Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng bộ lọc phát hiện các website có nội dung không lành mạnh

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng bộ lọc phát hiện các website có nội dung không lành mạnh

  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  NĂM 2011


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC HÌNH VẼ . iv
  DANH MỤC BẢNG BIỂU .v
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tóm lược đề tài 1
  2. Mục tiêu đề tài .1
  3. Nội dung thực hiện 1
  4. Phạm vi ứng dụng 2

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .3
  1.1. Bộ lọc web 3
  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Đặc điểm web có nội dung không lành mạnh .4
  1.1.3. Nguyên nhân cần xây dựng bộ lọc web 7
  1.2. Các phương pháp lọc web có nội dung không lành mạnh .7
  1.2.1. Bộ lọc web dựa vào địa chỉ mạng .7
  1.2.2. Bộ lọc web dựa vào URL (Universal Resource Locator) .9
  1.2.3. Bộ lọc web dựa vào DNS 12
  1.2.4. Bộ lọc web dựa vào từ khóa (key word) .13
  1.3. Những phần mềm lọc web hiện nay .14

  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16
  2.1. Tổng quan khai phá dữ liệu 16
  2.1.1. Khai phá Text 16
  2.1.1.1. Khái niệm .16
  2.1.1.2 Một số loại khai phá Text .16
  2.1.1.3. Quy trình khai phá Text .17
  2.1.2. Khai phá web .18
  2.1.2.1. Khái niệm .18
  2.1.2.2. Phân loại khai phá web 18
  2.1.2.3. Phương pháp biểu diễn trang web 19
  2.1.3 Xử lý văn bản tự động 21
  2.1.3.1. Rút trích đặc trưng văn bản 21
  2.1.3.2. Biểu diễn văn bản bằng vector đặc trưng 22
  2.2. Lọc nội dung trang web bằng thuật toán Naïve Bayes .25
  2.2.1. Giới thiệu .25
  2.2.2. Học Bayes (Bayes Learning) .25
  2.2.3. Công thức Bayes .28
  2.2.4. Các bước tiến hành lọc nội dung bằng mạng Bayes .30
  2.3. Phương pháp tách từ trong tiếng Việt .31
  2.3.1. Tình hình nghiên cứu 31
  2.3.2. Một số phương pháp tách từ 32
  2.3.2.1. Tách câu dựa trên Maximum Entropy .32
  2.3.2.2. Phương pháp khớp tối đa (Maximum Matching) 34
  2.3.2.3. Phương pháp WFST (Weighted Finite – State Transducer) 35
  2.3.2.4. Bài toán tách từ và công cụ vnTokenizer 37
  2.3.2.5. Phương pháp tách từ dựa trên sự xác suất tồn tại của từ không
  phụ thuộc vào ngữ nghĩa .38
  2.3.3. So sánh các phương pháp tách từ tiếng Việt .40
  2.4. Phân tích nội dung website .42
  2.4.1. Phân loại nội dung website 42
  2.4.2. Đặc trưng của ngôn ngữ tiếng Việt .43
  2.4.3. Phương pháp xử lý nội dung website 44
  2.4.4. Phân tích câu .45

  CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG 47
  3.1. Xây dựng bộ lọc nội dung web tiếng Việt không lành mạnh .47
  3.1.1. Ý tưởng đề xuất .47
  3.1.2. Hướng tiếp cận 47
  3.1.3. Tiến trình thu thập nội dung 48
  3.1.4. Quy trình thực hiện 49
  3.1.4.1. Tiến trình 1 .50
  3.1.4.2. Tiến trình 2 .53
  3.1.4.3. Tiến trình 3 .55
  3.2. Kiến trúc hệ thống chương trình .56
  3.2.1 Trình duyệt web với các chức năng cơ bản thông thường .56
  3.2.2. Các chức năng cơ bản của hệ thống 56
  3.3. Chức năng của chương trình .57
  3.3.1.Giao diện chính của chương trình 57
  3.3.2. Sơ đồ chức năng của chương trình 58
  3.3.2.1. Chức năng đăng nhập hệ thống 58
  3.3.2.2. Chức năng chương trình .59
  3.4. Chức năng học từ tiếng Việt .60
  3.5. Chức năng xử lý 61
  3.5.1. Lấy nội dung website cần phân tích 61
  3.5.2. Quản lý bộ từ điển tiếng Việt 61
  3.5.3. Phân tích câu đối với nội dung website tiếng Việt 62
  3.5.4. Phân tích nội dung website tiếng Việt .63
  3.6. Chức năng huấn luyện từ cho việc lọc nội dung 63
  3.6.1. Huấn luyện từ tiếng Anh .64
  3.6.2. Huấn luyện từ tiếng Việt .64
  3.7. Phân loại nội dung website .65
  3.7.1. Nội dung tiếng Anh .65
  3.7.2. Nội dung tiếng Việt .65
  3.8. Quản lý các thông số hệ thống 66
  3.9. Quản lý các danh sách 67
  3.9.1. Black List 67
  3.9.2. White List 68
  3.10. Kết quả thực nghiệm và đánh giá kết quả đạt được .68
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .70
  MỞ ĐẦU
  1. Tóm lược đề tài

