Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hệ thống quản lý nhân sự của công ty xây dựng An Phước

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hệ thống quản lý nhân sự của công ty xây dựng An Phước

  MỤC LỤC
  -----o0o-----
  Lời cảm ơn 1
  Lời nói đầu 2
  Chương 1: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự chung 4
  1.1. Hệ thống hiện tại và nhược điểm của chúng 4
  1.2. Yêu cầu của hệ thống 5
  1.3. Những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống mới 5
  Chương 2: Lý thuyết cơ sở dữ liệu 7
  2.1. Phương pháp phân tích 7
  2.1.1. Sự cần thiết của việc phân tích bài toán với bài toán quản lý 7
  2.1.2. Phương pháp mô hình trong phân tích thiết kế hệ thống 7
  2.1.3. Đặc điểm của phương pháp mô hình hóa trong phân tích và thiết kế hệ thống 8
  2.1.4. Những công dụng gắn liền 9
  2.2. Các khái niệm cơ bản 10
  2.2.1. Cơ sở dữ liệu 10
  2.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 10
  2.2.3. Thực thể 10
  2.2.4. Thuộc tính 11
  2.2.5. Khóa 11
  2.2.6. Quan hệ 11
  2.2.7. Các dạng chuẩn 11
  2.2.8. Phép phân rã một sơ đồ quan hệ 12
  2.3. Các bước xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu 12
  2.3.1. Khảo sát thực tế 12
  2.3.2. Kiểm soát và chuẩn hóa mô hình 13


  Chương 3: Phân tích hệ thống quản lý nhân sự của công ty xây dựng
  An Phước 14
  3.1. Phân tích hệ thống 14
  3.1.1. Mục đích và nhiệm vụ 14
  3.1.2. Phân tích hệ thống thông tin 14
  3.2. Tóm tắt chức năng của hệ thống 15
  3.2.1. Tóm tắt các chức năng cơ bản 15
  3.2.2. Phân tích biểu đồ phân cấp chức năng 16
  3.3. Các sơ đồ 18
  3.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 19
  3.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 20
  3.3.3. Biểu đồ mức dưới đỉnh 21
  Chương 4: Thiết kế hệ thống quản lý nhân sự của công ty xây dựng
  An Phước 27
  4.1. Thiết kế quan niệm 27
  4.2. Mối quan hệ giữa các bảng 31
  4.2.1. Mối quan hệ giữa bảng hồ sơ nhân viên và các bảng khác 31
  4.2.2. Mối quan hệ giữa các bảng khác 34
  4.3. Thiết kế logic 34
  4.3.1. Bảng ngoại ngữ 35
  4.3.2. Bảng trình độ văn hóa 36
  4.3.3. Bảng phòng ban 36
  4.3.4. Bảng chức vụ 36
  4.3.5. Bảng chuyên môn 36
  4.3.6. Bảng dân tộc 36
  4.3.7. Bảng tôn giáo 37
  4.3.8. Bảng hợp đồng lao động 37
  4.3.9. Bảng lương cơ bản 37
  4.3.10. Bảng ngạch lương 37
  4.3.11. Bảng tỉnh thành 37
  4.3.12. Bảng bậc lương 38
  4.3.13. Bảng bảo hiểm xã hội 38
  4.3.14. Bảng bảo hiểm y tế 38
  4.3.15. Bảng khen thưởng 38
  4.3.16. Bảng kỷ luật 39
  4.3.17. Bảng quá trình công tác 39
  4.3.18. Bảng sổ lương 39
  4.3.19. Bảng hồ sơ nhân viên 40
  4.3.20. Mô hình liên kết thực thể E – R 41
  4.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu 42
  4.4.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu 42
  4.4.2. Khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu 42
  4.4.3. Chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu 42
  4.4.4. Mô hình liên kết E – R 44
  4.5. Thiết kế các module chương trình 45
  4.6. Module chương trình 48
  4.6.1. Module hồ sơ nhân viên 48
  4.6.2. Module tìm kiếm 49
  4.6.3. Module báo cáo 50
  4.6.4. Module tính lương 51
  Chương 5: Chương trình và kết quả thực hiện 52
  5.1. Đặt vấn đề 52
  5.2. Chức năng của các form 53
  Kết luận 83
  Lời cam đoan 84
  Tài liệu tham khảo 85


