Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh t Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh'

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh t Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh'

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ 2
  LỜI MỞ ĐẦU 3
  Chương 1 Giới thiệu khái quát về NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh. 5
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh. 5
  1.1.1 Lịch sử ra đời NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh. 5
  1.1.2 Các giai đoạn phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh. 6
  1.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh. 8
  1.2 Các đặc điểm chủ yếu của NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh. 9
  1.2.1 Cơ cấu tổ chức. 9
  1.2.1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 9
  1.2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 10
  1.2.2 Đặc điểm về đội ngũ lao động. 13
  1.2.2.1 Sự thay đổi về số lượng lao động 13
  1.2.2.2 Sự thay đổi về chất lượng lao động . 15
  1.2.3 Đặc điểm về cơ sở vật chất 15
  1.2.4 Đặc điểm về tình hình tài chính. 17
  1.2.5 Đặc điểm về khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh. 19
  1.2.5.1 Đặc điểm về khách hàng 19
  1.2.5.2 Đặc điểm và thị trường 19
  1.2.5.3 Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 20
  1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh giai đoạn từ năm 2007 đến 2010. 21
  1.3.1 Kết quả về sản phẩm dịch vụ. 21
  1.3.2 Kết quả về thị trường. 24
  1.3.3 Kết quả về doanh thu và lợi nhuận. 25
  1.3.4 Kết quả đóng góp cho ngân sách và thu nhập bình quân. 28
  Chương 2 Thực trạng công tác thù lao lao động tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh 29
  2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thù lao lao động của NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh 29
  2.1.1 Các nhân tố bên ngoài 29
  2.1.1.1 Thị trường lao động . 29
  2.1.1.2 Các yếu tố xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán 30
  2.1.1.3 Tổ chức xã hội 30
  2.1.1.4 Thực trạng nền kinh tế 30
  2.1.1.5 Pháp luật 31
  2.1.2 Các nhân tố bên trong. 32
  2.1.2.1 Yếu tố thuộc về tổ chức 32
  2.1.2.2 Yếu tố thuộc về công việc 33
  2.1.2.3 Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 33
  2.2 Thực trạng công tác thù lao lao động tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh 34
  2.2.1 Thực trạng công tác tiền lương. 34
  2.2.1.1 Các chế độ tiền lương 34
  2.2.1.2 Các hình thức trả lương 37
  2.2.1.2.1 Một số quy định và căn cứ của Chi nhánh. 37
  2.2.1.2.2 Các hình thức trả lương. 38
  2.2.1.3 Công tác quản lý tiền lương 45
  2.2.1.3.1 Công tác xây dựng quỹ tiền lương. 45
  2.2.1.3.2 Công tác thực hiện quỹ lương. 48
  2.2.2 Thực trạng công tác thưởng. 49
  2.2.2.1 Các hình thức tiền thưởng 49
  2.2.2.2 Tổ chức công tác tiền thưởng 51
  2.2.3 Thực trạng công tác phúc lợi cho người lao động. 51
  2.2.3.1 Phúc lợi bắt buộc 51
  2.2.3.2 Phúc lợi tự nguyện 52
  2.2.4 Thực trạng thù lao phi vật chất 54
  2.2.4.1 Xây dựng môi trường làm việc 54
  2.2.4.2 Công tác đào tạo phát triển đội ngũ lao động 55
  2.3 Đánh giá chung về công tác thù lao lao động tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh 56
  2.3.1 Những ưu điểm 56
  2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 58
  2.3.2.1 Hạn chế 58
  2.3.2.1 Nguyên nhân của hạn chế 60
  Chương 3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh 61
  3.1 Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh. 61
  3.1.1 Định hướng phát triển chung. 62
  3.1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2011. 62
  3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thù lao lao động của Chi nhánh. 62
  3.2.1 Hoàn thiện công tác tiền lương. 63
  3.2.1.1 Đối với nguồn hình thành quỹ lương 63
  3.2.1.2 Hoàn thiện công thức xác định quỹ lương theo đơn giá 63
  3.2.1.3 Thực hiện việc trích quỹ dự phòng cho năm sau 65
  3.2.1.4 Trả lương hoàn toàn theo hình thức lương kinh doanh 66
  3.2.2 Hoàn thiện công tác tiền thưởng. 67
  3.2.3 Hoàn thiện công tác phúc lợi 68
  3.2.4 Cải thiện môi trường làm việc tại Chi nhánh 69
  3.2.4.1 Đổi mới và tăng cường giao tiếp nội bộ, xây dựng văn hóa kinh doanh trong Chi nhánh 69
  3.2.4.2 Đổi mới và cải tiến các máy móc thiết bị 70
  3.2.4.3 Cải thiện các điều kiện làm việc. 71
  3.2.5 Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .71
  3.2.6 Tiến hành việc phân tích và đánh giá thực hiện công việc 73
  3.2.6.1 Tiến hành phân tích công việc .73
  3.2.6.2 Tiến hành đánh giá thực hiện công việc theo phương pháp cho điểm 75
  3.2.7 Tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 75
  3.3 Một số kiến nghị 76
  3.3.1 Một số kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 76
  3.3.2 Một số kiến nghị với Nhà nước. 77
  KẾT LUẬN 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  Tên viết tắt Tên đầy đủ
  - NHNo&PTNT

