Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam

  MỤC LỤC
  ~|}
  Trang
  Trang phụ bìa.
  Lời cam đoan.
  Mục lục.
  Danh mục từ viết tắt
  Danh mục các phương trình, sơ đồ
  Danh mục các biểu đồ, bảng biểu
  Phần mở đầu
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU
  QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1/ Tổng quan về ngân hàng thương mại 1
  1.1.1/ Khái niệm về ngân hàng thương mại 1
  1.1.2/ Chức năng của ngân hàng thương mại 1
  1.1.2.1/ Chức năng trung gian tín dụng . 1
  1.1.2.2/ Chức năng trung gian thanh toán 2
  1.1.2.3/ Chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng khác 3
  1.1.3/ Các mặt hoạt động của ngân hàng thương mại 3
  1.1.3.1/ Hoạt động huy động vốn . 4
  1.1.3.2/ Hoạt động tín dụng . 4
  1.1.3.3/ Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 5
  1.1.3.4/ Các hoạt động khác 5
  1.1.4/ Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại . 6
  1.1.4.1/ Nghiệp vụ nguồn vốn 6
  1.1.4.2/ Nghiệp vụ sử dụng vốn 8
  1.1.4.3/ Nghiệp vụ trung gian (dịch vụ ngân hàng và các hoạt động ngân
  hàng) . 11
  1.2/ Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 12


  1.2.1/ Thu nhập của ngân hàng 12
  1.2.2/ Chi phí của ngân hàng 13
  1.2.3/ Lợi nhuận của ngân hàng 14
  1.2.4/ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương
  mại 14
  1.2.4.1. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động và tốc độ tăng trưởng tín
  dụng 15
  1.2.4.2. Hiệu suất sử dụng vốn 15
  1.2.4.3. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng 16
  1.2.4.4. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 16
  1.2.4.5. Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên . 16
  1.2.4.6. Tỷ lệ sinh lời hoạt động 17
  1.2.4.7. Tỷ lệ lợi nhuận từ kinh doanh dịch vụ 17
  1.2.4.8. Tỷ lệ tài sản sinh lời 17
  1.2.4.9. Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản 17
  1.2.4.10. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 18
  1.2.4.11. Tỷ suất doanh lợi 18
  1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM . 18
  Kết luận chương I 19
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
  HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
  2.1/ Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt
  Nam 20
  2.1.1/ Sơ lược quá trình hình thành và phát triển . 20
  2.1.2/ Mạng lưới hoạt động 21
  2.1.3/ Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 21
  2.1.3.1/ Cơ cấu tố chức 21
  2.1.3.2/ Bộ máy quản lý 22


  2.1.4/ Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian qua . 23
  2.1.4.1/ Giai đoạn 1 (từ năm 1996 - 2000): giai đoạn hình thành . 23
  2.1.4.2/ Giai đoạn 2 (từ năm 2001 - 2005): giai đoạn củng cố hoạt động và
  tăng trưởng 23
  2.1.4.3/ Giai đoạn 3 (từ năm 2006 - 2010): giai đoạn phát triển vượt bậc, tái
  cấu trúc hệ thống và triển khai chiến lược kinh doanh mới . 24
  2.2/ Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt
  Nam trong giai đoạn 2006 - 2010 . 24
  2.2.1/ Thực trạng nguồn vốn . 24
  2.2.1.1/ Vốn tự có . 24
  2.2.1.2/ Vốn huy động . 26
  a/ Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động . 26
  b/ Cơ cấu nguồn vốn huy động . 27
  c/ Thị phần huy động vốn từ nền kinh tế . 30
  2.2.2/ Thực trạng hoạt động cấp tín dụng . 31
  2.2.2.1/ Tốc độ tăng trưởng tín dụng . 31
  2.2.2.2/ Cơ cấu dư nợ cho vay . 32
  2.2.2.3/ Thị phần tín dụng . 34
  2.2.2.4/ Chất lượng nợ cho vay . 36
  2.2.3/ Thực trạng cung cấp các dịch vụ tài chính . 36
  2.2.3.1/ Dịch vụ thanh toán . 36
  2.2.3.2/ Các dịch vụ khác . 37
  2.2.4/ Thực trạng về mạng lưới hoạt động . 38
  2.2.5/ Thực trạng năng lực công nghệ . 39
  2.2.6/ Thực trạng nguồn nhân lực, năng lực tổ chức và quản lý . 39
  2.2.7/ Thực trạng về chất lượng dịch vụ . 40
  2.2.8/ Vị thế thương hiệu, chiến lược xây dựng thương hiệu . 41
  2.3/ Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Tế
  Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2010: . 42


