Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng h

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng h

  LỜI MỞ ĐẦU

  Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá ngày càng lan rộng làm cho nên kinh tế thế giới dần tiến đến một chỉnh thể thống nhất. Các quốc gia, các nền kinh tế có khuynh hướng mở và đan xen lẫn nhau, dựa vào nhau cùng phát triển.
  Mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, các nền kinh tế thể hiện thông qua hai công cụ chính là xuất khẩu và nhập khẩu. Trong hai công cụ đó, xuất khẩu thường được coi là hoạt động mục tiêu chiến lược có vai trò quyết định, định hướng đến sự phát triển lâu dài của nền kinh tế trong tương lai. Đồng thời, hoạt động xuất nhập khẩu tạo tiền đề cho các nước đang phát triển thực hiện quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
  Nhận thức được điều này trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước hết sức chú trọng đến hoạt động xuất khẩu của Việt nam. Việt nam chủ yếu có thế mạnh trong xuất khẩu các sản phẩm nông lâm sản, một trong số đó là mặt hàng quế. Đây là mặt hàng có tiềm hàng có tiền năng phát triển do sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tương xứng với tiền năng cung ứng quế của thị trường trong nước và nó đang là mặt hàng được thế giới quan tâm. Tuy nhiên, do những hạn chế nhất định về chất lượng, chủng loại nên kim ngạch xuất khẩu quế chưa cao. Vì vậy, để tăng cường hoạt động xuất khẩu quế phát triển và đạt hiệu quả cao là việc rất được quan tâm hiện nay đối với các công ty thì đòi hỏi phải có những nguồn quế xuất khẩu đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại. Nên hoạt động tạo nguồn quế cho xuất khẩu là hết sức quan trọng, trong quá trình thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I, từ định hướng và nhận thức : “trong quy trình hoạt động xuất khẩu, tạo nguồn là khâu cơ bản mở đầu và hết sức quan trọng đem lại thắng lợi cho hoạt động xuất khẩu quế”, em quyết định chọn đề tài : “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I “với hy vọng sử dụng những kiến thức đã được học ở trường kết hợp với tình hình hoạt động tạo nguồn thực tế ở Công ty để có thể học hỏi nghiên cứu và đóng góp một số ý kiến nhỏ cho hoạt động xuất khẩu nói chung và hoạt động tạo nguồn nói riêng của Công ty trong thời gian tới.
  Với mục tiêu trên, trong luận văn này không có tham vọng trình bày tất cả các vấn đề có liên quan đến hoạt động tạo nguồn và mua hàng của Tổng công ty, mà chỉ tập trung trình bày các khâu, công việc cơ bản trong tiến trình thực hiện hoạt động tạo nguồn cho xuất khẩu.
  Kết cấu của luận văn bao gồm:
  · Chương I. Những vấn đề cơ bản về tạo nguồn hàng cho xuất khẩu ở doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
  · Chương II. Thực trạng hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I.
  · Chương III. Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I.

