Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội

  Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội


  Mở đầu​
  Ngày nay trước bối cảnh khu vực hoá, toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ và trở thành xu thế không thể đảo ngược trong quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới. Nhận thức rõ xu thế tất yếu đó và để tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa Việt Nam chúng ta đã chủ động hội nhập vào dòng chảy chung của toàn cầu hoá nhằm tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, nắm bắt lấy cơ hội để phát triển.

  Đứng trước hoàn cảnh đó, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm ra cho mình những đường đi nước bước, những chiến lược sách lược riêng để đứng vững, tồn tại và phát triển mà không bị vùi dập trước bão táp khắc nghiệt của toàn cầu hoá.Đứng trước hoàn cảnh đó, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm ra cho mình những đường đi nước bước, những chiến lược sách lược riêng để đứng vững, tồn tại và phát triển mà không bị vùi dập trước bão táp khắc nghiệt của toàn cầu hoá.

  Công ty Da giầy Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nước có bề dầy lịch sử, trải qua nhiều hình thức sở hữu và phương thức quản lý khác nhau, hiện nay đứng trước sự vận động của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của ngành cũng đang cố gắng tìm ra cho mình một con đường riêng để hoà nhập với sự phát triển chung đó.
  Trải qua một quá trình tìm tòi sáng tạo tới nay công ty bước đầu tìm ra cho mình một chiến lược phát triển kinh doanh tương đối bền vững trên cơ sở vận dụng lý luận khoa học quản trị chiến lược vào điều kiện thực tiễn của công ty nhằm tạo ra cho mình một chiến lược phát triển kinh doanh vững chắc trong định hướng 5 năm - 10 năm tới hoặc dài hơn thế.
  Tuy nhiên môi trường kinh doanh luôn thay đổi và việc hoạch định chiến lược kinh doanh cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh mới và cũng có thể nói không thể đề ra một chiến lược được xem là hoàn hảo nhất.
  Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại công ty Da giầy Hà Nội trên cơ sở hệ thống lý thuyết đã được trang bị ở nhà trường và căn cứ vào thực tế kinh doanh của công ty, em đã chủ động lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội" Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của công ty.

  - Phần I: Những vấn đề lý luận về phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại.
  - Phần II: Thực trạng quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội .
  - Phần III: Một số giải pháp vá kiến nghị nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội.

  Bài viết được thực hiện trên cơ sở các tài liệu về khoa học quản trị chiến lược, quản trị doanh nghiệp đã được công bố rộng rãi của các tác giả trong và ngoài nước cũng như các tài liệu thực tiễn kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội. Dĩ nhiên trong bài viết cũng có một hệ thống các quan điểm của tác giả về vấn đề chiến lược.
  Em xin ngỏ lời cám ơn tới thầy (cô), các anh chị trong công ty Da giầy Hà Nội, đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành bản chuyên đề này.

  Mục lục

  Mở đầu 6

  Chương I: Những vấn đề lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 8
  I. Quan niệm, thực chất về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 8
  1. Các quan niệm về chiến lược kinh doanh 8
  2. Thực chất của chiến lược 11
  3. Quan niệm về chiến lược 12
  II. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động của doanh nghiệp trước xu thế toàn cầu hoá 14
  1. Đặc điểm của nền kinh tế hội nhập và xu thế toàn cầu hoá 14
  2. Vai trò của chiến lược kinh doanh trong bối cảnh hội nhập hiện nay .15
  III. Nội dung cơ bản của quá trình hoạch định chiến kinh doanh của doanh nghiệp 17
  1. Xác định rõ lý ro tồn tại và mục tiêu của doanh nghiệp 17
  1.1 Xác định lý do tồn tại của doanh nghiệp 17
  1.2 Xác định mục tiêu tồn tại 18
  2. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài. 19
  2.1 Môi trường vĩ mô 19
  2.2 Môi trường ngành 21
  3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp. 23
  3.1 Bức tranh tài chính - kế toán 23
  3.2 Năng lực hoạt động marketing 24
  3.3 Năng lực cạnh tranh hiện tại của doanh nghiệp 24
  4. Hoạch định mục tiêu mô hình chiến lược phát triển kinh doanh. 25
  5. Lựa chọn chiến lược. 27
  6. Tổ chức lựa chọn chiến lược .27
  7. Đánh giá chiến lược. 28

