Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín t

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín t

  TÓM TẮT
  Đề tài “Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu
  (Dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới
  ở Đồng Nai
  ” được tiến hành tại Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu -
  Đồng Nai, thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2009. Số liệu được thu thập trên
  400 điểm của 4 trạng thái rừng IIB, IIIA1, IIIA2 và IIIA3 trong kiểu rừng kín
  thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới.
  Dựa trên các phương pháp nghiên cứu về độ bắt gặp, đặc trưng lâm phần và
  xác định yếu tố độ ẩm đất, độ pH đất bằng máy đo nhanh, đã tiến hành phân tích,
  tính toán được xác suất bắt gặp 3 loài cây họ Sao - Dầu (dầu song nàng, dầu con
  rái và vên vên) ở 3 câp tuổi khác nhau phụ thuộc vào 3 yếu tố môi trường và trạng
  thái rừng.
  Kết quả thu được mô hình phản hồi xác suất bắt gặp cây họ Sao - Dầu với
  yếu tố môi trường có dạng Logit Gauss, P = exp(eta)/(1 + exp(eta)) (với eta = bo +
  b1xi + b2xi2).
  Độ ẩm thích hợp cho cây họ Sao - Dầu: Đối với dầu song nàng ở cấp tuổi 1,
  cấp tuổi 2 và cây trưởng thành tương ứng là 60,6 - 79,6%, 61,9 - 82,6% và 66,3 -
  84,3% . Ở 3 cấp tuổi dầu con rái là 57,0 - 81,0%; 61,9 - 82,6% và 63,3 - 82,6%.
  Còn ở vên vên cấp tuổi 1, 2 và cây trường thành là 61,8 - 82,3%, 62,8 - 83,9% và
  63,5 - 84,6%.
  Độ pH đất thích hợp với cây họ Sao - Dầu: Ở 3 cấp tuổi của dầu song nàng
  là: 4,9 - 6,2; 5,0 - 6,5 và 5,7 - 6,8. Đối với dầu con rái ở cấp tuổi 1, 2 và cây trường
  thành là 4,3 - 5,9; 5,0 - 6,2 và 5,1 - 6,5. Tương tự với 3 cấp tuổi của vên vên là 5,1
  - 6,0; 5,0 - 6,5 và 5,4 - 6,7.
  Độ tàn che tán rừng thích hợp cho giai đoạn tái sinh cây họ Sao - Dầu: Cấp
  tuổi 1 và 2 của dầu song nàng là 0,6 - 0,9. Còn ở dầu con dái cấp tuổi 1 là 0,57 -

  MỤC LỤC
  Trang chuẩn y: . i
  Lý lịch cá nhân ii Lời cam đo
  Mục lục . ix
  Danh mục các bảng xv
  Danh mục các hình . xx
  Những từ viết tắt xxii
  Chương 1. MỞ ĐẦU 1
  1.1. Đặt vấn đề . 1


  1.2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4. Ý nghĩa đề tài . 3
  Chương 2. TỔNG QUAN . 4
  2.1. Lịch sử nghiên cứu tái sinh, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái và cây
  họ Sao - Dầu trên thế giới 4
  2.1.1. Nghiên cứu tái sinh 4
  2.1.2. Nghiên cứu cây họ Sao - Dầu 7
  2.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố sinh thái 8
  2.2. Lịch sử nghiên cứu về tái sinh, ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái và cây họ
  Sao - Dầu ở Việt Nam 9
  2.2.1. Nghiên cứu cấu trúc rừng tái sinh rừng 9
  2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu . 10
  2.3. Thảo luận 16
  Chương 3. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 18
  3.1. Đối tượng và khu vực nghiên cứu . 18
  3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 18
  3.1.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu . 18
  3.1.2.1. Vị trí địa lý, ranh giới 18
  3.1.2.2. Địa chất, thổ nhưỡng . 18
  3.1.2.3. Khí hậu, thuỷ văn 20
  3.1.2.4. Thực vật rừng 21
  3.2. Nội dung nghiên cứu 21
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 22
  3.3.1. Cơ sở phương pháp luận . 22
  3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu 22
  3.3.2.1. Thu thập dữ liệu về đặc trưng của các trạng thái rừng 23
  3.3.2.2. Độ bắt gặp loài trong quan hệ với các yếu tố môi trường . 24
  3.3.2.3. Số liệu khác 25


