Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu tại công ty chứng k

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu tại công ty chứng k

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU . 6
  CHƯƠNG 1: CÁC LÝ THUYẾT VỀ QUYỀN CHỌN 11
  1.1 Một số khái niệm cơ bản về quyền chọn: 11
  1.1.1 Quyền chọn: 11
  1.1.2 Hợp đồng quyền chọn cổ phiếu: 11
  1.1.3 Phân loại quyền chọn: 11
  1.1.3.1 Quyền chọn kiểu Mỹ: 11
  1.1.3.2 Quyền chọn kiểu Châu Âu: . 11
  1.2 Vai trò của các công cụ quyền chọn tham gia vào TTCK: . 12
  1.2.1 Phòng ngừa rủi ro: . 12
  1.2.2 Vai trò đầu cơ: 12
  1.2.3 Vai trò định giá: . 13
  1.2.4 Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển: 13
  1.3 Bảo hộ vị thế trên quyền chọn và các chiến lược bảo hộ : . 14
  1.3.1 Bảo hộ vị thế trên quyền chọn : . 14
  1.3.2 Vị thế khống và vị thế có đảm bảo: . 14
  1.3.2.1 Vị thế khống: 15
  1.3.2.2 Vị thế có đảm bảo: . 15
  1.3.3 Chiến lược chấm dứt lỗ: 15
  1.3.4 Bảo hộ DELTA: . 17
  1.3.4.1 DELTA: 17
  1.3.4.2 Delta của danh mục đầu tư: 19
  1.3.4.3 THETA : 20
  1.3.4.4 GAMMA : 21
  1.3.4.5 Mối liên hệ giữa DELTA,THELTA VA GAMMA . 23
  1.3.4.6 VEGA : . 23
  1.3.4.7 RHO : 25
  Kết luận chương 1 27
  CHƯƠNG 2 : KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN
  CHỨNG KHOÁN TRÊN THẾ GIỚI . 29
  2.1 Thị trường giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Mỹ: 29


  3
  2.1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển thị trường quyền chọn tại Mỹ: .29
  2.1.2 Những quy định trong giao dịch đối với quyền chọn cổ phiếu ở Mỹ: 30
  2.1.3 Cách thức giao dịch quyền chọn cổ phiếu: . 31
  2.2 Sàn giao dịch giao sau và quyền chọn tài chính quốc tế London
  (“LIFFE”) 32
  2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển : 32
  2.2.2 Nguyên tắc giao dịch: 33
  2.2.3 Quy trình giao dịch : . 34
  2.3 Thị trường giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Úc: . 35
  2.4 Thị trường giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Hàn Quốc: 36
  2.5 Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (“TSE”): 39
  2.5.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 39
  2.5.2 Cơ chế giao dịch: 41
  2.5.3 Cơ chế giám sát: 42
  2.6 Thị trường chứng khoán Trung Quốc - Những bước đầu thực hiện quyền
  chọn : 42
  2.7 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: 44
  2.8 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và đề xuất chọn mô hình
  phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu ở Việt Nam : 46
  2.8.1 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam: . 46
  2.8.1.1 Những biến động bất thường của thị trường chứng khoán Việt
  Nam trong thời gian qua: 46
  2.8.1.2 Những rủi ro tiềm ẩn của thị tr ường chứng khoán Việt Nam : 46
  2.8.2 Đề xuất chọn mô hình phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu
  Châu Âu ở Việt Nam: 49
  Kết luận chương 2 50
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT HÀNH VÀ BẢO HỘ VỊ THẾ
  TRÊN QUYỀN CHỌN KIỂU CHÂU ÂU TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG
  KHOÁN VIỆT NAM . 51
  3.1 Sự cần thiết áp dụng sản phẩm quyền chọn tại công ty chứng khoán: .51
  3.1.1 Góp phần thúc đẩy thị trường quyền chọn phát triển với vai trò là những
  nhà tạo lập thị trường: 51


