Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Cải thiện chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cải thiện chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội

  LỜI NÓI ĐẦU

  1.Lý do chọn đề tài
  Việt Nam đã gia nhập WTO điều đó có nghĩa là nên kinh tế trong nước ngày càng hội nhập sâu và đầy đủ vào nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp sẽ đối mặt với sự cạnh tranh ngay càng khốc liệt hơn do hàng rào thuế quan bảo hộ dần được dỡ bỏ. Khi đó các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Từ đó đòi hỏi trình độ lành nghề của nguồn nhân lực phải được nâng cao, đào tạo cho phù hợp với yếu cầu sản xuất và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
  Một trong những vấn đề mà nhà quản trị quan tâm là quản trị nhân lực, trong đó tuyển dụng nhân lực là yếu tố đảm bảo cho sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, quá trình tuyển dụng sẽ lựa chọn ra các ứng viên phù hợp với vị trí công việc mà doanh nghiệp đang cần. Điều này được minh chứng rõ qua công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội. Công ty cơ khí Hà Nội đã có những chính sách thu hút người tài từ các nguồn lao động khác nhau về làm việc trong công ty. Tuy nhiên Công ty cơ khí Hà Nội cũng gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình tuyển dụng nhân lực.
  Sau một thời gian nghiên cứu và đi vào thực tế , tôi đã quyết định chọn đề tài: “ Cải thiện chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội”, để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.
  2. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
  2.1. Ý nghĩa lý luận
  Tùy theo cách nhìn nhận vấn đề tuyển dụng nhân lực mà có những cách hiểu và cách giải quyết khác nhau. Do vậy, khi nghiên cứu chúng ta cố gắng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau đển thấy được những đặc trưng cơ bản, cũng như những quy luật và xu hướng biến đổi nội tại của các doanh nghiệp.


  2.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Ngày 7/11/2006 Việt Nam chính thức gia nhập WTO đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng chứa đựng nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, vấn đề tuyển dụng không còn là chuyện nội bộ của mỗi doanh nghiệp nữa mà nó cần được giải quyết ở tầm vĩ mô. Khi đó doanh nghiệp mới nhận thức được tầm quan trọng của tuyển dụng trong quá trình hội nhập kinh tế, từ đó mới phát huy hết khả năng của mình và hạn chế những bất hợp lý để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển và đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Đề tài này góp phần chỉ ra sự biến động của nguồn nhân lực trong công ty thông qua đó giúp cho các nhà lãnh đạo nói chung cũng như doanh nghiệp có những giải pháp chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi không gian tại Công ty cơ khí Hà Nội
  - Phạm vi thời gian: từ năm 2003 đến năm 2007 6/01/2008 đến hết ngày 27/04/2008.
  4.Mục đích nghiên cứu
  * Cải thiện chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực, cố gắng hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực trong Công ty cơ khí Hà Nội
  5.Nội dung nghiên cứu
  Nghiên cứu các hoạt động tuyển dụng nhân lực trong Công ty cơ khí Hà Nội
  6. Phương pháp nghiên cứu
  * Phương pháp thống kê kinh tế
  * Phương pháp phân tích
  * Phương pháp so sánh
  * Phương pháp bảng hỏi, phỏng vấn

  7. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba phần:
  Phần 1: Cơ sơ lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp
  Phần 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội
  Phần 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội
  M ỤC L ỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 4
  I.Khái luận chung về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 4
  1. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 4
  1.1.Khái niệm 4
  1.2. Vai trò của quản trị nhân lực. 4
  1.3. Mục tiêu của quản trị nhân lực. 5
  2. Tầm quan trọng của quản trị nhân lực. 6
  2.1 Tầm quan trọng của nguồn nhân lực. 6
  2.2.Tầm quan trọng của quản trị nhân lực. 6
  3. Nội dung cơ bản của quản trị nhân lực. 7
  II. Tuyển dụng và tầm quan trọng của tuyển dụng nhân lực. 8
  1. Khái niệm 8
  2. Ý nghĩa của tuyển dụng nhân lực đối với tổ chức. 9
  3. Yêu cầu của tuyển dụng nhân lực. 10
  4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng. 11
  4.1. Nhóm yếu tố môi trường bên trong tổ chức. 11
  4.2. Nhóm yếu tố bên ngoài tổ chức. 11
  III. Cơ sở của tuyển dụng nhân lực. 12
  1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 12
  2. Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc. 12
  3. Định mức lao động. 13
  IV. Quy trình tuyển dụng. 14
  1. Nguồn tuyển dụng. 14
  1.1. Nguồn tuyển dụng từ bên trong. 14
  1.2. Nguồn tuyển dụng từ bên ngoài 15
  2. Quy trình tuyển dụng. 17
  2.1. Xác định công việc cần tuyển dụng. 18
  2.2. Thông báo tuyển dụng. 19
  2.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ. 19
  2.4. Tổ chức thi tuyển. 20
  2.5. Đánh giá kết quả. 21
  2.6. Ra quyết định tuyển dụng. 21
  2.7. Hội nhập nhân viên mới 22
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI 23
  I.Giới thiệu chung về công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội 23
  1.Lịch sử hình thành và phát triển. 23
  2.Đặc điểm kinh doanh của công ty. 25
  2.1.Vốn kinh doanh. 25
  2.2. Lĩnh vực kinh doanh. 25
  3. Bộ máy tổ chức. 26
  II. Tình hình kinh doanh và thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội. 28
  1. Tình hình kinh doanh của công ty từ năm 2003 – 2007. 28
  2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH một thành viên Cơ khí Hà Nội. 32
  2.1Thực trạng về nguồn tuyển dụng của Công ty. 33
  3. Quy trình tuyển dụng. 39
  1Xác định nhu cầu. 41
  2. Tổng hợp nhu cầu lao động. 42
  3. Duyệt nhu cầu. 42
  4 Chuẩn bị tuyển dụng. 43
  5. Thông báo tuyển dụng. 45
  6. Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ. 47
  7. Tổ chức phỏng vấn hoặc thi tuyển. 48
  8. Đánh giá kết quả. 51
  9. Thông báo tuyển dụng và kiểm tra sức khỏe. 52
  10. Hội nhập nhân viên mới 52
  11. Lưu hồ sơ. 53
  5. Kết quả tuyển dụng. 54
  III. Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực của Công ty trong thời gian qua. 56
  1. Đánh giá về nguồn tuyển dụng. 56
  2. Đánh giá về quy trình tuyển dụng. 58
  CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 64
  TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 64
  I. Phương hướng phát triển của công ty năm 2008. 64
  1. Thuân lợi và khó khăn. 64
  2 Kế hoạch sản xuất của Công ty trong năm 2008. 65
  3 Biện pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra. 66
  4. Phương hướng tuyển dụng nhân lực của Công ty năm 2008. 67
  II. số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội 67
  1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực dựa trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức lao động. 67
  2. Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc. 69
  2.1. Phân tích công việc. 69
  2.2. Đánh giá thực hiện công việc. 69
  3. Khai thác hợp lý các nguồn tuyển dụng. 70
  4 Hoàn thiện quy trình tuyển dụng. 72
  5. Một số giải pháp khác. 75
  KẾT LUẬN 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

  Xem Thêm: Cải thiện chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải thiện chất lượng tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status