Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn

  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU


  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3
  1.1 quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: 3
  1.1.1 Khái niệm: 3
  1.1.2 Chức năng cơ bản của quản trị nhân sự: 3
  1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự: 4
  1.1.4 Mô hình quản trị nhân sự: 5
  1.2 Những nội dung chính của công tác quản trị nhân sự: 7
  1.2.1 Hoạch định nguồn nhân sự: 7
  1.2.1.1 Quá trình hoạch định nguồn nhân sự: 7
  1.2.1.2 Phân tích môi trường kinh doanh: 9
  1.2.1.3 Phân tích công việc: 9
  1.2.1.3.1 Thông tin cần thu thập trong phân tích công việc: 9
  1.2.1.3.2 Phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc: 9
  1.2.1 Tuyển dụng lao động: 10
  1.2.2.1 Bên trong doanh nghiệp: 10
  1.2.2.2 Bên ngoài doanh nghiệp: 10
  1.2.2.3 Nội dung trình tự tuyển dụng: 10
  1.2.3 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng 12
  1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự: 12
  1.2.4.1 Mục đích đào tạo và phát triển năng lực cho nguồn nhân sự: 12
  1.2.4.2 Nội dung đào tạo: 12
  1.2.4.3 Phương pháp đào tạo: 13
  1.2.5 Các yếu tố khuyến khích, động viên người lao động: 14
  1.2.5.1 Yếu tố thù lao: 18
  1.2.5.2 Chế độ thưởng tại công ty: 20
  1.2.5.3 Các yếu tố động viên khác: 21
  1.2.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự: 21
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT kinh doanh VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN 25
  2.1 Giới thiệu tổng quát vế công ty Vĩnh Hoàn: 25
  2.1.1Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty: 25
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 26
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức: 28
  2.1.4 Sứ mạng mục tiêu của công ty Vĩnh Hoàn: 29
  2.1.5 Tình hình văn hóa tổ chức tại công ty: 29
  2.1.6 Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: 31
  2.1.6.1 Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty: 31
  2.1.6.2 Báo cáo tình hình tài chính công ty: 32
  2.2 . Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty vĩnh Hoàn: 34
  2.2.1 Lực lượng lao động tại công ty: 34
  2.2.1.1 Số lượng, trình độ của lực lượng lao động: 34
  2.2.1.2 Cơ cấu lao động: 34
  2.2.1.3 Kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp: 35
  2.2.2. Tình hình tuyển dụng lao động tại công ty: 35
  2.2.2.1 Kênh tuyển dụng: 36
  2.2.2.2 Quá trình tuyển dụng: 37
  2.2.3 Tình hình phân tích công việc tại công ty: 38
  2.2.4 Công tác khuyến khích lao động tại công ty: 41
  2.2.4.1 Chế độ cấp bậc lương trong công ty: 41
  2.2.4.2 Tình hình lương thực tế của nhân viên trong công ty: 43
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN 48
  3.1 Những căn cứ của các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Vĩnh Hoàn: 48
  3.1.1 Căn cứ định tính: 48
  3.1.2 Căn cứ định lượng: 48
  3.1.3 Phương hướng mục tiêu chung của công ty Vĩnh Hoàn về quản trị nhân sự trong thời gian tới: 49
  3.1.4 Phương hướng công tác quản trị trong những năm tới: 51
  3.2 Tổng hợp những nguyên nhân và các hạn chế của công tác quản trị tại công ty Vĩnh Hoàn: 52
  3.2.1 Nguyên nhân khách quan: 52
  3.2.2 Nguyên nhân chủ quan: 53
  3.3 Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân sự tại công ty: 53
  3.3.1 Tăng cường, hoàn thiện công tác dự báo và lập kế hoạch nguồn nhân sự: 53
  3.3.1.1 Nguyên nhân: 53
  3.3.1.2 Cách thực hiện: 53
  3.3.1.3 Kết quả thực hiện: 54
  3.3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng: 54
  3.3.2.1 Căn cứ của giải pháp: 54
  3.3.2.2 Cách thực hiện giải pháp: 54
  3.3.2.3 Kết quả dự kiến của giải pháp: 55
  3.3.3 Hoàn thiện cơ cấu quản lý: 56
  3.3.3.1 Căn cứ của giải pháp: 56
  3.3.3.2 Cách thực hiện: 56
  3.3.3.3 Kết quả dự kiến: 56
  3.3.4 Các giải pháp về đào tạo và phát triển nhân sự: 57
  3.3.4.1 Căn cứ : 57
  3.3.4.1 Cách thực hiện: 57
  3.3.4.3 Kết quả dự kiến: 58
  3.3.5 Các giải pháp về chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng: 58
  3.3.5.1 Căn cứ: 58
  3.3.5.2 Cách thực hiện: 58
  3.3.5.3 Kết quả dự kiến: 59
  3.3.6 Một số biện pháp khác: 60
  KẾT LUẬN 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  LỜI MỞ ĐẦU

  - Lý do chọn đề tài:

  Vấn đề nhân sự và quản trị nguồn nhân sự có tầm quan trọng đặc biệt với một tổ chức nói chung và đối với các quản trị gia nói riêng. Không có một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu quản trị nguồn nhân sự. Quản trị nguồn nhân sự là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh. Mục tiêu cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân sự để đạt được mục đích của tổ chức đó. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy được vai trò của yếu tố con người cho các mục tiêu phát triển? Điều đó đặt ra cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có công ty Vĩnh Hoàn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế như hiện nay.

  Từ nhận thức trên, thực hiện phương châm “phát triển, an toàn, hiệu quả” tiến tới xây dựng công ty Vĩnh Hoàn thành một công ty hiện đại, Vĩnh Hoàn thường xuyên coi trọng công tác quản trị nguồn nhân sự qua các thời kỳ và đạt được những thành công đáng kể trên nhiều mặt: Công tác tuyển dụng; quản lý, sử dụng cán bộ; đào đạo phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh từng thời kỳ. Tuy nhiên, So với yêu cầu xây dựng một công ty hiện đại và hội nhập, công tác quản trị nguồn nhân sự còn nhiều bất cập, tồn tại cần phải giải quyết. Với lý do trên, tôi chon luận văn có đề tài “Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn” làm mục tiêu nghiên cứu, nhằm góp phần giải quyết vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn.

  - Mục tiêu nghiên cứu:

  Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân sự của công ty Vĩnh Hoàn.
  Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân sự của công ty Vĩnh Hoàn những năm qua; đánh giá những kết quả, những tồn tại và tìm nguyên nhân của những tồn tại đó.
  Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân sự của công ty trong giai đoạn gần đây.

  - Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác quản trị nguồn nhân sự của công ty Vĩnh Hoàn.
  Tài liệu và số liệu sử dụng để nghiên cứu sử dụng chủ yếu trong giai đoạn từ 2008-2011.

  - Phương pháp nghiên cứu:

  Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn sử dụng đồng bộ hệ thống các phương pháp nghiên cứu như:
  · Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử
  · phương pháp lô gíc
  · phân tích tổng hợp, so sánh
  · Ngoài ra còn sử dụng các bảng, biểu và sơ đồ minh họa nhằm làm tăng thêm tính trực quan và thuyết phục trong quá trình nhận xét, đánh giá.

  - Kết cấu của đề tài:

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục các công trình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận văn được chia thành 3 Chương như sau:

  - Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

  - Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT kinh doanh VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN

  - Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN

  Xem Thêm: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status