Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn

  Đầu tư là sự bỏ ra sự hi sinh các nguồn lực hiện tại (tiền, lao động, tài
  nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác) để tiến hành hoạt động nào
  đó ở hiện tại, nhằm đạt được kết quả lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra cho nhà
  đầu tư trong tương lai.
  Đầu tư phát triển là loại đầu tư trong đó người có tiền bỏ tiền ra để tiến
  hành các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng năng
  lực sản xuất kinh doanh dịch vụ và mọi hoạt động xã hội khác, là điều kiện
  chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi người dân trong xã hội.
  Đầu tư cho nông nghiệp là một trong những hoạt động thuộc lĩnh vực đầu
  tư phát triển, nó rất quan trọng đối với tất cả các quốc gia.
  2 . Vai trò của kinh tế nông thôn
  2.1 . Phát triển kinh tế nông thôn góp phần tạo ra những tiền đề quan trọng
  không thể thiếu bảo đảm thắng lợi cho tiến trình CNH - HĐH
  - Nông nghiệp bao giờ cũng đóng vai trò quan trọng vì nó thoả mãn nhu
  cầu hàng đầu của con người là nhu cầu ăn , tạo ra sự ổn định về chính trị ,
  kinh tế và quốc phòng . Phát triển kinh tế nông thôn trước hết là phát triển
  kinh tế nông nghiệp một cách ổn định , tạo cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân ,
  nhất là cho công nghiệp một cơ sở vững chắc về nhiều phương diện , trước
  hết là về lương thực thực phẩm , C.Mac đã từng viết : “ nhu cầu của con
  người trước hết là nhu cầu ăn , mặc , ở , đi lại “. Như vậy cho dù phát triển
  kinh tế đất nước đến thế nào đi chăng nửa , cho dù tỉ trọng nông nghiệp có
  giảm sút trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân thì nông nghiệp vẫn đóng một vai
  trò quan trọng không thể thiếu vì nó thoả mãn nhu cầu hàng đầu của con
  người .
  - Kinh tế nông thôn góp phần giải quyết vấn đề Vốn để CNH – HĐH . Với
  việc phát triển đồng bộ các ngành nghề ở nông thôn , kinh tế nông thon sẽ tạo

  ra một khối lượng sản phẩm với giá trị ngày càng tăng và điều đó góp phần
  giải quyết vấn đề Vốn để CNH – HĐH . Trong điêu kiện nước ta hiện nay khi
  nền công nghiệp đang còn non trẻ việc đẩy mạnh xuất khẩu nông nghiệp để
  thu tiền tệ , chuyển vốn để tạo điều kiện phát triển công nghiệp và những
  ngành khác là hoàn toàn hợp lý . Đó chính là cơ sở góp phần giải quyết vấn đề
  Vốn cho quá trình CNH – HĐH .
  2.2 . Phát triển kinh tế nông thôn sẽ tạo được quá trình CNH – HĐH tại chỗ
  Gắn công nghiệp với nông nghiệp tại chỗ , đô thị hoá tại chỗ . Vấn đề đô
  thị hoá được giải quyết theo phương thức đô thị hoá tại chỗ , làm cho ngưòi
  lao động có việc làm tại chỗ , giảm sức ép của chênh lệch kinh tế và đời sống
  kinh tế giữa thành thị với nông thôn , giữa vùng kém phát triển với vùng phát
  triển .
  Kinh tế nông thôn trong khi phát triển mạnh mẽ không chỉ nông nghiệp mà
  cả công nghiệp , thương nghiệp cùng các ngành nghề khác sẽ làm cho toàn bộ
  những ngành đó chuyển mạnh sang một nền kinh tế hàng hoá phát triển
  2.3 . Phát triển CNH-HĐH nông thôn tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm
  nghèo
  Đối với các nước đang phát triển như nước ta hiện nay tạo công ăn việc
  làm và xoá đói giảm nghèo ở lĩnh vực nông nghiệp nông thôn luôn là trọng
  tâm của chiến lược phát triển .ở khu vực nông thôn ,dân số tăng đẩy nhanh số
  người gia nhập lực lượng lao động trong khi đất đai có hạn dẫn đến diên tích
  đất nông nghiệp trên đầu người ngày càng giảm. Do đó để phát triển được bộ
  mặt chung của nông nghiệp nông thôn ,thay vì đầu tư đủ lớn để phát triển
  nông nghiệp bền vững ,cần phải tập trung các nguồn lực của đất nước phát
  triển mạnh công nghiệp thu hút lao động dư thừa từ nông nghiệp như vậy
  không những đẩy nhanh được quá trình CNH-HĐH mà còn tạo điều kiện phát
  triển nông nghiệp do giảm sức ép lên đất đai và tạo điều kiện tăng năng suất
  lao động . Về mặt đầu tư , dân địa phương tham gia làm việc tại các Doanh

