Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng công thương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng công thương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

  CHƯƠNG 1
  o0o­­­
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ
  CHẤT LƯỢNG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1. Tổng quan về DAĐT và cho vay DAĐT của NHTM
  1.1.1. Những vấn đề cơ bản về DAĐT
  1.1.1.1. Khái niệm
  Đầu tư được coi là động lực của sự phát triển nói chung và sự phát triển kinh tế
  nói riêng của mọi quốc gia trên thế giới. Có thể hiểu đầu tư là việc huy động nguồn
  lực để biến các lợi ích dự kiến thành hiện thực trong một khoảng thời gian đủ dài
  trong tương lai. Trong đó: các nguồn lực chính là vốn, chất xám, tài nguyên thiên
  nhiên, thời gian ; lợi ích dự kiến có thể lượng hoá được (hay đo được hiệu quả
  bằng tiền như sự tăng lên của sản lượng, lợi nhuận ) mà cũng có thể không lượng
  hoá được (như sự phát triển trong các lĩnh vực giáo dục, giải quyết các vấn đề xã
  hội, quốc phòng ). Đối với doanh nghiệp, đầu tư hiểu đơn giản là việc bỏ vốn kinh
  doanh để mong thu được lợi nhuận trong tương lai. Còn trên quan điểm xã hội thì
  đầu tư là hoạt động bỏ vốn để từ đó thu được các hiệu quả kinh tế ­ xã hội, vì mục
  tiêu phát triển quốc gia. Nhưng cho dù đứng từ góc độ nào đi chăng nữa, muốn tối
  đa hoá hiệu quả của đầu tư thì trước khi quyết định đầu tư, nhất thiết phải có
  DAĐT. Vậy DAĐT là gì?
  DAĐT là một tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc
  cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về khối lượng, cải
  tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng
  thời gian xác định. DAĐT chính là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư và các nhà đầu
  tư liên quan xem xét ra quyết định đầu tư.
  1.1.1.2. Vai trò của DAĐT
  - DAĐT là phương tiện để chuyển dịch và phát triển cơ cấu kinh tế.
  1


  - DAĐT giải quyết quan hệ cung - cầu về vốn trong phát triển.
  - DAĐT góp phần xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, nguồn lực mới cho phát
  triển.
  - DAĐT giải quyết quan hệ cung - cầu về sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, cân
  đối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng trong xã hội.
  - DAĐT góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân
  dân, cải biến bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước.
  1.1.1.3. Ý nghĩa của DAĐT
  - Đối với cơ quan nhà nước, DAĐT là cơ sở đầu tiên, là tài liệu cơ bản để cơ
  quan quản lý nhà nước xem xét, phê chuẩn, cấp giấy phép đầu tư.
  - Đối với chủ đầu tư, đó là căn cứ quan trọng để quyết định việc bỏ vốn đầu tư,
  thu hút đối tác cùng tham gia liên doanh bỏ vốn đầu tư, là phương tiện thuyết
  phục các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước tài trợ cho vay vốn.
  - DAĐT là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư, theo dõi đôn đốc và
  kiểm tra quá trình thực hiện. Từ đó đánh giá chính xác và điều chỉnh kịp thời
  những vướng mắc trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
  1.1.1.4. Tính khả thi của DAĐT
  Tính khả thi là một yêu cầu đặc biệt quan trọng của DAĐT. Người lập dự án
  cũng như người thẩm định dự án đều phải quan tâm trước hết đến tính khả thi của
  dự án. Một DAĐT được gọi là khả thi nếu nó hội đủ các tính chất sau:
  Ø Tính hợp pháp:
   Phải phù hợp với pháp luật.
   Có đủ các căn cứ pháp lý: tư cách pháp nhân của các đối tác, giấy phép hành
  nghề, khả năng tài chính, sở trường kinh doanh, các thông tin khác liên quan
  đến các đối tác; các hợp đồng liên quan; các văn bản xác nhận về quy hoạch,
  đất đai, định giá tài sản góp vốn, giá cả áp dụng,
  Ø Tính hợp lý:
   Phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của
  quốc gia, của các ngành kinh tế, vùng kinh tế cũng như của các địa phương.
  2


