Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT

  MỤC LỤC
  6 9
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA
  DOANH NGHIỆP 3
  I. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết của việc nâng cao
  hqkd đối với các doanh nghiệp 3
  1. Các quan điểm và bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các
  doanh nghiệp . 3
  1.1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả . 3
  1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh 5
  2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các
  doanh nghiệp trong cơ chế thị trường . 6
  II. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của
  các doanh nghiệp 9
  1. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài 10
  1.1. Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh 10
  1.2. Nhân tố môi trường tự nhiên 11
  1.3. Môi trường chính trị - pháp luật . 12
  1.4. Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng . 13
  2. Các nhân tố bên trong . 13
  2.1. Nhân tố vốn . 14
  2.2. Nhân tố con người . 14
  2.4. Nhân tố quản trị doanh nghiệp . 15
  2.5. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin . 15
  III. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh . 16
  1. Các quan điểm cơ bản trong đánh giá hiệu quả kinh doanh 16
  a. Về mặt thời gian . 16
  b. Về mặt không gian 16
  c. Về mặt định lượng 17
  d. Về mặt định tính . 17
  2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các
  doanh nghiệp . 19
  2.1. Nhóm chỉ tiêu dánh giá hiệu quả tổng hợp . 19
  2.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ
  bản của quá trình sản xuất kinh doanh 20
  3. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội . 24
  3.1. Tăng thu ngân sách 25
  3.2. Tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động 25
  3.3. Nâng cao đời sống người lao động . 25
  7 0
  3.4. Tái phân phối lợi tức xã hội . 25
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY
  TNHH THƯƠNG MẠI TVT . 26
  I. Những nét khái quát về Công ty tnhh THƯƠNG MạI TVT 26
  1. Quá trình hình thành và phát triển . 26
  2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của công ty 27
  a. Bộ máy quản lý và cơ chế điều hành của Công ty . 27
  b. Về tình hình tổ chức lao động . 31
  c. Nguồn vốn 32
  d. Về qui trình công nghệ chế tạo sản phẩm và tình hình trang bị cơ sở
  vật chất kĩ thuật 32
  e. Về nguồn cung ứng nguyên vật liệu 33
  f. Về sản phẩm của công ty . 33
  3. Những thuận lợi thế và khó khăn của công ty 35
  a. Thuận lợi 35
  b. Khó khăn 37
  II. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH
  Thương mại công nghiệp TVT . 38
  1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian
  gần đây 38
  2. Phân tích hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu
  quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại TVT . 40
  2.1. Xét hiệu quả sử dụng lao động . 40
  2.2. Xét hiệu quả theo chỉ tiêu sử dụng vốn 45
  2.3. Xét hiệu quả theo chỉ tiêu tổng hợp 40
  2.4. Hiệu quả về mặt kinh tế xã hội . 47
  IV. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
  Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT 48
  1. Những thành tựu đã đạt được của Công ty TNHH Thương mại
  công nghiệp TVT trong thời gian qua . 48
  2. Những tồn tại của Công ty và nguyên nhân dẫn đến tồn tại 49
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP
  TVT . 52
  I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty TNHH Thương
  mại công nghiệp TVT trong những năm tới . 52
  1. Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong những năm tới 52
  1.1. Mục tiêu . 52
  1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2004 . 53
  2. Định hướng phát triển của Công ty . 53
  7 1
  2.1. Định hướng phát triển thị trường tiêu thụ . 53
  2.2. Định hướng phát triển sản phẩm 54
  II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH
  Thương mại công nghiệp TVT . 55
  1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị
  trường 55
  1.1. Thành lập phòng marketing . 56
  1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường . 56
  2. Xây dựng chính sách sản phẩm . 58
  3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý 59
  4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm 62
  5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động . 62
  6. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả hơn 64
  7. Tăng cường liên kết kinh tế . 66
  III. Kiến nghị với Nhà nước và các cấp lãnh đạo 67
  KẾT LUẬN . 68
  LỜI NÓI ĐẦU
  Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một
  nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới,
  nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh
  nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế
  thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi
  cho phù hợp. Việc đứng vững này chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động
  kinh doanh có hiệu quả.
  Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng
  tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi
  phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra và dựa trên cơ sở giải
  quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế này: sản xuất cái gì? sản xuất như thế
  nào? và sản xuất cho ai? Do đó việc nghiên cứu và xem xét vấn đề nâng cao
  hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong
  quá trình kinh doanh hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đang là
  một bài toán khó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải quan tâm đến, đây là một
  vấn đề có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh
  nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có độ nhạy bén, linh hoạt cao trong qúa
  trình kinh doanh của mình. Vì vậy, qua quá trình thực tập ở Công ty TNHH
  Thương mại TVT, với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận
  thức được tầm quan trọng của vấn đề này cho nên em đã mạnh dạn chọn đề
  tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty
  TNHH Thương mại TVT" làm đề tài nghiên cứu của mình.
