ĐT &XDCT 128 89
  3.3.2. Thành lập hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp 90
  3.3.3. Xác định giá trị doanh nghiệp Công ty đầu tư và xây dựng công trình 128 theo phương pháp giá trị tài sản 90
  3.3.3.1 Xác định giá trị thực tế của công ty 90
  3.3.3.2. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại công ty 95
  3.3.4. Xác định giá trị doanh nghiệp Công ty đầu tư và xây dựng công trình 128 trong trường hợp giao, bán khoán kinh doanh, cho thuê 99
  3.4. Một số đề suất kiến nghị nhằm hoàn thiện việc xác định giá trị doanh nghiệp 107
  Kết luận 108

  Xem Thêm: Xác định giá trị doanh nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định giá trị doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 20-01-2014 lúc 17:56.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status