Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 293

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 293

  Đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 293​

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ đẦU
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC BẢNG BIỂU vi
  MỤC LỤC HÌNH VẼ . vii

  GIỚI THIỆU1
  Lý do chọn đề tài 1
  Mục tiêu của đề tài.1
  Phạm vi2
  Phương pháp nghiên cứu.2

  PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  1.1 Chuỗi lợi nhuận dịch vụ 3
  1.2 Sự thỏa mãn của nhân viên.5
  1.2.1 định nghĩa .5
  1.2.2 Một số nghiên cứu về các yếu tố thoả mãn nhân viên 5
  1.2.2.1 Nghiên cứu của Wiley C (1997) .5
  1.2.2.2 Cách tiếp cận của Samuel 8
  1.2.2.2.1 Các học thuyết 8
  1.2.2.2.1.1 Thuyết phân cấp nhu cầu 8
  1.2.2.2.1.2 Thuyết hai yếu tố 9
  1.2.2.2.1.3 Thuyết kỳ vọng .9
  1.2.2.2.1.4 Mô hình kỳ vọng Porter- Lawyer .11
  1.2.2.2.2 Mô hình sự thỏa mãn của nhân viên 12
  1.2.2.3 Nghiên cứu của Lê Thanh Dũng - sinh viên Cao học MBA (cùng với cựu sinh viên đH Ngoại Thương K32)
  1.2.2.3.1 Các học thuyết .14
  1.2.2.3.1.1Thuyết công bằng14
  1.2.2.3.1.2 Lý thuyết của Skinner .15
  1.2.2.3.2 Kết quả đưa ra của nghiên cứu:15
  1.3 Những lợi ích của việc thỏa mãn nhân viên .16

  Phần 2 Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Dệt may 29/3 17
  2.1 Tổng quan về công ty .17
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty .17
  2.1.1.1 Các giai đoạn phát triển của Công ty: 17
  2.1.1.2 Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:19
  2.1.1.3 Sứ mệnh: .19
  .1.1.4 Phương hướng kinh doanh giai đoạn 2008-2010: 19
  2.1.1.5 Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty: 20
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .21
  2.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức .21
  2.1.2.2 Ưu và nhược điểm 25
  2.1.3 Phân tích SWOT 25
  2.1.4 Mô tả nguồn lực hiện có: .26
  2.1.4.1 Nhân lực: 26
  2.1.4.2 Cơ sở vật chất: .26
  2.1.4.3 Môi trường làm việc:.27
  2.1.5 đặc điểm tình hình tài chính của Công ty 27
  2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:29
  2.1.6.1 Nhà cung cấp: 29
  2.1.6.2 Thị trường tiêu thụ: 29
  2.1.6.3 đối thủ cạnh tranh 29
  2.1.6.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .30
  2.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty .36
  2.2.1 đặc điểm nguồn nhân lực 37
  2.2.2 Công tác chiêu mộ và lựa chọn tại Công ty: 39
  2.2.3 Công tác đào tạo và phát triển45
  2.2.4 Công tác đánh giá nhân viên và thù lao.49
  2.2.4.1 Tình hình tiền lương:.49
  2.2.4.2 Hình thức trả lương: 50
  2.2.4.3 Tình hình tiền thưởng tại Công ty: 51
  2.2.4.4 Chính sách phúc lợi xã hội .52
  2.2.5 Chính sách giờ làm việc52
  2.2.6 Các hình thức kỷ luật được Công ty áp dụng: 54
  2.2.7 Chính sách phản hồi 55
  2.2.8 An toàn và vệ sinh lao động57
  2.2.9 Tình hình thực tế về lao động trực tiếp .57

