Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của công ty CP Mekonimex

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của công ty CP Mekonimex

  MỤC LỤC
  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU . 1
  1.1. Lý do chọn đề tài . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu . 2
  1.3.1. Không gian . 2
  1.3.2. Thời gian . 2
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 2
  1.4. Lược khảo tài liệu . 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Phương pháp luận . 4
  2.1.1. Các vấn để cơ bản về thị trường . 4
  2.1.2. Các vấn để cơ bản về xuất khẩu hàng hóa . 5
  2.2. Tình hình xuất khẩu gạo của cả nước . 8
  2.2.1 Tình hình xuất khẩu gạo . 8
  2.2.2 Chủ trương và định hướng của chính phủ 18
  2.3. Phương pháp nghiên cứu . 20
  2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 20
  2.3.2. Phương pháp phân tích số liệu . 21
  Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC
  PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 24
  GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên - 6 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo
  Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex
  3.1. Giới thiệu về công ty 24
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 24
  3.1.2. Ngành nghề kinh doanh 26
  3.2. Tình hình tổ chức hoạt động . 27
  3.2.1. Nhân sự và cơ cấu tổ chúc . 27
  3.2.2. Tổ chức thu mua, chế biến và phân phối 31
  3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty . 33
  3.3.1 Kết quả hoạt động từ năm 2007 - 2009 33
  3.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2010 . 36
  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO . 37
  4.1. Phân tích tình hình thu mua 37
  4.1.1. Tình hình thu mua gạo thành phẩm 37
  4.1.2. Tình hình thu mua gạo nguyên liệu 42
  4.2. Tình hình tiêu thụ 46
  4.2.1 Sản lượng tiêu thụ 46
  4.2.2 Doanh thu . 47
  4.3. Phân tích thực trạng xuất khẩu qua 3 năm 2007- 2009 49
  4.3.1. Phân tích theo thị trường . 49
  4.3.2. Phân tích theo mặt hàng 60
  4.4. Phân tích tác động của sản lượng và giá cả đến hoạt động xuất khẩu . 67
  4.4.1. Tác động tới doanh thu 67
  4.4.2. Tác động đến chi phí sản xuất . 73
  4.5. Phân tích lợi nhuận và các chỉ tiêu hiệu quả 82
  4.5.1 Lợi nhuận gộp trong hoạt động xuất khẩu gạo . 82
  4.5.2 Tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh . 83
  GVHD: ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên - 7 - SVTH: Lê Phạm Hiền Thảo
  Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex
  4.5.3 Các chỉ tiêu hiệu quả 84
  4.6. Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến xuất khẩu . 86
  4.6.1 Môi trường trong nước 86
  4.6.2. Môi trường nước ngoài 89
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH
  TRANH CỦA CÔNG TY . 95
  5.1. Tổng hợp các yếu tố tác động 95
  5.1.1. Môi trường bên trong 95
  5.1.2. Môi trường bên ngoài 96
  5.1.3. Xây dựng ma trận SWOT 97
  5.2. Định hướng phát triển 1 00
  5.2.1. Mục tiêu của Công ty 100
  5.2.2. Lựa chọn giải pháp . 1 00
  5.3. Giải pháp . 1 01
  5.3.1. Kết hợp dọc ngược chiều và nâng cao chất lượng sản phẩm 1 01
  5.3.2. Phát triển thị trường 1 02
  5.3.3. Đào tạo nhân lực . 1 03
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 1 05
  6.1. Kết luận 105
  6.2. Kiến nghị 105
  6.2.1. Đối với Nhà Nước 1 05
  6.2.2. Đối với doanh nghiệp 106
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 07  Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Cty CP Mekonimex
  Chương 1: GIỚI THIỆU
  1.1 Lý do chọn đề tài
  Trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xuất khẩu là
  một ngành nghề được đánh giá cao trong việc mang lại nguồn ngoại tệ không
  nhỏ cho quốc gia, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước. Bên cạnh
  đó, với khí hậu nhiệt đới gió mùa thích hợp cho cây lúa, cộng thêm đất đai màu
  mỡ và giá nhân công rẻ, đã giúp gạo trở thành mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh
  của Việt Nam. Từ đó đưa nước ta đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu mặt hàng
  này. Việc phát triển nghề trồng lúa và có những biện pháp hỗ trợ cho các doanh
  nghiệp xuất khẩu mà đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, để nước ta giữ
  vững vị trí xuất khẩu trên thương trường quốc tế là vấn đề luôn được nhà nước
  xem trọng.
  Thêm vào đó, từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay, tuy đã tạo ra nhiều
  cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức cho các doanh nghiệp trong nước. Phải
  tự đổi mới để thích nghi với những thay đổi trong môi trường kinh doanh là vấn
  đề đã và đang được các công ty hết sức quan tâm, Công Ty Cổ Phần Nông Sản
  Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ cũng không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nằm
  trong ngành nghề xuất khẩu được nhà nước khuyến khích, giúp đỡ nhưng Công
  ty vẫn không chủ quan trước những khó khăn và thách thức. Nâng cao khả năng
  cạnh tranh và tạo uy tín trên thương trường luôn là mục tiêu được Công ty chú
  trọng và từng bước thực hiện trong thời gian qua.
  Vì những lý do trên, cùng với thời gian thực tập tại Công ty, thiết nghĩ
  việc nghiên cứu đề tài “Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Cổ Phần
  Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ” là cần thiết. Nhằm giúp công ty biết
  được những thành công và hạn chế trong những năm qua. Để từ đó có những giải
  pháp, kịp thời xây dựng chiến lược phát triển Công ty tốt hơn trong tương lai.
  Góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp.

  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích tình xuất khẩu mặt hàng gạo của Công ty từ năm 2007 đến
  6/2010, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sản lượng xuất khẩu gạo của
  Công ty trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  Để đạt được mục tiêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề cụ thể
  như sau:
   Mục tiêu 1: Phân tích tình hình xuất khẩu gạo qua các năm.
   Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động xuất
  khẩu gạo của công ty.
   Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình xuất khẩu,
  nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong tương lai.
  1.3 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Không gian
  Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực
  Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ. Các số liệu trong đề tài chủ yếu được cung cấp từ nội
  bộ Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ.
  1.3.2 Thời gian
  Đề tài nghiên cứu về tình hình xuất khẩu của công ty trong khoảng thời
  gian từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010.
  Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 9.9.2010 đến ngày 15.11.2010
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
  Công ty xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm nhưng chiếm
  phần lớn và chủ đạo là gạo. Nên đề tài chủ yếu nghiên cứu sâu về thực trạng xuất
  khẩu mặt hàng gạo của công ty.

  1.4 Lược khảo tài liệu
  Luận văn tốt nghiệp của Lê Thị Cẩm Dân, đề tài “phân tích tình hình xuất
  khẩu gạo của Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ -
  Mekonimex/ns”. Nội dung đề tài nghiên cứu chi tiết về tình hình xuất khẩu gạo
  của công ty qua ba năm 2005 - 2007, thông qua việc phân tích các tiêu chí về sản
  lượng, kim ngạch, giá cả theo từng thị trường, mặt hàng. Bên cạnh đó, đề tài còn
  đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty qua các chỉ
  tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu
  quả xuất khẩu của công ty. Tuy nhiên, đề tài chỉ tập trung phân tích tình hình
  xuất khẩu của Công ty mà chưa đề cập tới các nhân tố ảnh hưởng từ môi trường
  bên ngoài như khách hàng, chính sách pháp luật trong nước, đối thủ cạnh tranh .

  Xem Thêm: Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của công ty CP Mekonimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của công ty CP Mekonimex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status