  Trong thời kỳ hiện nay, Internet ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên
  thông dụng đối với mọi lứa tuổi đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.
  Lợi ích thiết thực nhất mà Internet mang lại đó là cung cấp nguồn tài nguyên thông
  tin vô tận cho người sử dụng, nó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao kiến thức
  cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, mặt mạnh của Internet cũng chính là yếu
  điểm của nó, ngoài những kiến thức hữu ích thì người dùng cũng dễ dàng tìm thấy
  những nội dung không lành mạnh trên Internet.
  Chính vì vậy, mục đích chính của đề tài là nghiên cứu các phương pháp và đề
  xuất kỹ thuật ngăn chặn tự động các trang web có nội dung bằng tiếng Việt không
  lành mạnh
  2. Mục tiêu đề tài
  Tìm hiểu đặc trưng cũng như sự phát triển của website có nội dung không lành
  mạnh, kết hợp phân tích các hệ thống lọc web hiện có. Từ đó đề xuất mô hình có
  thể tự động phát hiện những trang web có nội dung không lành mạnh sử dụng ngôn
  ngữ tiếng Việt bằng các kỹ thuật rút trích thông tin từ website cũng như ứng dụng
  khai phá dữ liệu văn bản, đặc biệt sử dụng thuật toán Naive Bayes nhằm xác định
  ngưỡng xác suất website không lành mạnh để có hướng xử lý phù hợp.
  Bênh cạnh đó, hiện thực hóa mô hình thành một trình duyệt web có khả năng
  tự động ngăn chặn những website tiếng Việt có nội dung không lành mạnh.
  3. Nội dung thực hiện
  Nội dung chính cần thực hiện trong đề tài gồm các phần sau:
  ư Nghiên cứu tổng quan các hệ thống lọc web “đen” thông dụng hiện nay, xác
  định những điểm bất cập từ những chương trình ứng dụng lọc web hiện có,
  những điểm mạnh, điểm yếu của những phương pháp xây dựng bộ lọc web.
  ư Nghiên cứu những điểm mạnh của các kỹ thuật phân loại văn bản nhằm áp dụng
  nó tốt nhất vào đề tài nghiên cứu.
  ư Tìm hiểu các phương pháp tách từ trong tiếng Việt, từ đó lựa chọn phương pháp
  tối ưu nhất để giải quyết bài toán lọc nội dung
  ư Nghiên cứu các thuận toán, đặc biệt là thuật toán Naïve Bayes.
  ư Đề xuất phương pháp lọc web phù hợp và xây dựng mô hình.
  ư Cài đặt bộ lọc web hiện thực hóa vấn đề nghiên cứu.
  4. Phạm vi ứng dụng
  Đề tài “Xây dựng bộ lọc phát hiện các website có nội dung không lành mạnh
  được ứng dụng bằng một trình duyệt giúp phụ huynh kiểm soát được quá trình truy
  cập vào các website của con em mình, hạn chế truy cập vào các website có nội
  dung không lành mạnh.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  [1]. Đỗ Phúc (2005), Giáo trình khai thác dữ liệu, Đại học Công nghệ Thông tin
  Tp. HCM.
  [2]. Hà Quang Thụy, Phan Xuân Hiếu, Đoàn Sơn (2009), Giáo trình Khai phá
  dữ liệu web, Nxb Giáo dục Việt Nam.
  [3]. Phan Hữu Tiếp (2011) , “Nghiên cứu xây dựng bộ lọc Spam thông minh tự
  động”, Tập san khoa học giáo viên, Trường Đại học Lạc Hồng.
  Tiếng Anh
  [4]. Chih-Hao Tsai (1996), A Word Identification System for Mandarin Chinese
  Text Based on Two Variants of the Maximum Matching Algorithm.
  [5]. Edel Garcia (2008), Term Vector Theory and Keyword Weights.
  [6]. Goldszmidt D., Friedman, N.Geiger (2006), Bayesian network
  classifiersMachine Learning.
  [7]. Lafferty J. (2001), Conditional ramdom fields: probabilistic models for
  segmenting and labeling sequence data. In International Conference
  on Machine Learning.
  [8]. Rongbo Du, Reihaneh Safavi-Naini and Willy Susilo (2006), Web Filtering
  Using Text Classification, Australia.
  [9]. Sebastiani Fabrizio (2004), Text Classification for Web Filtering.
  [10]. Stern Benjamin (2003), Web Filtering Technology Assessment.
  Website
  [11]. http://www.dict.vietfun.com
  [12]. www.google.com/trends

  Xem Thêm: Xây dựng bộ lọc phát hiện các website có nội dung không lành mạnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng bộ lọc phát hiện các website có nội dung không lành mạnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status