  2.3.1/ Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí . 42
  2.3.2/ Hiệu suất sử dụng vốn 43
  2.3.3/ Tỷ lệ tài sản sinh lời 44
  2.3.4/ Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng 45
  2.3.5/ Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên . 45
  2.3.6/ Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận biên 46
  2.3.7/ Tỷ lệ thu nhập từ kinh doanh dịch vụ 46
  2.3.8/ Tỷ lệ sinh lời hoạt động 47
  2.3.9/ Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân - ROAA 47
  2.3.10/ Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân - ROAE . 48
  2.3.11/ Tỷ suất doanh lợi . 48
  2.4/ Những mặt tích cực đạt được trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
  TMCP Quốc Tế Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2010 . 49
  2.4.1/ Về tình hình hoạt động kinh doanh 49
  2.4.1.1/ Về hoạt động huy động vốn 49
  2.4.1.2/ Về hoạt động cấp tín dụng 49
  2.4.1.3/ Về phát triển sản phẩm và kinh doanh dịch vụ . 50
  2.4.1.4/ Về các chỉ số hiệu quả hoạt động 51
  2.4.1.5/ Về phát triển mạng lưới hệ thống chi nhánh 51
  2.4.2. Về công tác quản lý rủi ro 51
  2.4.2.1/ Rủi ro chiến lược 52
  2.4.2.2./ Rủi ro tín dụng . 52
  2.4.2.3/ Rủi ro thị trường 53
  2.4.2.4/ Rủi ro hoạt động 54
  2.4.3/ Về cơ cấu tố chức và mô hình hoạt động kinh doanh mới . 54
  2.4.4/ Về xây dựng thương hiệu 55
  2.5/ Những mặt còn tồn tại trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc
  Tế Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2010 56
  2.5.1/ Thị phần huy động vốn và cho vay còn thấp 56


  2.5.2/ Sản phẩm và khả năng cung cấp dịch vụ mới chưa cạnh tranh 59
  2.5.3/ Mạng lưới hoạt động còn ít 60
  2.5.4/ Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu còn thấp 61
  2.5.5/ Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh còn thấp 62
  2.5.6/ Cơ cấu nguồn thu còn phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động tín dụng 65
  2.5.7/ Chính sách khách hàng chưa đồng bộ, công tác quản lý phối hợp giữa các
  phòng ban chưa thật sự hiệu quả 66
  2.5.8/ Thương hiệu VIB chưa thực sự mạnh; công tác quảng bá, tiếp thị hình ảnh
  VIB chưa hiệu quả 66
  2.5.9/ Hạn chế về đội ngũ cán bộ, nhân viên . 67
  Kết luận chương II 68
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
  3.1/ Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 69
  3.1.1/ Tăng trưởng số lượng khách hàng mục tiêu mới . 69
  3.1.2/ Tăng lợi nhuận trên một khách hàng . 69
  3.1.3/ Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng . 70
  3.1.4/ Nâng cao tính an toàn trong hoạt động của ngân hàng 70
  3.1.5/ Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 71
  3.1.6/ Đưa VIB trở thành “Nhà tuyển dụng được lựa chọn” 72
  3.1.7/ Hội nhập chuyển giao năng lực giữa VIB và CBA 73
  3.2/ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Tế
  Việt Nam 73
  3.2.1/ Giải pháp về chiến lược kinh doanh 73
  3.2.2/ Giải pháp về hoạt động huy động vốn . 78
  3.2.3/ Giải pháp về hoạt động cấp tín dụng . 81
  3.2.4/ Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, các kênh dịch vụ tài chính 84
  3.2.5/ Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 85