  DANH MỤC HÌNH
  -----o0o-----
  Hình 1: Biểu đồ phân cấp chức năng 17
  Hình 2: Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 19
  Hình 3: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 20
  Hình 4: Sơ đồ chức năng quản lý hồ sơ 22
  Hình 5: Sơ đồ chức năng quản lý lương 23
  Hình 6: Sơ đồ chức năng tra cứu 24
  Hình 7: Sơ đồ chức năng thống kê 25
  Hình 8: Mô hình thực thể liên kết E – R 41
  Hình 9: Mô hình liên kết E – R 44
  Hình 10: Module chỉnh sửa hồ sơ 45
  Hình 11: Module trả lương 45
  Hình 12: Module tính lương 46
  Hình 13: Module thống kê báo cáo 46
  Hình 14: Module tra cứu 47
  Hình 15: Module hồ sơ nhân viên 48
  Hình 16: Module tìm kiếm 49
  Hình 17: Module báo cáo 50
  Hình 18: Module tính lương 51
  LỜI NÓI ĐẦU
  -----o0o-----


  Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đang phát triển một cách nhanh chóng, nó đã làm thay đổi bộ mặt toàn cầu và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp trong thời đại ngày nay. Khoa học – công nghệ đã đưa nhân loại chuyển dần từ nền văn minh công nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp hay còn gọi là nền kinh tế tri thức. Trong đó công nghệ thông tin là hạt nhân, là động lực cơ bản trực tiếp. Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay thì công nghệ thông tin càng đặc biệt quan trọng cho mọi quốc gia nhất là đối với các nước phát triển muốn hòa nhập vào nền kinh tế thế giới như nước ta.
  Một trong những ứng dụng của công nghệ thông tin là việc áp dụng vào quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Thông tin được thể hiện và lưu trữ dưới dạng dữ liệu, chương trình trên một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu làm tăng thêm đáng kể các công việc có liên quan đến quản lý.
  Hệ thống quản lý nhân sự là một bài toán điển hình trong các bài toán quản lý. Nó đòi hỏi hệ thống quản lý phải sắp xếp một cách đầy đủ hợp lý và chính xác sao cho công việc được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bằng phần mềm tin học cho phép ta xây dựng những phần mềm đáp ứng đòi hỏi của bài toán này.
  Trong đồ án này của em đề cập đến phương pháp quản lý nhân sự - tiền lương của các cơ quan doanh nghiệp nói chung và công ty xây dựng An Phước nói riêng có sự hỗ trợ của máy tính.
  Trong bài toán “ Quản lý nhân sự ” này ta có thể: thêm, sửa, xóa, Bất kỳ một nhân viên nào và có thể tìm kiếm nhanh chóng về một nhân viên nào đó trong cơ quan để biết những thông tin của nhân viên đó, lương của nhân viên đó là bao nhiêu, trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ như thế nào để cơ quan có điều kiện đào tạo thêm và đến năm bao nhiêu thì tăng lương cho nhân viên này, Đây là một trong những vấn đề mà bài toán phần nào đề cập tới, hơn nữa bài toán này còn được phát triển rộng rãi trong quản lý nhân sự tiền lương của cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh.

  Chương 1
  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
  QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHUNG


  1.1. HỆ THỐNG HIỆN TẠI VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHÚNG
  Trong những năm trước đây do điều kiện kinh tế chưa phát triển, quy mô của các cơ quan tổ chức ở nước ta chưa rộng rãi nên việc sử dụng máy tính trong công tác quản lý nói chung và quản lý nhân sự nói riêng chưa được ứng dụng nhiều. Công tác quản lý tiền lương chủ yếu thực hiện bằng phương pháp thủ công. Khi nền kinh tế đang gặp khó khăn, quy mô của các tổ chức còn nhỏ thì việc quản lý nhân sự bằng phương pháp thủ công là phù hợp và đáp ứng được yêu cầu hiện tại.
  Nhưng ngày nay nền kinh tế càng phát triển nhu cầu của con người ngày càng tăng lên, số người làm việc trong các tổ chức, cơ quan ngày càng nhiều, quy mô các tổ chức ngày càng lớn. Do đó việc quản lý thủ công phần nào đã không còn phù hợp với xu hướng thời đại mới. Ta có thể nhận thấy một số yếu kém của công tác thủ công như sau:
  - Việc lưu trữ thông tin phức tạp, phải dùng nhiều hồ sơ, sổ sách.
  - Việc chỉnh sửa, nâng cấp gặp rất nhiều khó khăn bởi vì mỗi khi thay đổi phải hủy bỏ toàn bộ hồ sơ cũ và viết lại toàn bộ. Giấy tờ trình bày kém không có tính thẩm mỹ.
  - Việc quản lý phải trải qua nhiều khâu trung gian, nhiều phòng ban, từ đó dẫn đến cơ cấu tổ chức không hợp lý, gây ra ùn tắc quá tải, quá trình thông tin liên lạc không thông suốt, mất nhiều thời gian không đáp ứng được nhu cầu thông tin nhanh chóng.
  - Đối với các thông tin, dữ liệu phức tạp và đặc biệt rất khó tránh khỏi những thiếu sót trong việc lưu trữ thông tin bổ sung, sửa đổi, cập nhật, thống kê.
  - Trong một tổ chức lớn việc quản lý bằng phương pháp thủ công sẽ rất phức tạp đòi hỏi phải có một lực lượng lớn nhân viên để giải quyết công việc do đó tạo ra một bộ máy tổ chức cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả.
  1.2. YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG
  Những năm gần đây máy tính được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị tổ chức kinh doanh. Do đó rất nhiều bài toán phức tạp, cồng kềnh đã được giải quyết trên máy tính, nó mang lại lợi ích đáng kể về kinh tế, năng suất lao động và có độ tin cậy cao. Các bài toán được đưa vào máy tính và dần được tối ưu hóa, hệ thống quản lý nhân sự cần phải có thông tin nhân sự nào đó một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác, phải khắc phục được những nhược điểm và phát huy những ưu điểm của thông tin . Thống kê để hệ thống ngày càng tối ưu.
  1.3. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MỚI Từ những yêu cầu trên, một hệ thống quản lý nhân sự nếu được áp dụng công nghệ thông tin có thể đáp ứng nhu cầu mà công tác quản lý thủ công không làm được, cụ thể là:
  - Với việc sử dụng máy tính cập nhật chỉnh sửa in ấn các thông tin về nhân sự tiền lương sẽ rất nhanh chóng chính xác, việc lưu trữ bằng máy tính sẽ trở nên vô cùng thuận lợi, các thông tin được cập nhật vào máy tính, chỉnh sửa chính xác rồi ghi lên đĩa giúp cho công việc bảo quản được an toàn gọn nhẹ.
  - Phần mềm quản lý nhân sự có thể áp dụng được những yêu cầu về mặt thông tin nhân sự cho ban lãnh đạo và các cá nhân cần quan tâm, với chức năng xử lý nó sẽ giảm bớt số nhân viên làm việc này, chỉ cần một số người có trình độ được đào tạo là đủ. Do đó sẽ giảm bớt được một số nhân viên không cần thiết.
  - Hệ thống mới của các máy tính được nối mạng với nhau giúp cho việc trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và thông suốt.
  Tuy nhiên việc chuyển đổi từ phương pháp thủ công sang phương pháp quản lý bằng máy tính cũng gặp phải nhiều khó khăn riêng của nó như: phải có thời gian cũng như kinh phí để xây dựng hệ thống mới bao gồm các thiết bị, máy móc, xây dựng các phần mềm quản lý, đào tạo người sử dụng. Việc cập nhật xử lý những thông tin của hệ thống mới mất nhiều thời gian do số liệu nhiều, cũ, bị hư hỏng, bị phân tán, bị lão hóa theo thời gian, sự không thống nhất của những người sử dụng hệ thống mới.