  PHẦN 3 đO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 60
  3.1 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 60
  3.1.1 Mục tiêu của đề tài .60
  3.1.2 Phạm vi 60
  3.2 Cơ sở dữ liệu và phương pháp phân tích: .60
  3.2.1 Các yếu tố động viên nhân viên 60
  3.2.2 Phương pháp phân tích .61
  3.2.2.1 Công cụ sử dụng .61
  3.2.2.2 Mẫu điều tra 61
  3.2.2.3 độ tin cậy của bản câu hỏi .61
  3.2.2.3.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha62
  3.2.2.3.2 Kiểm định mối quan hệ của các yếu tố với sự thỏa mãn 63
  3.2.2.3.2.1 Hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình 64
  3.2.2.3.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội .65
  3.2.2.3.2.3 Sắp xếp các yếu tố theo thứ tự quan trọng .66
  3.3 đo lường mức độ hài lòng cùa công nhân Công ty cổ phần Dệt may 29/3 66
  3.3.1 đánh giá chính sách tiền lương .70
  3.3.2 đánh giá công nhận đóng góp cá nhân 71
  3.3.3 đánh giá điều kiện làm việc73
  3.3.4 đánh giá kỷ luật làm việc 74
  3.3.5 đánh giá về chính sách phúc lợi xã hội .76
  3.4 Kết luận và kiến nghị .77
  3.4.1 Kết luận 77
  3.4.2 Kiến nghị .78
  TỔNG KẾT 79

  TÀI LIỆU THAM KHẢO .80

  PHỤ LỤC81

  GIỚI THIỆU

  Lý do chọn đề tài

  Trong môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt, mỗi doanh nghiệp đều cố gắng phát huy và duy trì lợi thế cạnh tranh để thành công trên thị trường. Lợi thế cạnh tranh được tạo ra bởi nhiều yếu tố trong đó có nguồn nhân lực. Những thay đổi trong thế giới kinh doanh đã chứng minh rằng nguồn nhân lực sẽ đại diện cho nguồn lực lâu dài và độc đáo tạo ra lợi thế cạnh tranh của Công ty trong nhiều ngành kinh doanh hiện đại. Do vậy lợi thế duy nhất và lâu dài là con người. Mỗi một thay đổi trong điều kiện môi trường kinh doanh làm tăng thêm áp lực cho các Công ty phải thay đổi, chủ động sáng tạo với công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. đồng thời tổ chức cần phải thu hút, đào tạo và duy trì lực lượng nhân viên với chất lượng cao nhất. Công ty cổ phần Dệt may 29/3 là một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu có uy tín với sản phẩm khăn bông và hàng may mặc. Công ty hiện có khoảng gần 2500 nhân viên. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản cùng với chế độ lương và các khoản phúc lợi đầy đủ đã đem lại doanh thu lớn giúp Công ty trở thành một doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín. Hiện tại Công ty đang rất chú trọng đến nguồn nhân lực của mình vì đó là nhân tố tạo ra lợi thế cạnh tranh. để có thể thu hút cũng như duy trì được lực lượng lao động có chất lượng cao thì Công ty phải có những chính sách thích hợp để khiến họ hài lòng. Xuất phát từ lý do này, em chọn đề tài này là chuyên đề tốt nghiệp.
  Mục tiêu của đề tài

  đánh giá các yếu tố quyết định đến sự hài lòng của công nhân
  Biết được nhu cầu của công nhân để áp dụng chính sách nhân sự phù hợp
  Biết được quan điểm của công nhân về các hoạt động của Công ty đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện các vấn đề tồn tại của Công ty trong hoạt động, chính sách nguồn nhân lực.

  Phạm vi

  đề tài chỉ được thực hiện đối với công nhân Công ty cổ phần Dệt may29/3.

  Phương pháp nghiên cứu

  để thực hiện được đề tài, em sử dụng các phương pháp sau:

  + Phương pháp thống kê và phân tích với việc sử dụng phần mềm SPSS Quá trình thực hiện phương pháp này là trên cơ sở những tài liệu, số liệu
  thu thập được trong quá trình đi thực tập, tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá và rút ra nhận xét, kiến nghị.
  + Phương pháp phỏng vấn trực tiếp với công cụ là bản câu hỏi.

  đây là một phương pháp hữu hiệu giúp hiểu sâu hơn về các vấn đề. Thông qua phỏng vấn công nhân viên, em biết thêm được những vấn đề thực tế trong Công ty cũng như sự hài lòng của nhân viên.

  Xem Thêm: Đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 293
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 293 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status