  4
  3.1.2 Bảo vệ khách hàng-nhà đầu tư trước những rủi ro biến động lớn của thị
  trường: 52
  3.1.3 Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách đa dạng hoá sản phẩm cung cấp
  cho khách hàng: . 52
  3.1.4 Công ty chứng khoán có điều kiện để phát triển sản phẩm quyền chọn.53
  3.1.1.1 Năng lực về tài chính : . 53
  3.1.1.2 Nguồn nhân lực: . 53
  3.1.1.3 Nguồn thông tin : 54
  3.1.1.4 Nguồn khách hàng : 54
  3.1.1.5 Công nghệ : . 54
  3.2 Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn
  kiểu Châu Âu tại công ty chứng khoán: . 55
  3.2.1 Sơ đồ hoạt động : 55
  3.2.1.1 Mô tả hoạt động phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn : 56
  3.2.1.2 Đặc điểm của mô hình : 57
  3.2.2 Mô tả hoạt động cung cấp sản phẩm quyền chọn: 57
  3.2.2.1 Môi giới : . 57
  3.2.2.2 Bảo hộ : 57
  3.2.3 Xây dựng số quy định trong giao dịch quyền chọn trên TTCK Việt Nam:
  57
  3.2.3.1 Chứng khoán cơ sở để phát hành quyền chọn phải đạt tiêu chuẩn
  “chất lượng”: 58
  3.2.3.2 Hợp đồng quyền chọn: . 58
  3.2.3.3 Cách thức giao dịch: . 58
  3.2.4 Ví dụ về việc phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn tại công ty
  chứng khoán : . 59
  3.2.4.1 Ví dụ 1: cổ phiếu VNM - ngành sản xuất và chế biến thực phẩm : .59
  3.2.4.2 Ví dụ 2: cổ phiếu STB - ngành tài chính ngân hàng : . 62
  3.2.4.3 Nhận xét chung: . 64
  3.3 Những giải pháp hỗ trợ cho việc đưa ra áp dụng mô hình quản lý phát
  hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu tại các công ty chứng
  khoán Việt Nam: . 65
  3.3.1 Tuyên truyền thông tin, tư vấn công cụ quyền chọn đến nhà đầu tư: .65
  3.3.2 Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 65
  3.3.3 Xây dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động giao dịch quyền chọn chứng
  khoán: 66


  5
  3.3.4 Xây dựng việc tổ chức và quản lý sàn giao dịch quyền chọn tập trung:68
  3.3.5 Phát triển các nhà tạo lập thị trường: 68
  3.3.6 Triển khai nghiệp vụ bán khống: 70
  3.3.6.1 Mặt tích cực của bán khống: 70
  3.3.6.2 Mặt tiêu cực của bán khống: 71
  3.3.6.3 Một số quy định nhằm giảm thiểu mặt tiêu cực của nghiệp vụ bán
  khống: 71
  Kết luận chương 3 72
  PHẦN KẾT LUẬN . 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
  PHỤ LỤC 78

  PHẦN MỞ ĐẦU
  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán (TTCK) ở các nước
  trên thế giới, sự phát triển của TTCK là một tất yếu trong quá trình chuyển đổi sang nền
  kinh tế thị trường của Việt Nam. Sau gần 10 năm hoạt động, TTCK đã mang lại nhiều
  lợi ích và ngày càng trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
  Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã cho thấy thị trường này có độ biến
  động rất lớn, khi đầu tư chứng khoán không chỉ luôn mang lại lợi nhuận mà mà còn
  có cả rủi ro rất cao, không thể dự đoán trước dẫn đến thua lỗ nặng .
  Chứng khoán phái sinh là những công cụ được các nước phát triển ứng dụng
  vào thị trường chứng khoán, tiền tệ, hàng hoá Trong giai đoạn thị trường giảm giá,
  khi có yếu tố bất lợi là nhà đầu tư sẽ ào ạt bán chứng khoán ra trong khi lượng cầu
  rất yếu, đẩy thị trường giảm giá mạnh hơn mức cần thiết, gây hoảng loạn và bất ổn
  tâm lý đầu tư trên thị trường. Tình trạng này đã từng xảy ra tại Việt Nam trong thời
  gian qua. Nếu có quyền chọn bán, nhà đầu tư sẽ không hoảng loạn mà bán ồ ạt
  tức thời vì gần như họ đã mua “bảo hiểm” về giá. Nếu giá chứng khoán tăng trở
  lại, họ có thể không bán mà chỉ chịu mất phí (thường thấp hơn rất nhiều so với
  việc thực hiện quyền). Trường hợp giá giảm hơn so với giá trong quyền chọn bán,
  họ sẽ bán với giá đã ghi trong hợp đồng. Thực tế các nước cho thấy, quyền chọn
  rất được nhà đầu tư ưa chuộng, bởi nhà đầu tư ít vốn cũng có thể mua quyền chọn,
  thay vì phải bỏ ra khoản tiền lớn để mua chứng khoán, nếu giá chứng khoán tăng
  lên thì bán ra hưởng chênh lệch, nếu không, họ chỉ mất một khoản phí nhỏ.
  Lĩnh vực chứng khoán là lĩnh vực chưa có sự xuất hiện của các nhà bảo hiểm
  bởi tính biến động khôn lường của nó. Các chủ thể tham gia không còn cách nào
  khác ngoài việc tự bảo hiểm cho mình bằng việc chuyển hẳn hoặc san sẻ một phần
  rủi ro cho thị trường bằng các công cụ tài chính phái sinh, đặc biệt là sử dụng dịch
  vụ quyền chọn chứng khoán.


