Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thành phần thiên địch của rệp muội hại ngô, đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise vụ Đông 2009 và Xuân 2010 tại Gia Lâm,Hà Nội (FULL TEXT)

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thành phần thiên địch của rệp muội hại ngô, đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise vụ Đông 2009 và Xuân 2010 tại Gia Lâm,Hà Nội (FULL TEXT)

  LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
  NĂM 2010  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  1. MỞ ĐẦU 8
  1.1. Đặt vấn đề . 8
  1.2. Mục đích và yêu cầu . 10
  1.2.1. Mục đích . 10
  1.2.2. Yêu cầu 10
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 10
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học 8
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 8

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 11
  2.1. Tình hình sản xuất ngô . 11
  2.2. Những nghiên cứu về sâu hại ngô và thiên địch 12
  2.3. Những nghiên cứu về rệp muội hại ngô và thiên địch của rệp muội hại ngô . 15
  2.4. Những nghiên cứu về bọ rùa . 20

  3. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30
  3.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu . 30
  3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 30
  3.1.2. Địa điểm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu 30
  3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 30
  3.2.1. Xác định thành phần thiên địch của rệp muội hại ngô 30
  3.2.2. Điều tra mối quan hệ giữa diễn biến gây hại của rệp ngô với mật độ của các
  loài bọ rùa 30
  3.2.3. Nghiên cứu sự chu chuyển của nhóm bọ rùa tại khu vực điều tra 31
  3.2.4. Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise 31
  3.2.5. Thí nghiệm theo dõi khả năng đẻ trứng của trưởng thành bọ rùa Scymnus
  hoffmanni Weise 32
  3.2.6. Thí nghiệm theo dõi khả năng ăn rệp của ấu trùng và trưởng thành bọ rùa
  Scymnus hoffmanni Weise . 32
  3.2.7.Đánh giá ảnh hưởng của một số loại thuốc BVTV đối với bọ rùa Scymnus
  hoffmanni Weise 32
  3.2.8. Chỉ tiêu theo dõi và xử lý số liệu . 33
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36
  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ nông nghiệp iii
  4.1. Thành phần thiên địch của rệp muội hại ngô tại xã Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội
  vụ đông 2009 và xuân 2010 36
  4.2. Diễn biến tỷ lệ hại, chỉ số rệp của rệp ngô trên các giống ngô vụ đông 2009 tại
  xã Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội . 38
  4.3. Diễn biến mật độ bọ rùa trên các giống ngô vụ đông 2009 tại xã Đa Tốn - Gia
  Lâm - Hà Nội 40
  4.3.1. Diễn biến mật độ bọ rùa tổng số trên các giống ngô vụ đông 2009 tại xã Đa
  Tốn - Gia Lâm - Hà Nội 40
  4.3.2. Diễn biến mật độ bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise trên giống ngô NK66 vụ
  đông 2009 tại Gia Lâm - Hà Nội . 43
  4.4. Sự chu chuyển của nhóm bọ rùa tại khu vực điều tra . 46
  4.5. Đặc điểm hình thái của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise . 47
  4.5.1. Pha trứng . 47
  4.5.2. Pha ấu trùng .
  .45
  4.5.3. Pha nhộng 46
  4.5.4. Pha trưởng thành . 47
  4.6. Đặc điểm sinh học bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise 50
  4.6.1. Tập tính sinh học của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise 50
  4.6.2. Vòng đời bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise 52
  4.6.3. Thời gian sống của trưởng thành bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise 54
  4.6.4. Sức sinh sản của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise 56
  4.6.5. Tỷ lệ sống sót và tỷ lệ giới tính của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise .58
  4.7. Khả năng ăn mồi của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise 61
  4.7.1. Sức ăn rệp ngô của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise 61
  4.7.2. Sức ăn của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise với các loại rệp khác nhau 62
  4.7.3. Sự lựa chọn thức ăn của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise . 63
  4.8. Đánh giá ảnh hưởng của một số loại thuốc BVTV đối với bọ rùa Scymnus
  hoffmanni Weise 65
  5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 70
  5.1. Kết luận . 70
  5.2. Đề nghị 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72
  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ nông nghiệp iv
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 4.1. Thành thiên địch của rệp muội hại ngô tại xã Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội


  1. MỞ ĐẦU
  1.1. Đặt vấn đề
  Sau lúa mỳ và lúa gạo, ngô (Zea mays L.) là loại ngũ cốc quan trọng nhất
  trên thế giới, cung cấp chất dinh dưỡng cho con người và động vật, đồng thời là
  nguyên liệu cho sản xuất tinh bột, dầu, protein, đồ uống chứa cồn, chất làm ngọt
  và gần đây là nhiên liệu, cây xanh được sử dụng để làm silage (thức ăn ủ) đã
  thành công trong chăn nuôi bò sữa và bò thịt. Tuy đứng thứ ba về diện tích gieo
  trồng, sau cây lúa nước và lúa mỳ nhưng đứng đầu về năng suất và sản lượng
  trong các cây cốc nên cây ngô góp phần nuôi sống 1/3 dân số thế giới. Theo Bộ
  Nông nghiệp Mỹ (USDA, 2010) [69], năm 2009 diện tích trồng ngô trên thế giới
  là 156,04 triệu ha, năng suất 5,18 tấn/ha và sản lượng đạt kỉ lục với 808,8 triệu
  tấn. Theo dự báo của công ty Monsanto, vào năm 2030 nhu cầu ngô thế giới
  tăng 81% so với năm 2000 (từ 608 triệu tấn lên 1 098 triệu tấn). Nhưng 80%
  nhu cầu ngô tăng (khoảng 266 triệu tấn) tập trung ở các nước đang phát triển.
  Tổng sản lượng ngô các nước công nghiệp chỉ có thể xuất sang các nước đang
  phát triển khoảng 10% tổng sản lượng thế giới. Vì vậy các nước đang phát
  triển phải tự đáp ứng nhu cầu của mình trên diện tích ngô không tăng
  (CIMMYT, 2008) [44]. Theo dự báo của Viện nghiên cứu Chính sách Lương
  thực Quốc tế đến năm 2020 thì nhu cầu sử dụng ngô tại các nước đang phát triển
  sẽ vượt quá nhu cầu so với lúa mì và lúa nước. Dự báo nhu cầu ngô của thế giới
  có thể tới 837 triệu tấn vào năm 2020 (CIMMYT, 2001) [43].
  Chính vì vậy mà diện tích ngô ngày càng gia tăng và được trồng ở nhiều
  nơi trên thế giới. Ngành sản xuất ngô thế giới tăng liên tục từ đầu thế kỷ XX đến
  nay, nhất là hơn trong 40 năm gần đây. Ở Việt Nam, năng suất ngô tăng nhanh
  liên tục với tốc độ cao hơn trung bình thế giới trong suốt hơn 20 năm qua. Đến
  năm 2007, Việt Nam đạt diện tích 1 072 800 ha, năng suất 39,6 tạ/ha, sản lượng
  vượt ngưỡng 4 triệu tấn - 4 250 900 tấn, cao nhất từ trước đến nay (Phan Xuân
  Hào, 2007) [11].
  Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 8
  Ngày nay cùng với sự thâm canh cao và việc sử dụng nhiều loại thuốc hóa
  học làm thay đổi cân bằng tự nhiên cũng là một trong những nguyên nhân dẫn
  đến các loài sâu hại trên ngô ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng đáng kể đến
  năng suất và chất lượng ngô thu hoạch. Trong các nguyên nhân đó không thể
  không nhắc tới các loài sâu hại như: sâu cắn lá ngô, sâu đục thân ngô, sâu xám,
  rệp ngô, Đối với cây ngô, rệp muội hại ngô là một trong những loài sâu hại
  quan trọng. Rệp hút nhựa ở trên nõn ngô, bẹ lá, bông cờ, lá bi làm cho cây ngô
  mất chất dinh dưỡng, trở nên gầy yếu, bắp bé đi, chất lượng hạt xấu kém. Tuy
  nhiên phương pháp duy nhất mà người nông dân lựa chọn không ngần ngại là
  phun thuốc hóa học, với các loại thuốc phổ biến như: Trebon, Sumicidin
  10EC/20EC, Regent 800WG Sự gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong
  những năm gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến côn trùng có ích, động vật
  hoang dã, làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người
  (Bùi Sỹ Doanh và CTV, 1993) [7]. Nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới một
  nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, trong đó biện pháp quản lý dịch
  hại tổng hợp (IPM) là nòng cốt. Việc sử dụng các loài thiên địch sẽ mở ra một
  hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Do đó nghiên cứu các loài thiên địch
  của sâu hại ngô ngày càng được quan tâm và chú trọng, để từ đó đề xuất các
  biện pháp bảo vệ, khích lệ sự gia tăng của các loài thiên địch trên đồng ruộng
  cũng như phát huy tối đa được hiệu quả phòng trừ của chúng ngoài đồng ruộng.
  Thành phần thiên địch của rệp muội hại ngô có khá nhiều loài, trong đó các loài
  bọ rùa ăn thịt có vai trò quan trọng và chiếm ưu thế trên ruộng ngô và bọ rùa
  Scymnus hoffmanni Weise là một trong những loài đó. Do vậy chúng tôi đã tiến
  hành đề tài: “Thành phần thiên địch của rệp muội hại ngô; đặc điểm sinh học,
  sinh thái của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise vụ đông 2009 và xuân 2010
  tại Gia Lâm, Hà Nộ
  i”

  Xem Thêm: Thành phần thiên địch của rệp muội hại ngô, đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise vụ Đông 2009 và Xuân 2010 tại Gia Lâm,Hà Nội (FULL TEXT)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thành phần thiên địch của rệp muội hại ngô, đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa Scymnus hoffmanni Weise vụ Đông 2009 và Xuân 2010 tại Gia Lâm,Hà Nội (FULL TEXT) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status