Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn thạc sỹ kinh tế: Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn thạc sỹ kinh tế: Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bà

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục iii
  Danh mục các từ viết tắt . vii
  Danh mục các bảng . viii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn 3
  5. Bố cục của luận văn . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ
  TRANG TRẠI VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
  1.1. Ví trí, vai trò và đặc điểm của nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại 5
  1.1.1. Ví trí, vai trò của nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại . 5
  1.1.2. Đặc điểm của kinh tế trang trại . 8
  1.2. Một số vấn đề lý luận về hiệu quả kinh tế trang trại . 11
  1.2.1. Các khái niệm cơ bản . 11
  1.2.1.1. Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại . 11
  1.2.1.2. Quan niệm về kết quả và hiệu quả kinh tế 15
  1.2.1.3. Hiệu quả kinh tế của trang trại . 16
  1.2.1.4. Quan niệm về loại hình và loại hình trang trại . 18
  1.2.2. Điều kiện hình thành và phát triển kinh tế trang trại . 18
  1.2.3. Nội dung và bản chất của hiệu quả kinh tế . 19
  1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trang trại . 20
  1.3. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên thế giới và ở Việt Nam 23
  1.3.1.Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại ở các nước trên thế giới 23
  1.3.2. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại ở Việt Nam 24
  1.3.3. Một số bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế trang trại của một số
  nước trên thế giới và Việt Nam . 26
  1.4. Phương pháp nghiên cứu 27
  1.4.1. Chọn điểm nghiên cứu . 27
  1.4.2. Phương pháp thu thập số liệu . 30
  1.4.3. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu 31
  1.4.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu và phương pháp phân tích số liệu 32
  1.4.4.1. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 32
  1.4.4.2. Phương pháp phân tích 34
  Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN
  ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 35
  2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa
  bàn tỉnh Thái Nguyên . 35
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Thái Nguyên . 35
  2.1.2. Nhân khẩu và lao động tỉnh Thái Nguyên 39
  2.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng tỉnh Thái Nguyên 41
  2.1.4. Điều kiện kinh tế của tỉnh Thái Nguyên . 41
  2.1.5. Nhân tố kỹ thuật . 43
  2.1.6. Cơ chế chính sách . 43
  2.1.7. Đánh giá thuận lợi và khó khăn nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên
  địa bàn tỉnh Thái Nguyên 44
  2.2. Thực trạng hiệu quả trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 46
  2.2.1. Đặc điểm kinh tế trang trại vùng miền núi của tỉnh Thái Nguyên 46
  2.2.2. Các trang trại theo các loại hình phân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 47
  2.2.3. Đặc điểm của các trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 52
  2.2.3.1. Quy mô diện tích sản xuất của các trang trại điều tra . 53
  2.2.3.2. Quy mô về lao động của các trang trại điều tra 54
  2.2.3.3. Tình hình sử dụng đất đai của các trang trại điều tra 55
  2.2.3.4. Tình hình tài sản và nguồn vốn 58
  2.2.3.5. Tình hình trang thiết bị máy móc của trang trại . 61
  2.2.3.6. Quy mô sản xuất của các trang trại 61
  2.2.3.7. Tổng hợp các ý kiến của các chủ trang trại 63
  2.2.4. Kết quả và hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 65
  2.2.4.1. Kết quả kinh tế của các trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 65
  2.2.4.2. Chí phí trung gian của các loại hình trang trại 78
  2.2.4.3. Kết quả và hiệu quả nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên
  địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 80
  2.2.5. Đánh giá chung về nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh
  Thái Nguyên . 87
  2.2.5.1. Những mặt đạt được 87
  2.2.5.2. Những mặt còn hạn chế . 88
  2.3.5.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả kinh tế của các
  trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 90
  Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
  TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN . 93
  3.1. Những quan điểm, định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế
  trang trai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 93
  3.1.1. Những quan điểm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh
  Thái Nguyên . 93
  3.1.2. Những căn cứ chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa
  bàn tỉnh Thái Nguyên 94
  3.1.3. Định hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh
  Thái Nguyên 95
  3.1.4. Mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh
  Thái Nguyên . 96
  3.2. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên
  địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 96
  3.2.1. Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả
  kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 96
  3.2.2. Giải pháp mở rộng diện tích, thâm canh tăng năng suất và sản lượng để
  nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 100
  3.2.3. Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Thái Nguyên . 101
  3.2.4. Giải pháp tăng cường vốn đầu tư cho sản xuất cho các trang trại
  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 103
  3.2.5. Giải pháp kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại
  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 106
  3.2.6. Các giải pháp về khuyến nông nhằm để nâng cao hiệu quả kinh tế trang
  trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 109
  3.2.7. Giải pháp phòng trừ dịch bệnh và bảo vệ môi trường 113
  3.2.8. Mở rộng công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản 114
  3.2.9. Vận dụng tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để nâng cao
  hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 116
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120
  1. Kết luận . 120
  2. Kiến nghị . 122
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 126

  Xem Thêm: Luận văn thạc sỹ kinh tế: Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn thạc sỹ kinh tế: Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại trên địa bà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status