Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải tại Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Việ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải tại Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Việ

  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT . 3
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 3
  1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty . 3
  1.1.2. Sự thay đổi của Công ty cho đến nay 3
  1.2. Mục tiêu, chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh của Công ty 5
  1.2.1. Mục tiêu . 5
  1.2.2. Chức năng nhiệm vụ 5
  1.2.3. Lĩnh vực kinh doanh 6
  1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 7
  1.4. Kết quả mà Công ty đã đạt được 11
  1.4.1. Sản phẩm dịch vụ của Công ty . 11
  1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh . 13
  1.4.3. Đánh giá các kết quả hoạt động khác . 15
  1.5. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến qui trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải . 15
  1.5.1. Đặc điểm về sản phẩm, dịch vụ . 15
  1.5.2. Đặc điểm về lao động 19
  1.5.3. Đặc điểm về cơ sở hạ tầng – Trang thiết bị 20
  1.5.4. Đặc điểm về tài chính và các nguồn lực tài chính 21
  1.5.5. Đặc điểm về văn hóa của công ty 22
  1.5.6. Đặc điểm về hệ thống kho bãi, ký gửi – giao nhận . 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO NHẬN, VẬN TẢI TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT 24
  2.1. Quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải 24
  2.1.1. Quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải hàng xuất khẩu . 24
  2.1.1.1. Giao nhận xuất khẩu bằng đường hàng không 24
  2.1.1.2. Giao nhận xuất khẩu bằng đường biển . 26
  2.1.2. Quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải hàng nhập khẩu 35
  2.1.2.1. Giao nhận nhập khẩu bằng đường hàng không 36
  2.1.2.2. Giao nhận nhập khẩu bằng đường biển 37
  2.2. Đánh giá chung quy trình giao nhận, vận tải của Công ty . 42
  2.2.1. Ưu điểm . 42
  2.2.1.1. Khối lượng dịch vụ giao nhận, vận tải tăng . 42
  2.2.1.2. Chất lượng dịch vụ giao nhận ngày càng tăng 43
  2.2.1.3. Giá dịch vụ giao nhận, vận tải mang tính cạnh tranh cao . 45
  2.2.1.4. Quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận nhanh 46
  2.2.1.5. Dịch vụ sau khi giao nhận tốt . 47
  2.2.1.6. Công việc chuyên môn hóa . 48
  2.2.1.7. Đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn 48
  2.2.1.8. Áp dụng tốt khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin . 49
  2.2.1.9. Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao nhận tốt 50
  2.2.2. Nhược điểm . 50
  2.2.2.1. Phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài 50
  2.2.2.2. Tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường còn mỏng, chưa hoàn thiện 50
  2.2.2.3. Trang thiết bị cơ sợ vật chất chưa đáp ứng theo yêu cầu . 51
  2.2.2.4. Hệ thống thông tin khách hàng còn thiếu và yếu 51
  2.3. Nguyên nhân hạn chế 52
  2.3.1. Nguyên nhân khách quan . 52
  2.3.1.1. Với các bên cơ quan hữu quan . 52
  2.3.1.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật 52
  2.3.1.3. Hệ thống thủ tục 53
  2.3.2. Nguyên nhân chủ quan . 53
  2.3.2.1. Sai sót trong các khẩu của quy trình giao nhận, vận tải . 53
  2.3.2.2. Hệ thống máy tính, đường truyền còn chưa thông suốt 54
  2.3.2.3. Qui mô công ty còn nhỏ . 54
  2.3.2.4. Tiềm lực tài chính còn yếu . 54

