Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn thạc sĩ khoa học công nghệ thông tin: Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn thạc sĩ khoa học công nghệ thông tin: Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử

  Môc lôc
  Néi dung Trang
  Lêi nãi ®Çu
  2
  I. Nội dung nghiên cứu của đề tài . 3
  1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài . 3
  2. ý nghĩa khoa học của đề tài . 3
  3. Phương pháp nghiên cứu 3
  4. Phạm vi nghiên cứu . 3
  5. Các kết quả nghiên cứu dự kiến cần đạt được 4
  II. Bố cục của luận văn 5
  Chương I : CÁC KHÁI NIỆM VÒ TMĐT VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA
  TMĐT
  6
  1. Khái niệm về TMĐT . 6
  2. Lợi ích của thương mại điện
  tử .
  6
  3. Các đặc trưng cơ bản của TMĐT . 8
  4. Các loại thị trường điện tử 9
  5. Các hệ thống thanh toán trong TMĐT 10
  6. Công nghệ thanh toán điện tử 11
  7. Quy trình thanh toán điện tử . 12
  Ch-¬ng II : hÖ mËt m·, m· kho¸ ®èi xøng, m· kho¸ c«ng
  khai, chư ký sè
  14
  I. tæng quan vÒ c¸c hÖ mËt m· 14
  1. Mật mã học cổ điển 14
  2. Mật mã học hiện đại 15
  3. Thuật ngữ 16
  4. Tiêu chuẩn mật mã . 17
  ii. c¸c ph-¬ng ph¸p m· ho¸ 19
  1. Mã hoá đối xứng (mã hoá khoá bí mật) 19
  2. Mã hóa không đối xứng (Mã hóa khóa công khai) . 29
  iii. CHỮ KÝ Sè 36
  1. Chữ kí số 36
  2. Phân loại các sơ đồ chữ kí số 37
  3. Một số sơ đồ chữ ký cơ bản .
  3.1. Sơ đồ chữ ký RSA .
  3.2. Sơ đồ chữ ký DSA (Digital Signature Standard) .
  40
  40
  42
  4. Các sơ đồ chữ kí số khả thi . 46

  5. Các cách tấn công chữ kí điện tử
  47
  Ch-¬ng III : b¶o mËt vµ an toµn th«ng tin trong tm®t 49
  i. vÊn ®Ò an toµn th«ng tin 49
  II. chøng chØ sè vµ c¬ chÕ m· ho¸ . 51
  1. Giới thiệu về chứng chỉ số . 51
  2. Xác thực định danh . 52
  3. Chứng chỉ khóa công khai . 54
  4. Mô hình CA 57
  5. Một số giao thức bảo mật ứng dụng trong TMĐT . 57
  CHƯƠNG IV: cµi ®Æt b¶o mËt vµ an toµn th«ng tin trªn
  website mua b¸n c¸c linh kiÖn m¸y tÝnh trªn m¹ng internet
  74
  I. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng website 74
  1. Tổ chức dữ liệu 74
  2. Quản trị thông tin . 75
  3. Mã hóa RSA và áp dụng trong hệ thống . 75
  4. Thực hiện mua hàng . 75
  5.Cách thức thực hiện mã hóa và giải mã 76
  II. cµi ®Æt c¸c chøc n¨ng b¶o mËt vµ an toµn th«ng tin trªn
  web site mua b¸n linh kiÖn m¸y tÝnh
  77
  1. Thủ tục đăng kí thành viên 77
  2. Khách hàng lựa chọn và mua hàng trên website . 79
  kÕt luËn . 82
  Tµi liÖu tham kh¶o . 83

  Xem Thêm: Luận văn thạc sĩ khoa học công nghệ thông tin: Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn thạc sĩ khoa học công nghệ thông tin: Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status