  Chương II: Thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội 29
  I. Đặc điểm chung của công ty da giầy Hà Nội 29
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Da giầy Hà Nội. 29
  2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 32
  3. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược của công ty. 33
  3.1 Đặc điểm về quy trình công nghệ. 33
  3.2 Đặc điểm về lao động - tiền lương. 33
  3.3 Đặc điểm về máy móc thiết bị. 34
  3.4 Đặc điểm về nguồn nguyên vật liệu 35
  3.5 Đặc điểm về cơ cấu quản lý .37
  4. Mô hình tổ chức bộ máy của công ty Da giầy Hà Nội 38
  4.1 Giám đốc 39
  4.2 Phó giám đốc kinh doanh 39
  4.3 Phó giám đốc sản xuất 41
  4.4 Trợ lý giám đốc 41
  4.5 Phòng tài chính kế toán 42
  4.6 Phòng kinh doanh 42
  4.6 Phòng tiêu thụ nội địa 43
  4.7 Phòng xuất nhập khẩu 44
  4.8 Quản lý chất lượng 44
  4.9 Văn phòng công ty 44
  4.9 Trung tâm kỹ thuật mẫu 44
  4.10 xưởng điện 45
  4.11 Xưởng may - chặt 45
  4.12 Xí nghiệp - gò chặt 46
  4.13 Xưởng cao xu 46
  II. Thực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh về công ty da giầy Hà Nội. 46
  1. Xác lập căn cứ và phương pháp hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty Da giầy Hà Nội. 46
  1.1 Xác lập căn cứ .46
  1.2 Phương pháp hoạch định. 47
  2. Thực trạng phân tích môi trường kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội .49
  3. Thực trạng hoạch định chiến lược dài hạn ở công ty da giầy Hà Nội 52
  III. Đánh giá tình hình hoạch định chiến lược tại công ty da giầy Hà Nội. 54
  1. Những thành tựu đã đạt được. 54
  2. Một số hạn chế .55
  3. Nguyên nhân. 56

  Chương III: Một số kiến nghị nhằm Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội. 57

  I. Tăng cường việc phân tích môi trường kinh doanh .57
  1. Môi trường vĩ mô .57
  2. Môi trường ngành. 59
  2.1 Đối thủ cạnh tranh. 59
  2.2 Khách hàng. 61
  3. Tăng cường phân tích hoàn cảnh nội tại của công ty. 62
  3.1 Công tác marketing .62
  3.2 Tình hình tài chính. 63

  II. Một số mô hình trong hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty da giầy Hà Nội 65
  1. Mô hình ma trận BCG (Boston Cosnulting Group ). 65
  2. Mô hình phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 67
  3. Ma trận SWOT. 68

  III Xác định căn cứ và mục tiêu của chiến lược. 69
  1. Căn cứ để hình thành mục tiêu chiến lược ở công ty da giầy Hà Nội 69
  1.1 Dựa vào định hướng phát triển chung của ngành 69
  1.2 Dựa vào định hướng phát triển chung của công ty 69
  1.3 Căn cứ vào thực lực và điều kiện của công ty 70
  2. Hình thành các mục tiêu chiến lược. 71

  IV. Xác định đúng đắn, rõ ràng, các mục tiêu chiến lược bộ phận 73
  1. Chiến lược marketing 73
  1.1 Sơ đồ ma trận chiến lược 75
  2. Chiến lược đầu tư dài hạn. 77
  3. Chiến lược nhân sự. 77
  4. Chiến lược cạnh tranh. 78
  5. Chiến lược kinh doanh quốc tế. 80

  V. Một số kiến nghị đối với các cấp quản lý. 81
  1. Quy hoạch sản xuất nguyên phụ liệu trong nước thay nhập khẩu .81
  2. Hỗ trợ về mặt thông tin thị trường. 81
  3. Hạn chế sự can thiệp của nhà nước vào các hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp. 82
  4. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty chủ động liên kết kinh tế và
  thâm nhập thị trường quốc tế. 83
  5. Tạo điều kiện thuận lợi hơn để các doanh nghiệp phát triển các quan
  hệ kinh tế. 83

  6. Kết luận 85

  7. Tài liệu tham khảo 85

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status