   Các giải pháp đầu tư đều được lựa chọn hợp lý về kỹ thuật cũng như về kinh
  tế.
   Các phương án lựa chọn phải phù hợp với các điều kiện cụ thể của dự án,
  phù hợp với truyền thống, tập quán của quốc gia, địa phương.
   Nội dung, hình thức trình bày phải phù hợp với các quy định, hướng dẫn, chỉ
  dẫn của các cơ quan có trách nhiệm liên quan.
  Ø Tính hiện thực:
   Mọi phương án, giải pháp được lựa chọn phải phù hợp với thực tế, có tính
  hiện thực, có khả năng thực hiện được trong điều kiện cụ thể của quốc gia.
   Các giải pháp nêu ra trong dự án phải được cân nhắc kỹ lưỡng và không quá
  ảo tưởng.
  Ø Tính hiệu quả:
   Trong dự án phải có các chỉ tiêu cụ thể chứng minh hiệu quả của dự án về
  mặt tài chính cũng như về mặt kinh tế xã hội. Tránh tình trạng phóng đại các
  chỉ tiêu về hiệu quả làm cho dự án mất tính trung thực.
  1.1.2. Cho vay DAĐT của NHTM
  1.1.2.1. Khái niệm
  Cho vay DAĐT là việc tổ chức tín dụng đồng ý cấp một hạn mức tín dụng cho
  chủ đầu tư thực hiện dự án trong một thời gian và điều kiện được thỏa thuận trong
  hợp đồng tín dụng sau khi đã tổ chức thẩm định tính khả thi và hiệu quả của
  DAĐT. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã cam
  kết trong hợp đồng tín dụng và hoàn trả cả gốc và lãi cho tổ chức tín dụng đúng
  hạn.
  1.1.2.2. Đặc điểm của cho vay DAĐT
  v Vốn đầu tư lớn, thời gian cho vay dài, thu hồi vốn chậm
  Hoạt động cho vay DAĐT của các NHTM chủ yếu là tài trợ vốn cho khách
  hàng để thực hiện việc đầu tư thêm tài sản cố định, đổi mới công nghệ, trang thiết
  bị, xây dựng, mở rộng nhà xưởng do đó thường đòi hỏi một lượng vốn khá lớn
  3


  và thời gian cho vay tương đối dài. Hơn nữa, nguồn trả nợ chính của dự án là từ
  khấu hao và lợi nhuận mà dự án đem lại, điều này có nghĩa là ngân hàng chỉ có thể
  thu hồi nợ khi dự án đã đi vào hoạt động, từ đó dẫn đến thời gian thu hồi vốn của
  ngân hàng chậm.
  v Độ rủi ro cao
  Do thời gian đầu tư tương đối dài trong khi thời gian thu hồi vốn lại chậm nên
  mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay DAĐT của ngân hàng tương đối cao. Một
  DAĐT từ lúc bắt đầu triển khai thực hiện cho đến lúc đi vào sản xuất, hoạt động
  tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khác nhau. Các sự thay
  đổi về môi trường kinh tế, cơ chế chính sách, thiên tai đều có thể ảnh hưởng rất
  lớn đến hiệu quả, nguồn trả nợ của dự án do đó đòi hỏi các ngân hàng khi quyết
  định tài trợ vốn cho dự án phải thẩm định thật kỹ lưỡng, nhận biết được các rủi ro
  có thể xảy ra để có biện pháp phòng ngừa kịp thời.
  v Lợi nhuận nhiều
  Khi độ rủi ro của các dự án càng cao thì lợi nhuận kỳ vọng mà các chủ đầu tư
  mong đợi các nhiều. Không nằm ngoài quy luật này, các khoản cho vay DAĐT
  thường mang lại cho các ngân hàng nguồn thu nhập lớn, biểu hiện cụ thể là lãi suất
  cho vay đầu tư dự án thường khá cao. Có đặc điểm này là do để bù đắp chi phí
  trong việc huy động những nguồn vốn phục vụ cho hoạt động cho vay dự án, chi
  phí bù đắp rủi ro.

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng công thương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng công thương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status