  7
  Mặc dù hiện nay, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, việc ứng dụng
  quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam có những hạn chế
  nhất định, tuy nhiên xét về mục tiêu dài hạn thì sản phẩm phái sinh vẫn là công cụ
  không thể thiếu đối với những thị trường chứng khoán phát triển. Bên cạnh đó, yếu
  tố quan trọng để có thể phát triển được thị trường phái sinh thì việc tạo ra “hàng
  hoá” và đưa hàng hoá vào giao dịch là rất quan trọng, đòi hỏi năng lực tài chính,
  trình độ kiểm soát và đánh giá rủi ro thị trường tốt.
  Xuất phát từ những vấn đề trên, việc ứng dụng quyền chọn tại công ty chứng
  khoán vào điều kiện thực tiễn hiện nay là một bước đi cần thiết tạo tiền đề để phát
  triển toàn diện thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam, đó cũng là lý do, tác
  giả chọn đề tài “Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền
  chọn kiểu Châu Âu tại công ty chứng khoán
  ” làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của
  mình.
  Trong phạm vi nguyên cứu đề tài này, tác giả bỏ qua phần chứng minh sự
  cần thiết áp dụng quyền chọn chứng khoán tại Việt Nam mà chứng minh sự cần
  thiết áp dụng tại công ty chứng khoán, đó là vì : thực tế đã có nhiều đề tài nghiên
  cứu chứng minh sự cần thiết áp dụng quyền chọn chứng khoán tại Việt Nam
  ( những luận văn trong phần tài liệu tham khảo ), thì việc áp dụng tại công ty chứng
  khoán - nhà tạo lập thị trường- là tạo tiền đề phát triển thị trường quyền chọn ở Việt
  Nam.
  Hiện tại, việc áp dụng quyền chọn trên thế giới không còn xa lạ với nhà đầu
  tư, không chỉ những nhà đầu tư tổ chức mà ngay cả nhà đầu tư cá nhân. Trên thị
  trường đã cung cấp những phầm mềm hỗ trợ những chiến lược đầu tư rất tốt áp
  dụng quyền chọn chứng khoán một cách tự động Với mong muốn thị trường
  quyền chọn Việt Nam sẽ được phát triển như các thị trường lâu đời trên thế giới,
  trong quá trình thực hiện luận văn này, tác giả cố gắng thực hiện thực tế việc tính
  toán quyền chọn tự động trên Excel từ việc xác định volatility, định giá quyền chọn
  theo Black Scholes và áp dụng chiến lược bảo hộ Delta trong việc phát hành quyền
  chọn chứng khoán tại TTCK Việt Nam.


  8
  1. Mục đích nguyên cứu :
  - Nghiên cứu, làm rõ một số khái niệm, vấn đề cơ bản về quyền chọn
  chứng khoán nhằm thấy được sự hữu hiệu của công cụ tài chính này
  trong việc bảo vệ các nhà đầu tư trước sự biến động thất thường của thị
  trường chứng khoán.
  - Nghiên cứu những kinh nghiệm thực tiễn về phát triển thị trường giao
  dịch quyền chọn chứng khoán tại một số nước trên thế giới nhằm học
  hỏi, rút ra những nguyên lý, những quy định, nền tảng cơ sở cần thiết
  cho việc phát triển công cụ này tại các công ty chứng khoán, giúp phát
  triển thị trường giao dịch quyền chọn tại Việt Nam bền vững, ổn định.
  - Nghiên cứu thực tế của TTCK Việt Nam cho việc xây dựng mô hình
  quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu tại
  công ty chứng khoán, từ đó tập hợp và đề xuất một số giải pháp hỗ trợ
  cho việc triển khai tại các công ty chứng khoán đạt hiệu quả cao.
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Nghiên cứu các lý luận về quyền chọn chứng khoán, các mô hình định
  giá quyền chọn chứng khoán và thị trường quyền chọn chứng khoán.
  - Nghiên cứu lý thuyết về bảo hộ vị thế trên quyền chọn để đảm bảo rủi ro
  trong việc phát hành quyền chọn ở Việt Nam.
  - Nghiên cứu thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam
  và sự cần thiết áp dụng quyền chọn tại công ty chứng khoán.
  - Đưa ra nhận định về khả năng áp dụng sản phẩm quyền chọn và xây
  dựng mô hình phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu
  tại công ty chứng khoán Việt Nam.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm quyền chọn tại công
  ty chứng khoán.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn này được nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết tài chính hiện đại, lý
  thuyết quản trị rủi ro tài chính, cùng với phương pháp thống kê, mô tả, phân


