Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập trong điều trị suy hô hấp cấp tại Khoa cấp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập trong điều trị suy hô hấp cấp tại Khoa cấp

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
  LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC
  NĂM - 2011
  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN . 4
  1.1. Suy hô hấp cấp và thông khí nhân tạo 4
  1.1.1. Dịch tễ học suy hô hấp cấp tại các cơ sở hồi sức cấp cứu 4
  1.1.2. Tình hình áp dụng thông khí nhân tại các khoa hồi sức cấp cứu 5
  1.1.3. Biến chứng của thông khí nhân tạo và nội khí quản . 8
  1.2. Đại cương về thông khí nhân tạo không xâm nhập 9
  1.2.1. Khái niệm thông khí nhân tạo không xâm nhập 9
  1.2.2. Lịch sử phát triển thông khí nhân tạo không xâm nhập 10
  1.2.3. Nguyên lý kỹ thuật và phương tiện thông khí nhân tạo không xâm nhập 11
  1.2.4. Tác động sinh lý và biến chứng của TKNTKXN 22
  1.3. TKNTKXN cho bệnh nhân SHHC: bằng chứng và khuyến cáo 26
  1.3.1. Bằng chứng về hiệu quả của TKNTKXN . 26
  1.3.2. Chỉ định của thông khí nhân tạo không xâm nhập 31
  1.3.3. Tình hình áp dụng TKNTKXN trong thực hành lâm sàng . 31
  1.4. Thông khí nhân tạo không xâm nhập tại khoa cấp cứu 33
  1.4.1. Khoa cấp cứu có thích hợp để áp dụng TKNTKXN . 33
  1.4.2. Hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập tại khoa cấp cứu . 34
  1.4.3. Nghiên cứu về thông khí nhân tạo không xâm nhập tại Việt Nam . 36

  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38
  2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân vào nghiên cứu và tiêu chuẩn chọn bệnh nhân trong các tài liệu 38
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại bệnh nhân khỏi nghiên cứu . 38
  2.2. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU . 39
  2.2.1. Máy thở . 39
  2.2.2. Mặt nạ . 40
  2.2.3. Các phương tiện khác . 41
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 42
  2.3.2. Cỡ mẫu 43
  2.3.3. Thu thập số liệu . 45
  2.3.4. Đánh giá và phân tích kết quả . 47
  2.3.5. Quy trình hồi sức hô hấp trong nghiên cứu 48
  2.3.6. Các tiêu chuẩn và định nghĩa 51
  2.3.7. Tính đạo đức y học . 52

  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 55
  3.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu . 55
  3.1.1. Các nhóm bệnh gây suy hô hấp cấp 55
  3.1.2. Đặc điểm lâm sàng 56
  3.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng khi đưa vào nghiên cứu . 57
  3.1.4. Đặc điểm khí máu động mạch khi bắt đầu nghiên cứu . 58
  3.1.5. Điểm APACHE II 24 giờ đầu, các mức độ nặng và bệnh lý nền 59
  3.2. Hiệu quả của TKNTKXN đánh giá qua kết quả điều trị 61
  3.2.1. Kết quả điều trị của nhóm TKNTKXN so với nhóm chứng . 61
  3.2.2. So sánh kết quả điều trị của nhóm TKNTKXN thành công với nhóm TKNTKXN thất bại 66
  3.2.3. Kết quả điều trị của nhóm TKNTKXN sau khi thở ô xy ban đầu thất bại 70
  3.2.4. Kết quả điều trị của nhóm thành công so với nhóm thất bại trong nhóm TKNTKXN sau khi thở ô xy ban đầu thất bại 73
  3.2.5. So sánh kết quả điều trị của nhóm TKNTKXN từ đầu với nhóm TKNTKXN sau khi thở ô xy ban đầu thất bại 75
  3.2.6. Kết quả theo các nhóm bệnh gây SHHC . 76
  3.3. Biến đổi các thông số lâm sàng và khí máu động mạch khi TKNTKXN . 78
  3.3.1. Diễn biến các thông số lâm sàng ở nhóm TKNKXN 78