  3.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 25
  3.3.3.1. Đặc trưng lâm học của các trạng thái rừng . 25
  3.3.3.2. Độ bắt gặp loài trong quan hệ với trạng thái rừng 26
  3.3.3.3. Độ bắt gặp loài trong quan hệ với các biến môi trường . 27
  3.3.3.4. So sánh xác suất bắt gặp loài ở 4 trạng thái rừng 29
  3.3.3.5. Những công cụ xử lý số liệu 31
  Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32
  4.1. Đặc điểm chung của các trạng thái rừng IIB, IIIA1, IIIA2, IIIA3 . 32
  4.2. Ảnh hưởng của trạng thái rừng đến độ phòng phú . 36
  4.3. Ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến độ phòng phú . 40
  4.3.1. Ảnh hưởng của độ ẩm đất . 40
  4.3.1.1. Ảnh hưởng của độ ẩm đất đến dầu song nàng . 40
  4.3.1.2. Ảnh hưởng của độ ẩm đất đến dầu con rái . 43
  4.3.1.3. Ảnh hưởng của độ ẩm đất đến vên vên . 45
  4.3.2. Ảnh hưởng của độ pH đất . 48
  4.3.2.1.Ảnh hưởng của độ pH đất đến dầu song nàng . 48
  4.3.2.2.Ảnh hưởng của độ pH đất đến dầu con rái . 51
  4.3.2.3.Ảnh hưởng của độ pH đất đến vên vên . 54
  4.3.3. Ảnh hưởng của độ tàn che . 57
  4.3.3.1.Ảnh hưởng của độ tàn che đến dầu song nàng . 57
  4.3.3.2.Ảnh hưởng của độ tàn che đến dầu con rái . 59
  4.3.3.3.Ảnh hưởng của độ tàn che đến vên vên . 61
  4.3.4. Ảnh hưởng tổng hợp của các biến môi trường . 63
  4.3.4.1. Ảnh hưởng tổng hợp của các biến môi trường đến DSN . 63
  4.3.4.2. Ảnh hưởng tổng hợp của các biến môi trường đến DCR . 65
  4.3.4.3.Ảnh hưởng tổng hợp của các biến môi trường đến VeV . 66
  4.4. Ảnh hưởng của yếu tố MT trong các trạng thái rừng khác nhau . 68
  4.4.1. Ảnh hưởng của độ ẩm đất . 68
  4.4.1.1. Ảnh hưởng của độ ẩm đất đến dầu song nàng . 68


  4.4.1.2. Ảnh hưởng của độ ẩm đất đến dầu con rái 73
  4.4.1.2. Ảnh hưởng của độ ẩm đất đến dầu vên vên . 77
  4.4.2. Ảnh hưởng của độ pH đất 82
  4.4.2.1. Ảnh hưởng của độ pH đất đến dầu song nàng 82
  4.4.2.2. Ảnh hưởng của độ pH đất đến dầu con rái . 86
  4.4.2.2. Ảnh hưởng của độ pH đất đến dầu vên vên . 90
  4.4.3. Ảnh hưởng của độ tàn che . 94
  4.4.3.1. Ảnh hưởng của độ tàn che đến dầu song nàng 94
  4.4.3.2. Ảnh hưởng của độ tàn che đến dầu con rái 96
  4.4.3.2. Ảnh hưởng của độ tàn che đến dầu vên vên 98
  THẢO LUẬN CHUNG 100
  Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105
  5.1. Kết luận . 105
  5.2. Kiến nghị . 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
  PHỤ LỤC . i
  Z1, Z2, Z3 : Là các biến giả định
  Chương 1
  MỞ ĐẦU
  1.1. Đặt vấn đề
  Hiện nay rừng tự nhiên ở nước ta đã bị cạn kiệt mà nguyên nhân chủ yếu là
  do sử dụng những phương thức khai thác - tái sinh không phù hợp với những
  nguyên lý lâm sinh. Vì thế, bên cạnh việc nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng
  rừng, một nhiệm vụ quan trọng khác của khoa học lâm sinh là nghiên cứu các
  phương thức khai thác - tái sinh và nuôi rừng tự nhiên.
  Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, các khu rừng đưa vào khai thác chính
  luôn có đủ, thậm chí dư thừa lượng cây con với chất lượng tốt, để tạo ra quần thụ
  mới thay thế quần thụ đưa vào khai thác [1], [6], [9], [29], [41], [34]1. Do đó,
  nghiên cứu các biện pháp giữ lại lớp cây con dưới tán rừng để tạo rừng sau khai
  thác là việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn. Bởi vậy, vấn đề tái sinh rừng tự nhiên
  trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu của lâm sinh học hiện đại.
  Rừng cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) ở miền Đông Nam Bộ nói
  chung và Đồng Nai nói riêng là nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và giàu
  có về các loại gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Nguồn tài nguyên đó có ý nghĩa to lớn về
  kinh tế, quốc phòng và bảo vệ môi trường sống. Những số liệu thống kê cho thấy,
  hệ thực vật rừng miền Đông Nam Bộ bao gồm khoảng 900 loài cây gỗ phân bố
  trong 77 họ [1], [4], [8]. Những loài cây gỗ của họ Sao - Dầu đóng vai trò to lớn
  1 Số thứ tự trong danh mục tài liệu tham khảo