  9
  tích và tổng hợp dữ liệu để khái quát hoá lên bản chất của vấn đề cần nghiên
  cứu. Bên cạnh đó, tác giả tìm hiểu thực tiễn để phân tích bản chất của vấn đề
  cần nghiên cứu, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục
  để triển khai.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:
  Thị trường chứng khoán vốn chẳng bao giờ dự đoán được hay đảm bảo
  được điều gì, điều đó càng đúng với một thị trường chứng khoán Việt Nam
  còn non trẻ và chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn như hiện nay. Xét về quy mô
  thị trường cũng như môi trường đầu tư hiện tại, việc nghiên cứu đưa vào áp
  dụng các công cụ đầu tư là hết sức cần thiết. Quyền chọn - một sản phẩm đặc
  trưng cho công cụ phái sinh- sẽ nâng cao đáng kể tính thanh khoản cho
  TTCK nếu được đưa vào áp dụng triển khai hiệu quả và mang đến cho thị
  trường nhiều nhà đầu tư hơn với nhiều mức chấp nhận rủi ro khác nhau, bảo
  vệ được lợi nhuận cho nhà đầu tư và tránh được tình trạng biến động lớn,
  mất thanh khoản trong thời gian dài của TTCK.
  Hơn nữa, theo kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán, Ủy Ban
  Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) sẽ nghiên cứu và triển khai từng
  bước việc mở tài khoản ký quỹ, tập trung nghiên cứu các sản phẩm phái sinh.
  Theo ông Vũ Bằng - Chủ tịch UBCKNN, có khả năng sản phẩm quyền chọn
  (Quyền chọn) sẽ áp dụng trước và triển khai dần các công cụ phái sinh khác
  khi có sự đồng bộ về các yếu tố thanh toán. Do đó, việc nghiên cứu công cụ
  quyền chọn chứng khoán là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách trong lúc
  này để tạo tiền để cho thị trường này phát triển.
  Do hạn chế về thời gian, trình độ và kinh nghiệm, đề tài không thể đi
  sâu tìm hiểu, khảo sát và phân tích hết các khía cạnh có liên quan đến quyền
  chọn. Mong rằng đề tài này sẽ được tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, kiểm
  chứng đầy đủ hơn và trên cơ sở đó có thể củng cố hoặc bổ sung thêm các giải
  pháp, đề xuất nhằm cho việc triển khai áp dụng quyền chọn chứng khoán trên
  TTCK Việt Nam, cũng như áp dụng tại công ty chứng khoán như mục tiêu


  10
  của đề tài này đặt ra, để đạt được hiệu quả cao hơn, giúp các nhà đầu tư có
  thêm công cụ tài chính cần thiết để bảo hiểm, đa dạng hóa cách thức đầu tư,
  giảm thiểu rủi ro và mở ra các cơ hội mới tìm kiếm lợi nhuận cho chính họ
  và cũng là góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế quốc gia được ổn định và bền
  vững.
  5. Những điểm nổi bật của luận văn:
  - Nghiên cứu các mô hình định giá, đưa ra ưu và khuyết điểm của các mô
  hình này.
  - Xây dựng mô hình triển khai sản phát hành phẩm quyền chọn tại công ty
  chứng khoán, các phương pháp bảo hộ nhằm phòng tránh rủi ro của công
  ty chứng khoán.
  6. Kết cấu của luận văn:
  Với phạm vi nghiên cứu như trên, nội dung chính của đề tài bao gồm 04
  chương :
  - Chương 1: Các lý thuyết về quyền chọn
  - Chương 2: Kinh nghiệm phát triển thị trường quyền chọn cổ phiếu trên
  thế giới.
  - Chương 3: Sự cần thiết phát hành sản phẩm quyền chọn tại công ty chứng
  khoán và xây dựng mô hình quản lý phát hành, bảo hộ vị thế trên quyền
  chọn kiểu Châu Âu tại công ty chứng khoán.
  - Chương 4: Những giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển công cụ quyền
  chọn tại công ty chứng khoán.

  Xem Thêm: Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu tại công ty chứng k
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình quản lý phát hành và bảo hộ vị thế trên quyền chọn kiểu Châu Âu tại công ty chứng k sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status