  3.3.2. Diễn biến khí máu động mạch ở nhóm TKNTKXN . 81
  3.3.3. Diễn biến lâm sàng của nhóm TKNTKXN sau khi thở ô xy ban đầu thất bại . 83
  3.3.4. Diễn biến khí máu động mạch của nhóm TKNTKXN sau khi thở ô xy ban đầu thất bại . 84
  3.4. Yếu tố liên quan đến thành công/thất bại của TKNTKXN và tử vong 85
  3.4.1. Yếu tố liên quan đến thành công (không NKQ)/thất bại (đặt NKQ) của nhóm TKNTKXN 85
  3.4.2. Yếu tố liên quan đến tử vong của bệnh nhân SHHC được TKNTKXN 88
  3.5. Các biến chứng của TKNTKXN và sự thích ứng của bệnh nhân với TKNTKXN 89
  3.6. Thông số và thời gian TKNTKXN . 90

  Chương 4: BÀN LUẬN . . 92
  4.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu . 93
  4.1.1. Các nhóm bệnh gây suy hô hấp cấp 94
  4.1.2. Đặc điểm lâm sàng 95
  4.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng . 96
  4.1.4. Đặc điểm khí máu động mạch khi bắt đầu nghiên cứu 96
  4.1.5. Điểm APACHE II 24 giờ đầu, các mức độ nặng và bệnh lý nền . 97
  4.2. Hiệu quả của TKNTKXN đánh giá qua các kết quả điều trị 98
  4.2.1. Tỷ lệ thành công/thất bại và tỷ lệ đặt nội khí quản . 99
  4.2.2. Thời gian nằm viện 105
  4.2.3. Thời gian thông khí nhân tạo . 107
  4.2.4. Các biến chứng liên quan đến NKQ và TKNT xâm nhập 108
  4.2.5. Tỷ lệ dùng thuốc vận mạch và thuốc an thần giảm đau 110
  4.2.6. Tỷ lệ tử vong 111
  4.3. Diễn biến lâm sàng và khí máu động mạch 113
  4.4. Yếu tố dự đoán thành công/thất bại của TKNTKXN . 118
  4.5. Biến chứng của TKNTKXN . 121
  4.6. Điểm yếu của nghiên cứu . 122
  KẾT LUẬN . 124
  KIẾN NGHỊ 126
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1. Các nhóm bệnh gây suy hô hấp ở hai nhóm bệnh nhân nghiên cứu 55
  Bảng 3.2. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu khi chọn vào nghiên cứu . 56
  Bảng 3.3. Đặc điểm cận lâm sàng khi vào viện của bệnh nhân nghiên cứu 57
  Bảng 3.4. Đặc điểm khí máu động mạch của bệnh nhân khi chọn vào nghiên cứu . 58
  Bảng 3.5. Điểm APACHE II 24 giờ đầu, EF% thất trái và điểm viêm phổi 59
  Bảng 3.5a. Bệnh lý nền 59
  Bảng 3.6. Kết quả điều trị của nhóm TKNTKXN và nhóm chứng . 61
  Bảng 3.7. So sánh kết quả điều trị giữa nhóm TKNTKXN và nhóm chứng rút gọn 62
  Bảng 3.8. Chỉ định và thời điểm đặt NKQ 64
  Bảng 3.9. Thời gian lưu NKQ và TKNT xâm nhập 64
  Bảng 3.10. Biến chứng liên quan NKQ và TKNT . 65
  Bảng 3.11. Kết quả dùng vận mạch và an thần 66
  Bảng 3.12. So sánh thời gian nằm viện và tử vong ở nhóm TKNTKXN thành công và nhóm TKNTKXN thất bại . 67
  Bảng 3.13. So sánh nhiểm khuẩn bệnh viện ở nhóm TKNTKXN thành công và nhóm TKNTKXN thất bại 68
  Bảng 3.14. So sánh dùng thuốc vận mạch, an thần, giảm đau của nhóm TKNTKXN thành công và nhóm TKNTKXN thất bại . 69
  Bảng 3.15. So sánh thời gian TKNT của nhóm TKNTKXN thành công và nhóm TKNTKXN thất bại . 70
  Bảng 3.16. Kết quả điều trị của nhóm chứng thở ô xy thất bại . 71
  Bảng 3.17. Nhiễm khuẩn bệnh viện của nhóm chứng thở ô xy thất bại 72
  Bảng 3.18. Dùng thuốc vận mạch và thuốc an thần, giảm đau ở nhóm chứng thở ô xy thất bại . 72
  Bảng 3.19. Thời gian TKNT của nhóm chứng thở ô xy thất bại . 73
  Bảng 3.20. Tỷ lệ tử vong và thời gian nằm viện của nhóm thở ô xy thất bại chuyển TKNTKXN . 73
  Bảng 3.21. Dùng thuốc vận mạch và an thần giảm đau của nhóm thở ô xy thất bại chuyển TKNTKXN 74
