Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Nâng cao hiệu quả kinh doanh là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Thông qua việc tìm kiếm, lựa chọn các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp càng có nhiều khả năng sử dụng tốt hơn các nguồn lực đầu vào có hạn như vốn, lao động, nhằm tạo ra một khối lượng đầu ra hợp lý để đạt được sự tăng trưởng theo mục tiêu. Đây chính là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp đạt được mục tiêu lợi nhuận tối đa - một mục tiêu sống còn của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh và phát triển.
  Công ty Viễn thông liên tỉnh là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Công ty chuyên sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông trên toàn quốc, sản phẩm của Công ty là một trong những sản phẩm chính của ngành viễn thông. Trong giai đoạn hiện nay, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng trong đó có Công ty Viễn thông liên tỉnh đang đứng trước những yêu cầu thách thức rất lớn. Chính phủ đã cho phép nhiều doanh nghiệp khác tham gia kinh doanh trên thị trường dịch vụ bưu chính viễn thông (Hanoitelecom, Vietel, SPT, .) tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp những cơ hội thuận lợi trong kinh doanh, áp lực cạnh tranh diễn ra mạnh trong phạm vi ngành, khu vực. Những điều kiện thuận lợi trước đây trở lên hiếm hoi hơn, nhu cầu về sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông ngày càng gia tăng và yêu cầu cao hơn. Cùng với xu thế hội nhập quốc tế và tiến trình tự do hóa thị trường viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, hợp tác, trao đổi công nghệ với các tập đoàn viễn thông lớn nhưng đây cũng là thách thức, khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Gia tăng cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải đưa ra thị trường nhiều loại hình dịch vụ với nhiều tiện ích, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, giá cước hạ để thu hút được khách hàng.
  Trong giai đoạn tới, mục tiêu của Công ty Viễn thông liên tỉnh là phát triển bền vững, tăng cường vị thế cạnh tranh trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Trước tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho Công ty Viễn thông liên tỉnh là chú trọng phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có chất lượng và kinh doanh dịch vụ có hiệu quả. Công ty phải nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của mình, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các yếu tố đầu vào nhằm đạt được sự tăng trưởng theo mục tiêu của chiến lược kinh doanh là lợi nhuận và chất lượng dịch vụ viễn thông cao.
  Vì lẽ đó, việc chọn đề tài: "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh" để nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
  2. Mục đích nghiên cứu của luận văn:
  Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh dịch vụ, phân tích hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh để đưa ra những giải pháp cơ bản, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty viễn thông liên tỉnh.
  3. Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh dịch vụ viễn thông và các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông của Công ty Viễn thông liên tỉnh .
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  Luận văn giới hạn việc nghiên cứu tại Công ty viễn thông liên tỉnh về hiệu quả kinh doanh dịch vụ viễn thông qua các năm 2007, 2008.
  5. Phương pháp nghiên cứu.
  Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng.
  Phương pháp khảo sát thực tế, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông.
  - Phân tích, đánh giá và xác định hiệu quả kinh doanh của công ty Viễn thông liên tỉnh trong hai năm 2007, 2008.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh trong thời gian tới.
  7. Kết cấu của Luận văn:
  Ngoài phần mục lục, lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương:
  Chương 1: Lý luận về hiệu quả kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp
  Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh.
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh.