  3.2.6/ Giải pháp về tăng cường mạng lưới hoạt động 86
  3.2.7/ Giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu 86
  3.2.8/ Giải pháp đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 87
  3.2.9/ Giải pháp xây dựng môi trường giao dịch chuyên nghiệp, thân thiện . 88
  3.2.10/ Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro và tăng cường công tác kiểm
  tra, kiểm soát nội bộ 88
  Kết luận chương III . 90
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Cùng với sự phát triển mạnh của nền kinh tế Việt Nam, ngành dịch vụ ngân
  hàng những năm gần đây đã có sự tăng trưởng vượt bậc khi số lượng các NHTM
  được cấp phép thành lập gia tăng và các NHTM cũ liên tục mở rộng mạng lưới chi
  nhánh. Bên cạnh đó từ năm 2010, ngành ngân hàng Việt Nam cho phép mở cửa
  hoàn toàn thị trường dịch vụ ngân hàng dẫn đến các ngân hàng nước ngoài liên tục
  mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam.
  Chính những sự tăng trưởng về số lượng và quy mô hoạt động này đã dẫn
  đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam về thị
  phần, về chất lượng dịch vụ, về giá . Đây chính là thách thức cho các ngân hàng
  thương mại trong nước phải có một sự đổi mới một cách toàn diện nếu không muốn
  bị tụt lại phía sau thậm chí bị sáp nhập hoặc mua lại bởi các ngân hàng khác.
  Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam đã được thành lập gần 15 năm, đã có
  quá trình phát triển lâu dài, đã tạo dựng được vị trí đáng kể trong ngành ngân hàng
  Việt Nam. Những năm gần đây tốc độ phát triển về tổng tài sản, về lợi nhuận, về
  các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Tế
  Việt Nam liên tục tăng mạnh. Tuy nhiên, nếu so sánh với một số ngân hàng TMCP
  hàng đầu khác tại Việt Nam thì ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam vẫn còn tồn
  tại một số hạn chế, yếu kém. Vì vậy để thực hiên mục tiêu đặt ra của hội đồng quản
  trị của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam là “trở thành 1 trong 3 ngân hàng
  TMCP hàng đầu Việt Nam vào năm 2013” thì vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động
  kinh doanh là yêu cầu cấp thiết của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam trong giai
  đoạn hiện nay. Là một nhân viên của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tôi đã
  chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
  TMCP Quốc Tế Việt Nam
  ” với mong muốn góp một phần nhỏ trong việc đề xuất
  các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và xây dựng Ngân
  hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ngày càng vững mạnh trong thời gian tới.


  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Luận văn được nghiên cứu nhằm đáp ứng 3 mục tiêu:
  Một là: Nhận thức vững chắc và đầy đủ những lý luận về ngân hàng thương
  mại như bản chất, chức năng, các mặt hoạt động, các nghiệp vụ chủ yếu và các chỉ
  tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.
  Hai là: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân
  hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam trong thời gian qua (giai đoạn từ năm 2006 - 2010).
  Ba là: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
  của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam trong thời gian tới.
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: các mặt hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc Tế
  Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006 - 2010 và các giải pháp nâng cao hiệu quả
  họat động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
  - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam trong giai
  đoạn từ năm 2006 - 2010
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn chủ yếu dùng phương pháp phân tích hệ thống, thống kê, so sánh.
  Việc vận dụng phương pháp phân tích không có nghĩa luận văn mang nặng tính lý
  thuyết mà cách tiếp cận và giải quyết vấn đề dựa trên các số liệu thống kê, báo cáo
  của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam đồng thời có sự so sánh với các ngân
  hàng TMCP khác có quy mô, tốc độ phát triển tương đồng. Sau khi dùng phương
  pháp phân tích sơ bộ, căn cứ trên kết quả phân tích, ra kết luận cũng như đề xuất
  các vấn đề cần phải thay đổi, phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
  của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Việc nghiên cứu luận văn này có ý nghĩa quan trọng về mặt thực tiễn. Nó
  phân tích thực trạng, đưa ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc hoạt động
  không hiệu quả của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam trong thời gian qua để từ
  đó có những giải pháp đúng đắn và thiết thực cho chiến lược kinh doanh mới của


  Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển và cạnh tranh khốc
  liệt của lĩnh vực Tài chính - ngân hàng.
  6. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được trình bày gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại và hiệu quả hoạt động kinh
  doanh của ngân hàng thương mại.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc
  Tế Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2010.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân
  hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status