Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN 1 số giải pháp về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh điện năng của công ty điện lực 3 trong điề

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. 1 số giải pháp về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh điện năng của công ty điện lực 3 trong điề

  1 số giải pháp về xây dựng chiến lược SXKD điện năng của C.ty điện lực 3 trong điều kiện tự do hoá ngành điện


  Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài Luận văn
  Điện năng là một hàng hóa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, đời sống dân sinh và môi trường nên ngành Điện được coi là ngành hạ tầng cơ sở và từ lâu được coi là mang tính độc quyền tự nhiên. Điện được phân biệt với các sản phẩm hàng hoá khác nhờ khả năng đáp ứng nhanh chóng những biến đổi của nhu cầu tại mọi thời điểm và tính hầu như không thể dự trữ được, do đó tất cả các dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối phải luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phụ tải.
  Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của phụ tải, sự phát triển vượt bật của khoa học kỹ thuật đã đặt cho ngành điện trước những yêu cầu mới. Đối với nước ta, xu thế hội nhập kinh tế và đa dạng hoá các hình thức đầu tư phát triển điện lực làm cho việc cung cấp điện không còn manh tính độc quyền như trước đây mà sự cung cấp và tiêu thụ điện sẽ thông qua thị trường. Xu thế đó sẽ đã tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng chứa đựng không ít những nguy cơ thách thức mà các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện năng phải đối mặt. Công ty Điện lực 3 không thể nằm ngoài xu thế chung đó. Đó là sự cạnh tranh khốc liệt bởi vì trên thị trường không chỉ có các nhà kinh doanh trong nước xuất hiện ngày càng nhiều mà còn có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài với ưu thế vượt trội về vốn, khoa học công nghệ, trình độ và kinh nghiệm quản lý, v.v .
  Trong bối cảnh như vậy, để đứng vững và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực điện năng nói chung và Công ty Điện lực 3 nói riêng phải xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của mình đúng đắn phù hợp với những đặc điểm với những sắc thái mới của xu thế thị trường hóa ngành điện là hết sức cần thiết và cấp bách.

  Mục lục
  danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt 6
  Danh mục các bảng biểu 7
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị 8
  Mở đầu 9

  Chương I: Một số cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược 11
  1-1 Chiến lược và quản trị chiến lược trong doanh nghiệp 11
  1.1.1. Chiến lược kinh doanh 11
  1.1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh: 11
  1.1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh : 11
  1.1.1.3. Tác dụng của chiến lược kinh doanh 14
  1.1.1.4. Căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh 15
  1.1.2. Quản trị chiến lược kinh doanh 15
  1.1.2.1. Các vấn đề về quản trị chiến lược 15
  1.1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh 17
  1.1.3. Quá trình quản trị chiến lược kinh doanh 18
  1.1.3.1. Phân tích môi trường kinh doanh 19
  1.1.3.2. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh 19
  1.1.3.3. Hình thành chiến lược kinh doanh 20
  1.1.3.4. Thực hiện chiến lược kinh doanh 21
  1.2. Tác động của môi trường tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 22
  1.2.1. Môi trường bên ngoài 22
  1.2.1.1. Môi trường vĩ mô 22
  1.2.1.2. Môi trường vi mô: 25
  1.2.2. Môi trường bên trong ( nội bộ) 28
  1.2.2.1. Các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực 29
  1.2.2.2. Các yếu tố nghiên cứu phát triển sản xuất, nghiệp vụ kỹ thuật. 29
  1.2.2.3. Các yếu tố tài chính kế toán 29
  1.2.2.4. Các yếu tố Marketing, tiêu thụ sản phẩm. 30
  1.2.3. Môi trường quốc tế 30
  1.3. các loại hình Chiến lược kinh doanh tổng thể 31
  1.3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung 31
  1.3.2. Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập. 33
  1.3.3. Chiến lược tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng đa dạng hoá hoạt động 36
  1.3.4. Chiến lược suy giảm 36
  1.3.5. Chiến lược liên doanh, liên kết. 37
  1.3.6. Chiến lược hỗn hợp 38
  1.4. nhóm Các chiến lược kinh doanh bộ phận 38
  1.4.1. Chiến lược kinh doanh 38
  1.4.1.1. Chiến lược sản phẩm dịch vụ 39
  1.4.1.2. Chiến lược thị trường 40
  1.4.1.3. Chiến lược giá cả 40
  1.4.2. Chiến lược tài chính 42
  1.4.3. Chiến lược nguồn nhân lực 42
  1.4.4. Chiến lược Marketing 43