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG . 6
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 7
  LỜI MỞ ĐẦU 8
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 11
  1.1 Hiệu quả kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp. 11
  1.1.1 Khái niệm 11
  1.1.2 Phân loại hiệu quả kinh doanh. 12
  1.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ. 16
  1.2.1 Các chỉ tiêu định lượng. 17
  1.2.1.1 Công thức tổng quát. 17
  1.2.1.2 Hệ thống các chỉ tiêu cụ thể. 17
  1.2.2 Chỉ tiêu định tính. 21
  1.3 Dịch vụ viễn thông và hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông. 21
  1.3.1 Đặc điểm dịch vụ viễn thông. 21
  1.3.1.1Doanh nghiệp viễn thông và các loại hình dịch vụ viễn thông. 21
  1.3.1.2 Đặc điểm dịch vụ viễn thông. 23
  1.3.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông. 26
  1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh dịch vụ viễn thông. 29
  1.4.1 Nhân tố thuộc về doanh nghiệp viễn thông. 30
  1.4.1.1 Nhân tố nguồn nhân lực. 30
  1.4.1.2 Nhân tố về vốn. 31
  1.4.1.3 Nhân tố về chất lượng dịch vụ viễn thông. 31
  1.4.1.4 Nhân tố về công nghệ - thiết bị mạng lưới. 32
  1.4.1.5 Nhân tố về trình độ quản trị của doanh nghiệp viễn thông. 33
  1.4.1.6 Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. 34
  1.4.2 Nhân tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp viễn thông. 36
  1.4.2.1 Nhân tố thuộc về môi trường kinh tế, chính trị, pháp luật của Nhà nước 36
  1.4.2.2 Các nhân tố thuộc về văn hóa, xã hội 38
  1.4.2.3. Nhân tố về kỹ thuật, công nghệ. 39
  1.4.2.4 Nhân tố về áp lực cạnh tranh:. 39
  1.5 Sự cần thiết và phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ. 42
  1.5.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ viễn thông. 42
  1.5.2 Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ. 43
  1.5.2.1 Nguyên tắc đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ. 43
  1.5.2.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh dịch vụ. 44
  1.6. Các phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ. 45
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH 48
  2.1. Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 48
  2.1.1 Giới thiệu vài nét về Công ty Viễn thông liên tỉnh. 48
  2.1.1.1 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 49
  2.1.1.2 Các giai đoạn phát triển của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 50
  2.1.2 Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Viễn thông liên tỉnh 52
  2.1.2.1 Đặc điểm về phạm vi hoạt động của Công ty VTN. 52
  2.1.2.2 Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ và tiêu thụ dịch vụ của Công ty. 52
  2.1.2.3 Đặc điểm về công nghệ của Công ty. 55
  2.1.2.4 Đặc điểm về khách hàng. 56
  2.1.2.5. Đặc điểm về tổ chức sản xuất 57
  2.1.2.6. Đặc điểm kinh tế và kinh doanh. 57
  2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 58
  2.3 Phân tích môi trường vĩ mô. 64
  2.3.1 Phân tích môi trường kinh tế:. 64
  2.3.1.1 Phân tích ảnh hưởng của tốc độ GDP 65
  2.3.1.2 Phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ lạm phát 65
  2.3.1.3 Phân tích ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài 67
  2.3.2 Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường chính trị 67
  2.3.3 Phân tích sự ảnh hưởng của các điều kiện văn hóa xã hội 68
  2.3.4 Phân tích sự ảnh hưởng của thay đổi công nghệ. 70
  2.3.5 Phân tích sự ảnh hưởng của môi trường pháp lý. 70
  2.4 Phân tích môi trường ngành. 72
  2.4.1 Các đối thủ cạnh tranh. 72
  2.4.1.1 Công ty điện tử Viễn thông quân đội Viettel:. 73
  2.4.1.2 Công ty thông tin viễn thông điện lực (EVN-Telecom):. 74
  2.4.1.3 Công ty cổ phần viễn thông Sài Gòn (SPT):. 75
  2.4.2 Phân tích các áp lực của khách hàng. 78
  2.4.3 Phân tích áp lực của sản phẩm mới thay thế. 79
  2.4.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. 80
  2.5 Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh 80
  2.5.1 Phân tích các chỉ tiêu định lượng. 80
  2.5.1.1 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh dịch vụ viễn thông dưới góc độ Công ty Viễn thông liên tỉnh. 80
