Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi phay cứng vật liệu skd61 (luận văn thạc sĩ kỹ thuật

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi phay cứng vật liệu skd61 (luận văn thạc sĩ kỹ thuật

  MLC LLC
  NMi dung Trang
  LSi cam ñoan . 1
  LSi c+m ơn . 2
  Tóm tRt 3
  Mrc lrc 5
  Danh mrc các hình v‚ . 8
  Danh mrc các b+ng biAu . 10
  Các ký hi<u vi't tRt 11
  Chương I: GIQI THIU . 12
  1.1. Tính cZp thi't cBa ñL tài . 12
  1.2. Mrc tiêu và nVi dung chính cBa ñL tài 14
  1.2.1. Mrc tiêu nghiên c]u 14
  1.2.2. NVi dung nghiên c]u . 14
  1.3. Phương pháp nghiên c]u . 15
  1.3.1. Nghiên c]u th;c nghi<m . 15
  1.3.2. Thi't k' thí nghi<m và xq lý k't qu+ . 16
  1.4. ðDi tư-ng và ph^m vi nghiên c]u 17
  1.4.1. ðDi tư-ng nghiên c]u 17
  1.4.2. Ph^m vi nghiên c]u . 18
  1.5. Các k't qu+ chính ñã ñ^t ñư-c 18
  1.6. BD crc lu6n văn . 19
  Chương II: TRNG QUAN 20
  2.1. Lý thuy't t€ng quan vL v6t li<u khuôn mHu SKD61 . 20
  2.2. Vai trò cBa v6t li<u SKD61 trong ngành công nghi<p s+n xuZt
  khuôn mHu .
  21
  2.3. Phay c]ng v6t li<u SKD61 và nh>ng lưu ý vL ch' ñV cRt . 22
  2.4. Các nghiên c]u gin ñây vL gia công c]ng và nhám bL mot khi
  phay c]ng .
  23
  2.5. Mô hình quy ho^ch th;c nghi<m . 25
  2.5.1. ChFn các thông sD ñiu vào 27
  2.5.2. ChFn chU tiêu ñánh giá . 28
  2.5.3. Qui ho^ch tr;c giao toàn phin d^ng 2k
  . 28
  2.5.4. Quy ho^ch thí nghi<m tr;c giao b6c hai CCD (Quy ho^ch Box
   Wilson) .
  30
  2.5.5. Bài toán tDi ưu không có ñiLu ki<n ràng buVc. 32
  2.6. K't lu6n chương 32
  Chương III: THIT K THÍ NGHIM . 33
  3.1. V6t li<u, máy, dao . 33
  3.1.1. V6t li<u thí nghi<m 33
  3.1.2. Máy gia công CNC 35
  3.1.3. Drng cr cRt 37
  3.2. Thi't ba ño . 37
  3.3. Thi't k' thí nghi<m 39
  3.3.1. Thi't k' thí nghi<m sơ bV (2k
  ) . 39
  3.3.2. Thi't k' thí nghi<m “leo dDc”. 47
  3.3.3. Thi't k' thí nghi<m RSM d^ng CCD . 48
  3.4. MHu thí nghi<m và cách thu th6p, nh6p d> li<u ñA xq lý 53
  3.4.1. MHu thí nghi<m 53
  3.4.2. Cách ño và lưu k't qu+ . 54
  3.5. K't lu6n chương . 54
  Chương IV. KT QU" VÀ TH"O LUN . 56
  4.1. Mô t+ mô hình quan h< toán hFc 56
  4.2. Thí nghi<m sơ bV 58
  4.2.1. B+ng thí nghi<m 58
  4.2.2. Phân tích hki quy k't qu+ thí nghi<m sơ bV 58
  4.3. Thi't k' thí nghi<m xuDng dDc. 60
  4.4. Thi't k' thí nghi<m CCD . 64
  4.3.1. B+ng ma tr6n thí nghi<m CCD . 64
  4.3.2. Phân tích hki quy k't qu+ thí nghi<m CCD 65
  4.5.TDi ưu hoá hàm ña mrc tiêu 71
  4.6. Th+o lu6n k't qu+, so sánh vMi th;c t' . 76
  4.7. K't lu6n chương . 77
  Chương V. KT LUN VÀ KHUYN NGH/ 78
  5.1. Các qu+ chính ñã ñ^t ñư-c 78
  5.2. Nh>ng khuy'n ngha hưMng nghiên c]u ti'p theo 78
  Tài liVu tham khZo 80

  Xem Thêm: ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi phay cứng vật liệu skd61 (luận văn thạc sĩ kỹ thuật
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi phay cứng vật liệu skd61 (luận văn thạc sĩ kỹ thuật sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status