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO NHẬN, VẬN TẢI CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT 56
  3.1. Cơ sở và định hướng phát triển của Công ty 56
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải 58
  3.2.1. Hoàn thiện công tác chuẩn bị thủ tục chứng từ . 58
  3.2.2. Hoàn thiện công tác làm thủ tục Hải quan . 59
  3.2.3. Hoàn thiện công tác giao nhận, kiểm tra hàng hóa . 60
  3.2.4. Hoàn thiện công tác bốc xếp, vận chuyển háng hóa 61
  3.2.5. Đổi mới và mở rộng sản phẩm dịch vụ giao nhận . 62
  3.2.6. Nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin 63
  3.2.7. Xây dựng đội ngũ giao nhận có đủ năng lực, trình độ chuyên môn . 63
  3.3. Kiến nghị với cơ quan hữu quan 65
  3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập khẩu, giao nhận, vận tải 65
  3.3.2. Đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng 66
  3.3.3. Thực hiện các giao dịch, thông quan qua hệ thống điện tử . 66
  3.3.4. Cơ chế chính sách hướng dẫn, cũng như những khuyến khích phát triển hoạt động logistic Việt Nam . 67
  3.3.5. Tăng cường hợp tác quốc tế đồng thời giáo dục đào tạo nhân sự trong ngành giao nhận, vận tải . 67
  KẾT LUẬN . 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

  MỞ ĐẦU

  Dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức việc vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, của người vận tải, hoặc của người làm dịch vụ giao nhận khác. Người làm dịch vụ giao nhận khi nhận việc vận chuyển hàng hoá thì phải tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành về vận tải.
  Trong xu thế thương mại toàn cầu hoá cùng với sự phát triển nhiều hình thức vận tải mới trong những thập niên qua. Ngày nay, người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá giữ vai trò quan trọng trong vận tải và buôn bán quốc tế. Những dịch vụ người giao nhận thực hiện không chỉ dừng lại ở các công việc cơ bản truyền thống như đặt chổ đóng hàng hay nơi dùng để kiểm tra hàng hoá hoặc giao nhận hàng hoá mà còn thực hiện những dịch vụ chuyên nghiệp hơn như: tư vấn chọn tuyến đường vận chuyển, chọn tàu vận tải, đóng gói bao bì hàng hóa. để thúc đẩy quá trình phát triển thương mại, xúc tiến hội nhập kinh tế với thế giới thì dịch vụ giao nhận đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc thực hiện tốt dịch vụ giao nhận, vận tải là điều không dễ. Cần có cơ sở pháp lý, cũng như các hướng dẫn chính sách cụ thể về phát triển thương mai, xuất nhập khẩu. Hiên nay Việt Nam đã là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO, đây là cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, cũng như xuất khẩu cho Việt Nam, là cơ hội để nước ta phát triển kinh tế, tuy nhiên các doanh nghiệp trong nước cũng phải chịu sức cạnh tranh lớn với các doanh nghiệp nước ngoài. Vì thế việc giao nhận, vận tải hàng hóa lại đóng vai trò càng quan trọng trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước cũng như thương mại quốc tế.
  Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận, vận tải. Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Việt Nhật đã tham gia vào thị trường khi dịch vụ giao nhận (logistics) còn là dịch vụ mới mẻ đối với nước ta, nhưng công ty cũng đã đặt được những thành công đối với dịch vụ giao nhận, vận tải này. Tạo uy tín cũng như sự tín nhiệm trong lòng khách hàng và các cơ quan hữu quan. Sau thời gian thực tập tại công ty, nhận thấy vai trò của quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, góp phần phát triển thương mại quốc tế. Cùng với sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền. Em quyết định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải tại Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Việt Nhật” làm đề tài chuyên đề thực tập của mình.
  Với mục đích tìm hiểu sâu hơn nữa quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải quốc tế của Công ty, cũng như những quy trình chung nhất của quá trình giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trong nước. Để xây dựng phát triển thương mại quốc tế, và hội nhập của nước ta. Đề tài sẽ đi vào cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan.
  Trong chuyên đề thực tập em xin trình bày 3 nội dung chính sau:
  Chương 1: Khái quát chung về công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Việt Nhật.
  Chương 2: Thực trạng quá trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải tại công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Việt Nhật.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ giao nhân, vận tải của công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Việt Nhật.
  Kiến thức về quá trình giao nhận còn rất rộng, và quá trình tiếp cận cũng chưa thể đi hết được các mặt của quá trình giao nhận, vận tải. Việc viết chuyên đề thực tập cũng không tránh khỏi những thiếu sót, Do vậy em rất mong Thầy, Cô chỉnh sửa, đóng góp để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải tại Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Việ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ giao nhận, vận tải tại Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Việ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status