Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần H&

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần H&

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
  1.1. KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ.
  1.1.1.Vai trò của quá trình bán hàng
  1.1.2. Điều kiện để xác định hàng mua
  1.1.3.Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng .
  1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng .
  1.1.5. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.1.6. Doanh thu nội bộ
  1.1.7. Kế toán chiết khấu thương mại
  1.1.8. Giảm giá hàng bán .
  1.1.9. Hàng bán bị trả lại .
  1.1.10. Phải thu khách hàng .
  1.1.11. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước .
  1.1.12. Giá vốn hàng bán .
  1.1.13. Doanh thu tài chính
  1.1.14. Thu nhập khác
  1.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.
  1.2.1. Kế toán chi phí bán hàng
  1.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp .
  1.2.3. Chi phí tài chính
  1.2.4. Chi phí khác
  1.2.5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .
  1.2.6. Xác định kết quả kinh doanh .
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY CP H&T.
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP H&T.
  2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển .
  2.1.2.1. Lịch sử hình thành
  2.1.2.2 Quá trình phát triển .
  2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty .
  2.1.3.1.Chức năng
  2.1.3.2. Nhiệm vụ .
  2.1.4. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất tại công ty .
  2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức .
  2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
  2.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty
  2.1.5.1. Các nhân tố bên trong .
  2.1.5.2. Các nhân tố bên ngoài
  2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH.
  2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
  2.2.1.1. Phân tích biến động và kết cấu tài sản tại công ty
  2.2.1.2. Phân tích biến động và kết cấu nguồn vốn .
  2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .
  2.2.3. Phân tích các tỷ số tài chính
  2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán .
  2.2.3.2. Phân tích các chỉ tiêu hoạt động
  2.2.3.3. Phân tích các tỷ số về đòn bẩy tài chính
  2.2.3.4. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả
  2.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY.
  2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
  2.3.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán .
  2.3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên
  2.3.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán .
  2.3.3.Tổ chức hệ thống tài khoản .
  2.3.4.Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
  2.4. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  2.4.1. Kế toán ghi nhận doanh thu
  2.4.2.Kế toán ghi nhận giá vốn .
  2.4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .
  2.4.4.Chi phí quản lý doanh nghiệp
  2.4.5. Doanh thu hoạt động tài chính
  2.4.6. Thu nhập khác và chi phí khác
  2.4.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .
  2.4.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập hoãn lại
  2.4.9. Xác định kết quả kinh doanh .
  2.5. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.
  2.5.1. Những ưu điểm .
  2.5.2. Những tồn tại
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SXKD TẠI CÔNG TY CP H&T.
  3.1. BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN.
  3.1.1. Công tác tổ chức kế toán
  3.1.2. Sử dụng các tài khoản kế toán .
  3.2. BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SX KINH DOANH.
  3.2.1. Không ngừng nâng cao chất lượng, hạ thấp giá thành sản phẩm .
  3.2.2. Quản lý và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả
  3.2.3.Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp
  3.2.4. Mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, tìm các khách hàng mới

  TÀI LIỆU THAM KHẢO .

  PHÇN Më §ÇU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Trong những năm gần đây, nước ta đã chuyển mình rõ nét trên nhiều lĩnh vực, trong đó nền kinh tế cũng có sự thay đổi về cơ chế quản lý lẫn cơ chế kinh tế. Đặc biệt, năm 2005 Luật doanh nghiệp ra đời đã tạo ra bước ngoặc lớn trong hoạt động của các loại hình doanh nghiệp. Một công ty ra đời với mục tiêu chính là lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, năm sau tăng trưởng hơn năm trước. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh phải định ra hướng đi phù hợp cho riêng mình thì mới có thể tồn tại và phát triển được. Trong các yếu tố phản ảnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì có thể nói việc tiêu thụ sản phẩm nhanh, nhiều không những phản ánh hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn tác động thúc đẩy ngược lại quá trình tái sản xuất của đơn vị, thúc đẩy sản xuất kỹ thuật, cải tiến tổ chức sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu sản xuất của khách hàng trên thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty và đạt được lợi nhuận cao nhất.
  Công tác Kế toán trong doanh nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng, phản ảnh trung thực, khách quan quá trình sản xuất và hiệu quả kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt kế toán xác định doanh số của đơn vị làm đầy đủ, chặt chẽ, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ sẽ giúp cho doanh nghiệp thuận lợi trong xác định kết quả kinh doanh, từ đó xây dựng phương án hoạt động cho đơn vị phù hợp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của các yếu tố trên về vấn đề tiêu thụ sản phẩm, công tác kế toán để đạt được mục tiêu cuối cùng là doanh thu và lợi nhuận nên em quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần H&T” để làm Chuyên đề tốt nghiệp cho mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu.
  Cách thể hiện và đánh giá từng loại tài khoản ở các nghiệp vụ kế toán liên quan đến kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.


  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Các loại tài khoản liên quan đến kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

  Phương pháp nghiên cứu
  - Sử dụng phương pháp phỏng vấn, trao đổi trực tiếp.
  - So sánh với các quy chuẩn của hệ thống kế toán Việt Nam

  Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài.
  Chuyên đề phản ánh đầy đủ cách thể hiện từng nghiệp vụ kế toán tại công ty liên quan đến doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Qua đây giúp cho chúng ta thấy được những ưu điểm của việc thực hiện đầy đủ các bút toán, sử dụng đúng các tài khoản theo quy định và sử dụng các tài khoản phù hợp đối với công ty.

  Bố cục Chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP H&T.
  Chương III: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tại công ty và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần H&
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần H& sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status