Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần V

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần V

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD . 4
  I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD . 4
  1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh 4
  2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 4
  3. Vai trò của hiệu quả hoạt động SXKD 5
  3.1. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp 5
  3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD . 6
  4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 7
  1.1. Các nhân tố bên ngoài . 7
  4.2. Các nhân tố bên trong . 10
  5. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD . 13
  III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động SXKD 14
  1. Chỉ tiêu doanh lợi 15
  2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh kinh tế . 15
  3. Hiệu quả sử dụng vốn . 16
  4. Hiệu quả sử dụng lao động 17
  5. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu . 18
  III. Tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp . 18
  1. Những tác động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 18
  1.1. CPH huy động thêm vốn của xã hội đầu tư vào hoạt động SXKD 18
  1.2. CPH tạo ra doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu . 19
  1.3. CTCP tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp 20
  1.4. CTCP tạo ra cho doanh nghiệp cơ chế quản lý năng động, linh hoạt . 20
  2. Những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong CTCP làm hạn chế việc nâng
  cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 21
  2.1. Những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa CTCP và Nhà nước . 21
  2.2. Những bất cập trong quản trị doanh nghiệp . 22
  2.3. Những vấn đề tồn đọng của quá trình CPH 23
  2.4. Những vấn đề về tài chính và lao động . 24
  1

  Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA
  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 26
  I. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc . 26
  1. Lịch sử hình thành và phát triển 26
  2. Tình hình lao động trong Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 28
  3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 28
  3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc . 29
  3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 30
  4. Đặc điểm cơ cấu vốn, cổ phần, cô phiếu và cổ đông 33
  5. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 36
  5.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty . 36
  5.2. Các hình thức kinh doanh cụ thể 37
  II. Thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh
  Phúc giai đoạn hậu CPH 39
  1. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của công ty 39
  1.1. Năng lực nội bộ công ty 40
  1.2. Nhu cầu của thị trường đối với các lĩnh vực SXKD của công ty . 41
  2. Thực trạng hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH . 44
  3. Hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai
  đoạn hậu CPH 46
  3.1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn hậu CPH . 46
  3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động SXKD . 52
  Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG SXKD Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 62
  I. Phương hướng hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc
  năm 2006 . 62
  1. Về tổ chức và lao động . 63
  2. Kế hoạch SXKD, các chế độ chính sách đối với nhà nước . 64
  3. Kế hoạch phương tiện 65
  4. Kế hoạch SXKD của Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa năm 2006 . 66
  5. Kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo năm 2006 67
  2

  II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ
  phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc . 68
  1. Giải pháp về phía công ty 68
  1.1. Giải pháp về vốn và tài chính 68
  1.2. Giải pháp về lao động 70
  1.3. Tối thiểu hoá các chi phí nhằm tăng lợi nhuận tương quan 72
  2. Giải pháp về phía Nhà nước và các cấp ngành có liên quan 73
  2.1.Giải pháp về vốn . 73
  2.2. Các giải pháp nhằm đẳm bảo doanh thu cho doanh nghiệp 74
  2.3. Một số giải pháp khác 75
  KẾT LUẬN . 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78
  3

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  - Hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hành đầu , quyết định sự tồn
  tại của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại
  phải làm ăn “có lãi”, nhất là những doanh nghiệp đã tiến hành CPH bước vào hoạt
  động với tư cách là CTCP, vận hành theo cơ chế thị trường tự chịu trách nhiệm với
  công việc sản xuất kinh doanh của mình. Nâng cao hiệu quả SXKD là nhiệm vụ
  chủ đạo của mỗi doanh nghiệp.
  - CPH đang bước vào giai đoạn mở rộng và sẽ được thực hiện mạnh mẽ và
  quyết liệt trong thwòi gian tới nhằm đáp ứng với lộ trình hội nhập mà cụ thể là mục
  tiêu ra nhập WTO vào năm nay của chúng ta Nhưng để làm tốt công vịêc đó thì vấn
  đề rất được quan tâm là hoạt động của những doanh nghiệp sau CPH mà yếu tố
  được đặt lên hàng đầu là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh
  nghiệp đó. Làm rõ được vấn đề hiệu quả SXKD sẽ thấy được những mặt chủ yếu đã
  đạt được và những tồn tại vướng mắc cần giải quyết, rút kinh nghiệm để áp dụng
  vào giai đoạn sau.
  - Tham gia thực tập ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc sau một thời
  gian tìm hiểu đã nhận thấy một vấn đề nổi bật là trước đây do sức ép của cơ chế thị
  trường có rất nhiều lực lượng vận tải mới thành lập, tư nhân và cả các cá nhân có
  phương tiện đưa ra hoạt động. Hơn nữa, phương tiện vận tải của các ngành khác
  như xây dựng, năng lượng, dịch vụ cũng được chủ phương tiện vận dụng khai thác
  tối đa khai thác tối đa vào thị trường vận tải. Các doanh nghiệp vận tải ô tô trong đó
  có công ty vận tải ô tô Vĩnh Phúc muốn tồn tại và phát triển và khẳng định mình
  phải nhanh chóng thay đổi cơ chế trước hết là đổi mới công tác tổ chức và quản lý.
  Để thực hiện điều này, doanh nghiệp đã tiến hành CPH từ năm 2000. Thực trạng
  hoạt động và kết quả kinh doanh trong thời gian sau CPH đã có nhiều biến chuyển
  theo hướng tích cực khẳng định sự đúng đắn trong quyết định đổi mới, song không
  4