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TẠO NGUỒN HÀNG CHO XUẤT KHẨU Ở DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 3
  I. Nguồn hàng và tạo nguồn hàng trong hoạt động xuất khẩu 3
  1. Vai trò của nguồn hàng xuất khẩu 3
  2. Các nguồn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 4
  2.1. Khái niệm về nguồn hàng cho xuất khẩu 4
  2.2. Phân tích nguồn hàng xuất khẩu 5
  3. Tạo nguồn và vị trí của hoạt động tạo nguồn hàng xuất khẩu ở doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu . 7
  II. Nội dung và hình thức tạo nguồn hàng xuất khẩu ở doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu . 8
  1. Các hình thức tạo nguồn . 8
  1.1. Tự sản xuất, khai thác hàng hoá . 9
  1.2. Liên doanh, liên kết với các đơn vị sản xuất chế biến 9
  1.3. Mua hàng . 9
  2. Nội dung hoạt động tạo nguồn hàng . 10
  2.1. Nghiên cứu thị trường và lập phương án tạo nguồn . 10
  2.2. Thực hiện tạo nguồn theo phương án đã lựa chọn 15
  2.3. Tổ chức triển khai nguồn hàng . 19
  2.4. Tiếp nhận và bảo quản nguồn hàng . 20
  2.5. Gia công chế biến hàng trước khi xuất khẩu . 21
  III. Hiệu quả hoạt động tạo nguồn và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động tạo nguồn hàng xuất khẩu: 22
  1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tạo nguồn hàng xuất khẩu ở doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu .23
  1.1. Chỉ tiêu phản ánh về mặt khối lượng 23
  1.2. Chỉ tiêu phản ánh về chất lượng . 23
  1.3. Chỉ tiêu phản ánh về mua đồng bộ . 24
  1.4. Chỉ tiêu phản ánh tính kịp thời 24
  1.5. Các phương pháp xác định các chỉ tiêu 24
  2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động tạo nguồn hàng cho xuất khẩu .25
  2.1. Điều kiện tự nhiên 25
  2.2. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật . 25
  2.3. Hệ thống chính sách pháp luật . 26
  2.4. Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp 26
  2.5. Trình độ quản lý tài chính 26
  IV. Nguồn hàng quế xuất khẩu ở Việt Nam 27
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN QUẾ XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I 30
  I. Khái quát chung về Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 30
  1. Sự hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I 30
  2. Tổ chức bộ máy của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I . 33
  2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty 33
  2.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 35
  3. Tiềm lực của Công ty 38
  3.1. Tiềm lực về vốn 38
  3.2. Nguồn nhân lực 39
  3.3. Điều kiện vật chất kỹ thuật . 40
  3.4. Tổ chức và quản lý . 40
  4. Một số đặc điểm kinh doanh của Công ty . 41
  4.1. Về thị trường 41
  4.2. Về phương thức kinh doanh . 42
  4.3. Các đặc điểm khác 42
  5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công trong thời gian qua . 43
  5.1. Các chỉ tiêu . 43
  5.2. Nhận định chung 47
  II. Tình hình xuất khẩu quế của Công ty trong thời gian qua 47
  1. Về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu . 47
  2. Về thị tưrờng xuất khẩu quế 49
  III. Đóng góp của công tác tạo nguồn tới hoạt động xuất khẩu quế của Công ty 50
  1. Những tác động tích cực của công tác tạo nguồn tới hoạt động xuất khẩu quế của Công ty trong thời gian qua 50
  2. Những hạn chế cơ bản cần giải quyết trong công tác tạo nguồn quế xuất khẩu của Công ty 53  IV. Kết quả hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu trong giai đoạn 2000 - 2002 55
  2.1. Phân tích kết quả nguồn hàng theo mặt hàng . 56
  2.2. Phân tích kết quả tạo nguồn hàng theo khu vực địa lý . 57
  2.3. Phân tích kết quả nguồn hàng theo các hình thức tạo nguồn 58
  2.4. Chất lượng nguồn hàng từ hoạt động tạo nguồn . 61
  2.5. Phân tích việc thực hiện kế hoạch hoạt động tạo nguồn của Công ty 62
  V. Tổ chức và quản lý hoạt động tạo nguồn tạo nguồn hàng quế xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp 1 64
  1. Mô hình tổ chức tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty . 64
  2. Tổ chức và quản lý hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty trong thời gian qua. 65
  2.1. Công tác nghiên cứu thị trường 65
  2.2. Lập đơn hàng và lựa chọn khu vực thị trường, nhà cung ứng 68
  2.3. Tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng . 69
  2.4. Tổ chức tiếp nhận và bảo quản hàng hoá . 69
  VI. Những kết luận cơ bản . 70
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN QUẾ XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I TRONG THỜI GIAN TỚI 72
  I. Mục tiêu và phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt đg tạo nguồn quế xuất khẩu 72
  1. Tiềm năng sản xuất quế của Việt Nam 72
  2. Hướng chiến lược của Việt Nam . 73
  3. Mục tiêu và phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I trong thời gian tới 73
  II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I . 75
  1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu khách hàng và khả năng cung ứng 76
  2. Giải pháp đầu tư tạo nguồn hàng cho xuất khẩu . 80
  3. Đa dạng các hình thức mua hàng . 81
  4. Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn hàng cho xuất khẩu . 83
  5. Biện pháp tổ chức hệ thống mua hàng 84
  6. Biện pháp giảm chi phí trong hoạt động tạo nguồn hàng xuất khẩu . 86
  7. Các biện pháp khác . 88
  III. Những điều kiện để thực hiện các biện pháp 89
  1. Huy động nguồn vốn cho tạo nguồn . 89
  2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Công ty thực hiện hoạt động tạo nguồn 90
  3. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện 92

  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng h
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tạo nguồn quế xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng h sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status