  Bảng 3.22. So sánh kết quả điều trị chung giữa nhóm TKNTKXN từ đầu và nhóm TKNTKXN sau khi thở ô xy thất bại 75
  Bảng 3.23. So sánh kết quả điều trị đặt NKQ và TKNT giữa nhóm TKNTKXN từ đầu và nhóm TKNTKXN sau khi thở ô xy thất bại
  Bảng 3.24. Kết quả điều trị ở nhóm bệnh nhân SHHC do đợt mất bù BPTNMT . 76
  Bảng 3.25. Kết quả điều trị nhóm bệnh nhân suy hô hấp do phù phổi cấp huyết động . 76
  Bảng 3.26. Kết quả điều trị nhóm bệnh nhân suy hô hấp cấp do viêm phổi . 77
  Bảng 3.27. Kết quả điều trị nhóm bệnh nhân có hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) do viêm phổi 78
  Bảng 3.28. Diễn biến các thông số lâm sàng ở nhóm TKNTKXN . 78
  Bảng 3.29. Diễn biến khí máu động mạch ở nhóm TKNTKXN . 81
  Bảng 3.30. Diễn biến pH, PaCO2 và HCO3- của nhóm bệnh nhân có BPTNMT . 83
  Bảng 3.31. Diễn biến lâm sàng của nhóm TKNTKXN sau khi thở ô xy thất bại . 83
  Bảng 3.32. Diễn biến khí máu động mạch của nhóm TKNTKXN sau khi thở ô xy thất bại . 84
  Bảng 3.33. Diễn biến pH, PaCO2 và HCO3- của nhóm bệnh nhân có BPTNMT . 85
  Bảng 3.34. Yếu tố liên quan đến thành công của TKNTKXN 85
  Bảng 3.35. Yếu tố liên quan đến thành công của TKNTKXN ở bệnh nhân BPTNMT . 86
  Bảng 3.36. Yếu tố liên quan đến thành công của TKNTKXN ở bệnh nhân phù phổi cấp huyết động . 86
  Bảng 3.37. Yếu tố liên quan đến thất bại của TKNTKXN 87
  Bảng 3.38. Nguyên nhân thất bại của TKNTKXN 88
  Bảng 3.39. Yếu tố liên quan đến tử vong 88
  Bảng 3.40. Biến chứng của TKNTKXN và sự chấp nhận, hợp tác của bệnh nhân với TKNTKXN . 89
  Bảng 3.41. Các thông số TKNTKXN 90
  Bảng 3.42. Thời gian TKNTKXN . 91

  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1. Nguy cơ đặt NKQ tích lũy theo thời gian nằm viện giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng . 62
  Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ đặt NKQ tích lũy theo thời gian ở nhóm can thiệp và nhóm chứng rút gọn 63
  Biểu đồ 3.3. Biểu đồ phân tích tỷ lệ sống tích lũy theo thời gian nằm viện của các nhóm nghiên cứu . 68
  Biểu đồ 3.4. Diễn biến nhịp thở của nhóm TKNTKXN và nhóm chứng . 79
  Biểu đồ 3.5. Diễn biến mạch của nhóm TKNTKXN và nhóm chứng . 80
  Biểu đồ 3.6. Diễn biến SpO2 của nhóm TKNTKXN và nhóm chứng 80
  Biểu đồ 3.7. Diễn biến PaO2 của nhóm TKNTKXN và nhóm chứng 81
  Biểu đồ 3.8. Diễn biến SaO2 ở nhóm TKNTKXN và nhóm chứng 82
  Biểu đồ 3.9. Diễn biến pH máu động mạch ở nhóm TKNTKXN và nhóm chứng 82
  Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ thành công của TKNTKXN ở các nhóm SHHC theo bệnh nguyên nhân 86
  DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ
  Hình 2.1. Máy thở BiPAP vision (Respironics) 40
  Hình 2.2. Máy thở VPAP III ST (Resmed) 40
  Hình 2.3. Mặt nạ mặt (Respironics) 41
  Hình 2.4. Mặt nạ Resmed 41
  Sơ đồ 3.1. Tóm tắt kết quả điều trị của bệnh nhân nghiên cứu 60
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Suy hô hấp cấp là cấp cứu hay gặp nhất trong số các bệnh nhân vào viện tại các khoa hồi sức và cấp cứu. Phần lớn các bệnh nhân suy hô hấp cấp cần phải được hỗ trợ thông khí kết hợp với điều trị nội khoa. Cho đến nay, thông khí nhân tạo xâm nhập qua nội khí quản vẫn được coi là biện pháp hỗ trợ hô hấp cơ bản nhất. Tuy nhiên thông khí nhân tạo qua ống nội khí quản lại có nguy cơ gây các biến chứng như nhiễm trùng bệnh viện, viêm phổi liên quan đến thở máy, xẹp phổi .[1],[9],[18].
