Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự & Tiền lương trong hệ thống ERP

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự & Tiền lương trong hệ thống ERP

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ VIẾT TẮT . 4
  DANH MỤC CÁC BẢNG 4
  DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ 6
  MỞ ĐẦU 7
  Mục tiêu, phạm vi của đề tài 7

  CHƯƠNG I: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - ERP VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA. . 10
  I. Khái niệm về ERP. 10
  II. Hiện trạng ERP ở Việt Nam và những bất cập 12
  III. Lựa chọn phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống ERP . 13
  1. Cách tiếp cận hướng chức năng . 13
  2. Cách tiếp cận hướng đối tượng 18
  3. So sánh sự giống và khác nhau của hai cách tiếp cận trong quá trình phát triển phần mềm: . 20
  4. Ưu điểm chính của phương pháp hướng đối tượng . 21
  5. Lựa chọn phương pháp tiếp cận để phát triển Hệ thống thông tin quản trị nhân sự&Lương trong bài toán ERP . 22

  CHƯƠNG II: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG . . 23
  I. Xây dụng mô hình nghiệp vụ . 23
  1. Mở đầu 23
  2. Tìm hiểu nắm vững nghiệp vụ 23
  II. Xác định yêu cầu . 25
  1. Mở đầu 25
  2. Luồng công việc xác định yêu cầu 25
  3. Tìm các tác nhân và các ca sử dụng 26
  4. Thứ tự ưu tiên các ca sử dụng . 28
  5. Mô tả chi tiết một ca sử dụng . 29
  6. Tạo bản mẫu Giao diện người dùng 30
  7. Cấu trúc mô hình ca sử dụng 31
  III. Phân tích 32
  1. Mở đầu 32
  2. Luồng công việc phân tích . 33
  3. Phân tích kiến trúc 33
  4. Phân tích một ca sử dụng 36
  5. Phân tích một lớp . 39
  6. Phân tích một gói . 40
  IV. Thiết kế . 41
  1. Mở đầu 41
  2. Luồng công việc thiết kế 42
  3. Thiết kế kiến trúc . 42
  4. Thiết kế một ca sử dụng . 46
  5. Thiết kế một lớp . 49
  6. Thiết kế một hệ thống con 52

  CHƯƠNG III: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG. . 54
  I. Chức năng nhiệm vụ 54
  II. Mô tả hoạt động nghiệp vụ quy trình quản lý nhân sự, tiền lương . 55
  1.Đặc tả yêu cầu 55
  2.Quy trình quản lý nhân sự tiền lương 57
  2.1 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên . 57
  2.2 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Hợp đồng lao động . 59
  2.3 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình công tác 62
  2.4 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật 63
  2.5 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Quá trình đào tạo 66
  2.6 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ quản lý Lương 68
  Tổng hợp các chức năng của quy trình quản lý Nhân sự - Tiền lương . 69
  III. Phát triển mô hình ca sử dụng 71
  1. Xác định tác nhân 71
  2. Xác định ca sử dụng . 71
  3. Mô hình ca sử dụng mức gộp . 73
  3.1 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý thông tin tuyển dụng nhân viên 73
  3.2 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Hợp đồng lao dộng 74
  3.3 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Khen thưởng – Kỷ luật . 75
  3.4 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Quá trình đào tạo . 75
  3.5 Mô hình ca sử dụng mức gộp quản lý Lương 76
  IV. Mô tả chi tiết các ca sử dụng điển hình . 76
  1.Ca sử dụng cập nhật danh mục công việc 76
  2.Ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động . 79
  2.1 Ca sử dụng thêm mới hợp đồng lao động 80
  2.2 Ca sử dụng sửa thông tin hợp đồng lao động 81
  2.3 Ca sử dụng xóa hợp đồng lao động . 82
  2.4 Ca sử dụng tìm kiếm hợp đồng lao động . 82
  V. Phân tích hệ thống . 83
  1. Ca sử dụng cập nhật danh mục công việc . 83
  2. Ca sử dụng cập nhật Hợp đồng lao động 84
  2.1 Mô hình khái niệm . 84
  2.2 Biểu đồ tuần tự . 86
  VI. Biểu đồ lớp 87
  1. Biểu đồ lớp quản lý thông tin Tuyển dụng nhân viên . 87
  2. Biểu đồ lớp quản lý Hợp đồng lao động . 88
  3. Biểu đồ lớp quản lý Quá trình công tác 89
  4. Biểu đồ lớp quản lý Quá trình khen thưởng – kỷ luật . 90
  5. Biểu đồ lớp quản lý Quá trình đào tạo 91
  6. Biểu đồ lớp quản lý Lương 92
  VII. Thiết kế bảng thực thể dữ liệu 93
  VIII.Chương trình thử nghiệm . 116
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 118
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 121