  Thực ra đây là một vấn đề có nội dung rất rộng vì vậy trong chuyên đề
  này em chỉ đi vào thực trạng thực hiện nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công
  ty và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  2
  Nội dung chuyên đề bao gồm các phần sau:
  Chương I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  Chương II Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH
  Thương mại TVT
  Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở
  Công ty TNHH Thương mại TVT.
  Chuyên đề này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của thày
  giáo TS. Phan Trọng Phúc. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quí báu đó.
  3
  CHƯƠNG I
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH
  CỦA DOANH NGHIỆP
  I. QUAN NIỆM VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC
  NÂNG CAO HQKD ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
  1. Các quan điểm và bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các
  doanh nghiệp
  1.1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả
  Ngày nay, khi đề cập đến vấn đề hiệu quả thì người ta vẫn chưa có được
  một khái niệm thống nhất. Bởi vì ở mỗi một lĩnh vực khác nhau, xem xét trên
  các góc độ khác nhau thì người ta có những cách nhìn nhận khác nhau về vấn
  đề hiệu quả. Như vậy, ở mỗi lĩnh vực khác nhau thì người ta có những khái
  niệm khác nhau về hiệu quả, và thông thường khi nói đến hiệu quả của một
  lĩnh vực nào đó thì người ta gắn ngay tên của lĩnh vực đó liền ngay sau hiệu
  quả. Để hiểu rõ hơn về vấn đề hiệu quả thì chúng ta xem xét các vấn đề hiệu
  quả ở trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Tương ứng với các lĩnh
  vực này là 3 phạm trù hiệu quả: hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính trị và hiệu
  quả xã hội.
  * Hiệu quả kinh tế
  Hiệu quả kinh tế phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt được
  các mục tiêu kinh tế của một thời kỳ nào đó. Nếu đứng trên phạm vi từng yếu
  tố riêng lẻ thì chúng ta có phạm trù hiệu quả kinh tế, và xem xét vấn đề hiệu
  quả trong phạm vi các doanh nghiệp thì hiệu quả kinh tế chính là hiệu quả
  kinh doanh của một doanh nghiệp. Hiểu theo mục đích cuối cùng thì hiệu quả
  kinh tế là hệ số giữa kết quả thu về và chi phí bỏ ra để đạt được hiệu quả đó.
  Trong đó kết quả thu về chỉ là kết quả phản ảnh những kết quả kinh tế tổng
  hợp như là: doanh thu, lợi nhuận, giá trị sản lượng công nghiệp . nếu ta xét
  theo từng yếu tố riêng lẻ thì hiệu quả kinh tế là thể hiện trình độ và sử dụng
  các yếu tố đó trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó phản ảnh kết quả kinh
  tế thu được từ việc sử dụng các yếu tố tham gia vào quá trình kinh doanh.
  4
  Cũng giống như một số chi tiết khác hiệu quả là một chỉ tiêu chất lượng
  tổng hợp phản ánh trình độ lợi dụng các yếu tố trong quá trình sản xuất, đồng
  thời là một phạm trù kinh tế gắn liền với nền sản xuất hàng hoá. Sản xuất
  hàng hoá có phát triển hay không là nhờ đạt hiệu quả cao hay thấp. Nói một
  cách khác, chỉ tiêu hiệu quả kinh tế phản ánh về mặt định lượng và định tính
  trong sự phát triển kinh tế.
  Nhìn ở tầm vi mô của từng doanh nghiệp riêng lẻ hiệu quả kinh tế được
  biểu hiện qua phạm trù hiệu quả kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh là một chỉ
  tiêu phản ánh đầy đủ các mặt của cả một quá trình kinh doanh của một doanh
  nghiệp. Cụ thể là:
  Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế phản ánh những lợi ích đạt
  được từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở so sánh lợi ích
  thu được với chi phí bỏ ra trong suốt qúa trình kinh doanh của doanh nghiệp.
  Dưới giác độ này thì chúng ta có thể xác định hiệu quả kinh doanh một cách
  cụ thể bằng các phương pháp định lượng thành các chỉ tiêu hiệu quả cụ thể và
  từ đó có thể tính toán so sánh được, lúc này phạm trù hiệu quả kinh doanh là
  một phạm trù cụ thể nó đồng nhất và là biểu hiện trực tiếp của lợi nhuận,
  doanh thu . Ngoài ra nó còn biểu hiện mức độ phát triển doanh nghiệp theo
  chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực trong quá trình sản xuất
  nhằm thực hiện được mục tiêu kinh doanh. Lúc này thì phạm trù hiệu quả
  kinh doanh là một phạm trù trừu tượng và nó phải được định tính thành mức
  độ quan trọng hoặc vai trò của nó trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nói
  một cách khác, ta có thể hiểu hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh trình
  độ và khả năng quản lý của doanh nghiệp. Lúc này hiệu quả kinh doanh thống
  nhất với hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Dưới góc độ này thì hiệu quả kinh
  doanh phản ánh trình độ và khả năng kết hợp các yếu tố đầu vào trong quá
  trình sản xuất.

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status