Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh

  LUẬN VĂN DÀI 119 Trang có FILE WORD
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM ƠN . i
  LỜI CAM ĐOAN ii
  NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP . iii
  BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC . iv
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN . v
  DANH MỤC BIỂU BẢNG . vi
  DANH MỤC H.NH viii
  DANH SÁCH CÁC TỪ VIÊT TẮT ix
  TÓM TẮT . x
  MỤC LỤC xi
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 1
  2.1. Mục tiêu chung 1
  2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
  5. KẾT CẤU LUẬN VĂN . 3
  PHẦN NỘI DUNG 4

  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ L. LUẬN 4
  1.1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH 4
  1.1.1.Khái niệm, nội dung, và nhiệm vụ phân tích kết quả kinh doanh 4
  1.1.2. Phân tích kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh doanh thu
  và thu nhập . 5
  1.1.3. Phân tích kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận
  . 10
  1.1.4. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 18
  1.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 20
  1.2.1. Lưu chuyển tiền tệ và nội dung phân tích . 20
  1.2.2. Phân tích hoạt động lưu chuyển tiền tệ . 21
  1.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của d.ng tiền lưu
  chuyển thuần . 24

  CHƯƠNG 2
  PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRÀ VINH
  2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ . 26
  2.1.1. Tên công ty 26
  2.1.2. Quá tr.nh thành và phát triển Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh . 26
  2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động 28
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản l. kinh doanh 29
  2.1.5. Tổ chức công tác kế toán . 31
  2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của đơn vị 34
  2.1.7. Chiến lược và phương hướng phát triển đơn vị trong tương lai 36
  2.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
  TẢI TRÀ VINH TRONG 3 NĂM TỪ 2008 ĐẾN 2010 38
  2.2.1. Phân tích kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh doanh thu
  và thu nhập của Công ty CPVT Trà Vinh . 38
  2.2.2. Phân tích kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận
  của Công ty CPVT Trà Vinh 57
  2.2.3. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CPVT Trà
  Vinh 2008 – 2010 . 79
  2.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN VẬN TẢI TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2008 – 2010 . 84
  2.3.1. Khái quát d.ng tiền lưu chuyển thuần trong kỳ của Công ty CPVT Trà
  Vinh 2008 – 2010 . 84
  2.3.2. Cơ cấu, tốc độ và xu hướng tăng trưởng d.ng tiền LCT trong kỳ của Công
  ty CPVT Trà Vinh giai đoạn 2008 – 2010 87
  2.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của d.ng tiền LCT trong kỳ của
  Công ty CPVT Trà Vinh 90
  2.3.4. Mối quan hệ giữa d.ng tiền lưu chuyển thuần với khả năng thanh toán nợ
  ngắn hạn của Công ty CPVT Trà Vinh (2008 -2010) 96
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ, NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN
  NHÂN TRONG QUÁ TR.NH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  CPVT TRÀ VINH (2008 -2010) . 98

  CHƯƠNG 3
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỰA CHỌN 100
  3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ C.N TỒN TẠI KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 100
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỰA CHỌN PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG PHÁT
  TRIỂN CỦA CÔNG TY CPVT TRÀ VINH . 100
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101
  1. KẾT LUẬN

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Ngành vận tải là huyết mạch của nền kinh tế, tuy không tạo ra một sản phẩm hữu hình nhưng nhờ có hoạt động của vận tải mà con người, hàng hóa, dịch vụ mới có thể đáp ứng được những nhu cầu của nền kinh tế xã hội. Là một doanh nghiệp trẻ được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, trong thời gian qua Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh cũng đã góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà bằng việc phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho nhân dân trong tỉnh. Trong thời kỳ kinh tế nhiều biến động Công ty đã cố gắng đứng vững và từng bước phát triển đi lên. Cũng giống như các tổ chức kinh tế khác công ty hoạt động với mục đích sinh lợi; do vậy, kết quả cuối cùng của họat động kinh doanh chính là lợi nhuận thu được khi kết thúc kỳ kinh doanh. Gắn với lợi nhuận thu được trong kỳ kinh doanh là doanh thu, thu nhập của kỳ kinh doanh đó. Và một điều quan trọng khác là luồng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền có liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Dựa vào các thông tin của dòng tiền này có thể đánh giá khả năng tạo tiền của doanh nghiệp từ các hoạt động kinh doanh để trang trải các khoản nợ, duy trì các hoạt động, trả cổ tức và tiến hành các hoạt động đầu tư mới mà không cần đến các nguồn tài chính bên ngoài. Với ý nghĩa đó, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh em quyết định chọn đề tài: Phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.

  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  2.1. Mục tiêu chung

  Mục tiêu chung khi thực hiện đề tài là phân tích kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ tại Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh để đánh giá các nhân tố tác động đến kết quả kinh doanh và hoạt động LCTT, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp phù hợp.
  2.2. Mục tiêu cụ thể

  - Mục tiêu thứ 1: Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận, và các vấn đề liên quan đến lưu chuyển tiền tệ.

  - Mục tiêu thứ 2: Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh, hoạt động lưu chuyển tiền tệ tại công ty.

  - Mục tiêu thứ 3: Đề ra một số giải pháp lựa chọn phù hợp nhằm nâng cao lợi nhuận, đảm bảo an ninh tài chính cho các hoạt động dựa trên cơ sở xu hướng hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh.

  Xem Thêm: Phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status