  Nghiệp nông thôn có thu nhập cao hơn sẽ giúp họ đầu tư trở lại phát triển sản
  xuất nông nghiệp .
  2.4 . Sự phát triển của kinh tế nông thôn sẽ tạo cơ sở vật chất cho sự phát triển
  văn hoá ở nông thôn .
  Nông thôn vốn là vùng kinh tế lạc hậu với nhiều phong tục tập quán . Sản
  xuất phân tán , nhìn chung là còn nhiều hủ tục , ít theo pháp luật thống nhất .
  nông thôn cũng là nơi truyền thống cộng đồng ( cả mặt tốt và mặt xấu ) còn
  sâu đậm . Phát triển kinh tế nông thôn sẽ tạo điều kiện vừa giữ gìn , phát huy
  truyền thống văn hoá tốt đẹp , bài trừ văn hoá lạc hậu , vừa tổ chức tốt đời
  sống văn hoá và tinh thần .
  2.5 . Sự phát triển của kinh tế nông thôn gắn liền với phát triển xã hội , văn
  hoá , chính trị và kiến trúc thượng tầng theo định hướng XHCN , sẽ dẫn đến
  thắng lợi của CNXH ở nông thôn , góp phần quyết định đến thắng lợi của
  CNXH trên đất nước ta .
  - Nông thôn có phát triển thì mối liên minh công - nông mới được thắt chặt,
  bảo đảm đánh tan mọi thế lực âm mưu diễn biến hoà bình . Một nông thôn có
  kinh tế và văn hoá phát triển , đời sống ấm no , đầy đủ vật chất , yên ổn và vui
  tươi về tinh thần là một nhân tố quyết định củng cố vững chắc trận địa lòng
  dân , thắt chặt mối liên minh công – nông , bảo đảm cho nhân dân ta có thể
  đánh bại mọi thế lực thù địch , cũng như tăng cường tiềm lực và sức mạnh
  quốc phòng – an ninh đủ sức mọi âm mưu xâm lược vũ trang của kẻ thù dưới
  bất kỳ hình thức nào .
  3.Đặc điểm của vốn đầu tư nông nghiệp nông thôn
  Do tính đặc thù của sản xuất nông nghiệp, đầu tư trong nông nghiệp có
  những đặc điểm sau:
  - Trong cơ cấu vốn cố định, ngoài tư liệu lao động có nguồn gốc kỹ thuật
  còn bao gồm cả tư liệu lao động có nguồn gốc sinh học như cây lâu năm, súc
  vật làm việc .

  - Sự tác động của vốn vào sản xuất không phải bằng cách trực tiếp mà phải
  thông qua đất, cây trồng vật nuôi.
  - Chu kỳ sản xuất dài và tính thời vụ trong nông nghiệp làm cho sự tuần
  hoàn và lưu chuyển vốn đầu tư chậm chạp, kéo dài thời gian thu hồi vốn, vốn
  ứ đọng.
  - Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên nên quá trình
  sử dụng vốn đầu tư trong nông nghiệp gặp nhiều rủi ro, làm tổn thất hoặc
  giảm hiệu quả sử dụng vốn.
  - Năng suất ruộng đất và lao động còn thấp nên khả năng thu hút vốn là
  thấp. Trong khi đó, phải đầu tư vào nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, phân
  bón, giống nên đòi hỏi cần phải có lượng vốn lớn để phát triển sản xuất
  nông nghiệp.
  II. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CHO NÔNG NGHIỆP
  Vốn là nguồn lực hạn chế đối với các ngành kinh tế nói chung, nông
  nghiệp nói riêng. Vốn sản xuất vận động không ngừng: từ phạm vi sản xuất
  đến phạm vi lưu thông và trở về sản xuất . Vốn trong nông nghiệp là biểu hiện
  bằng tiền của tư liệu lao động và đối tượng lao động được sử dụng vào sản
  xuất nông nghiệp . Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững, nhằm bảo
  đảm an toàn lương thực quốc gia, tăng nông sản xuất khẩu và chuyển đổi cơ
  cấu kinh tế nông thôn, đa dạng hoá nông nghiệp thì vấn đề đầu tiên, mang tính
  chất quyết định là vốn.
  KẾT LUẬN
  Một lần nữa cần khẳng định rằng nông nghiệp và nông thôn chiếm vị
  trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là trong
  sự nghiệp CNH-HĐH đất nước hiện nay. Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi
  trọng CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn, coi đó là nền tảng để phát triển
  kinh tế xã hội, ổn định chính trị. vì vậy, phát triển nông nghiệp và nông thôn
  là rất cần thiết. Để phát triển nông nghiệp bền vững nhằm đảm bảo an toàn
  lương thực quốc gia, tăng nông sản xuất khẩu và chuyển đổi cơ cấu kinh tế
  nông nghiệp, đa dạng hoá nông nghiệp thì cần phải có sự đầu tư thoả đáng
  trong lĩnh vực này.

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status