Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản Minh Hải

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản Minh Hải

  Trang
  Chương 1:GI&I THIU . 1
  1.1. Lý do chn tài . 1
  1.2. Mc tiêu nghiên cu 2
  1.2.1. Mc tiêu chung . 2
  1.2.2. Mc tiêu c th
  . 2
  1.3. Phm vi nghiên cu . 2
  1.3.1. Không gian . 2
  1.3.2. Thi gian . 3
  1.3.3. i tng nghiên cu . 3
  Chương 2: PHƠNG PHÁP LUN VÀ PHƠNG PHÁP NGHIÊN C+U 4
  2.1. Phơng pháp lun 4
  2.1.1. Nhng v n cơ bn v phân tích hiu qu hot ng sn xu t kinh
  doanh 4
  2.1.2. Các ch tiêu ánh giá hiu qu hot ng sn xu t kinh doanh 5
  2.1.3. Các nhân t nh hng n hot ng kinh doanh 8
  2.2. Phơng pháp nghiên cu . 9
  2.2.1. Phơng pháp so sánh 9
  2.2.2. Phơng pháp t* s tài chính . 10
  Chương 3: GI&I THIU KHÁI QUÁT V, CÔNG TY C PHN THY
  S N MINH H I 16
  3.1. L$ch s+ hình thành và phát tri
  n c
  a công ty . 16
  3.1.1. Gii thiu v công ty . 16
  3.1.2. L$ch s+ hình thành và s phát tri
  n c
  a công ty . 16
  3.2. Chc nang, nhim v, cơ c u t chc c
  a công ty 17
  3.2.1. Chc nang . 17
  3.2.2. Nhim v 18
  3.2.3. Cơ c u t chc 19
  3.3. Sn phNm và nâng lc hot ng sn xu t kinh doanh c
  a công ty 22
  3.3.1. Các loi sn phNm 22
  www.kinhtehoc.net
  http://www.kinhtehoc.net
  3.3.2. Nâng lc sn xu t kinh doanh 26
  3.4. Ngu-n nguyên liu và mc tiêu ch t lng . 27
  3.4.1. Ngu-n nguyên liu . 27
  3.4.2. Mc tiêu ch t lng sn phNm . 28
  3.5. Phơng hng hot ng c
  a công ty trong nam 2009 . 29
  3.5.1. V th$ trng 29
  3.5.2. V u t xây dng cơ bn và thit b$ . 30
  3.5.3. V tình hình tài chính c
  a công ty 30
  Chương 4: PHÂN TÍCH HIU QU HOT NG S N XU-T KINH
  DOANH CA CÔNG TY 31
  4.1. ánh giá chung kt qu sn xu t kinh doanh c
  a công ty trong 3 nam 31
  4.2. Phân tích tình hình thc hin doanh thu . 34
  4.2.1. Phân tích chung tình hình thc hin daonh thu qua 3 nam . 34
  4.2.2. Phân tích t* trng gia doanh thu xu t khNu vi doanh thu ban hàng
  ni $a . 40
  4.2.3. Phân tích tình hình doanh thu theo các nhóm mt hàng 41
  4.2.4. Phân tích tình hình tiêu th c
  a công ty theo th$ trng 44
  4.3. Phân tích tình hình bin ng chi phí qua 3 nam: . 54
  4.3.1. Phân tích chung bin ng chi phí qua 3 nam . 54
  4.3.2.Phân tích chi phí sn xu t kinh doanh theo yu t 59
  4.4. Phân tích bin ng li nhun qua 3 nam 61
  4.5. Phân tích mt s ch tiêu tài chính 66
  4.5.1. Phân tích các t* s thanh toán 66
  4.5.1.1. T* l thanh toán ng.n hn . 66
  4.5.1.2. T* l thanh toán nhanh 67
  4.5.1.3. T* l thanh toán b(ng tin mt 68
  4.5.1.4. T* l thanh toán lãi vay . 68
  4.5.2. Phân tích kh nâng luân chuy
  n vn 70
  4.5.2.1. Luân chuy
  n hàng t-n kho . 70
  4.5.2.2. Luân chuy
  n khon phi thu . 71
  4.5.2.3. Luân chuy
  n tài sn c $nh 71
  4.5.2.4. Luân chuy
  n vn s hu . 72
  www.kinhtehoc.net
  http://www.kinhtehoc.net
  4.5.3. Phân tích kh nang sinh li 73
  4.5.3.1. T* su t li nhun trên doanh thu (ROS) . 73
  4.5.3.2. T* su t li nhun trên vn s hu ( ROE) 74
  4.5.3.3. T* su t li nhun trên tài sn ( ROA) . 74
  Chương 5: MT S
  GI I PHÁP NHM NÂNG CAO HIU QU
  KINHDOANH . 76
  5.1. Kt qu t c c
  a công ty 76
  5.2. Nhng hn ch c
  a công ty 77
  5.3. Mt s bin pháp nh(m nâng cao hiu qu hot ng sn xu t kinh doanh
  cho công ty trong thi gian ti 78
  5.3.1. Nâng cao hiu qu s+ dng vn . 78
  5.3.2. Nâng cao kh nâng thanh toán . 79
  5.3.3. M rng th$ trng tang doanh s 80
  5.4. Mt s bin pháp nh(m nâng cao hot ng xu t khNu . 82
  5.4.1. Nghiên cu th$ trng xu t khNu . 82
  5.4.2. Chú ý ngu-n nguyên liu . 82
  Chương 6: KT LUN VÀ KIN NGHN . 83
  6.1. Kt lun 83
  6.2. Kin ngh$ 83
  6.2.1. i vi công ty . 83
  6.2.2. i vi nhà nc 84

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản Minh Hải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thủy sản Minh Hải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status