  MỞ ĐẦU
  Mục tiêu, phạm vi của đề tài

  Đề tài nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin quản lý Nhân sự & Lương trong Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) làm cơ sở cho việc xây dựng sản phẩm phần mềm ERP phục vụ, hỗ trợ và hiện đại hoá công tác quản lý các hoạt động của doanh nghiệp.
  ERP - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resources Planning) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lí sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất, có thể tự động hoá các quy trình quản lý, điều hành. Mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ quản trị nguồn nhân lực, quản lý dây chuyền sản xuất và cung ứng vật tư, quản lý tài chính nội bộ đến việc bán hàng, tiếp thị sản phẩm, trao đổi với các đối tác, với khách hàng . đều được thực hiện trên một hệ thống duy nhất.
  Đặc trưng của phần mềm ERP là có cấu trúc phân hệ (module). Phần mềm có cấu trúc phân hệ là một tập hợp gồm nhiều phần riêng lẻ, mỗi phần có một chức năng riêng. Từng phân hệ có thể hoạt động độc lâp nhưng do bản chất của hệ thống ERP, chúng kết nôi với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhau nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn.
  Theo tài liệu chính thức của CIBRES, cơ quan tổ chức thi và cấp chứng chỉ CIERP (Certified Implementer of ERP – Chứng chỉ chuyên viên triển khai hệ thống ERP) thì một ERP tiêu chuẩn sẽ bao gồm các thành phần sau đây:
  1. Kế toán tài chính
  Sổ cái
  Sổ phụ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng Bán hàng và các khoản phải thu Mua hàng và các khoản phải trả
  2. Nhân sự & Lương
  3. Tài sản cố định
  4. Hậu cần
  Quản lý kho và tồn kho
  Quản lý giao nhận
  Quản lý nhà cung cấp
  5. Sản xuất
  Lập kế hoạch sản xuất
  Lập kế hoạch nguyên vật liệu
  Lập kế hoạch phân phối
  Lập kế hoạch điều phối năng lực
  Công thức sản phẩm Quản lý luồng sản xuất Quản lý mã vạch
  Quản lý lệnh sản xuất
  6. Dự báo và lập kế hoạch
  7. Công cụ lập báo cáo
  Như vậy, ERP là một tổ hợp các thành phần dành cho các phòng ban chức năng trong một doanh nghiệp như kế toán, bán hàng, vật tư, sản xuất .
  Một hệ thống ERP cụ thể có thể gồm không đầy đủ các thành phần trên. Nhưng, như đã nói, "tích hợp" mới là điều chính yếu nhất của ERP. Tích hợp ở đây hiểu là mọi phân hệ trong ERP cuối cùng đều đưa dữ liệu về một CSDL chung và duy nhất, sau đó dữ liệu sẽ tự tìm đường đi để có mặt trong các bước xử lý tiếp theo ở những bộ phận liên quan, cũng như trên các báo cáo tài chính và quản trị. Nói một cách khác, không có dữ liệu nào cần phải nhập vào hai lần trong toàn bộ hệ thống này, là điều khó tránh khi doanh nghiệp sử dụng nhiều hệ thống chức năng riêng rẽ trước kia.
  ERP giúp doanh nghiệp đánh giá được dịch vụ hoặc vùng tập trung nhiều khách hàng, đánh giá dịch vụ khách hàng ưa thích sử dụng cũng như khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, ERP còn thể hiện nhiều lợi ích khác với tính năng tích hợp như: Phát triển khả năng mua bán và đặt hàng cũng như đăng kí dịch vụ trên mạng; điều phối toàn bộ giá cả cho các dự án; Theo dõi, quản lí và sử dụng các tài sản; Xác định quyền hạn và trách nhiệm của từng người tham gia hệ thống .

  Xem Thêm: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự & Tiền lương trong hệ thống ERP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý Nhân sự & Tiền lương trong hệ thống ERP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status