  Chương II: thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh của công ty điện lực 3 44
  2.1. đặc điểm về Tổ chức sản xuất kinh doanh ngành điện
  hiện nay 44
  2.1.1. Đặc trưng và vai trò của điện năng. 44
  2.1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh ngành điện Việt nam hiện nay 45
  2.2. Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các Công ty Điện lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh 46
  2.2.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 46
  2.2.2. Về kinh doanh mua bán điện 47
  2.2.3. Về hoạt động đầu tư xây dựng 49
  2.2.4. Về công tác tài chính 50
  2.3. phân tích Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh của Công ty Điện lực 3 51
  2.3.1. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh 51
  2.3.1.1. Quá trình hình thành, mục tiêu và phạm vi hoạt động 51
  2.3.1.2. Mô hình tổ chức và sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3 53
  2.3.2. Hiện trạng về môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3 54
  2.3.2.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3 54
  2.3.2.2. Các yếu tố bên trong tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 61
  2.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 75
  2.3.3.1. Chỉ tiêu năng suất lao động: 75
  2.3.3.2. Chỉ tiêu doanh thu trên một đồng chi phí 76
  2.3.3.3. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo chi phí 78
  2.3.3.4. Chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu 79
  2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD 81
  2.3.4.1. Các nhân tố tác động đến sản lượng điện thương phẩm 81
  2.3.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến từ công tác tổ chức, quản lý và sử dụng lao động 83
  2.3.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu 84
  2.3.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 87

  Chương III: một số giải pháp về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh đIện năng của công ty điện lực 3 90
  3.1. tự do hoá ngành điện và Sự cần thiết phải hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh điện năng 90
  3.1.1. Đổi mới toàn diện mô hình tổ chức và hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của ngành điện 91
  3.1.2. Nâng cao quyền tự chủ trong điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 91
  3.1.3. Hình thành thị trường điện lực và kết quả tự do hoá ngành điện của một số nước trên thế giới. 93
  3.2. Một số giải pháp về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh đIện năng của công ty điện lực 3 trong điều kiện tự do hoá ngành điện 97
  3.2.1. Các giải pháp chiến lược có tính vĩ mô để đón nhận các thách thức từ điều kiện tự do hoá ngành điện 97
  1- Chủ động về vốn: 97
  2- Chiến lược khách hàng trong điều kiện tự do hoá 98
  3- Thiết lập hệ thống thu thập và xử lý thông tin 100
  4- Xây dựng và phát triển công tác dự báo 101
  3.2.2. Xây dựng các chiến lược sản xuất kinh doanh bộ phận 103
  1- Thực hiện các biện pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận: 103
  2- Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng 104
  3- Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng 108
  4- Khuyến khích khách hàng sử dụng năng lượng hiệu quả hơn 109
  5- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực 111
  6- Xây dựng và phát huy văn hoá ở công sở 113
  7- Thực hiện và thẩm định theo định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh 113
  3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước 114

  kết luận và khuyến nghị 116
  danh mục tài liệu tham khảo 118

  Xem Thêm: 1 số giải pháp về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh điện năng của công ty điện lực 3 trong điề
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 1 số giải pháp về xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh điện năng của công ty điện lực 3 trong điề sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status