  Chương 2
  LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU


  2.1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
  2.1.1. Sự cần thiết của việc phân tích bài toán với bài toán quản lý
  Phân tích hệ thống là bước cực kì quan trọng trong cả quá trình tạo ra một sản phẩm phần mềm quản lý nói chung.
  Thiết kế là cốt lõi của kỹ nghệ phần mềm mà nếu phần thiết kế chặt chẽ và có chất lượng thì hệ thống về sau sẽ làm việc cực kỳ hiệu quả.
  Việc phân tích thiết kế tức là ta đi tìm hiểu về hệ thống, tìm cách giải quyết các vấn đề phức tạp đặt ra của hệ thống.
  Phân tích chi tiết bao gồm:
  - Phân tích dữ liệu.
  - Phân tích các hoạt động xử lý.
  2.1.2. Phương pháp mô hình trong phân tích thiết kế hệ thống
  Mô hình (model) là một dạng trừu tượng hoá của một hệ thống thực. Mô hình chính là một hình ảnh, một biểu diễn của một hệ thống thực nó được diễn tả ở một mức trừu tượng nào đó, theo một quan điểm nào đó hay theo một hình thức nào đó như: phương trình, bảng, đồ thị Mô hình có xu hướng dạng biểu đồ tức là đồ thị gồm các nút cung.
  Việc dùng mô hình để nhận thức và diễn tả một hệ thống được gọi là mô hình hoá.
  Mục đích của mô hình hoá là làm cho bài toán dễ hiểu, làm phương tiện trao đổi để hoàn chỉnh.
  Mọi mô hình đều phản ánh hệ thống theo một mức độ trừu tượng hoá nào đó. Có hai mức độ chính:
  - Mức logic: Tập trung mô tả bản chất của hệ thống và mục đích hoạt động của hệ thống, bỏ qua các yếu tố về tổ chức thực hiện và biện pháp cài đặt.
  - Mức vật lý: Quan tâm đến các mặt như phương pháp, công cụ, tác nhân, địa điểm, thời gian, hiệu năng, yêu cầu của mô hình làm rõ kiến trúc vật lý của hệ thống.
  2.1.3. Đặc điểm của phương pháp mô hình hóa trong phân tích và thiết kế hệ thống
  - Đây là phương pháp phân tích và thiết kế có cấu trúc, một phương pháp rất phổ biến, có tư duy nhất quán, chặt chẽ, dễ đọc dễ hiểu, dễ áp dụng, tăng khả năng thành công cho các ứng dụng và đã chứng tỏ nó rất có ích trong nhiều bài toán phân tích các hệ thống thực tiễn.
  - Bắt nguồn từ cách tiếp cận hệ thống, được hoàn thiện theo cách phân tích từ trên xuống dưới.
  - Các hoạt động trong quá trình phân tích được tiến hành theo một trình tự khoa học, mang tính công nghệ cao.
  - Sử dụng một nhóm các công cụ kỹ thuật và mô hình để ghi nhận phân tích hệ thống.
  - Chỉ ra những công cụ sẽ được dùng ở từng giai đoạn của quá trình phân tích.
  - Có sự tách bạch giữa mô hình vật lý và mô hình logic.
  - Cho phép ghi nhận vai trò của người sử dụng trong các giai đoạn phát triển hệ thống.
  - Giảm được độ phức tạp khi phát triển hệ thống.
  - Được thể hiện dưới cùng dạng ngôn ngữ thế hệ thứ tư nên không cần những lập trình viên chuyên nghiệp.
  - Việc thiết kế kết hợp với các bản mẫu giúp cho người dùng sớm hình dung được hệ thống mới trong đó vai trò của người sử dụng được nhấn mạnh đặc biệt.
  2.1.4. Những công dụng gắn liền
  ã Sơ đồ phân cấp chức năng nghiệp vụ:
  Nhằm xác định chức năng nghiệp vụ công việc cần làm và mối quan hệ phân mức giữa chúng nhằm trả lời những câu hỏi như: thực hiện công việc gì? xử lý cái gì? Từ đó xác định được thông tin gì cần và làm thế nào để có chúng.
  ã Sơ đồ luồng dữ liệu:
  Công cụ mô tả dòng thông tin nghiệp vụ kết nối giữa các chức năng trong một phạm vi được xét. Sơ đồ luồng dữ liệu nhằm diễn tả tập hợp các chức năng của hệ thống, thể hiện mối quan hệ trước sau trong quá trình xử lý và trao đổi thông tin cho nhau. Đây là công cụ chính của quá trình phân tích thiết kế hệ thống và xử lý làm cơ sở để thiết kế, trao đổi dữ liệu.
  ã Mô hình thực thể mối quan hệ (ERD):
  Được biểu diễn dưới dạng một đồ thị trong đó các nút là các thực thể còn các cung là các mối quan hệ để dễ nhận thức và trao đổi.
  ã Mô hình quan hệ:
  Là cách thức biểu diễn dữ liệu ở dạng các bảng/quan hệ, dựa trên lý thuyết toán học, đại số tập hợp mà nó có một cơ sở lý thuyết rất vững chắc.
  ã Từ điển dữ liệu:
  Mô tả nội dung của các sự vật hay đối tượng theo định nghĩa có cấu trúc. Từ điển dữ liệu liệt kê các mục từ chỉ tên gọi theo một thứ tự nào đó và giải thích các tên một cách chính xác, chặt chẽ, ngắn gọn để cả người dùng và người phân tích đều hiểu đầu vào đầu ra và luồng dữ liệu luân chuyển.
  ã Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc(SQL):
  Là ngôn ngữ sử dụng để truy vấn, tìm kiếm dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong SQL.
  2.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
  2.2.1. Cở sở dữ liệu

  Xem Thêm: Phân tích hệ thống quản lý nhân sự của công ty xây dựng An Phước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hệ thống quản lý nhân sự của công ty xây dựng An Phước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status