  nhất trong sự hình thành cấu trúc các kiểu thảm thực vật rừng kín thường xanh và
  nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở miền Đông Nam Bộ. Trong những kiểu thảm thực vật
  này, dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri), dầu rái (Dipterocarpus alatus) và vên
  vên (Anisoptera cochinchinensis) là những loài cây gỗ lớn, tham gia hình thành
  những quần xã thực vật rừng có trữ lượng rất cao (300- 400 m3 gỗ/ha) [6], [ 9],
  [41], [46]. Thế nhưng, cùng với sự mất rừng do khai thác và sử dụng rừng không
  hợp lý, những loài cây này cũng đang có nguy cơ bị tiệt chủng.
  Hiện nay một nhiệm vụ cấp thiết đang được đặt ra đối với ngành lâm
  nghiệp là khôi phục lại vốn rừng, nâng cao năng suất và chất lượng rừng so với
  tiềm năng vốn có của chúng. Nhưng muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, đòi hỏi
  phải có những hiểu biết đầy đủ về bản chất các quy luật sống của rừng, trước hết là
  các quá trình tái sinh, sự hình thành và động thái biến đổi của rừng tương ứng với
  những điều kiện môi trường tự nhiên khác nhau. Vì lý do đó, việc đi sâu nghiên
  cứu làm rõ quy luật phát sinh, sinh trưởng và phát triển của cây con; phân tích
  những ảnh hưởng của các điều kiện môi trường và cấu trúc quần thụ đến động thái
  tái sinh dưới tán rừng của cây họ Sao - Dầu là một việc làm cần thiết và cấp bách.
  Trước đây, ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về đặc tính sinh
  thái của một số loài cây thuộc họ Sao - Dầu ở Đông Nam Bộ ([4], [6], [14], [16],
  [18], [29], [40], [41]), nhưng phạm vi và đối tượng nghiên cứu còn hạn chế. Do
  đó, việc kế thừa những tài liệu đã có và tiếp tục đi sâu nghiên cứu đặc tính sinh
  thái tái sinh tự nhiên thông qua những ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến
  những loài cây thuộc họ Sao - Dầu là việc làm cần thiết. Vì lý do đó, đề tài “Ảnh
  hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu trong kiểu rừng kín
  thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai” đã được đặt ra.
  1.2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu
  Mục đích của đề tài là cung cấp cơ sở dữ liệu để phân tích đặc tính sinh thái
  của một số loài cây thuộc họ Sao - Dầu.


  Để đạt được mục đích đặt ra, mục tiêu nghiên cứu là phát triển những mô
  hình để dự đoán độ phong phú của một số loài cây thuộc họ Sao - Dầu tùy thuộc
  vào độ tàn che tán rừng, độ ẩm tầng đất mặt, độ pH của tầng đất mặt.
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là quan hệ giữa độ phong phú của 3 loài cây
  họ Sao - Dầu gồm: dầu song nàng, dầu rái và vên vên với độ ẩm tầng đất mặt, độ
  pH tầng đất mặt, độ tàn che tán rừng và trạng thái rừng. Đối tượng và địa điểm
  nghiên cứu là kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Khu bảo
  tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh cửu - tỉnh Đồng Nai. Từ những kết quả nghiên cứu,
  đề xuất một số biện pháp hỗ trợ tái sinh tự nhiên dưới tán rừng của dầu song nàng,
  dầu rái, vên vên và một số loài cây họ Sao - Dầu khác.
  1.4. Ý nghĩa của đề tài
  Những kết quả nghiên cứu của đề tài đưa lại những ý nghĩa sau đây:
  (1) Về lý luận, những kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở dữ liệu
  để làm rõ đặc tính sinh thái của dầu song nàng, dầu con rái và vên vên trong kiểu
  rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai.
  (2) Về thực tiễn, những kết quả nghiên cứu của đề tài là căn cứ khoa học
  cho việc áp dụng những biện pháp tái sinh (tự nhiên và nhân tạo) và nuôi dưỡng
  dầu song nàng, dầu con rái và vên vên.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status