  2.5.1.2 Phân tích các chỉ tiêu dưới góc độ khách hàng. 94
  2.5.2 Phân tích các chỉ tiêu định tính. 100
  2.6 Nhận xét, đánh giá về hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty. 102
  2.6.1 Những kết quả đạt được. 102
  2.6.2 Những mặt còn hạn chế. 103
  2.6.3 Nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra. 106
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH 111
  3.1 Mục tiêu, phương hướng và quan điểm phát triển kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 111
  3.1.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển kinh doanh của Công ty VTN 111
  3.1.2 Quan điểm phát triển kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 113
  3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh 114
  3.2.1 Các giải pháp nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí 115
  3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. 118
  3.2.3 Cải tiến chính sách, cơ chế đòn bẩy kích thích kinh doanh của Công ty Viễn thông liên tỉnh 120
  3.2.4 Phát triển mạng lưới kinh doanh và đa dạng hoá dịch vụ. 122
  3.2.5 Nâng cao hiệu quả đầu tư và áp dụng công nghệ mới. 126
  3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động quản trị lao động. 129
  3.2.7 Tăng cường hoạt động quản trị chiến lược kinh doanh. 131
  3.3 Những điều kiện để thực hiện các giải pháp. 133
  3.3.1 Điều kiện đối với Công ty. 133
  3.3.2 Một số ý kiến và kiến nghị 134
  3.3.2.1 Kiến nghị đối với nhà nước. 134
  3.3.2.2 Kiến nghị đối với tập đoàn. 136
  KẾT LUẬN 138
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 140
  TÓM TẮT LUẬN VĂN 141
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1: Sản lượng các dịch vụ viễn thông truyền thống của Công ty VTN 58
  Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 61
  Bảng 2.3: Doanh thu năm 2007, 2008 của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 61
  Bảng 2.4: Kết quả SXKD năm 2007, 2008 của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 63
  Bảng 2.5: Lưu lượng điện thoại của các doanh nghiệp năm 2008. 76
  Bảng 2.6: Đánh giá vị thế của đối thủ cạnh tranh. 77
  Bảng 2.7: Biến động doanh thu của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 81
  Bảng 2.8: Phân tích các chỉ tiêu doanh thu của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 81
  Bảng 2.9: Tỷ trọng doanh thu các loại hình dịch vụ của Công ty VTN 82
  Bảng 2.10: Thị phần sản lượng một số dịch vụ viễn thông ở Việt Nam 84
  Bảng 2.11: Biến động lợi nhuận của Công ty VTN năm 2007, 2008. 85
  Bảng 2.12: Lợi nhuận kinh doanh các dịch vụ viễn thông của Công ty VTN 86
  Bảng 2.13: Tỷ trọng lợi nhuận các dịch vụ viễn thông của Công ty VTN 87
  Bảng 2.14: Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 88
  Bảng 2.15: Tỷ suất lợi nhuận các dịch vụ viễn thông của Công ty VTN 89
  Bảng 2.16: Phân tích các chỉ tiêu chi phí kinh doanh của Công ty VTN 90
  Bảng 2.17: Cơ cấu lao động của Công ty VTN năm 2008. 92
  ĐVT: Người 92
  Bảng 2.18: Mức độ sử dụng các dịch vụ viễn thông tại Việt Nam 98
  Bảng 2.19: Đánh giá về cước phí dịch vụ một số dịch vụ viễn thông. 99
  Bảng 3.1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Viễn thông liên tỉnh giai đoạn từ 2009 ¸2012). 112


  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  Trang

  Sơ đồ 1.1: Chu trình kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông. 26
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty Viễn thông liên tỉnh. 49
  Biểu đồ 2.1: Sản lượng PSTN, VoIP của Công ty năm 2007, 2008. 59
  Biểu đồ 2.2: Tổng doanh thu của Công ty năm 2007, 2008. 62
  Biểu đồ 2.3 : Đánh giá thời lượng kết nối một số dịch vụ viễn thông. 94
  Biểu đồ 2.4 : Đánh giá tốc độ truyền dẫn một số dịch vụ viễn thông. 95
  Biểu đồ 2.5 : Đánh giá mức độ trục trặc một số dịch vụ viễn thông. 96
  Biểu đồ 2.6 : Đánh giá công nghệ được sử dụng của một số dịch vụ viễn thông. 96

  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty Viễn thông liên tỉnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status