  - CBCNV
  - BHXH
  - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
  - Cán bộ công nhân viên
  - Bảo hiểm xã hội

  DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ


  Bảng 1: Đội ngũ lao động của Chi nhánh giai đoạn 2007 - 2010. 14
  Bảng 2: Sự thay đổi về chất lượng lao động từ năm 2007 – 2010. 15
  Bảng 3: Trang thiết bị của Chi nhánh năm 2010. 16
  Bảng 4: Nguồn vốn của Chi nhánh giai đoạn 2007 – 2010. 18
  Bảng 5: Kết quả cung cấp sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh giai đoạn 2007 - 2010
  .23
  Bảng 6: Kết quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh giai đoạn 2007 - 2010. 26
  Bảng 7: Tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh giai đoạn 2007 – 2010. 27
  Bảng 8: Kết quả tài chính của Chi nhánh giai đoạn 2007 - 2010. 27
  Bảng 9: Kết quả đóng góp ngân sách Nhà nước và thu nhập bình quân của các cán bộ nhân viên tại Chi nhánh giai đoạn 2007 - 2010. 28
  Bảng 10: Bảng hệ số tiền lương chức danh của Chi nhánh. 35
  Bảng 11: Hệ số tiền lương chức danh quản lý của Chi nhánh. 36
  Bảng 12: Hệ số phụ cấp chức vụ. 36
  Bảng 13: Bảng lương cơ bản của phòng kế hoạch kinh doanh tháng 12 năm 2010 40
  Bảng 14: Giá trị bình quân lương kinh doanh của Chi nhánh giai đoạn
  2007 - 2010. 41
  Bảng 15: Bảng lương kinh doanh của phòng kế hoạch kinh doanh tháng 12/2010 . 43
  Bảng 16: Bảng thống kê tiền lương bình quân của Chi nhánh giai đoạn 2007 – 2010 44
  Bảng 17: Kết quả thực hiện quỹ lương của Chi nhánh giai đoạn 2007 - 2010. 49
  Bảng 18: Kế hoạch kinh doanh năm 2011. 63


  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vấn đề thù lao lao động là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Áp dụng hình thức trả thù lao lao động nào cho hợp lý là một câu hỏi lớn mà rất nhiều doanh nghiệp đã và đang đặt ra, một chính sách thù lao lao động hợp lý sẽ kích thích người lao động hăng say làm việc, cống hiến hết mình cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và ngược lại chính sách thù lao lao động không hợp lý sẽ kìm hãm sức sáng tạo, năng suất lao động, không chỉ vậy nó cũng là nhân tố tạo ra bầu không khí nặng nề cho người lao động. Vì vậy đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm và có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  Hiện nay, hình thức thù lao lao động được linh hoạt ở rất nhiều doanh nghiệp, ở mỗi một doanh nghiệp nó lại khác nhau, tùy thuộc vào từng công việc và loại hình kinh doanh. Tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh, công tác thù lao lao động cũng được quan tâm và đặc biệt chú ý bởi ngành Ngân hàng là một trong những ngành có mức độ cạnh tranh về nguồn nhân lực cao nhất trong khối Tài chính – Ngân hàng. Vì thế, để có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh thì cần đòi hỏi sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo của Chi nhánh cũng như của toàn thể cán bộ nhân viên toàn Chi nhánh. Là một Chi nhánh trực thuộc hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam nên công tác thù lao lao động tuân theo quy định của Ngân hàng. Qua quá trình thực tập em thấy tại Chi nhánh đã triển khai được một số hoạt động thù lao lao động, nhìn chung công tác này đã được thực hiện khá tốt. Song vẫn còn một số bất cập và chưa hợp lý.
  Như vậy, cần thiết phải xem xét các hoạt động thù lao lao động của Chi nhánh có hợp lý hay không? Và làm cách nào để hoàn thiện công tác này? Nhận thấy tính cấp thiết của đề tài với Chi nhánh nói riêng và với Ngân hàng Thương mại cổ phần nói chung trong việc hoàn thiện các hoạt động kinh doanh của hệ thống Ngân hàng và cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào sự hoàn thiện công tác thù lao lao động của Chi nhánh nên em quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập của mình.
  Để có thể hoàn thành được chuyên đề thực tập này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy Trần Việt Lâm đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua và em cũng xin chân thành cảm ơn tập thể các cô chú, anh chị làm việc tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề thực tập này.
  Chuyên đề gồm có ba chương:
  Chương 1 Giới thiệu khái quát về NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh
  Chương 2 Thực trạng công tác thù lao lao động tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh
  Chương 3 Một số giải pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động tại NHNo&PTNT Chi nhánh Tam Trinh.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh t Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh'
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thù lao lao động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh t Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status