Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN xuất nhập khẩu HÀO PHÁT

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN xuất nhập khẩu HÀO PHÁT

  PHẦN I:
  GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI


  I. Mục tiêu của đề tài.
  1. Hệ thống cơ sở lý luận về phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT.
  2. Nghiên cứu thực tế về tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT.
  3. Đề xuất biện pháp để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh
  II. Phạm vi của đề tài.
  Nghiên cứu tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT.
  Số liệu phân tích trong năm 2007, 2008. Vì coâng ty môùi thaønh laäp neân soá lieäu giôùi haïn töø thaùng 6 naêm 2007 ñeán thaùng 5 naêm 2008
  III. Phương pháp thực hiện đề tài.
  Phỏng vấn để lấy thông tin.
  Tìm hiểu ở những đề tài lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø ñeà taøi phaân tích kinh doanh.
  IV. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài:
  1. Thuaän lôïi:
  Hieän nay dòch vuï sôn ñang phaùt trieån, laø ngaønh quan troïng hoå trôï cho ngaønh xaây döïng coâng coäng vaø daân duïng. Cho neân vieäc tìm hieåu ñeà taøi phaân tích cuõng tương đối deå daøng.
  Ñöïôc söï höôùng daãn taän tình cuûa caùc nhaân vieân coâng ty trong quaù trình thöïc taäp.
  2. Khoù khaên
  Thôøi gian haïn heïp vaø kieán thöùc coù haïn neân khoâng theå tìm hieåu saâu hôn veà chuyeân ngaønh phuïc vuï cuûa coâng ty.
  Coâng ty TNHH moät thaønh vieân XNK Haøo Phaùt laø coâng ty thöông maïi – dòch vuï neân caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh khoâng nhieàu. Do ñoù maø caùc soá lieäu phaân tích haïn cheá, kieán thöùc hoïc ñöïôc ôû tröôøng chöa ñöïôc môû roäng.
  Khoù khaên trong vieäc ñi laïi vaø tìm hieåu caùc nguoàn taøi lieäu.

  V. Cấu trúc của đề tài: gồm 5 phần.
  Phần 1:Giới thiệu về đề tài.
  Phần 2:Cơ sở lý luận về Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh.
  Phần 3:Giới thiệu về công ty.
  Phần 4: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT.
  Phần 5: Nhận xét và kiến nghị.
  VI. Các tài liệu tham khảo:
  “Phân tích hoạt động kinh doanh” – Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh teá TPHCM.
  Caùc chöùng töø keá toaùn taïi coâng ty TNHH moät thaønh vieân xuaát nhaäp khaåu Haøo Phaùt.
  Taøi lieäu tham khaûo taïi thö vieän tröôøng Ñaïi Hoïc Bình Döông.
  Tìm hieåu caùc thoâng tin treân maïng internet veà ngaønh ngheà hoaït ñoäng cuûa coâng ty Haøo Phaùt.

  PHẦN II:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  I. Những vấn đề cơ bản của việc phân tích hoạt động kinh doanh.
  1. Khái niệm:
  “Phân tích, hiểu theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật và hiện tượng trong mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng đó”. (PGS. TS. Phạm Thị Gái.2004. Phân tích hoạt động kinh doanh. NXB Thống Kê, Hà Nội. Trang 5)
  “Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN”. (TS. Trịnh Văn Sơn. 2005. Phân tích hoạt động kinh doanh. Đại học Kinh tế Huế. Trang 4)
  Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của con người. Ban đầu, trong điều kiện sản xuất kinh doanh chưa phát triển, yêu cầu thông tin cho quản lý doanh nghiệp chưa nhiều, chưa phức tạp, công việc phân tích cũng được tiến hành chỉ là những phép tính cộng trừ đơn giản. Khi nền kinh tế càng phát triển, những đòi hỏi về quản lý kinh tế không ngừng tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và phức tạp, phân tích hoạt động kinh doanh được hình thành và ngày càng được hoàn thiện với hệ thống lý luận độc lập.
  Phân tích như là một hoạt động thực tiễn, vì nó luôn đi trước quyết định và là cơ sở cho việc ra quyết định. Phân tích kinh doanh như là một ngành khoa học, nó nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh để từ đó đề xuất những giải pháp hữu hiệu cho mỗi doanh nghiệp.
  Như vậy, Phân tích kinh doanh là quá trình nhận biết bản chất và sự tác động của các mặt của hoạt động kinh doanh, là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động kinh doanh một cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao.
  2. Mục đích.
  Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế – tình hình tài chính và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của tình hình đó. Kết quả phân tích là cơ sở dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định hoạt động kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế.
  Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh nhaèm ñaùnh giaù keát quaû vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh. Hieäu quaû treân goùc ñoä neàn kinh teá maø ngöôøi ta nhaän thaáy ñöôïc laø naêng löïc saûn xuaát, tieàm löïc kinh teá, khaû naêng phaùt trieån kinh teá nhanh hay chaäm, khaû naêng naâng cao möùc soáng cuûa nhaân daân cuûa ñaát nöôùc treân cô sôû khai thaùc heát caùc nguoàn nhaân taøi vaø vaät löïc cuõng nhö nguoàn löïc phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc.
  Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế – tình hình tài chính và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của tình hình đó. Kết quả phân tích là cơ sở dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định hoạt động kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế.

  Mục Lục
  PHẦN I: 4
  GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 4
  PHẦN II: 7
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 7
  I. Những vấn đề cơ bản của việc phân tích hoạt động kinh doanh. 8
  PHẦN III: 18
  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK HÀO PHÁT 18
  PHẦN IV: 26
  PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH TAÏI COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN MOÄT THAØNH VIEÂN XUAÁT NHAÄP KHAÅU HAØO PHAÙT 26

  Xem Thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN xuất nhập khẩu HÀO PHÁT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN xuất nhập khẩu HÀO PHÁT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status