Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh

  LỜI MỞ ĐẦU

  Với xu thế toàn cầu hoỏ như hiện nay nú tạo ra cho cỏc doanh nghiệp nhiều cơ hội mới và cũng khụng ớt thỏch thức. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, con người đóng vai trò là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó, chính vì vậy giải pháp về con người trong mỗi doanh nghiệp luôn được đưa nên hàng đầu. Ngày nay, những kỹ năng, kiến thức, kỷ luật lao động, tinh thần đổi mới và sáng tạo, khả năng thích nghi, năng lực học hỏi suốt đời là những yếu tố cốt lõi mà lực lượng lao động của doanh nghiệp cần có trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Các doanh nghiệp phải chú trọng tới việc thường xuyên nâng cao kỹ năng, kiến thức, đào tạo và phát triển lực lượng lao động của mình, tạo điều kiện cho họ đổi mới, thích nghi và sáng tạo trong công việc.
  Đối với Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh cũng vậy, môi trường kinh doanh không ngừng vận động, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp luôn phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sao cho đáp ứng được yêu cầu của tình hình sản xuất kinh doanh. Do đó, Trung tâm ngày càng đánh giá cao vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của mình. Sau thời gian làm việc, nghiên cứu tình hình thực tiễn tại Trung tâm, người viết đã lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh” làm báo cáo tốt nghiệp.
  Kết cấu đề tài: gồm có 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung Tâm Kỹ Thuật Điện ảnh.
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh.
  Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không còn là vấn đề mới mẻ với các doanh nghiệp. Song để thực hiện có hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh gay gắt là vấn đề không phải dễ dàng. Vì vậy trong quá trình hoàn thành báo cáo chắc chắn còn nhiều điểm thiếu sót. Người viết rất mong nhận được ý kiến đóng góp để báo cáo tốt nghiệp này được hoàn thiện hơn. Đồng thời cho người viết được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh, phòng Tổ chức - Hành chính và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn thạc sĩ Dương Thị Hoài Nhung đã tận tình giúp đỡ tác giả trong quá trình hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này.
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 3
  NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3
  1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 3
  2. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 4
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 4
  4. Ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5
  II. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 6
  1. Xác định cầu. 6
  2. Xác định mục tiêu và xây dựng chương trình đào tạo và phát triển. 8
  3. Lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển. 9
  4. Lựa chọn những phương pháp đào tạo và phát triển. 9
  5. Dự tính chi phí đào tạo. 11
  6. Đánh giá chương trình đào tạo & hiệu quả công tác đào tạo, và phát triển nguồn nhân lực. 12
  6.1. Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 12
  6.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 12
  7. Những hoạt động bổ trợ để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 13
  III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÁC DOANH NGHIỆP. 13
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN ẢNH 15
  I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN ẢNH 15
  1. Quá trình hình thành và phát triển. 15
  2. Chức năng và nhiệm vụ của Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh. 15
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 16
  3.1. Bộ máy quản trị và sản xuất. 16
  3.2. Chức năng của các phòng ban. 17
  3.3. Máy móc thiết bị, quy trình công nghệ. 19
  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN ẢNH 19
  1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 19
  1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Trung Kỹ Thuật Điện Ảnh. 19
  1.2. Nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 20
  2. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua. 20
  3. Hình thức đào tạo và phát triển. 23
  4. Tổ chức và quản lý công tác đào tạo. 24
  5. Nguồn kinh phí cho đào tạo. 24
  6. Phát triển nguồn nhân lực. 26
  6. Đánh giá ưu và nhược điểm trong công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh. 28
  6.1. Ưu điểm 28
  6.2. Các hạn chế: 29
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 30
  CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI 30
  TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN ẢNH 30
  I. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN ẢNH. 30
  1. Mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh. 30
  2. Hoàn thiện việc xác định cầu và cơ cấu tổ chức. 31
  3. Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh. 32
  3.1. Xác định mục tiêu cho chương trình đào tạo cụ thể. 32
  3.2. Mở rộng và đổi mới công tác tuyển chọn lao động. 33
  3.3. Thường xuyên phân loại lao động để có chương trình đào tạo thích hợp: 34
  3.4. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo và phương pháp đào tạo. 35
  3.5. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực. 36
  3.6. Lập và quản lý hiệu quả nguồn kinh phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 38
  3.7. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác đào tạo và phát triển. 40
  3. 8. Sử dụng các biện pháp hữu hiệu trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 40
  3.9. Tổ chức lại bộ phận làm công tác đào tạo và phát triển. 41
  3.10. Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sau khóa đào tạo và phát triển. 42
  3.11. Xây dựng chính sách sử dụng cán bộ công nhân viên sau đào tạo và phát triển 43
  KẾT LUẬN 44
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status