Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích và thiết kế hệ thông thông tin quản lý truy vấn và kết xuất báo cáo

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và thiết kế hệ thông thông tin quản lý truy vấn và kết xuất báo cáo

  Phân tích và thiết kế hệ thông thông tin quản lý truy vấn và kết xuất báo cáo


  MỤC LỤC 1

  LỜI MỞ ĐẦU 4

  Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY FUJITSU VIỆT NAM VÀ NHÓM GLOVIA 5
  I. CÔNG TY TNHH FUJITSU VIỆT NAM 5
  1.1. Tổng quan về công ty TNHH Fujitsu Việt Nam (FVL – Fujitsu Vietnam Limited) 5
  1.2. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty 8
  1.2.1. Các sản phẩm 8
  1.2.1.1. Sản phẩm phần mềm 8
  1.2.1.2. Viễn thông 8
  1.2.1.3. Thiết kế Website 8
  1.2.1.4. Máy tính 9
  1.2.2. Các dịch vụ 11
  1.2.2.1. Dịch vụ tích hợp hệ thống 11
  1.2.2.2. Dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng CNTT - InfraCare 13
  1.2.2.3. Các giải pháp về tài chính và ngân hàng 14
  1.2.2.4. Dịch vụ đa phương tiện 15
  1.2.2.5. Dịch vụ Đào tạo 16
  1.3. Những thành tựu và những đóng góp của FVL trong nền kinh tế Việt Nam 16
  1.3.1. Những thành tựu đạt được : 16
  1.3.2. Những đóng góp của công ty : 17
  II. NHÓM GLOVIA 18
  2.1. Tổng quan về nhóm Glovia, chức năng và nhiệm vụ 18
  2.2. Phần mềm Glovia.com - Hệ thống phần mềm quản lí sản xuất 19

  Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 20
  I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN, TỔ CHỨC VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 20
  1.1. Tổ chức và thông tin 20
  1.1.1. Tổ chức và thông tin: 20
  1.1.2. Phân loại các loại thông tin 21
  1.1.2.1. Theo mức độ tự động hoá: 21
  1.1.2.2. Theo mức độ tích hợp các phương tiện xử lý: 21
  1.2.2.3. Theo mức ra quyết định mà hệ thông tin quản lý cho phép: 23
  1.2. Hệ thống thông tin: 24
  1.2.1. Định nghĩa : 24
  1.2.2. Phân loại các hệ thống thông tin 28
  1.2.3. Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 29
  II. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN 30
  2.1. Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển một hệ thống thông tin mới 30
  2.2. Phương pháp pháp triển hệ thống thông tin 31
  2.2.1. Tư tưởng chủ đạo của các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống 31
  2.2.1.1. Sự trừu tượng hoá (Trừu xuất - Abstraction): 31
  2.2.1.2. Phân tích từ trên xuống: 32
  2.2.1.3. Sử dụng mô hình công cụ biểu diễn có tăng cường hình vẽ: 32
  2.2.2. Các công việc của phân tích và thiết kế hệ thống: 33
  1. Lập kế hoạch: 33
  Xác định khoảng thời gian trung và dài hạn một sự phân chia, một kế hoạch can thiệp để dẫn đến các nghiên cứu từng khu vực, lãnh vực, phân hệ của hệ tổ chức có liên quan. 33
  Kế hoạch này thể hiện đường lối có tính chất tự giác của ban giám đốc, để cải tiến hệ tổ chức hơn là những chi tiết nhất thời để giải quyết các vấn đề nóng bỏng. 33
  2. Nghiên cứu và phân tích hiện trạng: 33
  3. Nghiên cứu và phân tích khả thi "sổ điều kiện thức": 33
  4. Thiết kế tổng thể mô hình chức năng hệ thông tin: 35
  5. Phân công công việc giữa con người và máy tính: 35
  6. Thiết kế các kiểm soát: 35
  7. Thiết kế giao diện Người - Máy: 35
  8. Thiết kế CSDL (Database Files): 35
  9. Thiết kế chương trình (khác với việc viết chương trình): 35
  10. Lập trình, chạy thử, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, khai thác chương trình như thế nào? 36
  2.2.3. Các nguyên tắc phát triển hệ thống thông tin 36
  III. CÁC CÔNG ĐOẠN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 36
  3.1. Đánh giá yêu cầu 36
  3.1.1.Lập kế hoạch 37
  3.1.2.Làm rõ yêu cầu 37
  3.1.3. Đánh giá khả thi 38
  3.1.4. Chuẩn bị và trình bày báo cáo về đánh giá yêu cầu 38
  3.2. Phân tích chi tiết 39
  3.2.1.Thu thập thông tin. 40
  3.2.2. Mã hoá dữ liệu 41
  3.2.3. Công cụ mô hình hóa 42
  3.2.3.1. Sơ đồ luồng thông tin 42
  3.2.3.2. Sơ dồ luồng dữ liệu (SĐLDL): 43
  3.2.3.3. Phân mức: 44
  3.3. Thiết kế Logic 46
  3.3.1.Thiết kế cơ sở dữ liệu 46
  3.3.1.1. Thiết kế cở dữ liệu logic từ thông tin đầu ra 46
  3.3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa 48
  3.3.2.Thiết kế xử lý 49
  3.4. Đề xuất các phương án của giải pháp 50
  3.4.1. Xác định các ràng buộc tin học và tổ chức 51
  3.4.2. Xây dựng các phương án của giải pháp 51
  3.4.3. Đánh giá các phương án của giải pháp 52
  3.4.4. Chuẩn bị và trình bày báo cáo về các phương án của giải pháp 52
  3.5. Thiết kế vật lý ngoài 52
  3.5.1. Lập kế hoạch thiết kế vật lý ngoài 52
  3.5.2. Thiết kế chi tiết vào/ra 53
  a. Thiết kế vật lý các đầu ra 53
  b. Thiết kế vào 53
  3.5.3. Thiết kế cách thức giao tác với phần tin học hóa 54
  3.6. Triển khai kĩ thuật 54
  3.7. Cài đặt bảo trì và khai thác hệ thống 55
  IV. CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 55
  4.1. Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 55
  4.1.1. Lập trình hướng đối tượng: 55
  4.1.2.Giới thiệu về Visual Basic 57
  4.2. Cơ sở dữ liệu Oracle và công cụ PL/SQL 58
  4.3. Xây dựng báo cáo với Crystal Report 59

  Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THÔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRUY VẤN VÀ KẾT XUẤT BÁO CÁO 60
  I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU PHẦN MỀM 60
  1.1. Các yêu cầu của khách hàng: Công ty Toyoda Gosei Hải Phòng 60
  1.1.1. Mẫu báo cáo PO – Purchase Order : Hoá đơn mua hàng 60
  1.1.2. Mẫu báo cáo PO Request - Yêu cầu đặt hàng: 60
  1.1.3. Mẫu báo cáo Forecast - Dự báo nguyên vật liệu sử dụng 60
  1.2. Các nghiệp vụ có liên quan đến báo cáo 61
  1.2.1.Các nghiệp vụ phát sinh PR và PO: 62
  1.2.1.1.Sơ đồ luồng ngữ cảnh quản lý kho nguyên vật liệu 62
  1.2.1.2.Sơ đồ luồng dữ liệu Quản lý kho nguyên vật liệu 63
  1.2.1.3.Sơ đồ luồng dữ liệu Hoạt động quản lý dự trữ kho 64
  1.2.2. Các nghiệp vụ phát sinh Forecast: 64
  II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM 65
  2.1. Kiến trúc hệ thống của phần mềm 65
  2.2. Cấu trúc các bảng cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Glovia cần truy cập để lấy dữ liệu: 66
  2.3. Thiết kế kỹ thuật chi tiết 73
  2.3.1. Thiết kế giao diện: 73
  2.3.2. Thiết kế các truy nhập cơ sở dữ liệu cho các trường của báo cáo: 76
  2.3.2.1. Báo cáo Hoá đơn mua hàng – PO: 76
  2.3.2.2. Báo cáo Yêu cầu đặt hàng – PO Request: 78
  III. LẬP TRÌNH PHẦN MỀM 79
  3.1. Sơ đồ các thuật toán sử dụng trong chương trình: 79
  3.1.1. Thuật toán của chương trình truy vấn và kết xuất báo cáo: 79
  3.1.2. Thuật toán kết nối với cở dữ liệu 80
  3.1.3. Thuật toán lựa chọn Form báo cáo: 81
  3.1.4.Thuật toán xem báo cáo 82
  3.1.5. Thuật toán sinh dữ liệu cho báo cáo 83
  3.2. Tài liệu hướng dẫn cài đặt: 84
  3.3.1.Các yêu cầu của cài đặt đối với doanh nghiệp sử dụng chương trình: 84
  3.3.2.Các bước cài đặt: 84
  KẾT KUẬN 85

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

  PHỤ LỤC: MỘT SỐ CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH 88

  Xem Thêm: Phân tích và thiết kế hệ thông thông tin quản lý truy vấn và kết xuất báo cáo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thông thông tin quản lý truy vấn và kết xuất báo cáo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status