  vì vậy mà không có những tồn tại thiếu sót cần phát hiện và sửa đổi kịp thời để
  công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
  Là sinh viên tham gia thực tập ở công ty Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh
  Phúc, được sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng Tổ chức hành chính của công ty
  và sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ, em đã chọn đề tài “Một
  số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu cổ phần hoá” cho
  báo cáo thực tập của mình và mạnh rạn đưa ra một số giải pháp khắc phục những
  tồn tại của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD. Do thời gian thực tập và
  trình độ nhận thức có hạn, em mong được sự nhận xét góp ý và sửa chữa để báo cáo
  được hoàn thiện.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Nhằm đưa ra những lý luận chung về hiệu quả hoạt động SXKD trong
  doanh nghiệp. Làm rõ được ý nghĩa và mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động SXKD
  của các doanh nghiệp. Thấy được những yếu tố quyết định cũng như ảnh hưởng tới
  hiệu quả SXKD nhất là với các doanh nghiệp sau khi CPH.
  - Phản ánh thực trạng kết quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau
  CPH nước ta nói chung và thực trạng kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ
  phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc nói riêng giai đoạn sau CPH. Thấy được những biến
  chuyển tích cực về mặt hiệu quả SXKD, đặc biệt rút ra được nhữg tồn tại yếu kém
  gây cản trở việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp giai
  đoạn hậu CPH ở các doanh nghiệp nói chung và ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô
  Vĩnh Phúc nói riêng.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  - Nghiên cứu những lý luận và thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của các
  doanh nghiệp giai đoạn hậu CPH
  - Nghiên cứu cụ thể thực trạng hoạt động SXKD và hiệu quả hoạt động
  SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc, so sánh với hiệu quả hoạt
  động SXKD trước khi công ty tiến hành CPH
  5

  4. Quan điểm nghiên cứu
  - Hiệu quả hoạt động SXKD đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát
  triển của một doanh nghiệp.
  - Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp nhất là các CTCP muốn tồn tại
  thích nghi với những biến đổi của thị trường cần có chiến lược kinh doanh thích
  hợp, dựa vào nội lực của mình để vươn lên nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả hoạt
  động SXKD.
  - Việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD gắn với kết hợp hài hoà giữa ba lợi
  ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Trong đó người lao động là
  động lực trực tiếp quyết định hiệu quả hoạt động SXKD.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Để phục vụ cho quá trình viết báo cáo, trong thời gian tìm hiểu, thu thập dữ
  liệu em đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp duy vật biện chứng; duy vật
  lịch sử; phương pháp thống kê- so sánh; phương pháp phân tích- tổng hợp
  6. Nội dung nghiên cứu
  Báo cáo thực tập chuyên đề với đề tài “ Một số giải pháp nhằm góp phần
  nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai
  đoạn hậu CPH” đưa ra nội dung chủ yếu là vấn đề hiệu quả hoạt động SXKD ở các
  doanh nghiệp sau CPH nói chung và ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc nói
  riêng. Báo cáo nêu bật được thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh, những chỉ
  tiêu đo lường, những nhân tố ảnh hưởng, vai trò và bản chất hiệu quả hoạt động
  kinh doanh của các doanh nghiệp.
  Qua nghiên cứu những vấn đề trên để thấy được những mặt tồn tại yếu kém
  ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD cần khắc phục nhằm đưa ra những giải
  pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp
  trong thời gian tới. Hơn nữa là sự tổng kết kinh nghiệm cho giai đoạn CPH mở rộng
  thời gian tới của Đảng và Nhà nước ta đáp ứng nhu cầu hội nhập thông qua kết quả
  hoạt động của các doanh nghiệp đã CPH.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần V
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần V sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status