  Từ những năm 1990, thông khí nhân tạo không xâm nhập qua mặt nạ đã được áp dụng ngày càng phổ biến tại các khoa hồi sức cho bệnh nhân suy hô hấp cấp [2],[30],[44],[115]. So với thông khí nhân tạo xâm nhập, thông khí nhân tạo không xâm nhập có nhiều ưu điểm: (1) tránh được đặt nội khí quản (NKQ) do vậy giảm được tỷ lệ bệnh (như viêm phổi .) và tỷ lệ tử vong liên quan đến NKQ [30],[95]; (2) bệnh nhân có NKQ và thông khí nhân tạo xâm nhập thường phải điều trị tại khoa hồi sức và làm cho khoa hồi sức thường bị quá tải, trong khi đó thông khí nhân tạo không xâm nhập có thể áp dụng cho các bệnh nhân tại các khoa khác và cho phép tiếp cận bệnh nhân trong giai đoạn sớm hơn so với giải pháp đặt NKQ [36],[132],[133]; (3) khi thông khí nhân tạo không xâm nhập, bệnh nhân có thể thở ngắt quãng, ăn uống, nói, khí dung thuốc, khạc đờm . dễ dàng hơn [47],[87],[115].
  Các nghiên cứu tiến hành tại khoa hồi sức đã cho thấy thông khí nhân tạo không xâm nhập có hiệu quả làm giảm tỷ lệ phải đặt NKQ, giảm tỷ lệ tử vong . khi áp dụng cho bệnh nhân suy hô hấp cấp do đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính [2], [15], [20], [44], phù phổi cấp huyết động [71],[112], viêm phổi cộng đồng [54],[81] .
  2
  Một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của thông khí nhân tạo không xâm nhập là áp dụng sớm trong quá trình diễn biến của suy hô hấp cấp [42]. Trên thực tế, bệnh nhân suy hô hấp cấp thường vào khoa cấp cứu trước tiên và như vậy chính giai đoạn nằm tại khoa cấp cứu này là giai đoạn rất quý báu để có thể áp dụng thành công thông khí nhân tạo không xâm nhập. Áp dụng sớm thông khí nhân tạo không xâm nhập ngay từ khoa cấp cứu sẽ giúp tránh phải đặt NKQ tại khoa cấp cứu, tránh được NKQ cho một số đáng kể bệnh nhân (khoảng 20%), giảm các biến chứng nhiễm trùng bệnh viện do ống nội khí quản và thông khí nhân tạo xâm nhập, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải đặt NKQ, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển vào khoa hồi sức [56], kết quả chung là làm giảm tải khoa hồi sức, giảm tỷ lệ tử vong chung cho bệnh nhân suy hô hấp cấp, giảm chi phí điều trị [36].
  Các khuyến cáo gần đây đã bắt đầu khuyên áp dụng thông khí nhân tạo không xâm nhập tại các khoa không phải khoa hồi sức [36],[47]. Thực tế thông khí nhân tạo không xâm nhập cũng đã bắt đầu được áp dụng tương đối phổ biến tại các khoa cấp cứu [12], [14],[22],[58],[142]. Tuy nhiên đáng lưu ý là kết quả thành công hay không của thông khí nhân tạo không xâm nhập còn phụ thuộc vào các điều kiện của khoa phòng như kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên, trang thiết bị và khả năng theo dõi bệnh nhân . [36],[59]. Do vậy, kết quả khả quan của các nghiên cứu tiến hành tại các khoa hồi sức cũng chưa đảm bảo sẽ có kết quả tương tự khi áp dụng thông khí nhân tạo không xâm nhập tại khoa cấp cứu [47]. Đa số các nghiên cứu tiến hành tại các khoa cấp cứu và khoa hô hấp cho thấy thông khí nhân tạo không xâm nhập có hiệu quả ở một số nhóm bệnh nhân suy hô hấp cấp, phù phổi cấp và đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính [12],[71],[101],[123],[133],[135]. Tuy nhiên kết quả của các nghiên cứu này cũng không hoàn toàn thống nhất [154].
  Thực tế lâm sàng thực hành hồi sức cấp cứu đòi hỏi các bằng chứng chứng minh thông khí nhân tạo không xâm nhập thực sự có hiệu quả và phù hợp cho các bệnh nhân suy hô hấp cấp khi áp dụng trong điều kiện của một khoa cấp cứu, nhất là trong điều kiện Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu áp dụng thông khí nhân tạo không xâm nhập cho bệnh nhân suy hô hấp cấp tại khoa cấp cứu. Mục tiêu nghiên cứu
  1. Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập khi áp dụng tại khoa cấp cứu cho bệnh nhân suy hô hấp cấp.
  2. Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng thành công hoặc thất bại khi áp dụng thông khí nhân tạo không xâm nhập.
  3. Đánh giá sự thích ứng của bệnh nhân với thông khí nhân tạo không xâm nhập và các nguy cơ, biến chứng của thông khí nhân tạo không xâm nhập


  Xem Thêm: Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập trong điều trị suy hô hấp cấp tại Khoa cấp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hiệu quả của thông khí nhân tạo không xâm nhập trong điều trị suy hô hấp cấp tại Khoa cấp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status